Pranešimas - A6-0268/2008Pranešimas
A6-0268/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl vizų numeravimo, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1683/95, nustatantį vienodą vizų formą

26.6.2008 - (COM(2008)0188 – C6‑0187/2008 – 2008/0074(CNS)) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Gérard Deprez

Procedūra : 2008/0074(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0268/2008
Pateikti tekstai :
A6-0268/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl vizų numeravimo, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1683/95, nustatantį vienodą vizų formą

(COM(2008)0188 – C6‑0187/2008 – 2008/0074(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2008)0188),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 62 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 67 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0187/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6‑0268/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Siūlomas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1683/95, nustatančio vienodą vizų formą, pakeitimas glaudžiai susijęs su Vizų informacine sistema (VIS), kuri turi būti įsteigta VIS reglamentu. Kai VIS pradės veikti, naudojantis ja bus surandama atitinkamo prašymo, susijusio su viza, byla pagal vizos įklijos numerį. Taigi, unikalus vizos įklijos numeris – būtina sąlygą, kad VIS veiktų tinkamai.

Kadangi dabartinės nuostatos, apibrėžtos Reglamente (EB) Nr. 1683/95, ir papildomos techninės specifikacijos nenulėmė unikalių vizų numerių naudojimo valstybėse narėse, būtina pakeisti Reglamento Nr. 1683/95 priedo formuluotę siekiant užtikrinti, kad būtų naudojamas suderintas vizos įklijos numeris iki VIS įsigaliojimo.

Tai ir yra siūlomo Reglamento (EB) Nr. 1683/95 pakeitimo tikslas, todėl pranešėjas siūlo pritarti Komisijos pasiūlymui be pakeitimų.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vizų numeravimas

Nuorodos

KOM(2008)0188 – C6-0187/2008 – 2008/0074(CNS)

Konsultacijos su EP data

14.5.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

20.5.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Gérard Deprez

28.5.2008

 

 

Svarstymas komitete

25.6.2008

 

 

 

Priėmimo data

25.6.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Maria da Assunção Esteves, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Syed Kamall