ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

27. 6. 2008 - (KOM(2008)0247 – C6‑0208/2008 – 2008/0088(CNS)) - *

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodaj: Neil Parish
(Zjednodušený postup – čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2008/0088(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0270/2008
Předložené texty :
A6-0270/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

(KOM(2008)0247 – C6‑0208/2008 – 2008/0088(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0247),

–   s ohledem na článek 37 smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0208/2008),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6‑0270/2008),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

POSTUP

Název

Režimy podpor v rámci SZP

Referenční údaje

KOM(2008)0247 – C6-0208/2008 – 2008/0088(CNS)

Datum konzultace s EP

28.5.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

5.6.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

5.6.2008

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

REGI

25.6.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Neil Parish

17.4.2008

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

17.4.2008

Projednání ve výboru

25.6.2008

 

 

 

Datum přijetí

25.6.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

0