PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev)

25.6.2008 - (16160/4/2007 – C6‑0176/2008 – 2006/0130(COD)) - ***II

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Arūnas Degutis

Postopek : 2006/0130(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0264/2008
Predložena besedila :
A6-0264/2008
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev)

(16160/4/2007 – C6‑0176/2008 – 2006/0130(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (16160/4/2007 – C6-0176/2008),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2006)0142)[2],

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A6-0264/2008),

1.  odobri skupno stališče;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s skupnim stališčem;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj podpiše akt s predsednikom Sveta v skladu s členom 254(1) Pogodbe ES;

4.  naroča svojemu generalnemu sekretarju, naj, čim bo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, akt podpiše in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Uvod in ozadje

S to uredbo se prenavlja zakonodaja o opravljanju zračnih prevozov v Skupnosti. Njen namen je obravnavanje in posodobitev tretjega letalskega paketa, ki predstavlja zadnjo fazo liberalizacije zračnega prometa v Skupnosti in izvira iz leta 1992.

Paket sestavljajo tri uredbe: uredba št. 2407/92 o licenciranju letalskih prevoznikov in najemanju zrakoplovov; uredba št. 2408/92, ki je vzpostavila načelo prostega dostopa letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti ter določila določena odstopanja, zlasti za obveznosti javnih služb; in uredba št. 2409/92, ki je sprostila prevoznine in tarife za zračni prevoz.

Namen te uredbe je posodobitev in sprememba, v nekaterih primerih pa tudi poostritev določb tega paketa na podlagi izkušenj iz sedanjih razmer v letalskem sektorju.

Vsebina osnutka uredbe

Predlog vzpostavlja enake konkurenčne pogoje pri izdaji in odvzemu operativnih licenc, od držav članic pa zahteva okrepljen nadzor nad operativnimi licencami. Bolje naj bi se uskladila in okrepila pravila o najemanju zrakoplovov s posadko, pa tudi brez nje, kar bo zagotovilo večjo varnost in primerno izvajanje socialnih predpisov. S predlogom se bodo poenostavila pravila o porazdelitvi prometa med letališči, saj je opuščen koncept „letališkega sistema“ in se upoštevajo dejanske razmere mest in strnjenih mestnih naselij, ki si delijo eno ali več letališč, poleg tega pa bodo zagotovljene enake možnosti za letalske prevoznike. Tudi cene naj bi bile za potnike bolj pregledne in pošteno določene.

Prva obravnava Parlamenta

Parlament je svojo prvo obravnavo tega predloga zaključil 9. maja 2007. Sprejetih je bilo vsega skupaj 53 predlogov sprememb, ki so zadevali vprašanja, obravnavana v Odboru za promet in turizem. Na kratko so predlogi sprememb Parlamenta obravnavali:

– večji finančni nadzor,

– ustrezno izvajanje socialne zakonodaje,

– preglednost cen in možnost doplačila, ki jo mora potnik izbrati sam, ter jasno opredelitev zakupne pogodbe brez posadke in zakupne pogodbe s posadko,

– strožje zahteve glede finančne sposobnosti,

– jasno upravno odgovornost za začasni odvzem ali preklic operativnih licenc,

– določbe o preverjanju izpolnjevanja zahtev,

– zahtevane pogoje za zakup letala s posadko iz tretje države,

– pravico letalskih prevoznikov do zagovora pred sprejetjem sklepa o začasnem odvzemu ali preklicu operativne licence,

– vključitev meril družbenega razvoja v obveznosti javnih služb

– posvetovanje z letališči o porazdelitvi prometa in

– kazni za kršenje uredbe.

Po prvi obravnavi Parlamenta

Predsedstvo Sveta je izrazilo pripravljenost, da v celoti, deloma ali načeloma sprejme predloge sprememb Parlamenta na teh področjih.

Predsednik Odbora za promet in turizem je v pismu z dne 29. novembra 2009, soglasno s poročevalcem in poročevalci v senci, potrdil svojo pripravljenost, da priporoči predlagano skupno stališče skupaj z omenjenimi predlogi sprememb.

Skupno stališče Sveta

Po podrobni obravnavi skupnega stališča Sveta, ki ga je Parlament prejel 17. aprila 2008, lahko rečemo, da je Svet dogovor spoštoval. 20 predlogov sprememb Parlamenta sprejel v celoti, nadaljnjih 12 pa načeloma, čeprav jih je vključil drugje v uredbo ali jih preoblikoval. 13 predlogov sprememb je zavrnil zaradi nejasnosti, zavoljo tehničnih razlogov ali ker so jih nadomestili drugi predlogi sprememb. Le 8 predlogov sprememb, ki obravnavajo področje uporabe uredbe in vidike ureditve izdajanja licenc, je bilo zavrnjenih zaradi njihove vsebine.

Priporočilo

Poročevalec priporoča sprejetje skupnega stališča Sveta brez nadaljnjih sprememb. Razloga sta dva. Prvič, predlagana uredba krepi in izboljšuje določbe veljavne zakonodaje na področjih, ki jih obravnava, se pravi pri nadzoru nad operativnimi licencami, zakupu zrakoplovov, porazdelitvi prometa in preglednem določanju cen. Drugič so predlogi obeh vej zakonodajne oblasti izboljšali izvirni predlog Komisije. Tretjič, bistvo predlogov sprememb Parlamenta je bilo sprejeto.

POSTOPEK

Naslov

Skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenova)

Referenčni dokumenti

16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

11.7.2007  T6-0337/2007

Predlog Komisije

KOM(2006)0396 – C6-0248/2006

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

24.4.2008

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

24.4.2008

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Arūnas Degutis

5.5.2008

 

 

Obravnava v odboru

28.5.2008

 

 

 

Datum sprejetja

24.6.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Maria Eleni Koppa, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Vural Öger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Corien Wortmann-Kool

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ioannis Gklavakis, Helmut Kuhne, Maria Petre