RAPPORT dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-programm “Ewropa għaċ-Ċittadini” għall-perjodu 2007-2013 li jippromwovi ċittadinanza Ewropea attiva

27.6.2008 - (COM(2008)0059 – C6‑0060/2008 – 2008/0029(COD)) - ***I

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Rapporteur: Katerina Batzeli

Proċedura : 2008/0029(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0275/2008
Testi mressqa :
A6-0275/2008
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-programm “Ewropa għaċ-Ċittadini” għall-perjodu 2007-2013 li jippromwovi ċittadinanza Ewropea attiva

(COM(2008)0059 – C6‑0060/2008 – 2008/0029(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2008)0059),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 151 u 308 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0060/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A6‑0275/2008),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda  1

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Għalhekk hu meħtieġ li tiġi emendata d-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE sabiex tkun possibbli implimentazzjoni aktar mgħaġġla u aktar effikaċi tad-deċiżjonijiet ta’ selezzjoni.

6. Sabiex tkun possibbli implimentazzjoni aktar mgħaġġla u aktar effikaċi tad-deċiżjonijiet ta’ għażla, huwa meħtieġ li l-proċedura konsultattiva tiġi sostitwita minn obbligu fuq il-Kummissjoni li mingħajr dewmien tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Istati Membri dwar kwalunkwe miżuri meħuda għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni mingħajr l-għajnuna ta' kumitat.

Emenda  2

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 1

Deċiżjoni 1904/2006/KE

Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fl-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE, jiġi inserit il-paragrafu 2a li ġej:

 

“2a. Meta l-Kummissjoni tadotta, bis-saħħa ta’ din id-Deċiżjoni, deċiżjonijiet ta’ allokazzjoni oħra ta’ sussidju li mhumiex elenkati fil-paragrafu 2, hi għandha tadotta dawn id-deċiżjonijiet mingħajr l-assistenza tal-kumitat.”

imħassar

Emenda  3

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Artikolu 1 a – punt 1 a (ġdid)

Deċiżjoni 1904/2006/KE

Artikolu 8 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1a. L-Artikolu 8(3) tad-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE se jkun kif ġej:

 

 

'3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 9 u lill-Parlament Ewropew dwar id-deċiżjonijiet l-oħra kollha ta' selezzjoni meħuda mill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, fi żmien jumejn ta' xogħol mill-adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija. Din l-informazzjoni għandha tinkludi deskrizzjonijiet u analiżi ta' l-applikazzjonijiet irċevuti, deskrizzjoni tal-proċedura ta' selezzjoni u ta' evalwazzjoni, u l-listi kemm tal-proġetti proposti għall-finanzjament kif ukoll tal-proġetti li ġew rifjutati finanzjament.'

Emenda  4

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 1 b (ġdid)

Deċiżjoni 1904/2006/KE

Artikolu 9 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b. L-Artikolu 9(3) tad-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE huwa mħassar.

Emenda  5

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda

Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 1a

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lejn il-Parlament Ewropew u lejn il-Kunsill dwar l-operat ta' dan ir-Regolament 18-il xahar wara d-dħul tiegħu fis-seħħ.

EXPLANATORY STATEMENT

Decision-making process for the implementation of the programmes

The decisions taken by the European Parliament and the Council to adopt the multiannual programmes in the field of culture, education, youth and active citizenship contain provisions concerning the procedures under the 'comitology' decision and a number of measures necessary for implementing the programmes.

These procedures are set out in Council Decision No 1999/468/ΕC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission, as amended by Council Decision No 2006/512/ΕC.

The basic instruments of the multiannual programmes provide for the division of selection decisions between the management and the advisory procedures and clearly define the number and type of selection decisions to be subject to the management procedure. All other measures, including the selection decisions, are subject to the advisory procedure.

The Commission's proposal

The Commission considers that making selection decisions subject to the advisory procedure entails extending the periods of time required to adopt them and has an impact on their effectiveness.

The Commission also notes the nature of the programmes' actions which concern a relatively large number of beneficiaries whose activities are significantly dependent on Community support, while the relevant amounts are limited.

The Commission proposes eliminating the advisory procedure for selection decisions in order to simplify decision-making procedures in the interests of potential beneficiaries of the grants.

The Commission also notes that, in order to reduce the time required for consultation on selection decisions which are subject to the advisory procedure, the programme committee makes more use of the written procedure and has five days in which to deliver an opinion on the selection decisions submitted to it.

Remarks

Your rapporteur believes that there can be no questioning the value of comitology, which gives the European Parliament the right of scrutiny, and the right to information, allowing it to monitor the implementation of legislative instruments adopted under the codecision procedure and also to contest any measures envisaged by the Commission which it thinks would exceed the implementing powers provided for in the basic instrument.

Your rapporteur would stress that the Committee on Culture and Education has repeatedly advocated a swift, effective and transparent procedure which will, nevertheless, safeguard the right of scrutiny and information in regard to decision-making.

In order to carry out the selection procedures quickly and effectively in the interests of beneficiaries and to ensure the best way of fulfilling the objectives of the programmes, without reducing the transparency of the decision-making procedure, the advisory procedure could be replaced provided that the Commission informs the European Parliament and the Member States without delay of the selection decisions which will be taken without being submitted to the programme committee.

It is also considered that the Commission should inform the programme committee and the European Parliament without delay on all the selection procedure, the applications for funding which it has examined, the assessment of those applications, and that it should also provide a full list of the projects selected for funding and those rejected.

Given that this is a new procedure, it is essential that the co-legislators, the Council and the European Parliament, are able to assess the results of the new measures within a reasonable period of time after the entry into force of the new instrument. It is, therefore, considered that the Commission should be required to report thereon to Parliament and the Council.

Agreement of the Council and European Parliament on the completion of the codecision procedure

Your rapporteur welcomes the constructive and open-minded interinstitutional cooperation on the Commission's proposals, the fact that the programmes will be implemented transparently and effectively and that the legislator - the Council and Parliament - will be informed immediately and systematically.

The draft report reflects the outcome of deliberations with the Council and the Commission during the codecision procedure.

PROĊEDURA

Titolu

Il-Programm “L-Ewropa għaċ-Ċittadini” (2007-2013)

Referenzi

COM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

7.2.2008

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

CULT

21.2.2008

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

PETI

21.2.2008

 

 

 

Opinjoni mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

PETI

27.5.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Katerina Batzeli

31.3.2008

 

 

Diskussjoni fil-kumitat

2.6.2008

 

 

 

Data ta’ l-adozzjoni

24.6.2008

 

 

 

Riżultat tal-vot finali

+:

–:

0:

29

2

0

Membri preżenti għall-vot finali

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Sostitut(i) preżenti għall-vot finali

Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka