RAPORT privind cererea de ridicare a imunităţii lui Witold Tomczak

27.6.2008 - (2008/2078(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice
Raportoare: Diana Wallis

Procedură : 2008/2078(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0277/2008
Texte depuse :
A6-0277/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunităţii lui Witold Tomczak

(2008/2078(IMM))

Parlamentul European,

–   având în vedere cererea Procurorului public adjunct din Varşovia de ridicare a imunităţii lui Witold Tomczak privind procedura penală din cadrul Parchetului regional din Varşovia (Warszawa Śródmieście Północ), Polonia, introdusă la 14 decembrie 2007, înaintată Procurorului general al Poloniei la 31 ianuarie 2008 şi comunicată în şedinţă plenară la 10 martie 2008,

–   în urma audierii lui Witold Tomczak la 28 mai 2008, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere articolele 9 şi 10 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene, din 8 aprilie 1965, precum şi articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–   având în vedere hotărârile Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene din 12 mai 1964 şi din 10 iulie 1986[1],

–   având în vedere articolul 105 din Constituţia Poloniei,

–   având în vedere articolul 6 alineatul (2) şi articolul 7 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A6‑0277/2008),

A. întrucât Witold Tomczak a fost ales în Sejm (Camera inferioară a Parlamentului Poloniei) la 21 septembrie 1997 şi la 23 septembrie 2001; întrucât, după semnarea Tratatului de aderare la 16 aprilie 2003 Witold Tomczak a devenit Observator în Parlamentul European; întrucât a fost deputat în Parlamentul European de la 1 mai 2004 până la 19 iulie 2004; întrucât a fost ales în Parlamentul European la 13 iunie 2004 şi mandatul său în Parlamentul polonez s-a încheiat la 16 iunie 2004;

B.  întrucât Witold Tomczak este acuzat că la 21 decembrie 2000, în Galeria Zachęta din Varşovia, a cauzat asupra unei sculpturi intitulate „A noua oră”, care îl reprezintă pe Papa Ioan Paul al II-lea strivit de o piatră, un prejudiciu evaluat la 39 669 PLN (circa 11 500 EUR), încălcând articolul 288 alineatul (1) din Codul Penal al Poloniei2;

C. întrucât Parchetul regional din Varşovia a reunit probe împotriva lui Witold Tomczak, dar acesta a refuzat să răspundă la întrebări privind incidentul care a avut loc la Galeria Zachęta;

D.  întrucât Witold Tomczak susţine că prin acţiunea sa împotriva sculpturii a intenţionat să apere sentimentele sale religioase şi pe cele ale altor persoane, precum şi demnitatea Papei; întrucât acesta contestă valoarea presupusului prejudiciu cauzat şi întrucât consideră că, în orice caz, comportamentul său urmărea protejarea unei valori superioare, onoarea Papei în ochii catolicilor polonezi;

E.   întrucât, pe baza informaţiilor obţinute, dl Witold Tomczak nu este apărat prin imunitate parlamentară, în ceea ce priveşte diferitele alegaţii care au fost supuse atenţiei Preşedintelui Parlamentului European,

1.  hotărăşte să ridice imunitatea lui Witold Tomczak;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum şi raportul comisiei competente, autorităţilor competente din Republica Polonia.

  • [1]  Cauza 101/63, Wagner/Fohrmann şi Krier, Rec. 1964, p. 383, şi cauza 149/85, Wybot/Faure şi alţii, Rec. 1986, p. 2391.
    2 Dispoziţiile articolului respectiv sunt următoarele: „Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani”. (Text original în poloneză: „Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”).

EXPUNERE DE MOTIVE

I. Faptele cauzei

1.        Witold Tomczak a fost ales deputat în Parlamentul polonez (Sjem) la 21 septembrie 1997, pe lista Akcja Wyborcza Solidarność (Acţiunea Solidarităţii pentru Alegeri) şi la 23 septembrie 2001 pe lista Liga Polskich Rodzin (Liga Familiilor Poloneze). După ce a fost desemnat de către Parlamentul polonez observator în Parlamentul European, în momentul semnării Tratatului de aderare, la 16 aprilie 2003, dl Witold Tomczak a devenit deputat în Parlamentul European pe perioada 1 mai 2004- 19 iulie 2004, data primei şedinţe plenare a Parlamentului European ales în iunie 2004. Dat fiind că dl Witold Tomczak a fost ales în Parlamentul European (în urma alegerilor pentru Parlamentul European din Polonia, din 13 iunie 2004), acesta a devenit deputat în Parlamentul European şi mandatul său în Parlamentul polonez s-a încheiat la 16 iunie 2004, data publicării rezultatelor alegerilor.

2.1.     În decembrie 2000, la Galeria Zachęta din Varşovia era expusă sculptura lui Maurizio Cattelan, intitulată „A noua oră”, care îl reprezintă pe Papa Ioan Paul al II-lea strivit de un meteorit şi care aparţine Galeriei Emanuel Perrotion din Paris. Această sculptură a provocat protestele dlui Tomczak şi ale altor persoane, pe motiv că reprezintă o ofensă la adresa convingerilor religioase ale acestora şi a demnităţii Papei.

2.2.     La 21 decembrie 2000, ziarul „Super Express” a fost informat că la Galeria Zachęta urma să aibă loc o manifestaţie de protest împotriva expunerii sculpturii. Doi ziarişti au mers la galerie, unde l-au văzut sosind pe dl Tomczak şi pe un alt membru din Dieta poloneză (Sjem), Halina Nowina-Konopka. Dna Nowina-Konopka s-a aşezat lângă sculptură pe un loc rezervat personalului galeriei, iar dl Tomczak a depăşit linia care delimita spaţiul de acces la sculptură şi a izbit o parte din aceasta (care reprezenta meteoritul), provocând căderea acesteia. Acest lucru a dus la degradarea unui anumit număr de componente din sculptură.

2.3.     Din cauza degradărilor suferite, a fost necesară repararea sculpturii la Paris, la un cost estimat la 70 000 de franci francezi, care valorau 39 669 zloţi polonezi la 20 martie 2000, data la care compania de asigurări care asigurase sculptura (Gerling Polska) a rambursat prejudiciul. Ulterior Gerling Polska a depus cerere la Parchetul din Varşovia pentru introducerea unei proceduri penale, în temeiul articolului 288 alineatul (4) din Codul penal polonez[1].

În concluzie, procurorul Parchetului din Varşovia a cerut ridicarea imunităţii parlamentare a dlui Tomczak, pentru a i se putea aduce la cunoştinţă acuzaţiile din cadrul procedurii menţionate anterior şi pentru a fi audiat în calitate de suspect.

II. Procedură

1.      Dispoziţiile aplicabile din Regulamentul de procedură sunt articolele 6 şi 7, în special alineatele (1) şi (2) de la articolul 6, care prevăd:

„(1) În exercitarea competenţelor sale în ceea ce priveşte privilegiile şi imunităţile, Parlamentul se preocupă în special de conservarea integrităţii sale ca adunare legislativă democratică şi de asigurarea independenţei deputaţilor în îndeplinirea atribuţiilor care le revin.

(2) Orice cerere adresată Preşedintelui de o autoritate competentă a unui stat membru în vederea ridicării imunităţii unui deputat este comunicată în şedinţă plenară şi trimisă comisiei competente.”

2.      Întrucât Preşedintele Parlamentului a considerat că procurorul Parchetului din Varşovia a deschis procedura de ridicare a imunităţii parlamentare a dlui Witold Tomczak, astfel cum este prevăzută la articolele menţionate anterior, Preşedintele Parlamentului a prezentat cererea în şedinţa plenară.

3.      Prin urmare, au fost reunite condiţiile de formă pentru ca dosarul să fie prezentat Comisiei pentru afaceri juridice.

III. Dispoziţii aplicabile

1.        Articolele 9 şi 10 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene (PPI)[2]

Aceste articole au următorul cuprins:

Articolul 9

„Membrii Parlamentului European nu pot fi subiectul nici unei forme de anchetă, detenţie sau al altor proceduri legale pentru opiniile ori voturile exprimate în exercitarea funcţiilor lor.

Articolul 10

Pe durata sesiunilor Parlamentului European membrii acestuia beneficiază:

a) pe teritoriul statului lor de imunităţile acordate membrilor parlamentului ţării lor;

b) pe teritoriul oricărui alt stat membru de imunitate faţă de orice măsură de detenţie şi alte proceduri legale.

Imunitatea se aplică, de asemenea, membrilor Parlamentului European atunci când aceştia se deplasează sau se înapoiază de la locul de întrunire a Parlamentului European.

Imunitatea nu poate fi invocată în cazul în care un membru al Parlamentului European este surprins în flagrant delict şi nici nu poate împiedica Parlamentul European să îşi exercite dreptul de a ridica imunitatea unuia dintre membrii săi.

2.        Pentru a evalua eventuala încălcare a dispoziţiilor Protocolului este util să fie luate în considerare următoarele elemente pertinente :

a) acuzaţiile formulate împotriva dlui Tomczak nu au ca obiect opiniile ori voturile exprimate în exercitarea funcţiilor sale de deputat în Parlamentul European, având în vedere că la data producerii faptelor acesta nu era deputat în Parlamentul European.

b) Dl Tomczak este în prezent membru în Parlamentul European şi faptele care fac obiectul procedurii introduse împotriva acestuia au avut loc în Polonia, adică în ţara sa de origine.

3.        Este necesară examinarea modului în care faptele şi alegaţiile menţionate anterior intră în categoria privilegiilor şi imunităţilor garantate la articolele 8-10 litera (b) din Capitolul III din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile.

1) Articolul 9 garantează imunitatea membrilor privind opiniile ori voturile exprimate în exercitarea funcţiilor lor. Această protecţie este extinsă dincolo de durata mandatului, dar domeniul său de aplicare este întotdeauna restrâns prin formularea clară a articolului. Protecţia respectivă vizează opiniile şi voturile deputaţilor exprimate în Parlament sau chiar şi atunci când aceştia nu se află în incinta Parlamentului, dar numai atunci când aceştia acţionează pe deplin în calitate de deputaţi în Parlament. Având în vedere că dl Tomczak nu era deputat în Parlamentul European în decembrie 2000, dispoziţiile articolului 9 nu se aplică în cazul de faţă.

3) Articolul 10 prevede că „Pe durata sesiunilor Parlamentului European membrii acestuia beneficiază: a)pe teritoriul statului lor de imunităţile acordate membrilor parlamentului ţării lor...

Domeniul de aplicare al imunităţii parlamentare în Polonia este în mare măsură similar cu cel

al imunităţii prevăzute de PPI. Articolul 105 din Constituţia Poloniei este formulat astfel prevede următoarele:

Art. 105.

1. „ Deputaţii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru acţiunile îndeplinite în cadrul exercitării mandatului, nici pe durata mandatului nici după încheierea acestuia. Pentru aceste acţiuni deputaţii nu sunt răspunzători decât în faţa Adunării Naţionale poloneze (Sjem), iar în caz de atingere a drepturilor unui terţ, aceştia nu pot fi urmăriţi penal decât cu încuviinţarea Adunării Naţionale poloneze.

2. De la data publicării rezultatelor alegerilor până la data încheierii mandatului, deputaţii nu pot fi traşi la răspundere decât cu încuviinţarea Adunării Naţionale poloneze (Sjem).

3. Procedura penală introdusă împotriva unei persoane înainte de data alegerii sale în funcţia de deputat este suspendată la cererea Adunării Naţionale poloneze până în momentul încheierii mandatului. In acest caz, cursul prescripţiei prevăzute pentru procedura penală este, de asemenea, suspendat.

4. Deputatul îşi poate da consimţământul cu privire la angajarea răspunderii sale penale. In acest caz, dispoziţiile alineatelor (2) şi (3) nu sunt aplicabile..

5. Deputaţii nu pot fi reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Adunării Naţionale poloneze, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă sau atunci când detenţia este indispensabilă pentru desfăşurarea adecvată a procedurii. Preşedintele Adunării Naţionale poloneze este informat fără întârziere cu privire la astfel de măsuri şi poate solicita eliberarea imediată a deputatului.

6. Principiile şi procedurile privind tragerea la răspundere penală a deputaţilor sunt stabilite prin Statut

În lumina observaţiilor anterioare, cererea Parchetului din Varşovia ar trebui tratată ca o cerere de hotărâre a Parlamentului European de ridicare a imunităţii dlui Tomczak, pentru ca răspunderea acestuia să poată fi angajată, astfel cum este posibil în temeiul articolului 105 din Constituţia Poloniei. Astfel, Parlamentul European poate hotărî să ridice sau nu imunitatea dlui Tomczak.

În conformitate cu practica sa constantă, Parlamentul European poate hotărî să nu ridice imunitatea unuia dintre membrii săi în cazul în care există bănuieli că procedura penală se bazează pe intenţia de a aduce atingere activităţilor politice ale deputatului respective (fumus persecutionis). În cazul de faţă nu există nicio dovadă în acest sens.

Faptul fundamental că dl Tomczak a degradat sculptura intitulată „A noua oră”, care îl reprezintă pe Papa Ioan Paul al II-lea strivit de o piatră, nu este contestat. Independent de mobilul dlui Tomczak, degradarea cauzată proprietăţii altuia este o infracţiune pentru care este prevăzută punerea sub urmărire penală, iar partea vătămată din acest caz, compania de asigurări Gerling Polska, a solicitat exercitarea urmăririi penale, în conformitate cu legea poloneză. Valoarea prejudiciului cauzat de dl Tomczak, precum şi celelalte chestiuni de fond şi de formă ridicate în acest caz ar trebui soluţionate în mod obiectiv de către autorităţile judiciare poloneze, luând în considerare toate circumstanţele relevante.

IV. Concluzie

Pe baza constatărilor anterioare şi în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, după examinarea argumentelor pentru sau contra ridicării imunităţii membrului în Parlament, Comisia pentru afaceri juridice recomandă ridicarea imunităţii dlui Tomczak de către Parlamentul European.

  • [1]  Acest articol prevede: „Pentru infracţiunile descrise la alineatele (1) şi (2) acţiunea penală se pune în mişcare la cererea persoanei vătămate.” (Text original în poloneză: „Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”)
  • [2]  Protocoalele anexate tratatelor originale fac parte din dreptul comunitar primar şi au aceeaşi valoare juridică pe care o au tratatele. Din hotărârea pronunţată în cadrul unei cauze privind impozitul pe proprietate aplicabil funcţionarilor Comunităţii reiese în mod clar că încălcarea dispoziţiilor Protocolului constituie o încălcare a obligaţiilor care derivă din tratate (hotărâre judecătorească din 24 februarie 1988, Comisia/Belgia, cauza 260/86 Rec.966).

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

25.6.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

12

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Marek Aleksander Czarnecki, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Mario Borghezio