Postup : 2008/0025(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0276/2008

Predkladané texty :

A6-0276/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/09/2008 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0372

SPRÁVA     ***I
PDF 161kWORD 190k
27.6.2008
PE 406.031v03-00 A6-0276/2008

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1720/2006/ES, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania

(KOM(2008)0061 – C6‑0064/2008 – 2008/0025(COD))

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Spravodajkyňa: Katerina Batzeli

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1720/2006/ES, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania

(KOM(2008)0061 – C6‑0064/2008 – 2008/0025(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0061),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 149 ods. 4 a 150 ods. 4 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0064/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6‑0276/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Je preto nevyhnutné zmeniť a doplniť rozhodnutie č. 1720/2006/ES s cieľom umožniť rýchlejšie a účinnejšie vykonávanie rozhodnutí o výbere,

5. S cieľom umožniť rýchlejšie a účinnejšie vykonávanie rozhodnutí o výbere je preto nevyhnutné nahradiť poradný postup povinnosťou Komisie bezodkladne informovať Európsky parlament a členské štáty o všetkých opatreniach prijatých na vykonávanie tohto rozhodnutia bez pomoci výboru,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Rozhodnutie 1720/2006/ES

Článok 9 – odsek 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V článku 9 rozhodnutia č. 1720/2006/ES sa dopĺňa tento odsek 1a:

 

„1a. Pokiaľ Komisia podľa tohto rozhodnutia prijíma rozhodnutia o udelení grantov iné ako tie, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, prijíma tieto rozhodnutia bez pomoci výboru.“

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1a (nový)

Rozhodnutie 1720/2006/ES

Článok 9 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Článok 9 ods. 2 rozhodnutia č. 1720/2006/ES znie takto:

 

„2. Komisia informuje výbor uvedený v článku 10 a Európsky parlament o všetkých svojich ďalších výberových rozhodnutiach týkajúcich sa vykonávania tohto rozhodnutia, a to do dvoch pracovných dní od prijatia príslušných rozhodnutí. Tieto informácie zahŕňajú opis a analýzu prijatých žiadostí, opis hodnotiaceho a výberového konania a zoznamy projektov navrhnutých na financovanie, ako aj projektov, ktorých financovanie sa zamietlo.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1b (nový)

Rozhodnutie 1720/2006/ES

Článok 10 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Článok 10 ods. 3 rozhodnutia č. 1720/2006/ES sa vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o vplyve tohto rozhodnutia 18 mesiacov po jeho nadobudnutí účinnosti.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozhodovací postup na uskutočnenie programov

Rozhodnutia, ktoré urobil Európsky parlament a Rada pri prijímaní viacročných programov v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a aktívneho občianstva, obsahujú ustanovenia, ktoré sa týkajú postupov patriacich medzi komitologické rozhodnutia, a niekoľko opatrení potrebných na uskutočnenie programov.

Tieto postupy sú definované v rozhodnutí Rady č. 1999/468/ES, ktorým sa stanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, zmenenom a doplnenom rozhodnutím Rady č. 2006/512/ES.

Základné nástroje viacročných programov zabezpečujú rozdelenie výberových rozhodnutí medzi riadiace a poradné postupy a jasne definujú množstvo a typ výberových rozhodnutí, ktoré majú podliehať riadiacemu postupu. Všetky ostatné opatrenia vrátane výberových rozhodnutí podliehajú poradnému postupu.

Návrh Komisie

Komisia usudzuje, že uskutočňovanie výberových rozhodnutí, ktoré podliehajú poradnému postupu, má za následok predĺženie času potrebného na ich prijatie a ovplyvňuje ich účinnosť.

Komisia si takisto všíma povahu činností programov týkajúcich sa relatívne veľkého množstva príjemcov, ktorých aktivity vo veľkej miere závisia od podpory Spoločenstva, pričom príslušné finančné prostriedky sú obmedzené.

Komisia navrhuje zrušenie poradného postupu pri výberových rozhodnutiach, aby sa postupy prijímania rozhodnutia v záujme potenciálnych prijímateľov grantov zjednodušili.

Komisia konštatuje aj to, že programový výbor viac využíva písomný postup, aby skrátil čas potrebný na konzultácie o výberových rozhodnutiach, ktoré podliehajú poradnému postupu, a má päť dní na vyjadrenie stanoviska o výberových rozhodnutiach, ktoré mu boli predložené.

Poznámky

Spravodajkyňa je presvedčená, že niet pochýb o význame komitológie, ktorá poskytuje Európskemu parlamentu právo na kontrolu a právo na informácie, keď mu umožňuje monitorovať uplatňovanie legislatívnych nástrojov prijatých spolurozhodovacím postupom a taktiež namietať proti všetkým zamýšľaným opatreniam Komisie, o ktorých sa domnieva, že by presahovali vykonávacie právomoci stanovené v základnom nástroji.

Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť, že Výbor pre kultúru a vzdelávanie viackrát obhajoval rýchly, účinný a transparentný postup, ktorý však v súvislosti s prijímaním rozhodnutia zaručí právo na kontrolu a informácie.

Aby výberové konania prebiehali v záujme prijímateľov rýchlo a účinne a aby sa zabezpečil najlepší spôsob plnenia programových cieľov bez zníženia transparentnosti rozhodovacieho procesu, poradný postup by sa mohol nahradiť, a to pod podmienkou, že Komisia bude bezodkladne informovať Európsky parlament a členské štáty o výberových rozhodnutiach, ktoré sa prijmú bez toho, aby boli predložené programovému výboru.

Komisia by mala takisto bezodkladne informovať programový výbor a Európsky parlament o celom výberovom konaní, o žiadostiach o financovanie, ktoré preskúmala, o posúdení uvedených žiadostí a mala by predložiť zoznam všetkých projektov vybratých na financovanie, ako aj zoznam projektov, ktoré boli zamietnuté.

Keďže ide o nový postup, je veľmi dôležité, aby ostatní zákonodarcovia, Rada a Európsky parlament, mohli zhodnotiť výsledky nových opatrení v primeranej lehote po tom, ako tento nový nástroj nadobudne účinnosť. Preto sa domnievame, že od Komisie by sa malo žiadať, aby o tom podala správu Parlamentu a Rade.

Dohoda Rady a Európskeho parlamentu o dokončení spolurozhodovacieho postupu

Spravodajkyňa víta konštruktívnu a nezaujatú medziinštitucionálnu spoluprácu v súvislosti s návrhmi Komisie, skutočnosť, že programy sa budú realizovať transparentne a účinne a že zákonodarcovia – Rada a Parlament – budú informovaní bezodkladne a systematicky.

Návrh správy odráža výsledky rokovaní s Radou a Komisiou počas spolurozhodovacieho postupu.


POSTUP

Názov

Akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania

Referenčné čísla

KOM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD)

Dátum predloženia v EP

8.2.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

21.2.2008

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Katerina Batzeli

31.3.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.6.2008

 

 

 

Dátum prijatia

24.6.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Reino Paasilinna, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia