JELENTÉS az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról szóló 1720/2006/EK határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  27.6.2008 - (COM(2008)0061 – C6‑0064/2008 – 2008/0025(COD)) - ***I

  Kulturális és Oktatási Bizottság
  Előadó: Katerina Batzeli

  Eljárás : 2008/0025(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0276/2008
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0276/2008
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról szóló 1720/2006/EK határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  (COM(2008)0061 – C6‑0064/2008 – 2008/0025(COD))

  (Együttdöntési eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0061),

  –   tekintettel az EK-Szerzõdés 251. cikkének (2) bekezdésére, 149. cikkének (4) bekezdésére és 150. cikkének (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0064/2008),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

  –   tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A6-0276/2008),

  1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

  2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  Módosítás  1

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5. Ezért a kiválasztási határozatok gyorsabb és hatékonyabb végrehajtásának lehetõvé tétele érdekében az 1720/2006/EK határozatot módosítani kell.

  5. A kiválasztási határozatok gyorsabb és hatékonyabb végrehajtásának lehetõvé tétele érdekében a tanácsadó bizottsági eljárást olyan kötelezettségnek kell felváltania, amely értelmében a Bizottságnak haladéktalanul tájékoztatást kell nyújtania a tagállamok és az Európai Parlament számára az irányelv végrehajtására irányuló olyan intézkedésekrõl, amelyeket bizottsági segítség nélkül hoztak meg.

  Módosítás  2

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont

  1720/2006/EK határozat

  9 cikk – 1 a bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az 1720/2006/EK határozat 9. cikke a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

   

  „1a. cikk „Amikor a Bizottság e határozat szerint az (1) bekezdésben felsoroltak támogatás-odaítélési határozatokon kívüli támogatás-odaítélési határozatot fogad el, e határozatot bizottság segítsége nélkül hozza meg.”

  törölve

  Módosítás  3

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 a pont (új)

  1720/2006/EK határozat

  9 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1a. (1a) Az 1720/2006/EK határozat 9. cikkének (2) bekezdése a következőképp hangzik:

   

   

  '2. A Bizottság a szóban forgó határozatok meghozatalától számított két munkanapon belül tájékoztatja a 10. cikkben említett bizottságot és az Európai Parlamentet az e határozat végrehajtásáról szóló, általa hozott minden további kiválasztási határozatról. E tájékoztatás tartalmazza a beérkezett pályázatok leírását és elemzését, az értékelési és kiválasztási eljárás leírását, valamint a finanszírozásra javasolt és a visszautasított projektek felsorolását egyaránt.”

  Módosítás  4

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 b pont (új)

  1720/2006/EK határozat

  10 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1b. Az 1720/2006/EK határozat 10. cikkének (3) bekezdését el kell hagyni.

  Módosítás  5

  Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1a. cikk

  18 hónappal e határozat hatályba lépését követően a Bizottság jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak annak hatásairól.

  INDOKOLÁS

  A programok végrehajtására irányuló határozathozatali eljárás

  A kultúra, az oktatás, az ifjúság és az aktív polgárság területére vonatkozó többéves programok elfogadásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatok a komitológia körébe tartozó rendelkezéseket, valamint az e programok megvalósításához szükséges intézkedéseket tartalmazzák.

  Ezeket az eljárásokat a Tanács 2006/512/EK határozatával módosított, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozat állapítja meg.

  A többéves programok alap-jogiaktusai biztosítják a kiválasztási határozatok irányító- és tanácsadó bizottsági eljárások közötti megosztását, valamint egyértelmûen meghatározzák, hogy mennyi és milyen típusú kiválasztási határozatot kell irányítóbizottsági eljárás alá vonni. Minden további intézkedés – ideértve a kiválasztási határozatokat is – a tanácsadó bizottsági eljárások hatálya alá tartozik.

  A Bizottság javaslata

  A Bizottság úgy véli, hogy amennyiben a kiválasztási határozatokra is a tanácsadó bizottsági eljárás vonatkozik, úgy hosszabb idõre lesz szükség e határozatok elfogadásához és a hatékonyságuk is csökkenhet.

  A Bizottság ugyancsak megjegyzi, hogy a program keretében megvalósítandó fellépések jellege sok olyan kedvezményezettet érint, akiknek a tevékenységei jórészt a közösségi támogatástól függnek, míg a rendelkezésre álló összegek korlátozottak.

  A Bizottság a tanácsadó bizottsági eljárás eltörlését javasolja a kiválasztási határozatok esetében azért, hogy a támogatások lehetséges kedvezményezettjei érdekében egyszerûsödjenek a határozathozatali eljárások.

  A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a tanácsadó bizottsági eljárás hatálya alá tartozó kiválasztási határozatokról szóló konzultáció lerövidítése érdekében a programbizottságnak jobban ki kell aknáznia az írásbeli eljárást, és öt nap alatt kell véleményt nyilvánítania a hozzá benyújtott kiválasztási határozatokról.

  Megjegyzések

  Az elõadó úgy véli, hogy a komitológia értékeit nem lehet megkérdõjelezni, hiszen az Európai Parlament számára ellenõrzési jogokat és tájékoztatást biztosít, ezáltal lehetõvé téve az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogalkotási aktusok végrehajtásának nyomon követését és a Bizottság által elfogadott olyan intézkedések megkérdõjelezését, amelyek túllépnék az alap-jogiaktusban meghatározott végrehajtási hatásköröket.

  Az elõadó hangsúlyozza továbbá, hogy a Kulturális és Oktatási Bizottság több alkalommal is olyan gyors, hatékony és átlátható eljárás mellett foglalt állást, amely egyben biztosítja az ellenõrzéshez és tájékoztatáshoz való jogot a határozathozatal tekintetében.

  A kedvezményezettek érdekében a kiválasztási eljárások gyors és hatékony lefolytatása, valamint a programok célkitûzései legmegfelelõbb megvalósításának biztosítása érdekében – a határozathozatali eljárás átláthatóságának csökkentése nélkül – a tanácsadó bizottsági eljárás helyettesíthetõ, amennyiben a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és a tagállamokat a programbizottság elé nem kerülõ kiválasztási határozatokról.

  A Bizottságnak haladéktalanul tájékoztatni kellene a programbizottságot és az Európai Parlamentet a kiválasztási eljárásáról, a megvizsgált pályázatokról és a pályázatok értékeléséről, valamint részletes felsorolást kellene készítenie a finanszírozásra javasolt és visszautasított projektekről.

  Mivel új eljárásról van szó, alapvető fontosságú, hogy a társjogalkotók (a Tanács és az Európai Parlament) az új jogi aktus hatálybalépést követő ésszerű időn belül értékeljék az új intézkedések hatását. Ezért e tekintetben a Bizottságnak jelentést kell készítenie a Parlament és a Tanács számára.

  A Tanács és az Európai Parlament együttdöntési eljárás befejezéséről szóló megállapodása

  Az előadó üdvözli a Bizottság javaslata kapcsán folytatott, nyílt és építő jellegű intézményközi együttműködést, valamint azt, hogy a programokat átláthatóan és hatékonyan hajtják végre, illetve hogy a jogalkotók – a Tanács és a Parlament – késedelem nélkül és rendszeresen tájékoztatásban részesülnek.

  A jelentéstervezet az együttdöntési eljárás során a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott tanácskozások eredményeit tükrözi.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Cselekvési program az egész életen át tartó tanulás terén

  Hivatkozások

  COM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  8.2.2008

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CULT

  21.2.2008

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Katerina Batzeli

  31.3.2008

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  2.6.2008

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  24.6.2008

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  29

  3

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Reino Paasilinna, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka

  Benyújtás dátuma

  27.6.2008