ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství

27. 6. 2008 - (KOM(2008) – C6‑0200/2008 – 2008/0095(COD)) - ***I

Výbor pro zahraniční věci
Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski
(Zjednodušený postup - čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2008/0095(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0271/2008
Předložené texty :
A6-0271/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství

(KOM(2008) – C6‑0200/2008 – 2008/0095(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0308),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 179 a 181a Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0200/2008),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6‑0271/2008),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

POSTUP

Název

Evropský nástroj sousedství a partnerství

Referenční údaje

KOM(2008)0308 – C6-0200/2008 – 2008/0095(COD)

Datum predložení EP

21.5.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFET

19.6.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

19.6.2008

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

BUDG

4.6.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jacek Saryusz-Wolski

3.6.2008

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

3.6.2008

Datum přijetí

3.6.2008

 

 

 

Datum předložení

27.6.2008