Förfarande : 2007/0233(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0267/2008

Ingivna texter :

A6-0267/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/09/2008 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0414

BETÄNKANDE     ***I
PDF 194kWORD 304k
26.6.2008
PE 404.778v02-00 A6-0267/2008

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95

(KOM(2007)0653 – C6‑0395/2007 – 2007/0233(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Helmuth Markov

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95

(KOM(2007)0653 – C6‑0395/2007 – 2007/0233(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0653),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG‑fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0395/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A6‑0267/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Statistiken över utrikeshandeln grundas på uppgifter som hämtas ur tulldeklarationerna, såsom föreskrivs i förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (nedan kallad ”tullkodexen”). Den ökade europeiska integrationen med påföljande förändringar i tullklareringen, inklusive enhetstillstånd för det förenklade deklarationsförfarandet och det lokala klareringsförfarandet, liksom den centraliserade tullklareringen som kommer att bli följden av den pågående moderniseringen av tullkodexen, gör det nödvändigt att justera sammanställningen av utrikeshandelsstatistiken, att förtydliga begreppen ”importerande” och ”exporterande” medlemsstat samt att mer exakt definiera källan till de uppgifter som används för att sammanställa gemenskapsstatistiken.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) För att kunna registrera de fysiska handelsflödena mellan medlemsstaterna och tredjeländer och för att säkerställa att uppgifterna om import och export finns tillgängliga i alla medlemsstater, måste det finnas noggrant angivna överenskommelser mellan tullen och statistikmyndigheterna. Detta inbegriper bestämmelser för datautbytet mellan medlemsstaternas myndigheter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För att kunna fördela EU:s export och import på en viss medlemsstat, behövs uppgifter om vilken medlemsstat som är slutdestination (vid import) och från vilken medlemsstat den faktiska avsändningen sker (vid export). På medellång sikt bör dessa medlemsstater bli importerande och exporterande medlemsstater i utrikeshandelsstatistiken.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) När det gäller handelsförhandlingar och hur den inre marknaden fungerar, bör kommissionen få detaljerade uppgifter om tullordning på de varor som importeras till Europeiska unionen, inklusive uppgifter om kvoter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Medlemsstaternas statistik om tullager och frizoner omfattas inte av harmoniserade bestämmelser. Sammanställningen av denna statistik för nationella syften är frivillig.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör förse Eurostat med årliga aggregerade uppgifter om handel fördelade enligt affärsverksamhetens särdrag, som bland annat underlättar analysen av hur europeiska företag fungerar i en globaliserad värld. Kopplingen mellan affärsstatistiken och utrikeshandelsstatistiken kan göras genom att man sambearbetar de uppgifter om importör och exportör som finns i tulldeklarationen och de uppgifter som begärs in enligt rådets förordning (EEG) nr 2186/93 av den 22 juli 1993 om samordning inom gemenskapen vid utarbetandet av företagsregister för statistiska ändamål1 (nedan kallad ”lagstiftning om företagsregister”).

(9) Medlemsstaterna bör förse Eurostat med årliga aggregerade uppgifter om handel fördelade enligt affärsverksamhetens särdrag, som bland annat underlättar analysen av hur europeiska företag fungerar i en globaliserad värld. Kopplingen mellan affärsstatistiken och utrikeshandelsstatistiken kan göras genom att man sambearbetar de uppgifter om importör och exportör som finns i tulldeklarationen och de uppgifter som begärs in enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 177/2008 av den 20 februari 2008 om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2186/931 (nedan kallad ”lagstiftning om företagsregister”).

_______________

EGT L 196, 5.8.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

______________

EUT L 61, 5.3.2008, s. 6.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Utlämnande av konfidentiella statistiska uppgifter styrs av bestämmelserna i förordning (EG) nr 322/97 och rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor1. Åtgärder som vidtas i enlighet med dessa förordningar tryggar det fysiska och logiska skyddet för förtroliga uppgifter och tryggar att uppgifter inte olagligen röjs eller används i andra syften än för statistik när gemenskapens statistik produceras och sprids.

 

_________________________

1 EGT L 151, 15.6.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Särskilda bestämmelser måste utarbetas fram till dess att ändringarna i tullagstiftningen resulterar i ytterligare uppgifter i tulldeklarationen och fram till dess att det elektroniska utbytet av tulluppgifter krävs enligt gemenskapslagstiftningen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Kommissionen bör särskilt få befogenhet att specificera vilka tullförfaranden som avgör om det är export eller import i utrikeshandelsstatistiken, att anta olika och särskilda regler för varor eller varurörelser som av metodiska skäl kräver särskilda bestämmelser, att specificera de statistiska uppgifterna, att dela in handeln efter affärsverksamhetens särdrag och valutan på fakturorna samt bestämma särskilda regler för spridningen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom bl.a. tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(15) Kommissionen bör särskilt få befogenhet att anpassa den förteckning över tullförfaranden eller godkända tullbehandlingar som avgör om det är export eller import i utrikeshandelsstatistiken, att anta olika och särskilda regler för varor eller varurörelser som av metodiska skäl kräver särskilda bestämmelser, att anpassa förteckningen över varor och varurörelser som ska uteslutas från utrikeshandelsstatistiken, att specificera andra datakällor än tulldeklarationen för uppgifter om import och export av särskilda varor eller varurörelser, att specificera de statistiska uppgifterna, inklusive de koder som ska användas, att fastställa krav på uppgifter som har med särskilda varor eller varurörelser att göra, att fastställa krav på sammanställning av statistik, att fastställa kännetecknen hos urval, att fastställa rapporteringsperiod och aggregationsnivå för partnerländer, varor och valutor och anpassa tidsfristen för inlämnande av statistik, innehåll, omfattning och villkor för ändring av redan inlämnad statistik och att fastställa tidsfrist för inlämnade av statistik om handeln efter affärsverksamhetens särdrag och statistik om valutan på fakturorna. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom bl.a. tillägg av nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den förteckning över tullförfaranden eller godkända tullbehandlingar som det hänvisas till i artikel 3.1 kan antas av kommissionen, särskilt i syfte att beakta förändringar i tullkodexen och bestämmelser som härrör från internationella konventioner. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

2. De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning om anpassning av förteckningen över tullförfaranden eller godkända tullbehandlingar som det hänvisas till i punkt 1, i syfte att beakta förändringar i tullkodexen och bestämmelser som härrör från internationella konventioner, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För varor eller varurörelser som, av metodiska skäl, kräver särskilda bestämmelser (”särskilda varor eller varurörelser”), får kommissionen anta andra eller särskilda regler. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

3. Av metodiska skäl krävs det särskilda bestämmelser för vissa varor och varurörelser (”särskilda varor eller varurörelser”). Dessa avser industrianläggningar, fartyg och flygplan, havsprodukter, varor som levereras till fartyg och flygplan, delleveranser, militär materiel, varor till och från offshoreanläggningar, rymdfarkoster, elektricitet och gas‑ och avfallsprodukter.

 

Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg som har att göra med särskilda varor och varurörelser och olika eller specifika bestämmelser som ska tillämpas på dem, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Andra delen av punkt 3 blir ett nytt stycke i parlamentets ändringsförslag.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Vissa varor eller varurörelser ska uteslutas från utrikeshandelsstatistiken av metodiska skäl. En förteckning över dessa ska utarbetas av kommissionen. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

4. Av metodiska skäl ska vissa varor eller varurörelser ska uteslutas från utrikeshandelsstatistiken. Detta gäller monetärt guld och giltiga betalningsmedel, varor som avses användas i diplomatisk eller liknande verksamhet, varurörelser mellan importerande och exporterande medlemsstater och deras nationella väpnade styrkor stationerade utomlands liksom vissa varor som förvärvats eller överlåtits av utländska väpnade styrkor, i synnerhet varor som inte är föremål för en kommersiell transaktion, förflyttning av bärraketer för rymdfarkoster innan de skickas upp, varor som ska eller har reparerats, varor som ska användas eller har använts tillfälligt, varor som använts som bärare av anpassad och nerladdad information samt varor som deklarerats muntligen för tullmyndigheterna, som antingen är av kommersiell art förutsatt att deras värde inte överstiger den statistiska tröskeln på högst 1 000 EUR eller på högst 1 000 kg, eller varor av icke-kommersiell art. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg som gäller uteslutande av varor eller varurörelser från utrikeshandelsstatistiken, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Motivering

Genom detta ändringsförslag utesluts helt muntliga tulldeklarationer från privatpersoners sida och den statistiska tröskeln för kommersiella varor begränsas. Tröskelnivån på 1 000 EUR eller 1 000 kg kan inte kontrolleras i t.ex. turisttrafiken. Samma gäller för muntligt deklarerade varor över tröskelnivån när det gäller privatpersoner. För kommersiella varor över tröskelvärdet finns det tillgänglig information som kan samlas in.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska enligt förfarandet i artikel 11.2 fastställa en statistisk tröskel, uttryckt i värde eller kvantitet, under vilken tulldeklarationen inte behöver tjäna som datakälla för registrering av import och export. Den statistiska tröskeln kan tillämpas av medlemsstaterna om de lämnar in uppskattningar om import och export som ligger under tröskelvärdet.

utgår

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När det gäller registrering av import och export av särskilda varor eller varurörelser, kan andra datakällor än tulldeklarationen specificeras av kommissionen. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

3. När det gäller de särskilda varor eller varurörelser som avses i artikel 3.3 kan andra datakällor än tulldeklarationen användas.

 

Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg som har att göra med specificering av dessa andra datakällor, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Andra delen av punkt 3 blir ett nytt stycke i parlamentets ändringsförslag.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Medlemsstaterna kan fortsätta att använda andra datakällor för sammanställningen av nationell statistik än de som definieras i punkterna 1 och 3 tills en mekanism för ömsesidigt utbyte av relevanta data på elektronisk väg enligt artikel 7.3 har införts.

 

Sammanställningen av gemenskapens utrikeshandelsstatistik enligt artikel 6 bör dock inte grundas på dessa andra datakällor.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska hämta följande data ur den registrering av import och export som det hänvisas till i artikel 3.1

1. Medlemsstaterna ska hämta följande uppsättning data ur den registrering av import och export som det hänvisas till i artikel 3.1

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j) Transaktionstyp, om denna anges i tulldeklarationen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 - punkt k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k) Om tullordning för importen beviljats av tullmyndigheterna: förmånskod och kvotens ordernummer.

k) Om tullordning för importen beviljats av tullmyndigheterna: förmånskod.

Motivering

”Kvotens nummer” är inte ett statistiskt krav. De flesta tullmyndigheterna i medlemsstaterna tillhandahåller denna information om kvotnumret via systemet Surveillance 2 (övervakning 2) i GD TAXUD. Om ”kvotens nummer” skulle ingå, skulle detta innebära extra rapporteringsskyldigheter för både tullmyndigheter och statistiska institut.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l) Fakturavaluta, om denna har uppgetts i tulldeklarationen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ytterligare specifikationer av de data som det hänvisas till i punkt 1, inklusive de koder som ska användas, kan fastställas av kommissionen. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

2. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom tillägg som har att göra med den ytterligare specificering av de uppgifter som avses i punkt 1, inklusive de koder som ska användas, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Andra uppgifter än dem som det hänvisas till i punkt 1 för ”särskilda varor eller varurörelser”, kan begäras in av kommissionen. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

4. För ”särskilda varor eller varurörelser” enligt artikel 3.3 kan det krävas begränsade uppgiftsuppsättningar.

 

Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom tillägg som har att göra med dessa begränsade uppgiftsuppsättningar, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Andra delen av punkt 4 blir ett nytt stycke i parlamentets ändringsförslag.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska sammanställa årlig handelsstatistik utifrån affärsverksamhetens särdrag.

2. Medlemsstaterna ska sammanställa årlig handelsstatistik utifrån affärsverksamhetens särdrag, nämligen ekonomisk verksamhet som bedrivs av företagen i enlighet med avsnittet eller den tvåsiffriga nivån i den gemensamma statistiska näringsgrensindelningen inom Europeiska gemenskaperna (NACE) och storleksklassen sett till antalet anställda.

Statistiken ska sammanställas genom att man sammanlänkar de data om affärsverksamhetens särdrag som registrerats enligt lagstiftningen om företagsregister med de data om import och export som registrerats enligt artikel 5.1.

Statistiken ska sammanställas genom att man sammanlänkar de data om affärsverksamhetens särdrag som registrerats enligt lagstiftningen om företagsregister med de data om import och export som registrerats enligt artikel 5.1. I detta syfte ska de nationella tullmyndigheterna uppge handlarens identifikationsnummer för de nationella statistikmyndigheterna.

Tillämpningsföreskrifter för sammanställandet av statistiken kan fastställas av kommissionen. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom tillägg som har att göra med sammankopplingen av uppgifterna med denna statistik, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Urvalets kännetecken, rapporteringsperiod, kvalitetskrav samt aggregeringsnivå för partnerländerna, varor och valutor ska fastställas av kommissionen. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl. a. tillägg som har att göra med urvalets kännetecken, rapporteringsperiod samt aggregeringsnivå för partnerländerna, varor och valutor, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaternas sammanställning av ytterligare statistik för gemenskapen eller för nationella ändamål kan bestämmas när uppgifterna finns tillgängliga i tulldeklarationen.

4. Medlemsstaternas sammanställning av ytterligare statistik för nationella ändamål kan bestämmas när uppgifterna finns tillgängliga i tulldeklarationen.

Tillämpningsföreskrifter för att sammanställa ytterligare statistik för gemenskapsändamål ska fastställas av kommissionen. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

 

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska inte vara skyldiga att sammanställa och överföra statistik över utrikeshandeln till kommissionen (Eurostat) om det rör sig om statistiska data som i enlighet med tullkodexen eller nationella anvisningar ännu inte finns tillgängliga i den tulldeklaration som lämnats in till deras tullmyndigheter. Det rör sig om följande data

5. Medlemsstaterna ska inte vara skyldiga att sammanställa och överföra statistik över utrikeshandeln till kommissionen (Eurostat) om det rör sig om statistiska data som i enlighet med tullkodexen eller nationella anvisningar ännu inte finns registrerade eller lätt kan härledas från andra uppgifter i den tulldeklaration till kommissionen (Eurostat) som lämnats in till deras tullmyndigheter. Det är frivilligt för medlemsstaterna att inlämna denna statistik. Det rör sig om följande data

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de registrerade uppgifter om import och export som grundas på en tulldeklaration som lämnats in till de nationella tullmyndigheterna överförs till de nationella statistikmyndigheterna i den medlemsstat som har registrerats som

2. Medlemsstaterna ska se till att de registrerade uppgifter om import och export som grundas på en tulldeklaration som lämnats in till de nationella tullmyndigheterna utan dröjsmål överförs från dessa tullmyndigheter till tullmyndigheten i den medlemsstat som har registrerats som

(a) medlemsstat som är slutdestination (vid import), eller

(a) medlemsstat som är slutdestination (vid import), eller

(b) medlemsstat från vilken den faktiska avsändningen sker (vid export).

(b) medlemsstat från vilken den faktiska avsändningen sker (vid export).

 

Uppgifter som en nationell tullmyndighet i en medlemsstat mottar ska översändas till den nationella statistikmyndigheten enligt artikel 7.1.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Om den nationella tullmyndigheten inte kan lämna alla de uppgifter som krävs enligt artikel 5.1 till den nationella statistikmyndigheten på grund av flera förenklade förfaranden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../... av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex)1 och Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln2 ska den nationella statistikmyndigheten inte vara skyldig att överlämna dessa uppgifter, som inte kan erhållas från den nationella tullmyndigheten, till kommissionen (Eurostat).

 

_______________________

1 EUT L...

 

2 EUT L 23, 26.1.2008, s. 21.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bestämmelser om tidsfrist, omfattning, ändringar och innehåll rörande statistiken kan komma att specificeras av kommissionen. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg som har att göra med anpassningen av tidsfristen, innehållet, omfattningen och ändringar, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Tidsfrist för överföring till kommissionen (Eurostat) av statistik över utrikeshandeln utifrån uppgifter om affärsverksamhetens särdrag enligt artikel 6.2, handelsstatistik utifrån fakturavaluta enligt artikel 6.3 och gemenskapsstatistik enligt artikel 6.4 kan fastställas av kommissionen. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

2. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom tillägg som har att göra med tidsfristen för överföring av statistik om utrikeshandeln utifrån uppgifter om affärsverksamhetens särdrag enligt artikel 6.2 och handelsstatistik utifrån fakturavaluta enligt artikel 6.3, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Vid tillämpningen av kvalitetsaspekterna i punkt 1 ska förfaringssätt, struktur och periodicitet när det gäller kvalitetsrapporterna definieras enligt det förfarande som avses i artikel 11.2.

3. Vid tillämpningen av kvalitetsaspekterna i punkt 1 ska förfaringssätt och struktur när det gäller kvalitetsrapporterna definieras enligt det förfarande som avses i artikel 11.2.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Statistik över utrikeshandeln som sammanställts enligt artikel 6.1 och överförts av medlemsstaterna ska spridas av kommissionen uppdelad efter åtminstone undernumret i Kombinerade nomenklaturen.

1. På gemenskapsnivå ska statistik över utrikeshandeln som sammanställts enligt artikel 6.1 och överförts av medlemsstaterna spridas av kommissionen (Eurostat) uppdelad efter åtminstone undernumret i Kombinerade nomenklaturen.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att skydda Europeiska unionens väsentliga intressen kan spridningen av känsliga uppgifter komma att begränsas.

2. Utan att det påverkar spridningen av uppgifter på nationell nivå får inte detaljerad statistik per Taric‑underkategori, preferenser och kvoter spridas av kommissionen (Eurostat) om offentliggörandet av dessa uppgifter skulle undergräva skyddet av allmänintresset när det gäller gemenskapens handels‑ och jordbrukspolitik.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det tillämpningsföreskrifter som krävs för spridningen av utrikeshandelsstatistiken ska fastställas av kommissionen. Åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, genom bl.a. tillägg, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

utgår

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förordning (EG) nr 1172/95 ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2009.

Förordning (EG) nr 1172/95 ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2010.

Den ska fortsätta att tillämpas för data som rör referensperioderna före den 1 januari 2009.

Den ska fortsätta att tillämpas för data som rör referensperioderna före den 1 januari 2010.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 13 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.


MOTIVERING

Förslagets syfte

Den föreslagna förordningen syftar till att modernisera dagens utrikeshandelsstatistik genom att göra det statistiksystem som administreras av Eurostat mer effektivt och exakt. Syftet med förslaget är i synnerhet att bland annat

· göra lagstiftningen tydligare, enklare och öppnare,

· anpassa systemet för statistik för handeln utanför gemenskapen till de ändringar som kommer att införas i tulldeklarationsförfarandena genom såväl införandet av enhetstillstånd för användning av det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet som den centraliserade tullklareringen i den moderniserade tullkodexen för gemenskapen (som ersätter rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992),

· minska den s.k. Rotterdameffekten som resulterar i a) en överrepresentation i utrikeshandelsstatistiken för de medlemsstater som har en omfattande tullklarering eller export men som bara fungerar som transitländer, till förfång för de medlemsstater som är den faktiska destinationen eller avsändningslandet för varorna och b) en dubbel rapportering av samma varor, först i Extrastat som icke‑gemenskapsvaror och sedan i Intrastat som varor som kommer från en annan medlemsstat (situationen är ungefär densamma vid export),

· öka relevans, noggrannhet, aktualitet och jämförbarhet i utrikeshandelsstatistiken och införa ett system för kvalitetsbedömning,

· stödja kopplingen mellan handelsstatistiken och affärsstatistiken,

· tillgodose användarnas behov genom att sammanställa handelsstatistik med hjälp av tillgängliga uppgifter ur tulldeklarationerna,

· i överensstämmelse med uppförandekoden för europeisk statistik, kontrollera den positiva särbehandlingen när det gäller tillgång till känsliga uppgifter om utrikeshandeln.

Bedömning av förslaget

Det förefaller ha funnits en betydande samsyn mellan större delen av medlemsstaterna om innehållet i kommissionens förslag, även om det har förts en del diskussioner om hur reformeringen ska genomföras. Föredraganden delar denna positiva helhetssyn. Jag har dock begärt klargöranden av kommissionen på ett antal punkter, bland annat

· en bättre förklaring av och mer omfattande motivering till de förändringar som föreslås i artikel 5 (statistiska uppgifter),

· det kommittéförfarande som ska användas för att genomföra förordningen enligt beslut 1999/486/EG och särskilt när det gäller den respekt för Europaparlamentets rätt till demokratisk granskning som genomsyrar förordningen.

Mot bakgrund av de erhållna förklaringarna och de diskussioner som hållits vid en rad sammanträden med kommissionen, Eurostat och rådets ordförandeskap föreslår jag därför följande ändringar av kommissionens förslag:

· En detaljerad förteckning över ”särskilda varor och varurörelser” för vilka särskilda bestämmelser krävs har lagts in i förordningen Om erfarenheterna eller ändrade omständigheter så kräver kan ändringar till denna förteckning antas genom det föreskrivande förfarandet med kontroll, det vill säga med deltagande av Europaparlamentet. Andra datakällor än tulldeklarationer kan användas.

· En detaljerad förteckning över ”varor och varurörelser som inte omfattas” har lagts in i förordningen Om erfarenheterna eller ändrade omständigheter så kräver kan ändringar till denna förteckning antas genom det föreskrivande förfarandet med kontroll (det vill säga med deltagande av Europaparlamentet).

· Formuleringarna om kommittéförfarandet har stramats upp i hela förordningen, dess räckvidd har begränsats och definitionerna har preciserats.

De föreslagna ändringarna läggs fram som en kompromiss med rådet och syftar till att skapa både en kvalitetsförordning och en snabb överenskommelse, varför de bör stödjas.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med tredjeländer

Referensnummer

KOM(2007)0653 – C6-0395/2007 – 2007/0233(COD)

Framläggande för parlamentet

30.10.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

13.11.2007

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

13.11.2007

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

21.11.2007

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Helmuth Markov

21.11.2007

 

 

Behandling i utskott

26.3.2008

8.4.2008

27.5.2008

 

Antagande

24.6.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Francisco Assis, Graham Booth, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Vittorio Agnoletto, Eugenijus Maldeikis, Jan Tadeusz Masiel, Salvador Domingo Sanz Palacio

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Małgorzata Handzlik

Ingivande

26.6.2008

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy