JELENTÉS a 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról szóló 1904/2007/EK határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  27.6.2008 - (COM(2008)0059 – C6‑0060/2008 – 2008/0029(COD)) - ***I

  Kulturális és Oktatási Bizottság
  Előadó: Katerina Batzeli

  Eljárás : 2008/0029(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0275/2008
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0275/2008
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról szóló 1904/2007/EK határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  (COM(2008)0059 – C6‑0060/2008 – 2008/0029(COD))

  (Együttdöntési eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0059),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 151. és 308. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6–0060/2008),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

  –   tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A6–0275/2008),

  1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

  2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  Módosítás  1

  Határozatra irányuló javaslat - módosító jogszabály

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  6. Ezért a kiválasztási határozatok gyorsabb és hatékonyabb végrehajtásának lehetővé tétele érdekében az 1904/2006/EK határozatot módosítani kell.

  6. A kiválasztási határozatok gyorsabb és hatékonyabb végrehajtásának lehetővé tétele érdekében a tanácsadó bizottsági eljárást olyan kötelezettségnek kell felváltania, amelynek értelmében a Bizottságnak haladéktalanul tájékoztatást kell nyújtania a tagállamok és az Európai Parlament számára az irányelv végrehajtására irányuló bármely olyan intézkedésről, amelyet bizottsági segítség nélkül hoztak meg.

  Módosítás  2

  Határozatra irányuló javaslat - módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont

  1904/2006/EK határozat

  8 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  The following paragraph 2a shall be incorporated into Article 9 of Decision No 1904/2006/EC:

   

  “2a. „(2a) Amikor a Bizottság e határozat szerint a (2) bekezdésben felsoroltak támogatás-odaítélési határozatokon kívüli támogatás-odaítélési határozatot fogad el, e határozatot bizottság segítsége nélkül hozza meg.”

  törölve

  Módosítás  3

  Határozatra irányuló javaslat - módosító jogszabály

  1 a cikk – 1 a pont (új)

  1904/2006/EK határozat

  8 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1a. Az 1904/2006/EK határozat 8. cikkének (3) bekezdése a következőképp hangzik:

   

   

  „3. A Bizottság a kiválasztási határozatok elfogadásáról szóló döntést követő két munkanapon belül tájékoztatja a 9. cikkben említett bizottságot és az Európai Parlamentet az általa a jelen határozat végrehajtása céljából hozott minden más kiválasztási határozatról. E tájékoztatás tartalmazza a beérkezett pályázatok leírását és elemzését, az értékelési és kiválasztási eljárás leírását, valamint mind a finanszírozásra javasolt, mind a visszautasított projektek felsorolását.”

  Módosítás  4

  Határozatra irányuló javaslat - módosító jogszabály

  1 cikk – 1 b pont (új)

  1904/2006/EK határozat

  9 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1b. Az 1904/2006/EK határozat 9. cikkének (3) bekezdését el kell hagyni.

  Módosítás  5

  Határozatra irányuló javaslat - módosító jogszabály

  1 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1a. cikk

  18 hónappal e határozat hatályba lépését követően a Bizottság jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak annak hatásairól.

  INDOKOLÁS

  A programok végrehajtására irányuló határozathozatali eljárás

  A kultúra, az oktatás, az ifjúság és az aktív polgárság területére vonatkozó többéves programok elfogadásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatok a komitológia körébe tartozó rendelkezéseket, valamint az e programok megvalósításához szükséges intézkedéseket tartalmazzák.

  Ezeket az eljárásokat a Tanács 2006/512/EK határozatával módosított, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozat állapítja meg.

  A többéves programok alap-jogiaktusai biztosítják a kiválasztási határozatok irányítóbizottsági és tanácsadó bizottsági eljárások közötti megosztását, valamint egyértelműen meghatározzák, hogy mennyi és milyen típusú kiválasztási határozatot kell irányítóbizottsági eljárás alá vonni. Minden további intézkedés – ideértve a kiválasztási határozatokat is – a tanácsadó bizottsági eljárások hatálya alá tartozik.

  A Bizottság javaslata

  A Bizottság úgy véli, hogy amennyiben a kiválasztási határozatokra is a tanácsadó bizottsági eljárás vonatkozik, úgy hosszabb időre lesz szükség e határozatok elfogadásához és a hatékonyságuk is csökkenhet.

  A Bizottság ugyancsak megjegyzi, hogy a program keretében megvalósítandó fellépések jellege sok olyan kedvezményezettet érint, akiknek a tevékenységei jórészt a közösségi támogatástól függnek, míg a rendelkezésre álló összegek korlátozottak.

  A Bizottság a tanácsadó bizottsági eljárás eltörlését javasolja a kiválasztási határozatok esetében, hogy a támogatások lehetséges kedvezményezettjei érdekében egyszerűsödjenek a határozathozatali eljárások.

  A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a tanácsadó bizottsági eljárás hatálya alá tartozó kiválasztási határozatokról szóló konzultáció lerövidítése érdekében a programbizottságnak jobban ki kell aknáznia az írásbeli eljárást, és öt nap alatt kell véleményt nyilvánítania a hozzá benyújtott kiválasztási határozatokról.

  Megjegyzések

  Az előadó úgy véli, hogy a komitológia értékeit nem lehet megkérdőjelezni, hiszen az Európai Parlament számára ellenőrzési jogokat és tájékoztatást biztosít, ezáltal lehetővé téve az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogalkotási aktusok végrehajtásának nyomon követését és a Bizottság által elfogadott olyan intézkedések megkérdőjelezését, amelyek túllépnék az alap-jogiaktusban meghatározott végrehajtási hatásköröket.

  Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy a Kulturális és Oktatási Bizottság több alkalommal is olyan gyors, hatékony és átlátható eljárás mellett foglalt állást, amely egyben biztosítja az ellenőrzéshez és tájékoztatáshoz való jogot a határozathozatal tekintetében.

  A kedvezményezettek érdekében gyorsan és hatékonyan lefolytatott kiválasztási eljárásokat és a programok célkitűzéseinek legmegfelelőbb megvalósítását a határozathozatali eljárás átláthatóságának megőrzése mellett biztosítandó, a tanácsadó bizottsági eljárás helyettesíthető, amennyiben a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és a tagállamokat a programbizottság elé nem kerülő kiválasztási határozatokról.

  A Bizottságnak haladéktalanul tájékoztatni kellene a programbizottságot és az Európai Parlamentet a kiválasztási eljárásokról, a megvizsgált pályázatokról, a pályázatok értékeléséről, és részletes felsorolást kellene készítenie a finanszírozásra javasolt és visszautasított projektekről.

  Mivel új eljárásról van szó, alapvető fontosságú, hogy a társjogalkotók (a Tanács és az Európai Parlament) az új jogi aktus hatálybalépést követő ésszerű időn belül értékeljék az új intézkedések hatását. Ezért e tekintetben a Bizottságnak jelentést kell készítenie a Parlament és a Tanács számára.

  A Tanács és az Európai Parlament együttdöntési eljárás befejezéséről szóló megállapodása

  Az előadó üdvözli a Bizottság javaslata kapcsán folytatott, nyílt és építő jellegű intézményközi együttműködést, valamint azt, hogy a programokat átláthatóan és hatékonyan hajtják végre, illetve hogy a jogalkotók – a Tanács és a Parlament – késedelem nélkül és rendszeresen tájékoztatásban részesülnek.

  A jelentéstervezet az együttdöntési eljárás során a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott tanácskozások eredményeit tükrözi.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az “Európa a polgárokért” program (2007–2013)

  Hivatkozások

  COM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  7.2.2008

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CULT

  21.2.2008

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  PETI

  21.2.2008

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  PETI

  27.5.2008

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Katerina Batzeli

  31.3.2008

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  2.6.2008

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  24.6.2008

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka

  Benyújtás dátuma

  27.6.2008