Διαδικασία : 2008/2111(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0265/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0265/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2008 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0339

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 193kWORD 144k
26.6.2008
PE 405.972v02-00 A6-0265/2008

που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 63η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

(2008/2111(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Alexander Lambsdorff

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ B6‑0176/2008
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 63η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

(2008/2111(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο των βουλευτών Alexander Lambsdorff και Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE σχετικά με την 63η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (B6‑0176/2008),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τίτλο "Με μεγαλύτερη ελευθερία", το έγγραφο που προέκυψε από την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 2005 και την έκθεση του Γενικού Γραμματέα με τίτλο "Επένδυση στα Ηνωμένα Έθνη: για έναν ισχυρότερο οργανισμό διεθνώς",

–       έχοντας υπόψη τις Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 29ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών(1), της 9ης Ιουνίου 2005 σχετικά με τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών(2) και της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με το αποτέλεσμα της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2005(3),

–       έχοντας υπόψη την προκαταρκτική ημερήσια διάταξη της 63ης τακτικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης της 11ης Φεβρουαρίου 2008 και ιδίως τα θέματα με τίτλο "Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας", "Ανάπτυξη της Αφρικής", "Προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" και "Διοικητική Μεταρρύθμιση",

–       έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ένατης συνεδρίασης της διάσκεψης των μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα, που διεξήχθη από τις 19 έως τις 30 Μαΐου 2008 στη Βόννη,

–       έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη Αναθεώρησης του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου του 2009,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 114(3) και το άρθρο 90 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0265/2008),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική πολιτική της ΕΕ βασίζεται σε ισχυρή και απερίφραστη υποστήριξη της αποτελεσματικής πολυμέρειας, όπως αυτή ενσαρκώνεται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθοριστικός πολιτικός και οικονομικός εταίρος των Ηνωμένων Εθνών στην καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, την παροχή συλλογικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του βιοπορισμού πληθυσμών που βρίσκονται σε κίνδυνο, και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο,

Γ.     εκτιμώντας ότι το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων οργάνων, τη ριζική αναδιάρθρωση άλλων, την αναμόρφωση της διεύθυνσης των επιτόπιων επιχειρήσεών του, την αναδιοργάνωση του τρόπου παροχής βοήθειας και την εις βάθος μεταρρύθμιση της Γραμματείας του, είναι εξαιρετικά φιλόδοξο και απαιτεί συνεχή πολιτική υποστήριξη, ιδίως σε μια εποχή κατά την οποία, μετά τον καθορισμό του νέου πλαισίου πολιτικής, έχει αρχίσει η φάση της υλοποίησης,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο νέα όργανα καθοριστικής σημασίας, δηλαδή το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Επιτροπή για την Εδραίωση της Ειρήνης, έχουν εισέλθει σε καίρια φάση, στην οποία θα πρέπει να αποδείξουν την ικανότητά τους να επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί για λογαριασμό τους από τα κράτη μέλη,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η από μακρού αναμενόμενη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, δεδομένων των ευαισθησιών που υπάρχουν και της έντασης ανάμεσα στη μεγαλύτερη λογοδοσία και την αυξημένη γεωπολιτική ισορροπία, από τη μια, και την ανάγκη να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του οργάνου αυτού, από την άλλη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 αποτελεί ένα κρίσιμο έτος για τις προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2015, και ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αναλάβουν παγκόσμιο ηγετικό ρόλο ενόψει των σχετικών κρίσιμων συνεδριάσεων που θα πραγματοποιηθούν το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την επίτευξη των ΑΣΧ, οι προσπάθειες της ΕΕ χρησιμεύουν ως σημαντικός καταλύτης και ως παράδειγμα για τους άλλους χορηγούς βοήθειας, αλλά εξακολουθούν, ωστόσο, να υπολείπονται κατά 75 δισεκατομμύρια ευρώ των επίσημων δεσμεύσεων της ΕΕ για αναπτυξιακή βοήθεια έως το 2010,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υποσαχάρια Αφρική πολλές χώρες δεν προσεγγίζουν την επίτευξη κανενός από τους ΑΣΧ και ότι σε πολλές χώρες μεσαίου εισοδήματος επίσης υπάρχουν περιοχές και εθνοτικές ομάδες που αποτελούνται από εκατομμύρια ανθρώπους που δεν σημειώνουν ικανοποιητική πρόοδο στην επίτευξη των στόχων,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των τιμών των τροφίμων και η επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης απειλούν να αναχαιτίσουν την πρόοδο προς την επίτευξη των ΑΣΧ κατά 7 έτη σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, εκτός αν πραγματοποιηθούν περαιτέρω επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων διατροφής στις αναπτυσσόμενες χώρες,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να διεξαγάγει, στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2007, το διάλογο υψηλού επιπέδου σχετικά με τη διαθρησκευτική και τη διαπολιτισμική συνεργασία για την προώθηση της ανοχής, της κατανόησης και του καθολικού σεβασμού σε θέματα θρησκευτικής ελευθερίας ή ελευθερίας πεποιθήσεων και πολιτισμικής πολυμορφίας, σε συντονισμό με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό,

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου,

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι ακόμη επαρκώς εστιασμένη και εξορθολογισμένη, κάτι που είναι απαραίτητο προκειμένου οι εργασίες του οργάνου αυτού να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνέπεια και να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των ψηφισμάτων του,

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή η Υπηρεσία Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ διαχειρίζεται 20 επιτόπιες επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι από 100.000 στρατιώτες, οι μισοί από τους οποίους έχουν αναπτυχθεί στην Αφρική,

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός συντονισμού των θέσεων των κρατών μελών της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών παρουσιάζει διακυμάνσεις από όργανο σε όργανο και από πολιτική σε πολιτική,

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός αυτός δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος των διαπραγματεύσεων με χώρες από άλλα γεωπολιτικά στρατόπεδα, οι οποίες αποτελούν απαραίτητο προαπαιτούμενο για την επίτευξη αναγκαίων συμμαχιών εντός του ΟΗΕ,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας τέτοιος συντονισμός απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των σχετικών ομάδων εργασίας του Συμβουλίου που εδρεύουν στις Βρυξέλλες και των Γραφείων της ΕΕ και των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών μελών στη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη,

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προσδίδει νομική προσωπικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια καινοτομία που έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εκπροσώπηση της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη,

1.      Απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο:

Η ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη και η κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας

(α)    ζητεί οι πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης για την προσεχή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών να αποτελέσουν αντικείμενο μιας εις βάθος, πολύπλευρης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

(β)    θεωρεί ότι αυτή η επίσημη θέση πρέπει να θεωρείται από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες των Κρατών μελών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη ως δεσμευτική πολιτική πλατφόρμα η οποία θα χρησιμοποιείται στις διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες,

(γ)    πιστεύει ότι ο συντονισμός των θέσεων των κρατών μελών της ΕΕ εντός του ΟΗΕ πρέπει γενικά να αρχίζει από τις σχετικές ομάδες εργασίας στο Συμβούλιο, έτσι ώστε να καθίσταται ευχερέστερο για τους διπλωμάτες στη Νέα Υόρκη να να καταλήξουν σε κοινή θέση σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα στα όργανα του ΟΗΕ και να υπάρχει περισσότερος χρόνος για διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με άλλες περιφερειακές ομαδοποιήσεις ή χώρες που ανήκουν σε παρόμοιες ομαδοποιήσεις,

(δ)    καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν την αναδιοργάνωση και την επέκταση των γραφείων τους στη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες εξουσίες και αρμοδιότητες που οι εκπρόσωποι της ΕΕ αναμένεται να ασκούν ενόψει της κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται βέλτιστος συντονισμός και συνέργεια μεταξύ κοινοτικών πολιτικών προγραμμάτων και κεφαλαίων και μεταξύ των οργάνων και αποστολών που περιλαμβάνονται στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της Ένωσης,

(ε)    παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μελετήσουν σε βάθος τις επιπτώσεις που έχει η Συνθήκη της Λισαβόνας για τη μελλοντική εκπροσώπηση της Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να δεσμευτούν σαφώς και απερίφραστα στο να εξασφαλίσουν ότι η Ένωση θα απολαμβάνει επαρκή προβολή και κύρος στα όργανα και τα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών,

(στ)  ενθαρρύνει το Συμβούλιο να διαπραγματευθεί και να καθορίσει, το συντομότερο δυνατόν, τη φύση του «καθεστώτος των παρατηρητών» της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη,

(ζ)    ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να επιδιώξουν αναθεώρηση της τρέχουσας δομής των περιφερειακών ομαδοποιήσεων χωρών εντός των Ηνωμένων Εθνών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα αντικατοπτρίζεται η σύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προκύπτει από την τελευταία διεύρυνση,

(η)    καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώνουν τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών, οποιωνδήποτε ενδεχόμενων βημάτων στην κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης της παρουσίας της ΕΕ εντός των διαφόρων συστατικών οργάνων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γραμματείας, καθώς και σε σχέση με τα κεφάλαια και τα προγράμματά της,

Η συνεισφορά της ΕΕ στις μεταρρυθμίσεις του ΟΗΕ

(θ)    χαιρετίζει την επανάληψη των δραστηριοτήτων της Ομάδας Εργασίας για την αναζωογόνηση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία είναι επιφορτισμένη με την αποστολή να εξεύρει τρόπους για να ενισχυθεί ο ρόλος, το κύρος, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της Συνέλευσης και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν στο πλαίσιο αυτό την ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, κάτι που πρέπει να συμβαδίζει με τη διάθεση επαρκών οικονομικών και έμψυχων πόρων, καθώς και πόρων από πλευράς υποδομής, και με την καθιέρωση πιο συστηματικής συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Συνέλευσης, του Γενικού Γραμματέα και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να αυξηθεί η λογοδοσία και η νομιμότητα του τελευταίου,

(ι)     ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να απαιτούν την πολυαναμενόμενη αναθεώρηση εντολής, η οποία έχει στόχο να ενισχυθεί και να ενημερωθεί το πρόγραμμα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των κρατών μελών, με αναθεώρηση όλων των εντολών που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των πέντε ετών και απορρέουν από ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και άλλων οργάνων,

(ια)   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις υποσχέσεις που δόθηκαν κατά την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής του 2005 για ενίσχυση των Ηνωμένων Εθνών μέσω σειράς μεταρρυθμίσεων στη διεύθυνση και τη γραμματεία· καλεί το Συμβούλιο να υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις αυτές έτσι ώστε να αυξηθεί η λογοδοσία και η εποπτεία, να βελτιωθεί η διευθυντική απόδοση και η διαφάνεια και να ενισχυθούν η δεοντολογία, η αποτελεσματικότητα και η οργανωτική ικανότητα, πρώτα και κύρια με έμφαση στη μεταρρύθμιση της δομής της Γραμματείας,

(ιβ)   καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι η Υπηρεσία Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων και η Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων στελεχώνονται σε επίπεδο αντίστοιχο των καθηκόντων και των ευθυνών τους και να υποστηρίξει σχετικές προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα,

(ιγ)   προτρέπει τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη διαδικασία εφαρμογής στην πράξη της έννοιας «ευθύνη προστασίας» όπως εγκρίθηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 2005· καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή,

(ιδ)   καλεί το Συμβούλιο να υποστηρίξει πλήρως την επαναδρομολόγηση των διαπραγματεύσεων που αποβλέπουν στην υλοποίηση των συστάσεων της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για Συστημική Συνέπεια και συνιστά στα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν ενεργά με τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες είναι αποδέκτες ευρωπαϊκής ή εθνικής βοήθειας και να αξιοποιήσουν πλήρως τη συλλογική δυνατότητα άσκησης επιρροής που διαθέτει η Ένωση καθώς και την ατομική τους επιρροή, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν υποστήριξη των χωρών αυτών για τη ριζική μεταρρύθμιση της παροχής βοήθειας από τον ΟΗΕ και την προώθηση μεγαλύτερης συνεκτικότητας μεταξύ των πολιτικών του ΟΗΕ επιτόπου,

(ιε)   καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε πιο συνεκτική θέση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε, χωρίς να εγκαταλείπεται ο απώτερος στόχος, στα αναθεωρημένα Ηνωμένα Έθνη να υπάρχει μια μόνιμη έδρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση· στοχεύει στο μεταξύ να αυξηθεί το βάρος της Ένωσης κατά τρόπο σύμμετρο προς τη συνεισφορά της ΕΕ στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών και την αναπτυξιακή βοήθεια του ΟΗΕ,

(ιστ) υπενθυμίζει στα κράτη μέλη από την άποψη αυτή ότι έχει ύψιστη σημασία να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υποστηρίζουν τις επίσημες θέσεις της ΕΕ, ενημερώνουν δεόντως τα άλλα κράτη μέλη για τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και συντονίζουν ενεργά τις θέσεις τους με τις σχετικές ομάδες εργασίας στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ,

(ιζ)   καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την Ειδική Ομάδα Εργασίας του Προέδρου Kerim σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας· χαιρετίζει από την άποψη αυτή την ορμή που έχει δημιουργηθεί υπέρ της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας ως συνέπεια της πρωτοβουλίας που αναφέρεται στην "Επιτακτική Διαδικασία"· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να προωθήσει συζήτηση που να εστιάζεται στα σημεία σύγκλισης, προκειμένου να επιτευχθεί αισθητή πρόοδος από την άποψη αυτή,

Η ΕΕ και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

(ιη)   καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως τη Γαλλία και τη Σλοβακία ως νεοεκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, να εντείνουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν την επιτυχημένη λειτουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με στόχο την προστασία και την προώθηση καθολικών δικαιωμάτων· από την άποψη αυτή ζητεί να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία στη διαδικασία θέσπισης και ανανέωσης των Ειδικών Διαδικασιών και στο διορισμό των εντολοδόχων, που πρέπει να βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και του πραγματικού ανταγωνισμού,

(ιθ)   τονίζει τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ που λαμβάνουν μέρος στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών να αναπτύξουν αποτελεσματικούς τρόπους και μέσα που θα καθιστούν την κοινωνία των πολιτών ικανή να συμμετέχει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να προστατεύει καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και να συμβάλλει εποικοδομητικά στη διαφάνεια του οργανισμού,

(κ)    καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει τις προσπάθειες με στόχο την αύξηση της υποχρέωσης λογοδοσίας των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της παγκόσμιας αξιολόγησης από ομότιμους, κυρίως καθιστώντας αυστηρότερες τις διαδικασίες προκειμένου να αποφευχθούν η σκόπιμη παρεμπόδιση ή οι τακτικές αντιπερισπασμού,

(κα)  εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες επικρίσεις όσον αφορά το έργο της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την Αρμοστεία, ιδίως στην πέμπτη επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν παρεμβάσεις στην ανεξαρτησία της Ύπατης Αρμοστείας και ότι παρέχονται στην Ύπατη Αρμοστεία όλοι οι οικονομικοί πόροι που είναι αναγκαίοι για να την καταστήσουν ικανή να διεξάγει την αποστολή της· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την διαδικασία διορισμού νέου Ύπατου Αρμοστή, όταν εκπνεύσει η εντολή του παρόντος, τον Ιούνιο του 2008,

(κβ)  καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να παραμείνουν προσηλωμένα στις προετοιμασίες για τη Διάσκεψη Αναθεώρησης του Durban του 2009 και να εξασφαλίσουν ότι η Διάσκεψη θα δώσει την ευκαιρία σε όλους τους συμμέτοχους να ανανεώσουν την αποφασιστικότητά τους και τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και κάθε άλλης μορφής μισαλλοδοξίας και να εγκρίνουν συγκεκριμένα συγκριτικά κριτήρια με στόχο την εξάλειψη του ρατσισμού, βασιζόμενοι, και με πλήρη σεβασμό, στη Διακήρυξη του Durban και στο πρόγραμμα δράσης,

(κγ)  ζητεί από το Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι δεν θα σημειωθεί επανάληψη των αρνητικών γεγονότων που συνδέθηκαν με την αρχική διάσκεψη του Durban· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι η κοινωνία των πολιτών θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Αναθεώρησης του Durban του 2009 στη Γενεύη, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το ψήφισμα 1996/31 του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών της 25ης Ιουλίου 1996,

(κδ)  καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να προάγουν και να προστατεύουν τα δικαιώματα των παιδιών, στηρίζοντας την ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλες τις δραστηριότητες στο πλαίσιο των αρμόδιων οργάνων και μηχανισμών του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών,

Η ΕΕ και η Επιτροπή για την Εδραίωση της Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών (ΕΕΕ)

(κε)  εκφράζει την άποψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει από κοινού να υποστηρίξουν την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕΕ σε σχέση με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, να εξασφαλίσουν ότι οι συστάσεις της λαμβάνονται επαρκώς υπόψη από τα σχετικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών και να υποστηρίξουν τη μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ της ΕΕΕ και των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και των προγραμμάτων των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει τη σημασία της στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΕ και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται ενεργά σε χώρες που εξέρχονται από συρράξεις,

(κστ) καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις συνεισφορές στο Ταμείο για την Εδραίωση της Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να διασφαλίσουν ότι παρέχονται σε αυτό επαρκείς πόροι,

(κζ)  παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας να διευκολύνουν τη διαβούλευση με την ΕΕΕ σχετικά με την παραπομπή νέων χωρών στην Επιτροπή Εδραίωσης της Ειρήνης και την εντολή ολοκληρωμένων επιχειρήσεων εδραίωσης της ειρήνης, συγκεκριμένα με σκοπό να διασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση, εν ευθέτω χρόνω, από τη διατήρηση της ειρήνης στην εδραίωση της ειρήνης· επικροτεί από την άποψη αυτή το γεγονός ότι το Γραφείο για τη στήριξη της εδραίωσης της ειρήνης συμμετέχει στην ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδιασμού των αποστολών,

(κη)  θεωρεί ότι έχει κεφαλαιώδη σημασία, πέρα από τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων, την εξασφάλιση προβλέψιμης χρηματοδότησης και την επέκταση της διεθνούς προσοχής που δίνεται σε χώρες που έχουν περάσει από συρράξεις, να αντιμετωπίσει η ΕΕΕ, σε συνδυασμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, την ανάγκη να βελτιωθεί η ικανότητα μάθησης του οργανισμού στον τομέα της εδραίωσης της ειρήνης,

(κθ)  λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται στην ΕΕΕ είναι ανάλογοι προς τα καθήκοντα και τις προσδοκίες των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών και των δικαιούχων χωρών και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν το ζήτημα αυτό στην αρμόδια επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

Η ΕΕ και οι ΑΣΧ

(λ)    προτρέπει το Συμβούλιο να στηρίξει τις εκκλήσεις του Προέδρου Barroso και του Επιτρόπου Louis Michel προς τα κράτη μέλη για την κατάρτιση σαφών, δεσμευτικών εθνικών χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών προκειμένου να αυξηθεί η πραγματική βοήθεια για να τηρηθεί, όπως δεσμεύτηκαν, ο συλλογικός στόχος του 0,56% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος το 2010 και του 0,7% το 2015,

(λα)  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τώρα δεν απαιτούνται νέες υποσχέσεις ή νέες διαδικασίες για την επίτευξη των ΑΣΧ και ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην τήρηση των δεσμεύσεων και των υποσχέσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και στην κλιμάκωση των υφιστάμενων διαδικασιών,

(λβ)  σημειώνει τη συνεχή ανάγκη αντιμετώπισης της κρίσης στη δημόσια χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας προκειμένου οι τρεις ΑΣΧ για την υγεία να έχουν ελπίδες να επιτευχθούν, μέσω της επαρκούς και προβλέψιμης επαναλαμβανόμενης χρηματοδότησης για ανθρώπινους πόρους, της πρόσβασης σε φάρμακα και της αποκεντρωμένης και συμμετοχικής διαχείρισης, και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να ενισχύσουν καθολικά, ολοκληρωμένα συστήματα υγείας που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες, και σταδιακά να συμπεριλάβουν την ένταξη προγραμμάτων για συγκεκριμένες ασθένειες (ΑΣΧ 6),

(λγ)  θεωρεί ότι η ισότητα των φύλων (ΑΣΧ 3) αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των προσπαθειών να επιτευχθούν οι στόχοι των ΑΣΧ και συνιστά στα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν επειγόντως το παγκόσμιο χρηματοδοτικό κενό για την επίτευξη του ΑΣΧ 3· σημειώνει ότι, μαζί με την εκπαίδευση, η χειραφέτηση των γυναικών συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του ΑΣΧ 4 για την παιδική θνησιμότητα και του ΑΣΧ 5 για τη μητρική υγεία, που αποτελούν βασικούς δείκτες της συνολικής προόδου της ανάπτυξης,

(λδ)  σημειώνει ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο προς την καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία έτη, περίπου 93 εκατομμύρια παιδιά σε ηλικία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εξακολουθούσαν να μη φοιτούν στο σχολείο το 2006, στην πλειονότητά τους κορίτσια· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες οικονομικές ανάγκες για στήριξη της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων σε ευπαθή κράτη που πλήττονται από συγκρούσεις,

(λε)  υπενθυμίζοντας τις δεσμεύσεις της ΕΕ να προωθήσει τη συνεκτικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών, συνιστά στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη της ΕΕ να ενθαρρύνουν μια συζήτηση σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το πώς θα διασφαλίσουν ότι οι προσπάθειες και οι στόχοι για την αλλαγή του κλίματος ενισχύουν την επίτευξη των ΑΣΧ· σημειώνει ότι απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες συνεισφορές στα ταμεία προσαρμογής προκειμένου να διασφαλισθεί η ανάπτυξη ανεξάρτητα από την επίδραση του κλίματος στις φτωχότερες χώρες,

(λστ) προτρέπει τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τις αναπτυξιακές ανάγκες της Αφρικής (NEPAD), που θα διεξαχθεί στις 22 Σεπτεμβρίου 2008, και στη συνάντηση υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τους ΑΣΧ ,που θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2008 στη Νέα Υόρκη,

(λζ)  συνιστά στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη της ΕΕ να επαναλάβουν τις συνομιλίες σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό τον επανακαθορισμό των κριτηρίων βιωσιμότητας του χρέους κατά τρόπο ώστε να προωθούν την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων και όχι την επιστροφή του χρέους,

(λη)  θεωρεί ότι τα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας παραμένουν σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, με περισσότερες από 500 000 γυναίκες να πεθαίνουν κάθε χρόνο από αντιμετωπίσιμες και αποτρέψιμες επιπλοκές που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό· συνεπώς προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να κλιμακώσουν δραστικά τις προσπάθειες και τη χρηματοδότηση προκειμένου να διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση σε ενημέρωση και υπηρεσίες σχετικά με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των ΑΣΧ για την υγεία, την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της φτώχειας,

(λθ)  υπό το πρίσμα της τρέχουσας επισιτιστικής κρίσης, προτρέπει το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν μέτρα προκειμένου να μειώσουν τη στρέβλωση του εμπορίου,

Βελτίωση της συνεργασίας ΕΕ-ΗΕ στην πράξη

(μ)    προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημοκρατία (UNDEF), τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά,

(μα)  καλεί το Συμβούλιο και ειδικά τα κράτη μέλη της ΕΕ που αποτελούν μόνιμα ή μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να υποστηρίξουν την αναθεώρηση του συστήματος κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών (μαύρες λίστες τρομοκρατών) προκειμένου να το καταστήσουν συμβατό με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (UNCCPR), συγκεκριμένα μέσω της θέσπισης των κατάλληλων διαδικασιών κοινοποίησης και προσφυγών· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει, ως πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ της απόφασης 1730 (2006) η οποία θεσπίζει διαδικασία διαγραφής από τον κατάλογο και σημείο επαφής για τις αιτήσεις διαγραφής από τον κατάλογο στη γραμματεία των ΗΕ·

(μβ)  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να ξεκινήσουν, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και πριν από τη Διάσκεψη Αναθεώρησης, συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που μπορεί να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα του Δικαστηρίου, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον εκκρεμή ακόμη ορισμό του εγκλήματος της επίθεσης και τους όρους υπό τους οποίους το Δικαστήριο θα ασκεί τις αρμοδιότητές του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του καταστατικού της Ρώμης,

(μγ)  πιστεύει ότι, ενόψει των προφανών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στο βιοπορισμό εκατομμυρίων ατόμων, η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει ενεργά τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στη σύναψη μιας μακροπρόθεσμης διεθνούς συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος έως το τέλος του 2009, και καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν ηγετικό ρόλο κατά τις εν λόγω εκτενείς παγκόσμιες διαπραγματεύσεις· επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν, στο πλαίσιο αυτό, τη χρήση ανανεώσιμων και ουδέτερων ως προς το CO2 ενεργειακών πηγών· τέλος, λαμβάνει υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν κατά πόσο θα συστήσουν τη δημιουργία μιας συμβουλευτικής μονάδας για τις καταστροφές σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να παρέχει συστηματικό έλεγχο και συμβουλές στις κυβερνήσεις σχετικά με την αποτελεσματική προετοιμασία για καταστροφές,

(μδ)  καλεί παράγοντες τόσο της ΕΕ όσο των ΗΕ να εξετάσουν γενικά τη συνεργασία ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης σχετικά με την εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην αφρικανική ήπειρο, με ειδική έμφαση σε τρόπους με τους οποίους ο ΟΗΕ μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των αποστολών του αξιοποιώντας τις συμπληρωματικές ικανότητες της ΕΕ· συνιστά να εξεταστεί προσεκτικά η συγχώνευση των δυνατοτήτων έτσι ώστε να δημιουργούνται συνέργειες όχι μόνο όσον αφορά την τεχνολογία και τον στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά επίσης και όσον αφορά τη νομιμότητα και την αποδοχή, καθώς και την οικονομική αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα για την εντολή,

(με)  καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει να δίνει μεγάλη προτεραιότητα στη δημιουργία επιτυχημένων διαπεριφερειακών εταιρικών σχέσεων, συγκεκριμένα σε συνεργασία με εταίρους σε όλες τις περιφέρειες του κόσμου, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του ψηφίσματος 62/149 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που ζητεί παγκόσμιο μορατόριουμ στις εκτελέσεις με σκοπό την κατάργηση της θανατικής ποινής,

(μστ) σημειώνει το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να αναδιοργανώσει την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, επιτρέποντας έτσι στην ΕΕ να παίξει ενισχυμένο επιχειρησιακό ρόλο στον τομέα του κράτους δικαίου, και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που ομόφωνα ενέκριναν τη δρομολόγηση της EULEX να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της απόφασης αυτής επιτόπου,

(μζ)  εκφράζει την ανησυχία του για το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις σε θέματα όπως η συνθήκη για την περικοπή των σχάσιμων υλικών και το πρωτόκολλο ελέγχου της σύμβασης για τα βιολογικά όπλα καθώς και η έλλειψη κινητικότητας για την κύρωση της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών· παρόλα αυτά αναγνωρίζει ότι η 63η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών προσφέρει στην ΕΕ μια εξαιρετική ευκαιρία να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της κύρωσης και της οικουμενικής εφαρμογής της πρόσφατης συνθήκης για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς και στην έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη διεθνούς συνθήκης για το εμπόριο όπλων και διεθνούς συνθήκης που θα επιβάλλει παγκόσμια απαγόρευση στα όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου· καλεί την ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση του προγράμματος δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τα φορητά όπλα και τον ελαφρύ οπλισμό και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της συνθήκης της Οτάβα περί απαγόρευσης των ναρκών,

(μη)  προτρέπει τα κράτη μέλη να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουν διεθνή συναίνεση που θα καταστήσει δυνατή την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της γενικής σύμβασης για τη διεθνή τρομοκρατία,

(μθ)  καλεί το Συμβούλιο να ενθαρρύνει όλες τις δραστηριότητες και την κατάλληλη χρηματοδότηση με στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών,

(ν)    προτρέπει το Συμβούλιο να στηρίξει όλες τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της εξαφάνισης των ειδών και στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην κινητοποίηση των αναγκαίων οικονομικών πόρων·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 96 E, 21.4.2004, σ. 79.

(2)

ΕΕ C 124 E, 25.5.2006, σ. 549.

(3)

ΕΕ C 227 E, 21.9.2006, σ. 582.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ B6‑0176/2008 (17.4.2008)

σύμφωνα με το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού

των βουλευτών:Alexander Graf Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

σχετικά με την 63η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τίτλο “Με μεγαλύτερη Ελευθερία”, το έγγραφο που προέκυψε από τη Διάσκεψη Κορυφής του 2005, και την έκθεση του Γενικού Γραμματέα με τίτλο “Επένδυση στα Ηνωμένα Έθνη: Για μια καλύτερη οργάνωση διεθνώς”,

–    έχοντας υπόψη την 62η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι η κοινοτική εξωτερική πολιτική βασίζεται στην ισχυρή και κατηγορηματική στήριξη προς την αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση, όπως αυτή ορίζεται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

Β.   εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πολιτικό και οικονομικό εταίρο -κλειδί του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς παρέχει συλλογική ασφάλεια και στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο,

Γ.   εκτιμώντας ότι απομένει ακόμα να πραγματοποιηθεί η ιδιαίτερα καθυστερημένη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

Δ.   εκτιμώντας ότι ο συντονισμός των θέσεων των κρατών μελών της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών ποικίλλει έντονα από όργανο σε όργανο και από πολιτική σε πολιτική,

Ε.   εκτιμώντας ότι αυτού του είδους ο συντονισμός απαιτεί στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου που έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες και τα αντίστοιχα γραφεία πληροφοριών της ΕΕ και των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών στη Νέα Υόρκη,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει νομική προσωπικότητα στην ΕΕ, ένα νέο στοιχείο που έχει σοβαρές επιπτώσεις επί της εκπροσώπησης της Ένωση στον ΟΗΕ,

απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο

Ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη

1.  ζητεί να εξετασθούν σε βάθος, μέσα από εκτεταμένη συζήτηση στις Βρυξέλλες, οι πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης για την προσεχή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, και να διατυπωθούν ως επίσημη θέση του Συμβουλίου,

2.  θεωρεί πως αυτή η επίσημη θέση πρέπει να εκληφθεί από τις μόνιμες αντιπροσωπείες στη Νέα Υόρκη ως δεσμευτική πλατφόρμα που πρέπει να αποτελέσει τη βάση των διαπραγματεύσεων με άλλες χώρες·

3.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν, ενόψει της κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας, την αναδιοργάνωση των γραφείων τους στη Νέα Υόρκη·

4.  προτρέπει το Συμβούλιο να μελετήσει σε βάθος τις συνέπειες που έχει η Συνθήκη της Λισαβόνας για τη μελλοντική εκπροσώπηση της Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη και για να δεσμευθούν τα κράτη μέλη ότι θα λάβουν με σαφή και απερίφραστο τρόπο όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίσουν στην Ένωση τη δέουσα ορατότητα και κύρος εντός των οργάνων του ΟΗΕ·

Η συνεισφορά της ΕΕ στη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών

5.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις για την καθιέρωση κριτηρίων ως προς την ιδιότητα του μέλους στο UNHRC· ζητεί, εν αναμονή μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, να εφαρμόζεται ο κανόνας αυτός προκειμένου να καθορίζεται η στήριξη κρατών μελών της ΕΕ εντός του UNHRC προς υποψήφιες χώρες,

6.  υποστηρίζει πως η ΕΕ χρειάζεται να εκφράζεται με μια φωνή όταν ασχολείται με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και πως είναι σημαντικό να εκφράζει και κάθε κράτος μέλος της ΕΕ τη θέση της ΕΕ, προκειμένου να της δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα,

7.  πιστεύει ακράδαντα ότι με τη σύσταση της ειρηνευτικής επιτροπής, τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών έχουν δημιουργήσει μια νέα δομή για τη στήριξη ευπαθών κοινωνιών που προσπαθούν να συνέλθουν από την απερήμωση του πολέμου,

8.  ζητεί από το Συμβούλιο να στηρίξει το έργο της ειρηνευτικής επιτροπής επισημαίνοντας οποιαδήποτε κενά που απειλούν να υποσκάψουν την ειρήνη,

9.  επιδοκιμάζει την επανάληψη των δραστηριοτήτων της ομάδας εργασίας για την αναζωογόνηση του έργου της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, αποστολή της οποίας είναι να εξεύρει τρόπους ενίσχυσης του ρόλου, του κύρους, της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας της Συνέλευσης,

10.  καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια πιο συνεκτική θέση ως προς τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ,

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.6.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

57

3

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Roberta Alma Anastase, Sir Robert Atkins, Christopher Beazley, Bastiaan Belder, André Brie, Elmar Brok, Colm Burke, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Michael Gahler, Γεώργιος Γεωργίου, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ιωάννης Κασουλίδης, Метин Казак, Μαρία-Ελένη Κοππά, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Libor Rouček, Christian Rovsing, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Cristian Silviu Buşoi, Giulietto Chiesa, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Carlo Fatuzzo, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Евгени Кирилов, Jaromír Kohlíček, Graf Alexander Lambsdorff, Jo Leinen, Николай Младенов, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Antolín Sánchez Presedo, Inger Segelström

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lambert van Nistelrooij

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου