Pranešimas - A6-0269/2008Pranešimas
A6-0269/2008

PRANEŠIMAS dėl Afganistano stabilizavimo: iššūkiai ES ir tarptautinei bendruomenei

26.6.2008 - (2007/2208(INI))

Užsienio reikalų komitetas
Pranešėjas: André Brie
Nuomonės referentas (*):Jürgen Schröder, Vystymosi komitetas
(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis.


Procedūra : 2007/2208(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0269/2008

VYSTYMOSI KOMITETO

NUOMONĖ

pateikta Užsienio reikalų komitetui

dėl Afganistano stabilizacijos: ES ir tarptautinės bendruomenės sunkumai

(2007/2208(INI))

Nuomonės referentas(*): Jürgen Schröder

(*) Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnį

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pabrėžia, kad reikia pertvarkyti ir derinti šioje srityje veikiančių NVO darbą; apgailestauja, kad kartais Afganistano vyriausybės ir NVO santykiai nėra optimalūs ir ragina šalis pradėti dialogą siekiant gerinti tarpusavio santykius; siūlo apklausti vietoje veikiančias NVO siekiant įvertinti svarbiausias problemas, su kuriomis jos susiduria, ir nagrinėti galimus sprendimus;

2.   pabrėžia, kad reikia persvarstyti tai, kaip naudojami kariniai „provincijų atkūrimo būriai“ siekiant atkurti ir (arba) vystyti tam tikras Afganistano provincijas; pažymi, kad naudojant tokias priemonės retai pasiekiami norimi rezultatai, be to, jos retai yra veiksmingos sąnaudų efektyvumo prasme ir kad jas naudojant nebelieka skirtumo tarp civilių vystymo darbuotojų ir kariškių ir dėl to gali kilti grėsmė neutraliems civiliams; atkreipia dėmesį į tai, kad toks neaiškus skirstymas taip pat prieštarauja neutralumo, žmogiškumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principams, kurių reikėtų laikytis kiekvienos humanitarinės intervencijos metu;

3.   pabrėžia, kad reikia remti Afganistano parlamentą, ypač teikiant jam techninę pagalbą ir ugdant jo institucinius gebėjimus, ir pažymi, kad Europos Parlamentas yra tai geriausiai atlikti galinti Europos Sąjungos institucija, ypač glaudžiau bendradarbiaujant Vystymosi komitetui, Užsienio reikalų komitetui ir Delegacijai ryšiams su Afganistanu; pabrėžia, kad būtina, jog Afganistano parlamentas ir pilietinė visuomenė visapusiškai dalyvautų planuojant EB vystomojo bendradarbiavimo programas, ypač rengiant šalies strategijos dokumentus ir metinius veiksmų planus;

4.   pabrėžia, kad šalies strategijos dokumentuose neapsvarstyta tam tikrų pagrindinių sričių svarba, nors šiose srityse, pvz., energetikos, infrastruktūros ir paramos Afganistano parlamentui, turėtų būti bendradarbiaujama ES lygmeniu ir taip pat pabrėžia, kad svarbu skirti išteklių siekiant suteikti daugiau teisių moterims Afganistane;

5.   pabrėžia, kad svarbu gerinti sveikatos apsaugos ir švietimo paslaugų kokybę; primygtinai prašo numatyti Afganistano sveikatos apsaugos ministerijos gebėjimų ugdymo programas, kuriomis būtų siekiama gerinti jos gebėjimą tvarkyti sveikatos apsaugos sektorių, taip pat skirti daugiau lėšų švietimui; dar primygtinai prašo imtis apibrėžtų priemonių, kuriomis būtų siekiama spręsti sveikatos apsaugos ir švietimo sektorių problemas, su kuriomis susiduria Afganistano moterys;

6.  pabrėžia, kad nesaugumo jausmas – tai rimta kliūtis siekiant įgyvendinti paramos programas ir dėl to gali mažėti paramos veiksmingumas, taip pat dėl to gali nepavykti visiems geografiniams regionams suteikti tokią pačią paramą; pabrėžia, kad reikia gerinti saugumo padėtį, taip pat tolygiau skirstyti paramą tarp geografinių regionų, nes abu šie veiksniai vienas kitą stiprina;

7.  ragina siekti griežtesnės Europos Sąjungos paramos kontrolės ir atskaitomybės;

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

2008 02 27

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Hélène Goudin, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Mauro Zani

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Gabriele Zimmer

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

2008 06 24

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Roberta Alma Anastase, Christopher Beazley, Bastiaan Belder, André Brie, Elmar Brok, Colm Burke, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Ioan Mircea Paşcu, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Libor Rouček, Christian Rovsing, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Luis Yañez-Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Laima Liucija Andrikienė, Cristian Silviu Buşoi, Giulietto Chiesa, Árpád Duka-Zólyomi, James Elles, Carlo Fatuzzo, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Nickolay Mladenov, Aloyzas Sakalas, Antolín Sánchez Presedo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Alessandro Foglietta, Lambert van Nistelrooij