POROČILO o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1904/2006/ES o uvedbi programa Evropa za državljane za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva za obdobje 2007–2013

27.6.2008 - (KOM(2008)0059 – C6‑0060/2008 – 2008/0029(COD)) - ***I

Odbor za kulturo in izobraževanje
Poročevalka: Katerina Batzeli

Postopek : 2008/0029(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0275/2008
Predložena besedila :
A6-0275/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1904/2006/ES o uvedbi programa Evropa za državljane za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva za obdobje 2007–2013

(KOM(2008)0059 – C6‑0060/2008 – 2008/0029(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0059),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in členov 151 in 308 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija predlog predložila Parlamentu (C6-0060/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A6-0275/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, da zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Zato je treba Sklep št. 1904/2006/ES spremeniti in s tem omogočiti hitrejše in bolj učinkovito sprejemanje odločitev o izbiri −

6. Da bi se omogočilo hitrejše in učinkovitejše sprejemanje odločitev o izbiri je treba svetovalni postopek nadomestiti z obveznostjo Komisije, da nemudoma obvesti Evropski parlament in države članice o vseh ukrepih, sprejetih za izvajanje tega sklepa brez sodelovanja odbora.

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Sklep 1904/2006/ES

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Členu 9 Sklepa št. 1904/2006/ES se doda odstavek 2(a):

 

„2a. Kadar Komisija na podlagi tega sklepa sprejema odločitve o dodelitvi subvencij, ki niso navedene v odstavku 2, te odločitve sprejema brez sodelovanja odbora.“

črtano

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa – akt o spremembi

Člen 1 a – točka 1 a (novo)

Sklep 1904/2006/ES

Člen 8 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Člen 8(3) Sklepa št. 1904/2006/ES se glasi:

 

 

„3. Komisija obvesti odbor iz člena 9 in Evropski parlament o vseh drugih odločitvah o izbiri v zvezi z izvajanjem tega sklepa, ki jih sprejme v dveh delovnih dneh po sprejetju teh odločitev. Te informacije vsebujejo opise in analizo prejetih prijav, opis postopka ocenjevanja in izbora ter sezname predlaganih projektov za financiranje, pa tudi projektov, za katere je bilo financiranje zavrnjeno.“

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 b (novo)

Sklep 1904/2006/ES

Člen 9, odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1(b) Člen 9(3) Sklepa št. 1904/2006/ES se črta.

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa – akt o spremembi

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 1a

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o učinku tega sklepa 18 mesecev po začetku njegove veljavnosti.

OBRAZLOŽITEV

Postopek odločanja za izvajanje programov

Sklepi Evropskega parlamenta in Sveta za sprejetje večletnih programov na področju kulture, izobraževanja, mladine in dejavnega državljanstva vsebujejo določbe v zvezi s postopki v okviru sklepa o komitologiji in številne ukrepe, potrebne za izvajanje programov.

Ti postopki so določeni v Sklepu Sveta št. 1999/468/ΕS o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta št. 2006/512/ES.

Osnovni instrumenti večletnih programov zagotavljajo delitev odločitev o izbiri med postopki upravljanja in svetovanja ter jasno opredeljujejo število in vrsto odločitev o izbiri, ki jih je treba obravnavati v postopku upravljanja. Vsi drugi ukrepi, tudi odločitve o izbiri, morajo biti obravnavani v postopku svetovanja.

Predlog Komisije

Komisija meni, da obravnavanje odločitev o izbiri v postopku svetovanja pomeni daljša obdobja, potrebna za njihovo sprejetje, in vpliva na njihovo učinkovitost.

Komisija opozarja tudi na naravo ukrepov programov, ki zadevajo dokaj veliko število upravičencev, katerih dejavnosti so v veliki meri odvisne od podpore Skupnosti, potrebna sredstva pa so omejena.

Komisija predlaga, da se ukine postopek svetovanja za odločitve o izbiri, da bi poenostavili postopke odločanja v interesu potencialnih upravičencev dotacij.

Komisija opaža tudi, da programski odbor pogosteje uporablja pisni postopek in mora v petih dneh podati mnenje o odločitvah o izbiri, ki mu je bila predložena, da bi skrajšal čas, potreben za posvetovanje o odločitvah o izbiri, ki se obravnavajo v postopku svetovanja.

Opombe

Vaša poročevalka meni, da ne sme biti dvomov glede vrednosti komitologije, ki Evropskemu parlamentu daje pravico do pregleda in pravico do obveščenosti, s čimer mu omogoča, da spremlja izvajanje zakonodajnih instrumentov, sprejetih v postopku soodločanja, in nasprotuje vsem ukrepom, ki jih predvidi Komisija, za katere meni, da bi presegli izvedbena pooblastila, predvidena v osnovnem instrumentu.

Poročevalka želi poudariti, da se je Odbor za kulturo in izobraževanje večkrat zavzel za hiter, učinkovit in pregleden postopek, ki bo kljub temu varoval pravico do pregleda in obveščenosti v zvezi z odločanjem.

Za hitro in učinkovito izvajanje postopkov izbora v interesu upravičencev ter za zagotovitev najboljšega načina za izpolnjevanje ciljev programov, ne da bi pri tem zmanjšali preglednost postopka odločanja, bi lahko postopek svetovanja nadomestili, če bi Komisija nemudoma obvestila Evropski parlament in države članice o odločitvah o izbiri, ki bodo sprejete brez odločanja v programskem odboru.

Menimo tudi, da mora Komisija nemudoma obvestiti programski odbor in Evropski parlament o vseh postopkih izbora, prošnjah za financiranje, ki jih je pregledala, in ocenah teh prošenj ter zagotoviti popoln seznam vseh projektov, izbranih za financiranje, in tistih, ki so bili zavrnjeni.

Glede na to, da gre za nov postopek, je bistveno, da je sozakonodajalcema – Svetu in Evropskemu parlamentu – omogočeno, da ocenita rezultate novih ukrepov v doglednem času po začetku veljave novega instrumenta. Zato menimo, da je treba od Komisije zahtevati, da odslej poroča Parlamentu in Svetu.

Sporazum Sveta in Evropskega parlamenta o vzpostavitvi postopka soodločanja

Vaša poročevalka pozdravlja konstruktivno in odprto medinstitucionalno sodelovanje pri predlogih Komisije, dejstvo, da se bodo programi izvajali pregledno in učinkovito ter da bosta zakonodajalca – Svet in Parlament – obveščena takoj in sistematično.

Osnutek poročila odraža izid razprav s Svetom in Komisijo v postopku soodločanja.

POSTOPEK

Naslov

Program Evropa za državljane (2007-2013)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD)

Datum predložitve EP

7.2.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

21.2.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

PETI

21.2.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

PETI

27.5.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Katerina Batzeli

31.3.2008

 

 

Obravnava v odboru

2.6.2008

 

 

 

Datum sprejetja

24.6.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka