Menetlus : 2008/0088(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0270/2008

Esitatud tekstid :

A6-0270/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/07/2008 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0316

RAPORT     *
PDF 120kWORD 53k
27.6.2008
PE 406.143v02-00 A6-0270/2008

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks

(KOM(2008)0247 – C6‑0208/2008 – 2008/0088(CNS))

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Raportöör: Neil Parish

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks

(KOM(2008)0247 – C6‑0208/2008 – 2008/0088(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0247);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0208/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6‑0270/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


MENETLUS

Pealkiri

ÜPP raames kohaldatavad toetuskavad

Viited

KOM(2008)0247 – C6-0208/2008 – 2008/0088(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

28.5.2008

Vastutav komisjon

Istungil teada andmise kuupäev

AGRI

5.6.2008

Nõuandev komisjon / Nõuandvad komisjonid

Istungil teada andmise kuupäev

REGI

5.6.2008

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

REGI

25.6.2008

 

 

 

Raportöör(id)

nimetamise kuupäev

Neil Parish

17.4.2008

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

17.4.2008

Arutamine parlamendikomisjonis

25.6.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.6.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

36

0

0

Õigusteave - Privaatsuspoliitika