Procedure : 2008/0088(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0270/2008

Indgivne tekster :

A6-0270/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2008 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0316

BETÆNKNING     *
PDF 134kWORD 56k
27.6.2008
PE 406.143v02-00 A6-0270/2008

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

(KOM(2008)0247 – C6‑0208/2008 – 2008/0088(CNS))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Neil Parish

(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

(KOM(2008)0247 – C6‑0208/2008 – 2008/0088(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0247),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0208/2008),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6‑0270/2008),

1.      godkender Kommissionens forslag;

2.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


PROCEDURE

Titel

Støtteordninger under den fælles landbrugspolitik

Referencer

KOM(2008)0247 – C6-0208/2008 – 2008/0088(CNS)

Dato for høring af EP

28.5.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

5.6.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

5.6.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

REGI

25.6.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Neil Parish

17.4.2008

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

17.4.2008

Behandling i udvalg

25.6.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

0

0

Dato for indgivelse

27.6.2008

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik