Postopek : 2008/2111(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0265/2008

Predložena besedila :

A6-0265/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2008 - 5.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0339

POROČILO     
PDF 171kWORD 109k
26.6.2008
PE 405.972v02-00 A6-0265/2008

s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o 63. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov

(2008/2111(INI))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Alexander Lambsdorff

PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA SVETU
 PREDLOG PRIPOROČILA SVETU (B6‑0176/2008)
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA SVETU

o 63. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov

(2008/2111(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga priporočila Svetu, ki sta ga v imenu skupine ALDE vložila Alexander Lambsdorff in Annemie Neyts-Uyttebroeck, o 63. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov (B6‑0176/2008),

–   ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja Združenih narodov z naslovom „V večji svobodi“, končnega dokumenta, ki je sledil svetovnemu vrhu 2005, in poročila generalnega sekretarja z naslovom „Vlagati v Združene narode: za močnejšo organizacijo po vsem svetu“,

–   ob upoštevanju prednostnih nalog EU ob 62. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov,

–   ob upoštevanju svojih resolucij z dne 29. januarja 2004 o odnosih med Evropsko unijo in Združenimi narodi(1) in z dne 9. junija 2005 o reformi Združenih narodov(2) ter z dne 29. septembra 2005 o sklepih svetovnega vrha Združenih narodov, ki je potekal od 14. do 16. septembra 2005(3),

–   ob upoštevanju predhodnega dnevnega reda 63. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov z dne 11. februarja 2008, še posebej točk, naslovljenih „Ohranjanje mednarodnega miru in varnosti”, „Razvoj Afrike”, „Spodbujanje človekovih pravic” in „Reforma upravljanja”,

–   ob upoštevanju rezultatov devetega zasedanja konference pogodbenic Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti, ki je potekalo od 19. do 30. maja 2008 v Bonnu,

–   ob upoštevanju revizijske konference Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, ki bo leta 2009,

–   ob upoštevanju člena 114(3) in člena 90 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A6-0256/2008),

A. ker zunanja politika Evropske unije temelji na močni in nedvoumni podpori učinkovitemu multilateralizmu, kot je predstavljen v Ustanovni listini Združenih narodov,

B.  ker je Evropska unija eden izmed glavnih političnih in finančnih partnerjev Združenih narodovo v boju proti revščini, pri spodbujanju ekonomskega in družbenega razvoja, zagotavljanju kolektivne varnosti, vključno z zaščito prihodkov ogroženega prebivalstva, in krepitvi človekovih pravic po svetu,

C. ker je program reform Združenih narodov, ki vključuje oblikovanje novih organov, temeljit pregled starih organov, spremenjeno upravljanje pri delovanju na terenu, reorganizacijo pošiljk pomoči in korenito reformo njegovega sekretariata, izjemno ambiciozen načrt, ki potrebuje nenehno politično podporo, še posebej v času, ko se je po opredelitvi novega političnega okvira začelo njegovo izvajanje,

D. ker sta dva nova organa, in sicer svet za človekove pravice in komisija za ohranjanje miru vstopila v ključno fazo, ko morata dokazati, da sta sposobna doseganja ciljev, ki so jih jima zastavile države članice Združenih narodov,

E.  ker dolgo pričakovana reforma Varnostnega sveta ZN še vedno ni bila izvedena zaradi občutljivih vprašanj ter nasprotujočih si potreb po večji odgovornosti in geopolitičnem ravnotežju na eni strani ter učinkovitem delovanju tega organa na drugi,

F.  ker je leto 2008 bistveno za prizadevanje za izkoreninjenje revščine in uresničevanje razvojnih ciljev novega tisočletja po vsem svetu do leta 2015 in ker morajo države članice EU imeti vodilni položaj v svetu pred zadevnimi ključnimi srečanji, ki bodo potekala v drugi polovici tega leta,

G. ker je pri uresničevanju razvojnih ciljev novega tisočletja prizadevanje EU pomembna spodbuda in vzor za druge donatorje, vendar ji bo kljub temu, če se ne bodo trendi obrnili, primanjkovalo 75 milijard EUR za izpolnitev obveznosti uradne razvojne pomoči do leta 2010,

H. ker je v podsaharski Afriki veliko držav daleč od tega, da bi izpolnilo katerega koli od razvojnih ciljev tisočletja, poleg tega pa so v številnih državah s srednje visokim dohodkom regije in etnične skupine, v katerih živi na milijone ljudi, ki ne dosegajo zadovoljivega napredka na poti do uresničevanja teh ciljev,

I.   ker zviševanje cen hrane in upad svetovne rasti lahko upočasnita napredek pri uresničevanju razvojnih ciljev novega tisočletja za približno 7 let, če se ne bo dodatno vlagalo v kmetijski sektor in agroživilsko industrijo v državah v razvoju,

J.   ker so se pri Generalni skupščini ZN odločili, da 4. and 5. oktobra 2007 organizirajo dialog na visoki ravni o medreligijskem in medkulturnem sodelovanju za spodbujanje strpnosti, razumevanja in vsesplošnega spoštovanja na področjih, ki zadevajo svobodo religije in prepričanja ter kulturno različnost, skladno z drugimi podobnimi pobudami na tem področju,

K. ker je leto 2008 evropsko leto medkulturnega dialoga,

L.  ker program Generalne skupščine Združenih narodov ni dovolj natančno opredeljen in poenostavljen, kar bi bilo potrebno za bolj skladno delovanje organa in za lažje izvajanje ukrepov, ki sledijo resolucijam,

M. ker oddelek ZN za mirovne operacije na terenu trenutno vodi 20 operacij s 100.000 vojaki, od katerih je polovica razvrščena v Afriki,

N. ker stopnja usklajenosti med stališči držav članic EU v okviru Združenih narodov niha od organa do organa ter od politike do politike,

O. ker uskladitev ne sme biti dosežena na škodo pogajanj z državami iz drugih geopolitičnih blokov, ki so osnovni pogoj za sklenitev potrebnih zavezništev znotraj ZN,

P.  ker je pri takšnem usklajevanju potrebno tesnejše sodelovanje med ustreznimi delovnimi skupinami Sveta, ki delujejo v Bruslju, ter uradi EU in stalnimi predstavništvi držav članic v New Yorku in Ženevi,

Q. ker lizbonska pogodba EU podeljuje pravno osebnost, kar je novost, ki bo imela obsežne posledice za zastopanje EU pri ZN,

1.  na Svet naslavlja naslednja priporočila:

     EU v Združenih narodih in ratifikacije lizbonske pogodbe

(a) zahteva, naj se glede političnih prednostnih nalog Unije na prihodnjem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v Bruslju opravi poglobljena in široka razprava v kateri naj sodelujejo Evropski parlament, Svet in Komisija,

(b) meni, da bi morala stalna predstavništva držav članic EU v New Yorku to uradno stališče obravnavati kot zavezujoče politično izhodišče ter ga uporabljati v pogajanjih z drugimi državami,

(c) verjame, da bi se moralo usklajevanje med stališči držav članic EU znotraj ZN na splošno začeti v pristojnih delovnih skupinah Sveta, saj bi tako diplomati v New Yorku lažje dosegli skupno stališče o določenih vprašanjih v organih ZN in bi imeli več časa za posvetovanja in pogajanja z ostalimi regionalnimi skupinami ali državami, ki pripadajo tem skupinam,

(d) poziva Svet in Komisijo, naj glede na večje pristojnosti in odgovornosti, ki bi jih dobili predstavniki EU z ratifikacijo lizbonske pogodbe preučita možnost preoblikovanja in razširitve svojih uradov v New Yorku in Ženevi, da bi v največji možni meri zagotovili uskladitev in sinergijo med politikami, programi in skladi Skupnosti ter instrumenti in misijami, ki so del skupne zunanje in Varnostne politike Unije,

(e) poziva Svet in Komisijo, naj podrobno preučita vpliv lizbonske pogodbe na prihodnje zastopanje Unije pri ZN, ter poziva države članice EU, naj se jasno in nedvoumno zavežejo k temu, da bo Unija deležna ustrezne prepoznavnosti in vloge znotraj teles in forumov ZN,

(f) spodbuja Svet, naj čim prej s pogajanji uskladi in opredeli delovni status opazovalcev EU pri Združenih narodih,

(g) prav tako poziva države članice, naj znova preučijo sedanjo strukturo regionalnih skupin znotraj Združenih narodov, da bi zagotovili, da ta odraža članstvo v Evropski uniji po njeni zadnji širitvi,

(h) poziva Svet in Komisijo, naj Parlament redno obveščata o posledicah, tudi proračunskih, ki jih bodo imeli morebitni ukrepi preoblikovanja vloge EU v posameznih sestavnih delih ZN, vključno s sekretariatom ter z njegovimi skladi in programi,

     Prispevek EU k reformni ZN

(i) odobrava ponoven začetek dejavnosti delovne skupine za oživitev Generalne skupščine Združenih narodov, katere naloga je iskanje načinov, kako povečati vlogo, avtoriteto, uspešnost in učinkovitost Skupščine, ter poziva države članice, naj v tem okviru spodbujajo okrepitev vloge predsednika Generalne skupščine, pri čemer naj tudi poskrbijo za dodelitev ustreznih finančnih, človeških in infrastrukturnih virov, ter vzpostavitev bolj sistematičnega sodelovanja med Generalno skupščino, generalnim sekretarjem in Varnostnim svetom ZN, da se poveča odgovornost in legitimnost sveta OZN,

(j) poziva države članice, naj še naprej zahtevajo dolgo pričakovani pregled mandatov, ki je namenjen okrepitvi in posodobitvi delovnega programa Združenih narodov, da bo ustrezal aktualnim zahtevam držav članic, pri čemer je treba pregledati vse mandate, ki so daljši od pet let in izhajajo iz resolucij Generalne skupščine in drugih organov,

(k) opozarja države članice na obljube, ki so jih dale na svetovnem vrhu leta 2005, da bodo z reformami uprave in sekretariata okrepile Organizacijo združenih narodov, poziva Svet, naj podpre te reforme, da se povečata odgovornost in pregled, izboljša upravljanje, poveča preglednost ter okrepi moralne vrednote, učinkovitost in organizacijske sposobnosti, pri čemer se je treba na prvem mestu osredotočiti na reformo strukture sekretariata,

(l) poziva Svet, naj zagotovi, da bo število zaposlenih na oddelku za mirovne operacije in oddelku za politične zadeve ustrezalo njunim nalogam in pristojnostim, ter naj podpira prizadevanja generalnega sekretarja v zvezi s tem,

(m) poziva države članice, naj podpirajo prizadevanja generalnega sekretarja ZN pri procesu izvajanja koncepta „odgovornosti za zaščito“, ki je bil potrjen na svetovnem vrhu leta 2005, poziva države članice, naj dejavno sodelujejo v tem procesu,

(n) poziva Svet, naj v polni meri podpre ponoven začetek pogajanj, namenjenih izvajanju priporočil strokovne skupine na visoki ravni za usklajenost celotnega sistema, ter priporoča državam članicam EU, da dejavno sodelujejo z državami v razvoju, ki so prejemnice evropske ali nacionalne pomoči, ter da uveljavljajo kolektivni vpliv Unije in individualni vpliv držav članic, da zagotovijo podporo teh držav natančnemu pregledu pošiljanja pomoči ZN ter spodbujanju večje skladnosti politik ZN na terenu,

(o) poziva države članice, naj dosežejo bolj usklajeno stališče v zvezi z reformo Varnostnega sveta ZN, in sicer tako, ki bo ob podpori končnemu cilju stalnega sedeža EU v okviru prenovljene organizacije ZN okrepilo težo Unije v sorazmerju z njenim prispevkom pri mirovnih operacijah in razvojni pomoči ZN,

(p) opominja države članice, da je v tej zvezi nadvse pomembno zagotoviti, da države članice EU, ki so prisotne v Varnostnem svetu ZN, podpirajo uradna stališča EU, ustrezno obveščajo druge države članice o razpravah, ki potekajo v Varnostnem svetu, ter aktivno usklajujejo svoja stališča z ustreznimi delovnimi skupinami v Svetu ministrov EU,

(q) poziva države članice, naj podprejo delovno skupino predsednika Kerima, pristojno za reformo Varnostnega sveta; v zvezi s tem odobrava zagon za reformo Varnostnega sveta, ki ga je sprožila pobuda, imenovana „proces preseganja”; poziva Svet, naj spodbuja razpravo o točkah konvergence, da bi dosegli dejanski napredek,

     EU in Svet ZN za človekove pravice

(r) poziva države članice EU, zlasti Francijo in Slovaško, kot novo izvoljeni članici v svetu ZN za človekove pravice, naj podvojita svoja prizadevanja za zagotovitev uspešnega delovanja sveta za človekove pravice, ter s tem varujeta in spodbujata univerzalne pravice; v zvezi s tem poziva k večji odgovornosti pri postopku oblikovanja in obnovitve posebnih postopkov ter imenovanja nosilcev mandata, ki bi moral temeljiti na načelih preglednosti in resnične konkurenčnosti,

(s) poudarja pomen sodelovanja civilne družbe pri delu sveta ZN za človekove pravice in poziva države članice EU k sodelovanju pri delu sveta ZN za človekove pravice, da se uvedejo učinkoviti načini in instrumenti, ki civilni družbi omogočajo sodelovanje v svetu ZN za človekove pravice za boljšo zaščito človekovih pravic v svetu in za pozitiven prispevek k preglednosti institucije,

(t) poziva Svet, da vloži napore v povečanje odgovornosti držav članic OZN na področju človekovih pravic, in sicer tako, da poveča učinkovitost univerzalnega načina ocenjevanja, zlasti s poostritvijo postopkov, ki omogočajo preprečevanje namernega oviranja ali preusmerjevalne taktike,

(u) je zaskrbljen zaradi nedavnih kritik na račun dela Urada Visokega komisariata za človekove pravice; poziva države članice, da podpirajo Urad, zlasti v petem odboru Generalne skupščine, in tako preprečijo vsakršno poseganje v neodvisnost Urada ter zagotovijo, da se Uradu dodelijo vsa finančna sredstva, potrebna za izvajanje mandata, poziva države članice EU, naj pozorno spremljajo postopek imenovanja novega visokega komisarja po izteku mandata sedanjega komisarja junija 2008,

(v) poziva države članice EU, naj še naprej sodelujejo pri pripravah na revizijsko konferenco Durban 2009 in naj zagotovijo, da bo konferenca vsem zainteresiranim stranem ponudila priložnost, da obnovijo svoja prizadevanja in zaveze v boju proti rasizmu, diskriminaciji na podlagi rase in kaste, ksenofobiji in vsem ostalim oblikam nestrpnosti ter da sprejmejo konkretna merila v boju za odpravo rasizma, na podlagi deklaracije iz Durbana in akcijskega programa ter ob njunem popolnem upoštevanju,

(w) poziva Svet, naj zagotovi, da se ne ponovijo obžalovanja vredni dogodki, kakršnim smo bili priča ob prvi konferenci v Durbanu; poziva vse države članice EU, da zagotovijo sodelovanje civilne družbe na revizijski konferenci Durban 2009 v Ženevi, v skladu z listino ZN in resolucijo Ekonomsko-socialnega sveta ZN št. 1996/31 z dne 25. julija 1996,

(x) poziva vse države članice, da spodbujajo in zaščitijo pravice otrok s podporo vključevanja otrokovih pravic v vse dejavnosti v okviru zadevnih organov in mehanizmov sistema ZN,

     EU in komisija ZN za ohranjanje miru

(y) meni, da bi morale države članice EU skupaj podpreti krepitev vloge komisije ZN za ohranjanje miru v njenem razmerju do sistema ZN, zagotoviti, da bodo zadevni organi ZN ustrezno upoštevali priporočila in se zavzemati za krepitev sinergije med komisijo ZN za ohranjanje miru ter agencijami, skladi in programi ZN; poudarja pomen tesnejšega sodelovanja med komisijo ZN za ohranjanje miru in mednarodnimi finančnimi institucijami, ki delujejo v državah v pokonfliktnih razmerah,

(z) poziva Svet in države članice k spodbujanju prispevkov v sklad ZN za izgradnjo miru, da se zagotovijo zadostna sredstva,

(aa) poziva države članice EU v Varnostnem svetu, naj olajšajo posvetovanja komisije ZN za ohranjanje miru glede obravnave novih držav v komisiji za ohranjanje miru in mandata integriranih operacij za ohranjanje miru, zlasti z namenom zagotavljanja pravočasnega nemotenega prehoda od ohranjanja do izgradnje miru; v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da je urad za podporo izgradnji miru povezan s procesom načrtovanja celostne misije,

(ab) meni, da bi morala komisija ZN za ohranjanje miru poleg izboljšanja usklajevanja med posameznimi akterji, zagotavljanja načrtovanega financiranja in usmerjanja mednarodne pozornosti tudi na države v pokonfliktnih razmerah v sodelovanju s pristojnimi oddelki ZN vložiti napore tudi v izboljšanje sposobnosti organizacije za učenje na področju izgradnje miru,

(ac) poudarja, glede na omenjeno, da je treba zagotoviti, da bodo človeški in finančni viri, ki bodo na voljo komisiji ZN za ohranjanje miru kos nalogam in pričakovanjem organov ZN in držav upravičenk, in poziva države članice EU, naj na to vprašanje opozorijo v pristojnem odboru Generalne skupščine ZN,

     EU in razvojni cilji tisočletja

(ad) poziva Svet, naj podpira pozive predsednika Barrosa in komisarja Louisa Michela, da države članice oblikujejo jasne, zavezujoče nacionalne razporede in proračune za povečanje dejanske pomoči, da bi se izpolnil obljubljeni skupni cilj 0,56 % bruto nacionalnega dohodka v letu 2010 in 0,7 % v letu 2015,

(ae) opozarja države članice, da zdaj za uresničevanje razvojnih ciljev novega tisočletja niso potrebne nove obljube ali nova prizadevanja ter da se je treba osredotočiti na izpolnitev že obstoječih obljub in obvez ter povečanje obstoječih prizadevanj,

(af) ugotavlja, da je treba še naprej obravnavati krizo v zvezi z javnim financiranjem zdravstvenih storitev za ponovno vzpostavitev treh razvojnih ciljev novega tisočletja na področju zdravja, in sicer z ustreznim in predvidljivim periodičnim financiranjem za človeške vire, dostopom do zdravil ter decentraliziranim in participativnim vodenjem, ter poziva države članice, da si čim bolj prizadevajo za okrepitev univerzalnih, integriranih zdravstvenih sistemov, ki se odzivajo lokalnim potrebam, in da postopoma vključijo programe za posamezne bolezni (razvojni cilj novega tisočletja št. 6),

(ag) meni, da je enakost spolov (razvojni cilj novega tisočletja št. 3) pomemben element v zvezi s prizadevanji za uresničevanje razvojnih ciljev novega tisočletja, in priporoča državam članicam EU, da nujno obravnavajo svetovno finančno vrzel za uresničevanje razvojnega cilja novega tisočletja št. 3; ugotavlja, da krepitev moči žensk poleg izobraževanja znatno prispeva k izpolnitvi razvojnega cilja novega tisočletja št. 4 na področju umrljivosti otrok in razvojnega cilja novega tisočletja št. 5 na področju zdravja mater, ki sta najpomembnejša kazalnika splošnega napredka v zvezi z razvojem,

(ah) ugotavlja, da kljub znatnemu napredku pri splošnem osnovnošolskem izobraževanju v zadnjih letih približno 93 milijonov otrok, večinoma deklic, leta 2006 še vedno ni obiskovalo osnovne šole; poziva države članice EU, da obravnavajo povečane finančne potrebe za podpiranje izobraževanja, tudi v konfliktnih ranljivih državah,

(ai) opozarja na obveznosti EU v zvezi s spodbujanjem usklajenosti politike za razvoj in priporoča, da Svet in države članice EU v okviru celotnih ZN spodbujajo razpravo o tem, kako zagotoviti, da prizadevanja in cilji v zvezi s podnebnimi spremembami okrepijo izpolnitev razvojnih ciljev novega tisočletja; poleg tega ugotavlja, da so potrebni še večji prispevki v sklade za prilagoditev, da bi razvoj v najrevnejših državah zaščitili pred podnebnimi spremembami,

(aj) poziva države članice, da se aktivno udeležijo srečanja na visoki ravni o razvojnih potrebah Afrike, ki bo potekalo 22. septembra 2008, in srečanja Združenih narodov na visoki ravni o razvojnih ciljih novega tisočletja, ki bo 25. septembra 2008 v New Yorku,

(ak) priporoča Svetu in državam članicam EU, da obnovijo razpravo o odpisu dolgov na ravni ZN, da se ponovno določijo merila za vzdržnost dolga in sicer tako, da se raje kot povračilo dolgov spodbuja napredek pri doseganju razvojnih ciljev,

(al) meni, da je stopnja umrljivosti mater v številnih državah v razvoju še vedno nesprejemljivo visoka, pri čemer vsako leto zaradi ozdravljivih in preprečljivih zapletov pri nosečnosti in porodu umre več kot 500 000 žensk; zato poziva države članice EU, da občutno okrepijo prizadevanja in financiranje, da bi zagotovili univerzalni dostop do informacij v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdravjem ter storitve, ki so bistvene za doseganje razvojnih ciljev novega tisočletja na področju zdravja, enakosti spolov in boja proti revščini,

(am) v zvezi s sedanjim pomanjkanjem hrane poziva Svet in države članice EU, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje izkrivljanja trgovine,

     Izboljšanje sodelovanje med EU in ZN v praksi

(an) poziva države članice in Komisijo, da podpirajo Sklad Združenih narodov za demokracijo, tako s političnega kot s finančnega vidika,

(ao) poziva Svet in zlasti tiste države članice EU, ki so stalne ali začasne članice Varnostnega sveta Združenih narodov, k zavzemanju za pregled sistema sankcij ZN (seznami teroristov), da se uskladi z obveznostmi iz pakta Združenih narodov o državljanskih in političnih pravicah, zlasti s vzpostavitvijo ustreznih postopkov obveščanja in pritožbe, glede tega odobrava, kot prvi korak v pravo smer, da je Varnostni svet ZN sprejel Resolucijo št. 1730 (2006), ki uvaja postopek izbrisa iz seznama in kontaktno točko v sekretariatu ZN za zahteve po izbrisu iz seznama,

(ap) poziva države članice, da v okviru Združenih narodov in pred revizijsko konferenco začnejo z razpravo o izzivih, s katerimi se sooča Mednarodno kazensko sodišče, ki lahko ovirajo učinkovitost sodišča, da bi dosegli dogovor o opredelitvi kaznivega dejanja agresije, ki še ni bila sprejeta, ter o pogojih, pod katerimi Sodišče lahko izvršuje svojo pristojnost, skladno s členom 5(2) Rimskega statuta,

(aq) meni, da bi morala EU glede na očitne posledice podnebnih sprememb na prihodke milijonov ljudi pogodbenice okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja bolj aktivno spodbujati k temu, da bi si prizadevale za pogajanja, katerih cilj je sklenitev mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah do leta 2009, ter poziva države članice, naj pri takšnih celovitih pogajanjih na svetovni ravni prevzamejo vodilno vlogo; nadalje poziva države članic, naj v tem kontekstu pospešujejo uporabo obnovljivih in CO2 nevtralnih energetskih virov; končno meni, da bi morale države članice razmisliti o tem, ali naj priporočijo vzpostavitev enote za svetovanje v primeru naravnih nesreč na ravni ZN, ki bi zagotavljala sistematično svetovanje vladam o učinkoviti pripravljenosti za primer naravnih nesreč,

(ar) poziva organe EU in ZN, naj preučijo splošne vidike sodelovanja med EU in Afriško unijo pri vzpostavljanju miru in varnosti na afriški celini, pri čemer naj se zlasti osredotočijo na načine, kako bi lahko ZN izboljšali kakovost svojih misij z uporabo dopolnilnih zmogljivosti EU; priporoča, da je treba pozorno preučiti združevanje zmogljivosti, da bi ustvarili sinergijo ne le na področju tehnologije in vojaške opreme, temveč tudi pri vprašanjih legitimnosti in sprejemljivosti ter stroškovne učinkovitosti in primernosti mandata,

(as) poziva Svet, da še naprej daje veliko prednost sklepanju uspešnih medregionalnih partnerstev in zlasti da sodeluje s partnerji iz vseh regij sveta, da bi zagotovili učinkovito izvajanje resolucije Generalne skupščine ZN št. 62/149, v kateri ZN pozivajo k svetovnemu moratoriju za izvrševanje smrtne kazni s ciljem njene ukinitve,

(at) ugotavlja, da se je generalni sekretar Združenih narodov odločil preoblikovati misijo ZN na Kosovu, s čimer je okrepil operativno vlogo EU na področju načel pravne države; obenem poziva države članice EU, ki so soglasno podprle vzpostavitev EULEX, da tesno spremljajo izvajanje te odločitve na terenu,

(au) je zaskrbljen zaradi zastoja v pogajanjih v zvezi z razorožitvijo ter takšnimi vprašanji, kot so pogodba o prenehanju uporabe cepljivih snovi, protokol o preverjanju konvencije o biološkem orožju in nedejavnost pri ratifikaciji pogodbe o celoviti prepovedi poskusov; kljub temu priznava, da 63. zasedanje ZN ponuja odlično priložnost, da EU pokaže vodstvo pri spodbujanju ratifikacije in splošne uveljavitve nedavno sklenjene pogodbe o prepovedi kasetnega streliva ter pri začetku pogajanj, da bi se sklenili mednarodna pogodba o trgovini z orožjem in mednarodna pogodba o svetovni prepovedi orožja z osiromašenim uranom; poziva EU in ZN, da si še naprej prizadevajo za okrepitev akcijskega programa ZN o orožju majhnega kalibra in lahkem strelnem orožju ter širitev obsega Ottawske pogodbe o prepovedi min,

(av) poziva države članice, da si ustrezno prizadevajo za zagotovitev mednarodnega soglasja, ki bo omogočil zaključek pogajanj o celoviti konvenciji o mednarodnem terorizmu,

(aw) poziva Svet, da spodbuja vse aktivnosti povezane z vključevanjem vprašanj o enakosti spolov v vse vidike dejavnosti Združenih narodov in njihovo ustrezno financiranje,

(ax) poziva Svet, naj podpira vse dejavnosti, usmerjene na preprečevanje izumrtja vrst in varstvo okolja ter na zbiranje potrebnih finančnih sredstev;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu in v vednost Komisiji.

(1)

UL C 96 E, 21.4.2004, str. 79.

(2)

UL C 124 E, 25.5.2006, str. 549.

(3)

UL C 227 E, 21.9.2006, str. 582.


PREDLOG PRIPOROČILA SVETU (B6‑0176/2008) (17.4.2008)

v skladu s členom 114(1) poslovnika,

ki ga predlagata Alexander Lambsdorff in Annemie Neyts-Uyttebroeck

v imenu skupine ALDE

o 63. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov

Evropski parlament,

-   ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja Združenih narodov z naslovom "V večji svobodi", končnega dokumenta, ki je sledil svetovnemu vrhu 2005, in poročila generalnega sekretarja z naslovom "Vlagati v Združene narode: za močnejšo organizacijo po vsem svetu",

-   ob upoštevanju 62. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov,

-   ob upoštevanju člena 114(1) Poslovnika,

A. ker zunanja politika Evropske unije temelji na trdni in jasni podpori učinkovitemu multilateralizmu, kakršen je vsebovan v listini Združenih narodov,

B.  ker je Evropska unija ključna politična in finančna partnerica Združenih narodov v boju proti revščini in pri spodbujanju gospodarskega in socialnega razvoja, zagotavljanju kolektivne varnosti ter podpiranju človekovih pravic po vsem svetu,

C. ker je treba šele izvesti prepotrebno reformo Varnostnega sveta Združenih narodov,

D. ker se usklajevanje stališč držav članic EU v okviru Združenih narodih močno razlikuje od organa do organa in od politike do politike,

E.  ker morajo pri tem usklajevanju tesneje sodelovati ustrezne delovne skupine Sveta v Bruslju in ustrezne pisarne Evropske unije ter stalna predstavništva držav članic v New Yorku,

F.  ker lizbonska pogodba podeli Evropski uniji pravno osebnost, kar je novost, ki bo imela velik vpliv na njeno zastopanje v Združenih narodih,

na Svet naslavlja naslednja priporočila

Opaznost Evropske unije v Združenih narodih

1.  poziva k poglobljeni in obsežni razpravi v Bruslju o političnih prednostnih nalogah Unije za naslednje zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov, ki jih je treba pojasniti v uradnem stališču Sveta;

2.  meni, da bi moralo biti to uradno stališče za stalna predstavništva v New Yorku zavezujoče politično izhodišče, ki naj bo podlaga za pogajanja z drugimi državami;

3.  poziva Svet in Komisijo, naj zaradi ratifikacije lizbonske pogodbe preučita možnosti za reorganizacijo svojih pisarn v New Yorku;

4.  poziva Svet, naj natančno preuči, kakšne posledice bo imela lizbonska pogodba za prihodnje zastopanje Unije v Združenih narodih, države članice pa, naj se jasno in nedvoumno zavežejo k izvajanju ukrepov, s katerimi bo Unija v organih in forumih Združenih narodov dosegla ustrezno opaznost in vpliv;

Prispevek Evropske unije k reformi Združenih narodov

5.  poziva Svet, Komisijo in države članice, naj še naprej vztrajajo pri oblikovanju meril za članstvo za namene glasovanja v svetu Združenih narodov za človekove pravice; do reforme poziva države članice Evropske unije, ki so v svetu Združenih narodov za človekove pravice, naj ta merila uporabljajo pri določanju podpore državam kandidatkam;

6.  opozarja, da je nujno, da Evropska unija enoglasno obravnava vprašanja človekovih pravic, ter da je pomembno, da posamezne države članice to stališče okrepijo s svojo podporo;

7.  je trdno prepričan, da so države članice Združenih narodov z ustanovitvijo komisije za izgradnjo miru ustvarile pomembno novo strukturo za podporo krhkim družbam, ki okrevajo po vojnem opustošenju;

8.  poziva Svet, naj z opozarjanjem na vrzeli, ki bi lahko spodkopale mir, podpira delo komisije za izgradnjo miru;

9.  pozdravlja dejstvo, da spet deluje delovna skupina za ponovno oživitev Generalne skupščine, ki mora poiskati možnosti za povečanje njene vloge, vpliva, uspešnosti in učinkovitosti;

10. poziva države članice, naj zavzamejo bolj kohezivno stališče do reforme Varnostnega sveta Združenih narodov;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu in v vednost Komisiji.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

24.6.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

57

3

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Roberta Alma Anastase, Sir Robert Atkins, Christopher Beazley, Bastiaan Belder, André Brie, Elmar Brok, Colm Burke, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Georgios Georgiou, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Libor Rouček, Christian Rovsing, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Cristian Silviu Buşoi, Giulietto Chiesa, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Carlo Fatuzzo, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Jaromír Kohlíček, Graf Alexander Lambsdorff, Jo Leinen, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Antolín Sánchez Presedo, Inger Segelström

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lambert van Nistelrooij

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov