Procedūra : 2008/0025(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0276/2008

Pateikti tekstai :

A6-0276/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/09/2008 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0372

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 152kWORD 188k
27.6.2008
PE 406.031v03-00 A6-0276/2008

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 1720/2006/EB, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje

(COM(2008)0061 – C6‑0064/2008 – 2008/0025(COD))

Kultūros ir švietimo komitetas

Pranešėja: Katerina Batzeli

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 1720/2006/EB, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje

(COM(2008)0061 – C6‑0064/2008 – 2008/0025(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0061),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 149 straipsnio 4 dalį ir 150 straipsnio 4 dalį, pagal kuriuos Komisija Parlamentui pateikė pasiūlymą (C6‑0064/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A6‑0276/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Todėl Sprendimą Nr. 1720/2006/EB būtina iš dalies pakeisti, kad atrankos sprendimai būtų įgyvendinami greičiau ir veiksmingiau.

5. Todėl būtina patariamąją procedūrą pakeisti Komisijos įpareigojimu nedelsiant pranešti Europos Parlamentui ir valstybėms narėms apie bet kokias priemones, kurių siekiant įgyvendinti šį sprendimą imtasi be komiteto pagalbos, kad atrankos sprendimai būtų įgyvendinami greičiau ir veiksmingiau.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 punktas

Sprendimas Nr. 1720/2006/EB

9 straipsnio 1 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendimo Nr. 1720/2006/EB 9 straipsnyje įterpiama tokia 1a dalis:

 

„1a. Kai, vadovaudamasi šiuo sprendimu, Komisija priima sprendimus skirti kitas nei 1 dalyje išvardytas dotacijas, ji tai daro be komiteto pagalbos.“

Išbraukta.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1720/2006/EB

9 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Sprendimo Nr. 1720/2006/EB 9 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

 

„2. Komisija per dvi darbo dienas nuo atitinkamų sprendimų priėmimo praneša 10 straipsnyje minėtajam komitetui ir Europos Parlamentui apie visus kitus atrankos sprendimus, kuriuos priėmė Komisija dėl šio sprendimo įgyvendinimo. Į šią informaciją įtraukiama gautų paraiškų apibūdinimas ir analizė, įvertinimo ir atrankos procedūros apibūdinimas ir projektų, kuriuos siūloma finansuoti ir kurie atmesti, sąrašai.“

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Sprendimas Nr. 1720/2006/EB

10 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Sprendimo Nr. 1720/2006/EB 10 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio sprendimo poveikį po 18 mėnesių nuo jo įsigaliojimo datos.


AIŠKINAMOJI DALIS

Spendimų dėl programų įgyvendinimo priėmimo procesas

Europos Parlamento ir Tarybos priimtuose sprendimuose nustatyti daugiametes programas kultūros, švietimo, jaunimo ir aktyvaus pilietiškumo srityse esama nuostatų dėl procedūrų, taikytinų pagal komitologijos sprendimą, ir dėl tam tikrų priemonių, būtinų programų įgyvendinimui.

Jie apibrėžti Tarybos sprendime Nr. 1999/468/EB, nustatančiame Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu Nr. 2006/512/EB.

Pagrindiniuose daugiamečių programų teisės aktuose nustatomas atrankos sprendimų padalijimas tarp valdymo ir patariamųjų procedūrų ir juose aiškiai nustatomas atrankos sprendimų, kuriems bus taikoma valdymo procedūra, skaičius ir tipas. Visoms kitoms priemonėms, įskaitant atrankos sprendimus, taikoma patariamoji procedūra.

Komisijos pasiūlymas

Komisija mano, kad, jei atrankos sprendimams bus taikoma patariamoji procedūra, jiems priimti reikės ilgesnio laikotarpio ir tai turės poveikio jų veiksmingumui.

Komisija taip pat atkreipia dėmesį į programų veiksmų, susijusių su gana dideliu skaičiumi paramos gavėjų, kurių veikla didele dalimi priklauso nuo Bendrijos paramos, pobūdį, nors atitinkamos sumos yra ribotos.

Komisija atrankos sprendimų atžvilgiu siūlo panaikinti patariamąją procedūrą siekiant supaprastinti sprendimų priėmimo procedūras galimų paramos gavėjų labui.

Komisija taip pat pažymi, kad siekiant sumažinti laiką, kurio reikia konsultacijoms dėl atrankos sprendimų, kuriems taikoma patariamoji procedūra, programos komitetas labiau naudojasi raštiška procedūra ir turi per penkias dienas pateikti nuomonę dėl jam pateiktų atrankos sprendimų.

Pastabos

Pranešėja mano, kad negali būti abejojama dėl komitologijos, pagal kurią Europos Parlamentas turi tyrimo teisę ir teisę į informaciją ir todėl gali stebėti, kaip įgyvendinami teisės aktai, priimti pagal bendro sprendimo procedūrą, ir užginčyti bet kokias Komisijos numatytas priemones, kurios, jo nuomone, viršytų įgyvendinimo galias, nustatytas pagrindiniame teisės akte, vertės.

Pranešėja nori pabrėžti, kad Kultūros ir švietimo komitetas pakartotinai pasisakė už greitą, veiksmingą ir skaidrią procedūrą, pagal kurią vykstant sprendimo priėmimo procesui vis dėlto bus užtikrinta tikrinimo ir informacijos teisė.

Siekiant greitai ir veiksmingai atlikti atrankos procedūrą paisant paramos gavėjų interesų ir užtikrinti, kad programos tikslai būtų pasiekti geriausiu įmanomu būdu, nesumažinant sprendimo priėmimo proceso skaidrumo, patariamąją procedūrą būtų galima pakeisti, jei Komisija nedelsiant praneš Europos Parlamentui ir valstybėms narėms apie atrankos sprendimus, kurie bus priimami nepateikus jų programos komitetui.

Taip pat manoma, kad Komisija turėtų nedelsiant informuoti programos komitetą ir Europos Parlamentą apie visą atrankos procedūrą, jos nagrinėtas paraiškas gauti finansavimą, šių paraiškų vertinimą ir kad ji taip pat turėtų pateikti visą pasirinktų finansuoti ir atmestų projektų sąrašą.

Kadangi tai nauja procedūrą, svarbu, kad teisėkūros institucijos – Taryba ir Europos Parlamentas – galėtų įvertinti naujųjų priemonių rezultatus per priimtiną laikotarpį nuo naujo teisės akto įsigaliojimo datos. Taigi, manoma, kad iš Komisijos turėtų būti reikalaujama apie tai pranešti Parlamentui ir Tarybai.

Tarybos ir Europos Parlamento sutarimas dėl bendro sprendimo procedūros pabaigos

Pranešėja džiaugiasi konstruktyviu ir atviru tarpinstituciniu bendradarbiavimu dėl Komisijos pasiūlymų ir dėl to, kad programos bus vykdomos skaidriai ir veiksmingai ir kad teisėkūros institucijos – Taryba ir Parlamentas – bus nedelsiant ir sistemingai informuojamos.

Pranešimo projektas atspindi derybų su Taryba ir Komisija vykdant bendro sprendimo procedūrą rezultatus.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Veiksmų programa mokymosi visą gyvenimą srityje

Nuorodos

COM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

8.2.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

21.2.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Katerina Batzeli

31.3.2008

 

 

Svarstymas komitete

2.6.2008

 

 

 

Priėmimo data

24.6.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Reino Paasilinna, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika