POROČILO o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1720/2006/ES o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja

  27.6.2008 - (KOM(2008)0061 – C6‑0064/2008 – 2008/0025(COD)) - ***I

  Odbor za kulturo in izobraževanje
  Poročevalka: Katerina Batzeli

  Postopek : 2008/0025(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0276/2008
  Predložena besedila :
  A6-0276/2008
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1720/2006/ES o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja

  (KOM(2008)0061 – C6‑0064/2008 – 2008/0025(COD))

  (Postopek soodločanja: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0061),

  –   ob upoštevanju člena 251 ter členov 149(4) in 150(4) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija predlog predložila Parlamentu (C6-0064/2008),

  –   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A6-0276/2008),

  1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

  2.  poziva Komisijo, da zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Predlog spremembe  1

  Predlog sklepa – akt o spremembi

  Uvodna izjava 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Zato je treba Sklep št. 1720/2006/ES spremeniti in s tem omogočiti hitrejše in bolj učinkovito sprejemanje odločitev o izbiri −

  5. Da bi se omogočilo hitrejše in učinkovitejše sprejemanje odločitev o izbiri je treba svetovalni postopek nadomestiti z obveznostjo Komisije, da nemudoma obvesti Evropski parlament in države članice o vseh ukrepih, sprejetih za izvajanje tega sklepa brez sodelovanja odbora.

  Predlog spremembe  2

  Predlog sklepa – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1

  Sklep št. 1720/2006/ES

  Člen 9 – odstavek 1 a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Členu 9 Sklepa št. 1720/2006/ES se doda odstavek 1(a):

   

  1a. Kadar Komisija na podlagi tega sklepa sprejema odločitve o dodelitvi subvencij, ki niso navedene v odstavku 1, te odločitve sprejema brez sodelovanja odbora.“

  črtano

  Predlog spremembe  3

  Predlog sklepa – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 a (novo)

  Sklep št. 1720/2006/ES

  Člen 9 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1a. Člen 9(2) Sklepa št. 1720/2006/ES se glasi:

   

   

  „2. Komisija obvesti odbor iz člena 10 in Evropski parlament o vseh drugih odločitvah o izbiri v zvezi z izvajanjem tega sklepa, ki jih sprejme v dveh delovnih dneh po sprejetju teh odločitev. Te informacije vsebujejo opise in analizo prejetih prijav, pa tudi opis postopka ocenjevanja in izbora ter sezname predlaganih projektov za financiranje in projektov, za katere je bilo financiranje zavrnjeno.“

  Predlog spremembe  4

  Predlog sklepa – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 b (novo)

  Sklep št. 1720/2006/ES

  Člen 10 – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1(b) Člen 10(3) Sklepa št. 1720/2006/ES se črta.

  Predlog spremembe  5

  Predlog sklepa – akt o spremembi

  Člen 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 1a

  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o učinku tega sklepa 18 mesecev po začetku veljave.

  OBRAZLOŽITEV

  Postopek odločanja za izvajanje programov

  Sklepi Evropskega parlamenta in Sveta za sprejetje večletnih programov na področju kulture, izobraževanja, mladine in dejavnega državljanstva, vsebujejo določbe v zvezi s postopki v okviru sklepa o komitologiji in številne ukrepe, potrebne za izvajanje programov.

  Ti postopki so določeni v Sklepu Sveta št. 1999/468/ΕS o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta št. 2006/512/ES.

  Osnovni instrumenti večletnih programov zagotavljajo delitev odločitev o izbiri med postopki upravljanja in svetovanja ter jasno opredeljujejo število in vrsto odločitev o izbiri, ki jih je treba obravnavati v postopku upravljanja. Vsi drugi ukrepi, tudi odločitve o izbiri, morajo biti obravnavani v postopku svetovanja.

  Predlog Komisije

  Komisija meni, da obravnavanje odločitev o izbiri v postopku svetovanja pomeni daljša obdobja, potrebna za njihovo sprejetje, in vpliva na njihovo učinkovitost.

  Komisija opozarja tudi na naravo ukrepov programov, ki zadevajo dokaj veliko število upravičencev, katerih dejavnosti so v veliki meri odvisne od podpore Skupnosti, potrebna sredstva pa so omejena.

  Komisija predlaga, da se ukine postopek svetovanja za odločitve o izbiri, da bi poenostavili postopke odločanja v interesu potencialnih upravičencev dotacij.

  Komisija opaža tudi, da se programski odbor pogosteje poslužuje pisnega postopka in mora v petih dneh podati mnenje o odločitvah o izbiri, ki mu je bila predložena, da bi skrajšal čas, potreben za posvetovanje o odločitvah o izbiri, ki se obravnavajo v postopku svetovanja.

  Opombe

  Vaša poročevalka meni, da ne sme biti dvomov glede vrednosti komitologije, ki Evropskemu parlamentu daje pravico do pregleda in pravico do obveščenosti, s čimer mu omogoča, da spremlja izvajanje zakonodajnih instrumentov, sprejetih v postopku soodločanja, in nasprotuje vsem ukrepom, ki jih predvidi Komisija, za katere meni, da bi presegli izvedbena pooblastila, predvidena v osnovnem instrumentu.

  Poročevalka želi poudariti, da se je Odbor za kulturo in izobraževanje večkrat zavzel za hiter, učinkovit in pregleden postopek, ki bo kljub temu varoval pravico do pregleda in obveščenosti v zvezi z odločanjem.

  Za hitro in učinkovito izvajanje postopkov izbora v interesu upravičencev ter da se zagotovi najboljši način za izpolnjevanje ciljev programov, ne da bi pri tem zmanjšali preglednost postopka odločanja, bi lahko postopek svetovanja nadomestili, če Komisija nemudoma obvesti Evropski parlament in države članice o odločitvah o izbiri, ki bodo sprejete brez odločanja v programskem odboru.

  Menimo tudi, da mora Komisija nemudoma obvestiti programski odbor in Evropski parlament o vseh postopkih izbora, prošnjah za financiranje, ki jih je pregledala, in ocenah teh prošenj ter zagotoviti popoln seznam vseh projektov, izbranih za financiranje, in tistih, ki so bili zavrnjeni.

  Glede na to, da gre za nov postopek, je bistveno, da je sozakonodajalcema – Svetu in Evropskemu parlamentu – omogočeno, da ocenita rezultate novih ukrepov v doglednem času po začetku veljave novega instrumenta. Zato menimo, da je treba od Komisije zahtevati, da odslej poroča Parlamentu in Svetu.

  Sporazum Sveta in Evropskega parlamenta o vzpostavitvi postopka soodločanja

  Vaša poročevalka pozdravlja konstruktivno in odprto medinstitucionalno sodelovanje pri predlogih Komisije, dejstvo, da se bodo programi izvajali pregledno in učinkovito ter da bosta zakonodajalca – Svet in Parlament – obveščena takoj in sistematično.

  Osnutek poročila odraža izid razprav s Svetom in Komisijo v postopku soodločanja.

  POSTOPEK

  Naslov

  Akcijski program na področju vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja

  Referenčni dokumenti

  KOM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD)

  Datum predložitve EP

  8.2.2008

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  CULT

  21.2.2008

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Katerina Batzeli

  31.3.2008

   

   

  Obravnava v odboru

  2.6.2008

   

   

   

  Datum sprejetja

  24.6.2008

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  29

  3

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Victor Boştinaru, Mary Honeyball, Elisabeth Morin, Reino Paasilinna, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka