Betänkande - A6-0271/2008Betänkande
A6-0271/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1638/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument

27.6.2008 - (KOM(2008)0308 – C6‑0200/2008 – 2008/0095(COD)) - ***I

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski
(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2008/0095(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0271/2008
Ingivna texter :
A6-0271/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1638/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument

(KOM(2008)0308 – C6‑0200/2008 – 2008/0095(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0308),

–   med beaktande av artiklarna 251.2, 179 och 181 a i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0200/2008),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A6‑0271/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1638/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument

Referensnummer

KOM(2008)0308 – C6-0200/2008 – 2008/0095(COD)

Framläggande för parlamentet

21.5.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

19.6.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.6.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

4.6.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jacek Saryusz-Wolski

3.6.2008

 

 

Förenklat förfarande - beslut

3.6.2008

Antagande

3.6.2008

 

 

 

Ingivande

27.6.2008