RAPORT privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 1904/2006/CE de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului „Europa pentru cetățeni” pentru promovarea cetățeniei europene active

27.6.2008 - (COM(2008)0059 – C6‑0060/2008 – 2008/0029(COD)) - ***I

Comisia pentru cultură și educație
Raportoare: Katerina Batzeli

Procedură : 2008/0029(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0275/2008
Texte depuse :
A6-0275/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 1904/2006/CE de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului „Europa pentru cetățeni” pentru promovarea cetățeniei europene active

(COM(2008)0059 – C6‑0060/2008 – 2008/0029(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0059),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolele 151 și 308 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0060/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru petiții (A6-0275/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Amendamentul  1

Propunere de decizie – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Prin urmare, este necesar să se modifice Decizia nr. 1904/2006/CE astfel încât să se permită o punere în aplicare mai rapidă și mai eficientă a deciziilor de selecție.

6. Pentru a permite o punere în aplicare mai rapidă și mai eficientă a deciziilor de selecție este deci necesară înlocuirea procedurii consultative cu obligația Comisiei de a informa fără întârziere Parlamentul European și statele membre cu privire la toate măsurile luate pentru a pune în aplicare prezenta decizie fără asistența comitetului.

Amendamentul  2

Propunere de decizie – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Decizia 1904/2006/CE

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La articolul 9 din Decizia nr. 1904/2006/CE se inserează următorul alineat (2a):

(2a) Atunci când Comisia adoptă, în temeiul prezentei decizii, decizii de atribuire de subvenții altele decât cele enumerate la alineatul (2), aceasta adoptă aceste decizii fără asistența unui comitet.

eliminat

Amendamentul  3

Propunere de decizie – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1a (nou)

Decizia 1904/2006/CE

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. La articolul 8 din Decizia nr. 1904/2006/CE, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(3) Comisia comitetul menționat la articolul 9 și Parlamentul European referitor la toate celelalte decizii de selecție luate de Comisie cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive, informează în termen de două zile lucrătoare de la adoptarea acestora. Această informare cuprinde descrierea și analiza solicitărilor primite, o descriere a procedurii de evaluare și selecție, precum și o listă a proiectelor propuse pentru a fi finanțate și o listă a proiectelor a căror finanțare a fost respinsă.

Amendamentul  4

Propunere de decizie – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1b (nou)

Decizia 1904/2006/CE

Articolul 9 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. La articolul 9 din Decizia nr. 1904/2006/CE, se elimină alineatul (3).

Amendamentul  5

Propunere de decizie – act de modificare

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 1a

Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport privind efectele prezentei decizii după 18 luni de la intrarea sa în vigoare.

EXPUNERE DE MOTIVE

Decision-making process for the implementation of the programmes

The decisions taken by the European Parliament and the Council to adopt the multiannual programmes in the field of culture, education, youth and active citizenship contain provisions concerning the procedures under the 'comitology' decision and a number of measures necessary for implementing the programmes.

These procedures are set out in Council Decision No 1999/468/ΕC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission, as amended by Council Decision No 2006/512/ΕC.

The basic instruments of the multiannual programmes provide for the division of selection decisions between the management and the advisory procedures and clearly define the number and type of selection decisions to be subject to the management procedure. All other measures, including the selection decisions, are subject to the advisory procedure.

The Commission's proposal

The Commission considers that making selection decisions subject to the advisory procedure entails extending the periods of time required to adopt them and has an impact on their effectiveness.

The Commission also notes the nature of the programmes' actions which concern a relatively large number of beneficiaries whose activities are significantly dependent on Community support, while the relevant amounts are limited.

The Commission proposes eliminating the advisory procedure for selection decisions in order to simplify decision-making procedures in the interests of potential beneficiaries of the grants.

The Commission also notes that, in order to reduce the time required for consultation on selection decisions which are subject to the advisory procedure, the programme committee makes more use of the written procedure and has five days in which to deliver an opinion on the selection decisions submitted to it.

Remarks

Your rapporteur believes that there can be no questioning the value of comitology, which gives the European Parliament the right of scrutiny, and the right to information, allowing it to monitor the implementation of legislative instruments adopted under the codecision procedure and also to contest any measures envisaged by the Commission which it thinks would exceed the implementing powers provided for in the basic instrument.

Your rapporteur would stress that the Committee on Culture and Education has repeatedly advocated a swift, effective and transparent procedure which will, nevertheless, safeguard the right of scrutiny and information in regard to decision-making.

In order to carry out the selection procedures quickly and effectively in the interests of beneficiaries and to ensure the best way of fulfilling the objectives of the programmes, without reducing the transparency of the decision-making procedure, the advisory procedure could be replaced provided that the Commission informs the European Parliament and the Member States without delay of the selection decisions which will be taken without being submitted to the programme committee.

It is also considered that the Commission should inform the programme committee and the European Parliament without delay on all the selection procedure, the applications for funding which it has examined, the assessment of those applications, and that it should also provide a full list of the projects selected for funding and those rejected.

Given that this is a new procedure, it is essential that the co-legislators, the Council and the European Parliament, are able to assess the results of the new measures within a reasonable period of time after the entry into force of the new instrument. It is, therefore, considered that the Commission should be required to report thereon to Parliament and the Council.

Agreement of the Council and European Parliament on the completion of the codecision procedure

Your rapporteur welcomes the constructive and open-minded interinstitutional cooperation on the Commission's proposals, the fact that the programmes will be implemented transparently and effectively and that the legislator - the Council and Parliament - will be informed immediately and systematically.

The draft report reflects the outcome of deliberations with the Council and the Commission during the codecision procedure.

PROCEDURĂ

Titlu

Programul „Europa pentru cetățeni” (2007-2013)

Referințe

COM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD)

Data prezentării la PE

7.2.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

CULT

21.2.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

PETI

21.2.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

PETI

27.5.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Katerina Batzeli

31.3.2008

 

 

Examinare în comisie

2.6.2008

 

 

 

Data adoptării

24.6.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Membri supleanți prezenți la votul final

Victor Boștinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka