Pranešimas - A6-0270/2008Pranešimas
A6-0270/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams

27.6.2008 - (COM(2008)0247 – C6-0208/2008 – 2008/0088(CNS)) - *

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Neil Parish
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2008/0088(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0270/2008
Pateikti tekstai :
A6-0270/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams

(COM(2008)0247 – C6-0208/2008 – 2008/0088(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0247),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0208/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0270/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Paramos planai pagal BŽŪP

Nuorodos

COM(2008)0247 – C6-0208/2008 – 2008/0088(CNS)

Konsultacijos su EP data

28.5.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

5.6.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

5.6.2008

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

REGI

25.6.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Neil Parish

17.4.2008

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

17.4.2008

Svarstymas komitete

25.6.2008

 

 

 

Priėmimo data

25.6.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

0