SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (uudelleen laadittu)

25.6.2008 - (16160/4/2007 – C6‑0176/2008 – 2006/0130(COD)) - ***II

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Arūnas Degutis

Menettely : 2006/0130(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0264/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0264/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (uudelleen laadittu)

(16160/4/2007 – C6‑0176/2008 – 2006/0130(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (16160/4/2007 – C6‑0176/2008),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0396)[2],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0264/2008),

1.  hyväksyy yhteisen kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Johdanto ja taustaa

Asetus on uudelleen laadittu säädös, joka koskee lentoliikenteen harjoittamista yhteisössä. Sen tarkoituksena on muuttaa ja päivittää kolmatta ilmailualan pakettia, joka muodosti yhteisön lentoliikenteen vapauttamisen viimeisen vaiheen ja jonka juuret ulottuvat vuoteen 1992.

Paketissa oli kolme osaa: asetus N:o 2407/92, joka koski lentoliikenteen harjoittajien toimilupia ja ilma-alusten leasing-toimintaa; asetus N:o 2408/92, jolla luotiin periaate yhteisön lentoliikenteen harjoittajien vapaasta pääsystä yhteisön sisäisille lentoreiteille ja jossa määritettiin tiettyjä poikkeuksia erityisesti julkisen palvelun velvoitteita varten; ja asetus N:o 2409/92, jolla vapautettiin lentolippujen hinnat.

Tällä asetuksella pyritään päivittämään ja muuttamaan sekä joissakin tapauksissa tiukentamaan tämän paketin säännöksiä saatujen kokemusten ja ilmailualan nykyisen tilanteen valossa.

Asetusehdotuksen sisältö

Ehdotuksella pyritään luomaan tasapuoliset edellytykset toimilupien myöntämiselle ja peruuttamiselle. Siinä edellytetään, että jäsenvaltioiden on vahvistettava toimilupien valvontaa. Siinä pyritään yhteensovittamaan ja vahvistamaan sääntöjä, jotka koskevat ilma-alusten vuokraamista sekä ilman miehistöä ("dry lease") että miehistöineen ("wet lease"), jotta voidaan paremmin varmistaa turvallisuus ja sosiaalisten säännösten asianmukainen soveltaminen. Siinä täsmennetään sääntöjä, jotka koskevat liikenteen jakamista lentokenttien välillä poistamalla "lentoasemajärjestelmän" käsite ja käsittelemällä samoja lentokenttiä käyttävien kaupunkien ja asutuskeskusten todellista tilannetta siten, että samalla kielletään lentoyhtiöiden välinen syrjintä. Lisäksi sillä edistetään hintojen avoimuutta matkustajien kannalta ja oikeudenmukaista hinnoittelua.

Parlamentin ensimmäinen käsittely

Parlamentti sai ehdotusta koskevan ensimmäisen käsittelynsä päätökseen 9. toukokuuta 2007. Siihen hyväksyttiin yhteensä 53 tarkistusta, joissa kaikissa käsiteltiin liikenne- ja matkailuvaliokunnassa esiin otettuja kysymyksiä. Yhteenvetona parlamentin tarkistuksessa käsiteltiin seuraavia seikkoja:

–         taloudellisen valvonnan vahvistaminen,

–         sosiaalilainsäädännön asianmukainen soveltaminen,

–         hintojen avoimuus ja valinnaisten lisämaksujen käyttö ainoastaan "opt-in"-pohjalta; "wet"‑ ja "dry"-leasingsopimusten määrittelyn selkeys,

–         taloudellista tilaa koskevien vaatimusten vahvistaminen,

–         selkeä hallinnollinen vastuu toimilupien myöntämisestä tai peruuttamisesta,

–         vaatimusten täyttymisen tarkistamista koskevat järjestelyt,

–         ehdot, jotka on täytettävä, ennen kuin ilma-alus voidaan vuokrata miehistöineen kolmannesta maasta,

–         lentoliikenteen harjoittajien oikeus tulla kuulluiksi ennen kuin tehdään päätös toimiluvan määräaikaisesta tai lopullisesta peruuttamisesta,

–         sosiaalisen kehityksen kriteerien ottaminen huomioon julkisen palvelun velvoitteiden yhteydessä,

–         lentoasemien kuuleminen liikenteen jakamisesta ja

–         asetuksen rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset.

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn jälkeen

Neuvoston puheenjohtajavaltio ilmoitti olevansa valmis hyväksymään kokonaan, osittain tai periaatteessa parlamentin tarkistukset näillä aloilla.

Liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja vahvisti 29. marraskuuta 2007 päivätyllä kirjeellä esittelijän ja varjoesittelijän hyväksynnän saatuaan, että hän olisi valmis suosittelemaan ehdotettua yhteistä kantaa siihen sisällytettyine tarkistuksineen.

Neuvoston yhteinen kanta

Neuvoston yhteinen kanta välitettiin parlamentille 17. huhtikuuta 2008, ja sen huolellisen tarkastelun jälkeen voidaan todeta, että neuvosto on noudattanut tätä sitoumusta. Neuvosto hyväksyi kaksikymmentä parlamentin tarkistuksista kokonaisuudessaan. Lisäksi kaksitoista tarkistusta hyväksyttiin periaatteissa, mutta ne sisällytettiin muualle asetukseen tai muotoiltiin uudelleen. Neuvosto hylkäsi kolmetoista tarkistusta selkeyden puutteen tai teknisten syiden vuoksi tai siksi, että ne jäivät muiden tarkistusten johdosta tarpeettomiksi. Vain kahdeksan tarkistusta, jotka koskivat asetuksen soveltamisalaa ja toimilupajärjestelmään liittyviä seikkoja, torjuttiin periaatteellisista syistä.

Suositus

Esittelijä suosittelee neuvoston yhteisen kannan hyväksymistä ilman uusia tarkistuksia. Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin asetusehdotuksella vahvistetaan ja parannetaan nykyisen lainsäädännön säännöksiä aloilla, joita lainsäädännössä käsitellään, toisin sanoen toimilupien valvonnan, ilma-alusten vuokrauksen, liikenteen jakamisen ja avoimen hinnoittelun aloilla. Toiseksi lainsäädäntövallan käyttäjien tarkistukset yhdessä parantavat komission alkuperäistä luonnosta. Kolmanneksi parlamentin tarkistusten asiasisältö on hyväksytty.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt yhteisössä (uudelleen laadittu)

Viiteasiakirjat

16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

11.7.2007                     T6-0337/2007

Komission ehdotus

KOM(2006)0396 – C6-0248/2006

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

24.4.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

24.4.2008

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Arūnas Degutis

5.5.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

28.5.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.6.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Margrete Auken, Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Maria Eleni Koppa, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Vural Öger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Ioannis Gklavakis, Helmut Kuhne, Maria Petre

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.6.2008