ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1904/2006/ES, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program „Evropa pro občany“ na podporu aktivního evropského občanství

  27. 6. 2008 - (KOM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD)) - ***I

  Výbor pro kulturu a vzdělávání
  Zpravodajka: Katerina Batzeli

  Postup : 2008/0029(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0275/2008
  Předložené texty :
  A6-0275/2008
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1904/2006/ES, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program „Evropa

  pro občany“ na podporu aktivního evropského občanství

  (KOM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))

  (Postup spolurozhodování: první čtení)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0059),

  –   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 151 a 308 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0060/2008),

  –   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0275/2008),

  1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

  2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  6. Je tedy nezbytné pozměnit rozhodnutí č. 1904/2006/ES, aby se umožnilo rychlejší a účinnější provádění rozhodnutí o výběru.

  6. Aby se umožnilo rychlejší a účinnější provádění rozhodnutí o výběru, je tedy nezbytné, aby byl poradní postup nahrazen povinností Komise informovat neprodleně Evropský parlament a členské státy o veškerých opatřeních, která byla přijata za účelem provádění tohoto rozhodnutí bez zapojení výboru.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 1

  Rozhodnutí č. 1904/2006/ES

  Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  V článku 9 rozhodnutí č. 1904/2006/ES se vkládá nový odstavec 2a, který zní:

   

  „2a. Pokud Komise podle tohoto rozhodnutí přijímá rozhodnutí o poskytnutí jiných grantů než grantů uvedených v odstavci 2, přijme tato rozhodnutí bez pomoci výboru.“

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

  Čl. 1 a – bod 1 a (nový)

  Rozhodnutí č. 1904/2006/ES

  Čl. 8 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a. Čl. 8 odst. 3 rozhodnutí č. 1904/2006/ES zní takto:

   

   

  „3. Komise informuje výbor uvedený v článku 9 a Evropský parlament o všech svých dalších rozhodnutích o výběru týkajících se provádění tohoto rozhodnutí, a to do dvou pracovních dnů po přijetí příslušných rozhodnutí. Tyto informace zahrnují popisy a rozbor došlých žádostí, popis posouzení a výběrového řízení a seznamy projektů navržených na financování a rovněž projektů, jejichž financování bylo zamítnuto.“

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 1 b (nový)

  Rozhodnutí č. 1904/2006/ES

  Čl. 9 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1b. Čl. 9 odst. 3 rozhodnutí č. 1904/2006/ES se zrušuje.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh rozhodnutí – pozměňující akt

  Článek 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 1a

  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dopadech tohoto rozhodnutí 18 měsíců po jeho vstupu v platnost.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Rozhodovací proces pro provádění programů

  Rozhodnutí přijatá Evropským parlamentem a Radou o přijetí víceletých programů v oblasti kultury, vzdělání, mládeže a aktivního občanství obsahují ustanovení týkající se postupů podle rozhodnutí o projednávání ve výborech a řadu opatření nezbytných k provádění programů.

  Tyto postupy jsou uvedeny v rozhodnutí Rady č. 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, které bylo pozměněno rozhodnutím Rady č. 2006/512/ES.

  Základní akty víceletých programů rozdělují rozhodnutí o výběru mezi řídící a poradní postupy a jasně definují, že počet a druh rozhodnutí o výběru mají podléhat řídícímu postupu. Veškerá další opatření, včetně rozhodnutí o výběru, podléhají poradnímu postupu.

  Návrh Komise

  Komise se domnívá, že použití poradního postupu u rozhodnutí o výběru vede k prodloužení doby nutné k jejich přijetí a má vliv na jejich účinnost.

  Komise rovněž bere na vědomí charakter činností programu, které se týkají relativně velkého počtu příjemců, jejichž činnosti jsou do značné míry závislé na podpoře Společenství, avšak příslušné částky jsou omezené.

  Komise navrhuje, aby byl u rozhodnutí o výběru poradní postup odstraněn, čímž by se v zájmu potenciálních příjemců grantů zjednodušily rozhodovací procesy.

  Komise také konstatuje, že ke zkrácení doby potřebné na konzultaci týkající se rozhodnutí o výběru, jež podléhají poradnímu postupu, využívá programový výbor ve větší míře písemný postup a má pět dní na to, aby zaujal stanovisko k rozhodnutím o výběru, která mu byla předložena.

  Poznámky

  Zpravodajka se domnívá, že nelze zpochybňovat význam postupu projednávání ve výborech, který dává Evropskému parlamentu právo na kontrolu a informace, umožňuje mu sledovat provádění právních aktů přijatých postupem spolurozhodování a rovněž postavit se proti zamýšleným opatřením Komise, o nichž se Parlament domnívá, že překračují prováděcí pravomoci stanovené v základním aktu.

  Zpravodajka by chtěla zdůraznit, že Výbor pro kulturu a vzdělávání opakovaně obhajoval rychlý, účinný a transparentní postup, který však zabezpečí právo na kontrolu a informace v rozhodovacím procesu.

  Aby výběr probíhal v zájmu příjemců rychle a účinně a aby byl zajištěn optimální způsob naplňování cílů programů, aniž by to bylo na úkor transparentnosti rozhodovacího procesu, mohl by být poradní postup odstraněn za předpokladu, že Komise bude neprodleně informovat Evropský parlament a členské státy o rozhodnutích o výběru, která přijme bez předchozího předložení programovému výboru.

  Rovněž se má za to, že Komise by měla neprodleně informovat programový výbor a Evropský parlament o všech výběrových řízeních, prošetřených žádostech o finanční prostředky a o posouzení těchto žádostí a že by měla také dát k dispozici úplný seznam projektů vybraných pro financování i projektů, jejichž financování bylo zamítnuto.

  Vzhledem k tomu, že se jedná o nový postup, je zásadní, aby ostatní zákonodárci, Rada a Evropský parlament, dokázali v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy nový akt vstoupí v platnost, posoudit výsledky, ke kterým nová opatření povedou. Proto by mělo být od Komise vyžadováno, aby o této záležitosti podávala zprávy Parlamentu a Radě.

  Dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem o završení postupu spolurozhodování

  Zpravodajka vítá konstruktivní a nepředpojatou interinstitucionální spolupráci, pokud jde o návrhy Komise, skutečnost, že programy budou prováděny transparentně a účinně a že zákonodárci, tj. Rada a Parlament, budou informováni bez prodlení a systematicky.

  Návrh zprávy odráží výsledek jednání s Radou a Komisí během postupu spolurozhodování.

  POSTUP

  Název

  Program „Evropa pro občany“ (2007–2013)

  Referenční údaje

  (KOM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))

  Datum predložení EP

  7.2.2008

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  CULT

  21.2.2008

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  PETI

  21.2.2008

   

   

   

  Nezaujaté stanovisko

         Datum rozhodnutí

  PETI

  27.5.2008

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Katerina Batzeli

  31.3.2008

   

   

  Projednání ve výboru

  2.6.2008

   

   

   

  Datum přijetí

  24.6.2008

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka