VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1855/2006/EG tot vaststelling van het programma Cultuur (2007-2013)

  27.6.2008 - (COM(2008)0057 – C6‑0058/2008 – 2008/0024(COD)) - ***I

  Commissie cultuur en onderwijs
  Rapporteur: Katerina Batzeli

  Procedure : 2008/0024(COD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A6-0273/2008
  Ingediende teksten :
  A6-0273/2008
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1855/2006/EG tot vaststelling van het programma Cultuur (2007-2013)

  (COM(2008)0057 – C6‑0058/2008 – 2008/0024(COD))

  (Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0057),

  –   gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 151, lid 5, eerste streepje van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0058/2008),

  –   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

  –   gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A6‑0273/2008),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

  2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

  3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  Amendement  1

  Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit

  Overweging 6

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (6) Besluit nr. 1855/2006/EG moet derhalve worden gewijzigd, zodat de selectiebesluiten sneller en doeltreffender kunnen worden uitgevoerd.

  (6) Opdat de selectiebesluiten sneller en doeltreffender kunnen worden uitgevoerd, moet de raadgevingsprocedure worden vervangen door een verplichting voor de Commissie om het Europees Parlement en de lidstaten zonder vertraging te informeren over alle maatregelen genomen voor de uitvoering van dit besluit zonder de bijstand van een comité.

  Amendement  2

  Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 1

  Besluit 1855/2006/EG

  Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (1) In artikel 8 van Besluit nr. 1855/2006/EG wordt het volgende lid 2 bis ingevoegd:

  Schrappen

  "2 bis. Als de Commissie uit hoofde van dit besluit andere besluiten tot toekenning van subsidie goedkeurt dan die bedoeld in lid 2, stelt zij deze besluiten zonder bijstand van een comité vast."

   

  Amendement  3

  Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)

  Besluit 1855/2006/EG

  Artikel 8 – lid 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (1 bis) Artikel 8, lid 3, van Besluit nr. 1855/2006/EG luidt als volgt:

   

  "3. De Commissie informeert het in artikel 9 bedoelde comité en het Europees Parlement op de dag van de goedkeuring van de selectiebesluiten of op de dag daarna over alle andere selectiebesluiten genomen door de Commissie voor de uitvoering van dit besluit. Deze informatie omvat beschrijvingen en een analyse van de ontvangen aanvragen, een beschrijving van de beoordelings- en selectieprocedure, en lijsten van zowel de voor financiering voorgestelde projecten, als de afgewezen projecten."

  Amendement  4

  Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)

  Besluit 1855/2006/EG

  Artikel 9 – lid 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (1 ter) Artikel 9, lid 3, van besluit (EG) nr. 1904/2006 wordt geschrapt.

  Amendement  5

  Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  Artikel 1 bis

  De Commissie brengt 18 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de impact ervan.

  TOELICHTING

  De besluitvormingsprocedure voor de uitvoering van de programma's

  De besluiten van het Europees Parlement en de Raad houdende de vaststelling van meerjarenprogramma's op de gebieden cultuur, onderwijs, jeugd en actief burgerschap bevatten bepalingen betreffende de in het comitologiebesluit genoemde procedures en maatregelen voor de uitvoering van de programma's.

  Deze procedures worden vastgesteld in Besluit nr. 1999/468/EG van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, zoals gewijzigd bij besluit nr. 2006/512/EG van de Raad.

  De basisbesluiten van de desbetreffende meerjarenprogramma's voorzien in een verdeling van de selectiebesluiten over de procedure van het beheerscomité en de procedure van het raadgevend comité, en ze geven precies het aantal en het soort selectiebesluiten vast dat via de beheerscomitéprocedure moet worden genomen. Alle overige maatregelen, met inbegrip van de selectiebesluiten, worden via de procedure van het raadgevend comité genomen.

  Het voorstel van de Commissie

  De Commissie is van oordeel dat onderwerping van de selectiebesluiten aan de procedure van het raadgevend comité tot langere termijnen leidt en de doeltreffendheid ervan beïnvloedt.

  De Commissie wijst ook op de aard van de acties van de desbetreffende programma's, met een relatief groot aantal rechthebbenden met activiteiten die in belangrijke mate van communautaire ondersteuning afhankelijk zijn, terwijl de beschikbare middelen beperkt zijn.

  Met het onderhavige voorstel beoogt de Commissie de selectiebesluiten 'weg te halen' bij de procedure van het raadgevend comité, teneinde de procedures te vereenvoudigen, in het belang van de potentiële begunstigden van de financiering.

  De Commissie wijst er verder op dat, om de termijnen voor advies betreffende de selectiebesluiten die aan de procedure van het raadgevend comité worden onderworpen in te korten, het programmacomité reeds gebruik maakt van de schriftelijke procedure en vijf dagen heeft om een advies uit te brengen over de voorgelegde selectiebesluiten.

  Opmerkingen

  De rapporteur is van oordeel dat het nut van de comitologieprocedure op geen enkele wijze in twijfel moet worden getrokken; deze procedure garandeert het Europees Parlement het recht van controle op - en het recht van informatie over - de toepassing van de wetgevingsbesluiten die vastgesteld worden in het kader van de medebeslissingsprocedure en stelt het Parlement daarnaast in staat vraagtekens te plaatsen bij door de Commissie voorgestelde maatregelen indien hij van mening is dat zij verdergaan dan het toepassingsgebied van het basisbesluit.

  Er zij op gewezen dat de Commissie cultuur zich herhaaldelijk heeft uitgesproken voor een snelle, doeltreffende en transparante procedure, met garanties wat betreft het recht van controle en van informatie ten aanzien van de besluitvorming.

  Met het oog op een snel en doeltreffend verloop van de selectieprocedure, in het belang van de rechthebbenden, en om tot een zo volledig mogelijke verwezenlijking van de doelstellingen van de programma's te komen - zonder evenwel afbreuk te doen aan de transparantie - kan de procedure van het raadgevend comité worden vervangen op voorwaarde dat de Commissie het Europees Parlement en de lidstaten zonder vertraging informeert over de genomen besluiten zonder voorlegging aan de programmacomités.

  Daarnaast is het nuttig indien de Commissie de programmacomités en het Europees Parlement zonder vertraging informeert over de hele selectieprocedure, de door haar onderzochte steunaanvragen en de beoordeling daarvan, en de lijst van goedgekeurde en afgewezen projecten overlegt.

  Omdat het om een nieuwe procedure gaat, is het van essentieel belang dat de wetgevers, de Raad en het Europees Parlement, de resultaten van de nieuwe maatregelen binnen een redelijke termijn vanaf de start van de toepassing ervan kunnen beoordelen. Met het oog hierop moet de Commissie worden opgedragen de Raad en het Parlement hierover een verslag te presenteren.

  Akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement betreffende afronding van de medebeslissingsprocedure

  De rapporteur is verheugd over de constructieve en 'open' interinstitutionele samenwerking ten aanzien van de voorstellen van de Commissie met het oog op een transparante en doeltreffende uitvoering van de programma's en een snelle en stelselmatige informatieverschaffing aan de wetgevers, te weten de Raad en het Parlement.

  Er zij op gewezen dat het ontwerpverslag een weerspiegeling is van de besprekingen met de Raad en de Commissie in het kader van de medebeslissingsprocedure.

  PROCEDURE

  Titel

  Programma "Cultuur" (2007-2013)

  Document- en procedurenummers

  COM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD)

  Datum indiening bij EP

  7.2.2008

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  CULT

  21.2.2008

  Rapporteur(s)

         Datum benoeming

  Katerina Batzeli

  31.3.2008

   

   

  Behandeling in de commissie

  2.6.2008

   

   

   

  Datum goedkeuring

  24.6.2008

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  1

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

  Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Reino Paasilinna, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka