Procedūra : 2008/0029(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0275/2008

Pateikti tekstai :

A6-0275/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/09/2008 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0371

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 154kWORD 190k
27.6.2008
PE 406.030v03-00 A6-0275/2008

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 1904/2006/EB, įkuriantį 2007–2013 m. programą „Europa piliečiams“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti

(COM(2008)0059 – C6‑0060/2008 – 2008/0029(COD))

Kultūros ir švietimo komitetas

Pranešėja: Katerina Batzeli

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 1904/2006/EB, įkuriantį 2007–2013 m. programą „Europa piliečiams“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti

(COM(2008)0059 – C6‑0060/2008 – 2008/0029(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0059),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 151 ir 308 straipsnius, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0060/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Peticijų komiteto nuomonę (A6‑0275/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

6 onstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Todėl Sprendimą Nr. 1904/2006/EB būtina iš dalies pakeisti, kad atrankos sprendimai būtų įgyvendinami greičiau ir veiksmingiau.

6. Todėl būtina patariamąją procedūrą keisti Komisijos įpareigojimu nedelsiant pranešti Europos Parlamentui ir valstybėms narėms apie bet kokias priemones, kurių, siekiant įgyvendinti šį sprendimą, imtasi be komiteto pagalbos, kad atrankos sprendimai būtų įgyvendinami greičiau ir veiksmingiau.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 punktas

Sprendimas 1904/2006/EB

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendimo Nr. 1904/2006/EB 9 straipsnyje įterpiama tokia 2a dalis:

 

„2a. Kai, vadovaudamasi šiuo sprendimu, Komisija priima sprendimus skirti kitas nei 2 dalyje išvardytas dotacijas, ji tai daro be komiteto pagalbos.“

Išbraukta.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Sprendimas 1904/2006/EB

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Sprendimo Nr. 1904/2006/EB 8 straipsnio 3 dalis keičiama taip:

 

 

„3. Komisija praneša 9 straipsnyje minėtajam komitetui ir Europos Parlamentui apie visus kitus Komisijos priimtus atrankos sprendimus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti, per dvi darbo dienas po to, kai priimami atitinkami sprendimai. Į šią informaciją įtraukiama gautų paraiškų apibūdinimas ir analizė, įvertinimo ir atrankos procedūros apibūdinimas ir siūlomų finansuoti projektų bei atmestų projektų sąrašas“.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Sprendimas 1904/2006/EB

9 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Sprendimo Nr. 1904/2006/EB 9 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a straipsnis

Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio sprendimo poveikį praėjus 18 mėnesių nuo jo įsigaliojimo datos.


AIŠKINAMOJI DALIS

Spendimų priėmimo procesas įgyvendinant programas

Europos Parlamento ir Tarybos priimtuose sprendimuose, pagal kuriuos nustatomos daugiametės programos kultūros, švietimo, jaunimo ir aktyvaus pilietiškumo srityse, esama nuostatų dėl procedūrų, taikytinų pagal komitologijos sprendimą, ir dėl tam tikrų priemonių, būtinų programoms įgyvendinti.

Konsultuotis su komitetu galima laikantis įvairių procedūrų. Jos apibrėžtos Tarybos sprendime Nr. 1999/468/EB, nustatančiame Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu Nr. 2006/512/EB.

Pagrindiniuose daugiamečių programų teisės aktuose nustatyta, kad atrankos sprendimai priimami taikant ir valdymo, ir patariamąją procedūras, be to, juose aiškiai nustatytas atrankos sprendimų, kuriems turi būti taikoma valdymo procedūra, skaičius ir tipas. Visoms kitoms priemonėms, įskaitant atrankos sprendimus, taikoma patariamoji procedūra.

Komisijos pasiūlymas

Komisija mano, kad, atrankos sprendimams taikant patariamąją procedūrą, jiems priimti prireiktų ilgesnio laikotarpio ir tai turėtų poveikio jų veiksmingumui.

Komisija taip pat atkreipia dėmesį į programų veiksmų, susijusių su gana dideliu skaičiumi paramos gavėjų, kurių veikla didele dalimi priklauso nuo Bendrijos paramos, pobūdį, nors atitinkamos sumos yra ribotos.

Siekdama supaprastinti sprendimų priėmimo procedūras galimų paramos gavėjų labui, Komisija siūlo panaikinti patariamosios procedūros taikymą atrankos sprendimų atžvilgiu.

Komisija taip pat pažymi, kad, siekdamas sutrumpinti konsultacijų dėl atrankos sprendimų, kuriems taikoma patariamoji procedūra, laiką, programos komitetas labiau naudojasi raštiška procedūra, taigi turi per penkias dienas pateikti nuomonę dėl jam pateiktų atrankos sprendimų.

Pastabos

Pranešėja mano, kad negali būti abejojama dėl komitologijos vertės, kadangi pagal komitologijos nuostatas Europos Parlamentas turi tyrimo teisę ir teisę į informaciją ir todėl gali stebėti, kaip įgyvendinami teisės aktai, priimti pagal bendro sprendimo procedūrą, ir užginčyti bet kokias Komisijos numatytas priemones, kurios, jo nuomone, viršytų įgyvendinimo galias, nustatytas pagrindiniame teisės akte.

Pranešėja norėtų pabrėžti, kad Kultūros ir švietimo komitetas pakartotinai pasisakė už greitą, veiksmingą ir skaidrią procedūrą, pagal kurią vykstant sprendimo priėmimo procesui vis dėlto būtų užtikrinta tikrinimo ir informacijos teisė.

Siekiant greitai ir veiksmingai atlikti atrankos procedūrą paisant paramos gavėjų interesų ir užtikrinti, kad programos tikslai būtų pasiekti geriausiu įmanomu būdu ir nesumažinant sprendimo priėmimo proceso skaidrumo, patariamąją procedūrą būtų galima keisti, jei Komisija nedelsdama praneštų Europos Parlamentui ir valstybėms narėms apie atrankos sprendimus, kurie būtų priimami jų nepateikus programos komitetui.

Taip pat manoma, kad Komisija turėtų nedelsdama informuoti programos komitetą ir Europos Parlamentą apie visą atrankos procedūrą, apie jos nagrinėtas paraiškas finansavimui gauti, apie šių paraiškų vertinimą ir kad ji taip pat turėtų pateikti visą pasirinktų finansuoti ir atmestų projektų sąrašą.

Kadangi tai nauja procedūra, svarbu, kad įsigaliojus naujajam teisės aktui teisėkūros institucijoms – Tarybai ir Europos Parlamentui – būtų suteikta pakankamai laiko naujųjų priemonių rezultatams įvertinti. Taigi, manoma, kad iš Komisijos turėtų būti reikalaujama apie tai pranešti Parlamentui ir Tarybai.

Tarybos ir Europos Parlamento sutarimas dėl bendro sprendimo procedūros pabaigos

Pranešėja džiaugiasi konstruktyviu ir atviru institucijų bendradarbiavimu svarstant Komisijos pasiūlymus, taip pat dėl to, kad programos bus vykdomos skaidriai ir veiksmingai ir kad teisėkūros institucijos – Taryba ir Parlamentas – bus skubiai ir sistemingai informuojamos.

Pranešimo projektas atspindi derybų su Taryba ir Komisija vykdant bendro sprendimo procedūrą rezultatus.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Programa „Europa piliečiams“ (2007-2013)

Nuorodos

COM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.2.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

21.2.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PETI

21.2.2008

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

PETI

27.5.2008

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Katerina Batzeli

31.3.2008

 

 

Svarstymas komitete

2.6.2008

 

 

 

Priėmimo data

24.6.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika