Ziņojums - A6-0264/2008Ziņojums
A6-0264/2008

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta redakcija)

25.6.2008 - (16160/4/2007 – C6‑0176/2008 – 2006/0130(COD)) - ***II

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Arūnas Degutis

Procedūra : 2006/0130(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0264/2008

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta redakcija)

(16160/4/2007 – C6‑0176/2008 – 2006/0130(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (16160/4/2007 – C6‑0176/2008),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā[1] par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0396)[2],

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0264/2008),

1.  apstiprina kopējo nostāju;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK līguma 254. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

Ievads un priekšvēsture

Šī regula ir pārstrādāta versija tiesību aktiem par kopīgiem noteikumiem gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā. Tās mērķis ir pārveidot un atjaunot trešo aviācijas paketi, kas noteica Kopienas gaisa transporta liberalizācijas pēdējo posmu un tika pieņemta jau 1992. gadā.

Šajā paketē bija trīs sastāvdaļas — Regula Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu un gaisa kuģu iznomāšanu, Regula Nr. 2408/92, ar ko ieviesa pamatprincipu par Kopienas gaisa pārvadātāju brīvu piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem un noteikumus par iespējamām atkāpēm, jo īpaši attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, un Regula Nr. 2409/92, ar ko liberalizēja maksu par gaisa pārvadājumiem.

Šīs regulas mērķis ir atjaunot un pārveidot (dažos gadījumos — pastiprināt) paketes noteikumus, pamatojoties uz iegūto pieredzi un pašreizējo situāciju aviācijas nozarē.

Regulas projekta saturs

Šī priekšlikuma mērķis ir izveidot līdzvērtīgus konkurences apstākļus darbības licenču piešķiršanā un atcelšanā. Tas prasa dalībvalstīm pastiprināt darbības licenču uzraudzību. Tā mērķis ir pielāgot un pastiprināt gaisa kuģa iznomāšanas noteikumus — gan tad, ja iznomāšana notiek bez apkalpes, gan kopā ar apkalpi, lai uzlabotu drošību un sociālās jomas noteikumu pareizu piemērošanu. Tas precizē noteikumus par satiksmes sadalījumu starp lidostām, likvidējot „lidostu sistēmas” jēdzienu un risinot reālo situāciju pilsētās un konurbācijās, kuras apkalpo viena vai vairākas lidostas, un vienlaikus aizliedz diskrimināciju starp pārvadātājiem. Visbeidzot, tas uzlabo cenu pārredzamību pasažieriem un godīgu cenu noteikšanu.

Pirmais lasījums Eiropas Parlamentā

Parlaments šī priekšlikuma pirmo lasījumu pabeidza 2007. gada 9. maijā. Kopumā tika pieņemti 53 grozījumi, kuri visi atspoguļoja Transporta un tūrisma komitejas ierosinātos jautājumus. Kopsavilkumā Parlamenta grozījumi attiecās uz šādiem jautājumiem:

– finanšu pārraudzības pastiprināšana,

– sociālās jomas tiesību aktu pareiza piemērošana,

– cenu pārredzamība, fakultatīvi cenu papildinājumi tikai pēc pieprasījuma, skaidra definīcija nomas līgumiem ar apkalpi un bez tās,

– finanšu pietiekamības prasību pastiprināšana,

– skaidra administratīvā atbildība attiecībā uz darbības licenču atcelšanu vai apturēšanu,

– noteikumi par atbilstības pārskatīšanu,

– nosacījumi, kas jāizpilda, pirms gaisa kuģi var iznomāt kopā ar apkalpi trešai valstij,

– tiesības pārvadātājiem paust viedokli pirms lēmuma pieņemšanas par darbības licences apturēšanu vai atcelšanu,

– sociālās attīstības kritēriju iekļaušana, ievērojot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības,

– apspriešanās ar lidostām par satiksmes sadalījumu un

– sodi par regulas pārkāpumiem.

Pēc pirmā lasījuma Parlamentā

Padomes prezidentūra izrādīja vēlmi Parlamenta grozījumus šajās jomās pieņemt kopumā, daļēji vai principā.

Transporta un tūrisma komitejas priekšsēdētājs 2007. gada 29. novembra vēstulē apliecināja referenta un ēnu referenta vienošanos par gatavību ieteikt ierosināto kopējo nostāju, kurā būs iekļauti šie grozījumi.

Padomes kopējā nostāja

Pēc Padomes kopējās nostājas (kura tika paziņota Parlamentam 2008. gada 17. aprīlī) rūpīgas izpētes var paziņot, ka Padome ir ievērojusi šo vienošanos. Padome 20 Parlamenta grozījumus pieņēma pilnībā. Citus 12 grozījumus tā pieņēma principā, bet iekļāva citā regulas vietā vai pārstrādāja. Padome noraidīja 13 grozījumus, pamatojoties uz neskaidrību, tehniskiem iemesliem vai tāpēc, ka citi grozījumi tos padarījuši par nevajadzīgiem. Tikai astoņi grozījumi, kuri attiecas uz regulas darbības jomu un licencēšanas režīmu, tika noraidīti principā.

Ieteikums

Referents iesaka apstiprināt Padomes kopējo nostāju, to vairs negrozot. Tam ir divi iemesli. Pirmkārt, ierosinātā regula pastiprina un uzlabo spēkā esošo tiesību aktu noteikumus jomās, kurām tā pievēršas — darbības licenču uzraudzība, gaisa kuģu noma, satiksmes sadalījums un pārredzama cenu noteikšana. Otrkārt, kopumā ņemot, abu likumdevēju iestāžu grozījumi uzlabo Komisijas sākotnējo projektu. Treškārt, Parlamenta grozījumi pēc būtības ir pieņemti.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopīgi noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai (pārstrādāts)

Atsauces

16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

11.7.2007                      T6-0337/2007

Komisijas priekšlikums

COM(2006)0396 - C6-0248/2006

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

24.4.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

     Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

24.4.2008

Referents

     Iecelšanas datums

Arūnas Degutis

5.5.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

28.5.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

24.6.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

0

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Margrete Auken, Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Maria Eleni Koppa, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Vural Öger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Corien Wortmann-Kool

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ioannis Gklavakis, Helmut Kuhne, Maria Petre