Menetlus : 2008/0025(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0276/2008

Esitatud tekstid :

A6-0276/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/09/2008 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0372

RAPORT     ***I
PDF 141kWORD 176k
27.6.2008
PE 406.031v03-00 A6-0276/2008

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1720/2006/EÜ, millega luuakse tegevusprogramm elukestva õppe alal

(KOM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD))

Kultuuri- ja hariduskomisjon

Raportöör: Katerina Batzeli

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1720/2006/EÜ, millega luuakse tegevusprogramm elukestva õppe alal

(KOM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0061);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 149 lõiget 4 ning artikli 150 lõiget 4, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0064/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A6-0276/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Seetõttu on vaja muuta otsust nr 1720/2006/EÜ, et valikuotsuseid saaks kiiremini ja tõhusamalt rakendada.

5. Et valikuotsuseid saaks kiiremini ja tõhusamalt rakendada, on seetõttu vaja asendada nõuandemenetlus komisjoni kohustusega teavitada Euroopa Parlamenti ja liikmesriike viivitamata kõikidest käesoleva otsuse rakendamiseks ilma komitee abita võetud meetmetest.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1

Otsus 1720/2006/EÜ

Artikkel 9 – lõige 1 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Otsuse nr 1720/2006/EÜ artiklile 9 lisatakse järgmine lõige 1a:

 

„1a. Kui komisjon võtab käesoleva otsuse kohaselt vastu otsuse selliste meetmete toetamiseks, mida ei ole nimetatud lõikes 1, teeb ta seda ilma komitee abita.”

välja jäetud

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Otsus 1720/2006/EÜ

Artikkel 9 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 a. Otsuse nr 1720/2006/EÜ artikli 9 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

 

 

„2. Komisjon teavitab artiklis 10 nimetatud komiteed ja Euroopa Parlamenti kõigist muudest valikuotsustest, mille ta on käesoleva otsuse rakendamiseks teinud, kahe tööpäeva jooksul pärast kõnealuste otsuste vastuvõtmist. Selle teabe hulka kuuluvad nii saadud taotluste kirjeldused ja analüüs, hindamis- ja valikumenetluse kirjeldus kui ka toetuse andmiseks esitatud projektide ja tagasilükatud projektide nimekirjad.”

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)

Otsus 1720/2006/EÜ

Artikkel 10 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Otsuse nr 1720/2006/EÜ artikli 10 lõige 3 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt

Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 a

18 kuud pärast käesoleva otsuse jõustumist esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande otsuse mõju kohta.


SELETUSKIRI

Otsustamisprotsess programmide rakendamiseks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsused kultuuri, hariduse, noorsoo ja kodanikuaktiivsuse mitmeaastaste programmide vastuvõtmiseks sisaldavad sätteid, mis käsitlevad komiteemenetluse otsuse raamesse kuuluvaid menetlusi ja rida programmide rakendamiseks vajalikke meetmeid.

Need menetlused on sätestatud nõukogu otsuses nr 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused ja mida on muudetud nõukogu otsusega nr 2006/512/EÜ.

Mitmeaastaste programmide põhiaktid näevad ette valikuotsuste jagamise korralduskomitee menetluse ja nõuandemenetluse vahel ning määratlevad selgelt korralduskomitee menetluse alla kuuluvate valikuotsuste arvu ja liigi. Kõik muud meetmed, kaasa arvatud valikuotsused, kuuluvad nõuandemenetluse alla.

Komisjoni ettepanek

Komisjon on seisukohal, et valikuotsuste tegemine korralduskomitee menetluse kohaselt tähendab otsuste vastuvõtmiseks vajaliku ajavahemiku pikendamist ja mõjutab nende tõhusust.

Komisjon juhib ühtlasi tähelepanu programmide raamesse kuuluvate meetmete iseloomule, mis puudutavad suhteliselt suurt arvu toetusesaajaid, kelle tegevus sõltub märkimisväärselt ühenduse toetusest, samal ajal kui vastavad summad on piiratud.

Komisjon teeb ettepaneku loobuda nõuandemenetluses kasutamisest valikuotsuste tegemisel, et potentsiaalsete toetusesaajate huvides otsusetegemist lihtsustada.

Lisaks märgib komisjon, et nõuandemenetluse raamesse kuuluvate valikuotsuste üle konsulteerimiseks ettenähtud aja lühendamiseks kasutab programmi komitee rohkem kirjalikku menetlust ja peab talle esitatud valikuotsuste kohta arvamuse esitama viie päeva jooksul.

Märkused

Raportöör on veendunud, et komiteemenetluse väärtust ei saa kahtluse alla seada, sest see menetlus annab Euroopa Parlamendile kontrolli ja teabe saamise õiguse, võimaldades tal jälgida kaasotsustamismenetluse raames vastuvõetud õigusaktide rakendamist ja vaidlustada komisjoni poolt ette nähtud meetmeid, mis tema arvates ületaksid põhiaktis sätestatud rakendusvolitusi.

Raportöör soovib rõhutada, et kultuuri- ja hariduskomisjon on korduvalt soovitanud kasutada kiiret, tõhusat ja läbipaistvat menetlust, mis siiski säilitaks kontrolli ja teabe saamise õiguse otsustamismenetluse kohta.

Selleks, et valikumenetlus toetusesaajate huvides kiiresti ja tõhusalt läbi viia ning tagada programmide eesmärkide parimal viisil elluviimine, vähendamata otsusetegemise menetluse läbipaistvust, võiks nõuandemenetluse asendada, tingimusel, et komisjon viivitamata teavitab Euroopa Parlamenti ning liikmesriike programmi komitee abita tehtavatest valikuotsustest.

Lisaks peetakse vajalikuks, et komisjon teavitaks programmi komiteed ja Euroopa Parlamenti viivitamata kõigist valikumenetlustest, läbivaadatud toetusetaotlustest ja nende taotluste hindamisest ning esitaks ühtlasi täieliku nimekirja toetuse andmiseks väljavalitud projektidest ja tagasilükatud projektidest.

Kuna tegemist on uue menetlusega, on tähtis, et nõukogu ja Euroopa Parlament kui kaasõigusloojad saaksid hinnata uute meetmete tulemusi mõistliku ajavahemiku jooksul pärast uue õigusakti jõustumist. Seetõttu peetakse vajalikuks, et komisjon oleks kohustatud parlamendile ja nõukogule meetmete tulemustest aru andma.

Nõukogu ja Euroopa Parlamendi kokkulepe kaasotsustamismenetluse lõpuleviimise kohta

Raportöör tervitab institutsioonide konstruktiivset ja avatud koostööd seoses komisjoni ettepanekutega, asjaolu, et programmid rakendatakse läbipaistvalt ja tõhusalt, ning et õigusloojaid – nõukogu ja parlamenti – teavitatakse viivitamatult ja süstemaatiliselt.

Raporti projekt kajastab kaasotsustamismenetluse käigus nõukogu ja komisjoniga peetud arutelu tulemust.


MENETLUS

Pealkiri

Tegevusprogramm elukestva õppe alal

Viited

KOM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD)

EP-le esitamise kuupäev

8.2.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

21.2.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Katerina Batzeli

31.3.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

2.6.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.6.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

29

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Reino Paasilinna, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika