POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Witoldu Tomczaku

27.6.2008 - (2008/2078(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Diana Wallis

Postopek : 2008/2078(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0277/2008
Predložena besedila :
A6-0277/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Witoldu Tomczaku

(2008/2078(IMM))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zahteve za nepriznanje imunitete Witoldu Tomczaku v zvezi s kazenskim postopkom, ki ga vodi okrožno tožilstvo v Varšavi (Warszawa Śródmieście Północ) na Poljskem, ki jo je 14. decembra 2007 vložil namestnik državnega tožilca v Varšavi, posredoval poljski vrhovni tožilec 31. januarja 2008 in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 10 marca 2008,

–   po zaslišanju Witolda Tomczaka (28. maja 2008) v skladu s členom 7(3) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju člena 9 in člena 10 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 in člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–   ob upoštevanju sodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 1986[1],

–   ob upoštevanju člena 105 poljske ustave,

–   ob upoštevanju členov 6(2) in 7 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0277/2008),

A. ker je bil Witold Tomczak 21. septembra 1997 in 23. septembra 2001 izvoljen v spodnji dom poljskega parlamenta (sejm); ker je po podpisu pristopne pogodbe 16. aprila 2003 postal opazovalec; ker je bil poslanec v Evropskem parlamentu od 1. maja 2004 do 19. julija 2004; ker je bil 13. junija 2004 izvoljen v Evropski parlament in je njegov mandat v poljskem parlamentu potekel 16. junija 2004,

B.  ker je Witold Tomczak obtožen povzročitve škode, ocenjene na 39 669 PLN (približno 11 500 EUR) na kipu z imenom Deveta ura, ki upodablja papeža Janeza Pavla II, ki ga zadene meteorit, v galeriji Zaheta v Varšavi 21 decembra 2000, s čimer je prekršil člen 288(1) poljskega kazenskega zakonika[2],

C. ker je okrožno tožilstvo v Varšavi zbralo dokaze zoper Witolda Tomczaka, vendar je ta zavrnil odgovarjanje na vprašanja v zvezi z dogodkom v galeriji Zaheta,

D. ker Witold Tomczak trdi, da je z omenjenim dejanjem poskušal zaščititi svoja religiozna čustva in religiozna čustva drugih ljudi ter zavarovati papeževo dostojanstvo; ker izpodbija višino škode, ki naj bi jo domnevno povzročil, in ker vsekakor meni, da je bil namen njegovega vedenja zaščititi višjo vrednoto – papeževo čast v očeh poljskih katolikov,

E.  ker na osnovi pridobljenih informacij Witolda Tomczaka ne ščiti poslanska imuniteta v zvezi z nobeno od obtožb, na katere je bil opozorjen predsednik Evropskega parlamenta,

1.  se odloči, da Witoldu Tomczaku ne prizna imunitete;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora takoj posreduje ustreznemu organu Republike Poljske.

  • [1]  Zadeva 101/63 Wagner proti Fohrmannu in Krieru [1964] Poročila sodišča Evropskih skupnosti (ECR) 195 in zadeva 149/85 Wybot proti Faureju in drugim [1986] ECR 2391.
  • [2]  Določba tega člena se glasi: „Kdor uniči, poškoduje ali napravi neuporabno lastnino druge osebe, se kaznuje z zaporno kaznijo od 3 mesecev do 5 let“ (poljski izvirnik: „Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5“).

OBRAZLOŽITEV

I. Dejstva

1.        Witold Tomczak je bil izvoljen za poslanca poljskega parlamenta (sejma) 21. septembra 1997 izmed kandidatov na listi Akcja Wyborcza Solidarność (Akcija Solidarnosti za volitve - AWS) in 23. septembra 2001 izmed kandidatov na listi Liga Polskich Rodzin (Zveza poljskih družin – LPR). Po podpisu pristopne pogodbe 16. aprila 2003 je sejm g. Tomczaka poslal v Evropski parlament kot opazovalca, ob prvi seji junija 2004 izvoljenega Parlamenta pa je postal poslanec EP za obdobje od 1. maja do 19. julija 2004. Ker je bil izvoljen v Evropski parlament na volitvah, ki so bile na Poljskem 13. junija 2004, je postal poslanec EP in njegov mandat v sejmu je prenehal 16. junija 2004, ko so bili objavljeni rezultati volitev.

2.1.     Decembra 2000 je bil v galeriji Zaheta v Varšavi na ogled kip Maurizia Cattelana Deveta ura, ki je v lasti galerije Emanuel Perrotion v Parizu in upodablja papeža Janeza Pavla II, ki ga zadene meteorit. Kip je postal predmet protestov Witolda Tomczaka in ostalih, ker naj bi žalil njihova verska prepričanja in papeževo dostojanstvo.

2.2.     Pri časopisu Super Express so 21 decembra 2000 prejeli informacijo, da bo v galeriji Zaheta potekala protestna akcija proti omenjenemu kipu. V galerijo sta prišla dva novinarja, ki sta bila priča prihodu Witolda Tomczaka in poslanke sejma Haline Nowina-Konopke. Medtem ko je poslanka zasedla sedež v neposredni bližini kipa, ki je bil rezerviran za osebje galerije, je Tomczak prestopil črto, ki je omejevala dostop do skulpture, ter pritisnil na njen del, ki predstavlja meteorit, ter s tem povzročil njegov padec. Posledica tega so bile poškodbe na nekaterih delih skulpture.

2.3.     Zaradi povzročene škode je bilo treba kip v Parizu popraviti, kar je dne 20 marca 2001, ko je zavarovalna družba Gerling Polska, pri kateri je bil kip zavarovan, izplačala škodni zahtevek, znašalo 70 000 francoskih frankov oziroma 39 669 poljskih zlotov. Kasneje je zavarovalnica v skladu s členom 288(4) poljskega kazenskega zakonika[1] vložila zahtevo na okrožnemu tožilstvu v Varšavi za kazenski postopek proti Witoldu Tomczaku.

V zaključku okrožni tožilec v Varšavi zahteva, naj se Witoldu Tomczaku ne prizna poslanska imuniteta, da ga bo lahko seznanil z obtožnico v zgoraj omenjenem postopku in ga zaslišal kot osumljenca.

II. Postopek

1.      Ustrezni določbi Poslovnika sta člena 6 in 7, zlasti odstavka (1) in (2) člena 6:

'1. Parlament si pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s privilegiji in imunitetami predvsem prizadeva ohranjati integriteto kot demokratična zakonodajna skupščina in zagotoviti neodvisnost poslancev pri opravljanju njihovih nalog.

2. Vsaka zahteva za odvzem imunitete poslancu, ki jo na predsednika naslovi pristojni organ države članice, se razglasi v Parlamentu in posreduje pristojnemu odboru. '

2.      Ker je predsednik Parlamenta menil, da je okrožni državni tožilec v Varšavi začel postopek za odvzem imunitete Witoldu Tomczaku, je bila v skladu z zgoraj omenjenim Poslovnikom zahteva razglašena v Parlamentu.

3.      Formalne zahteve, da se zadeva pošlje odboru za pravne zadeve, so bile torej izpolnjene.

III. Veljavne določbe

1.        Člena 9 in 10 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (PPI)[2]

Členi določajo naslednje:

Člen 9

Zoper člana Skupščine se ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti.

Člen 10

Med zasedanjem Skupščine njeni člani uživajo:

a)   na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

b)   na ozemlju vseh drugih držav članic ne morejo biti priprti ali v sodnem postopku.

Za člane velja imuniteta tudi medtem, ko potujejo do kraja zasedanja Evropskega parlamenta in nazaj.

Kadar je član zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, sklicevanje na imuniteto ni mogoče in Skupščini ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu članu.

2.        Da bi lahko ocenili možne kršitve PPI, je koristno, da se spomnimo naslednjih pomembnih dejstev:

a) Obtožnica, vložena proti g. Tomczaku, se ne nanaša na mnenja, izražena pri opravljanju nalog poslanca EP, ali glasov, oddanih pri opravljanju teh nalog, saj v času tega dogodka ni bil poslanec.

b) Witold Tomczak je trenutno poslanec Evropskega parlamenta, dogodek, ki je osnova za kazenski postopek zoper njega, pa se je zgodil na Poljskem ali v njegovi matični državi.

3.        Smiselno je preučiti, kako se zgoraj navedena dejstva in navedbe skladajo s privilegiji in imunitetami iz poglavja III, členov 9–10 a) PPI:

1) Člen 9 podeljuje poslancem nedotakljivost glede mnenj ali glasov, izrečenih pri opravljanju njihovih dolžnosti. Ta zaščita sega onkraj trajanja mandata, vendar vedno v obsegu, ki ga omejuje natančna opredelitev v tem členu. Zaščitena so mnenja in glasovi poslancev v Parlamentu, tudi če fizično niso navzoči v prostorih Parlamenta, a v vsakem primeru le, kadar izrecno nastopajo kot njegovi poslanci. Witold Tomczak decembra 2000 ni bil poslanec Evropskega parlamenta, zato se člen 9 v tem primeru ne uporabi.

3) Člen 10 določa, da med zasedanjem Evropskega parlamenta njegovi člani: a) na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države...

Obseg poslanske imunitete na Poljskem je zelo podoben tistemu iz PPI. Člen 105 poljske ustave določa naslednje:

Čl. 105

1.  Poslanec ne odgovarja za dejavnosti, ki jih izvaja v okviru svojega mandata v obdobju trajanja mandata in po njegovem izteku. Glede teh dejavnosti lahko poslanec odgovarja le pred sejmom, v primeru pa, da je kršil pravice tretjih oseb, se lahko proti njemu uvede sodni postopek le s privolitvijo sejma.

2.  Od dneva razglasitve izida volitev do dneva izteka njegovega mandata poslanec ne more biti kazensko odgovoren brez privolitve sejma.

3.  Kazenski postopek, ki je bil začet proti osebi pred datumom njene izvolitve za poslanca, se na zahtevo sejma začasno prekine do izteka mandata. V tem primeru se zastaranje za kazenske postopke podaljša za ustrezen čas.

4.  Poslanec lahko da soglasje, da bo kazensko odgovarjal. V tem primeru določbe iz členov 2 in 3 ne veljajo.

5.  Poslancu se ne sme vzeti prostosti ali ga aretirati brez privolitve sejma, razen v primeru dokazanega kaznivega dejanja (in flagrante delicto), ko je odvzem prostosti nujen za zagotovitev ustreznega poteka postopka. O vsakem takem odvzemu prostosti je treba takoj obvestiti predsednika sejma, ki lahko odredi takojšnjo izpustitev poslanca.

6.  Podrobna načela in postopki za uveljavljanje kazenske odgovornosti poslancev so opredeljeni v statutu.

Glede na navedeno je treba zahtevo okrožnega tožilca v Varšavi obravnavati kot zahtevo za odločitev evropskega parlamenta o nepriznanju imunitete Witoldu Tomczaku, da bo slednji lahko kazensko odgovarjal, kot dopušča člen 105(2) poljske ustave. Evropski parlament ima torej pravico, da Witoldu Tomczaku ne prizna ali prizna imuniteto.

V skladu z ustaljeno prakso bi se Evropski parlament lahko odločil, da prizna imuniteto enega svojih poslancev, če bi obstajal sum, da je namen pregona oškodovanje poslančevega političnega delovanja (fumus persecutionis). V primeru poslanca Tomczaka ni očitnih dokazov za to.

Temeljno dejstvo, da je poslanec Tomczak povzročil škodo na kipu z naslovom Deveta ura, ki upodablja papeža Janeza Pavla II, ki ga zadene meteorit, se ne izpodbija. Ne glede na razloge poslanca Tomczaka je škoda, povzročena tuji lastnini, kaznivo dejanje, ki se ga preganja z obtožnico, in oškodovana stranka v zadevi, zavarovalniška družba Gerling Polska, je zahtevala sodni pregon v skladu s poljsko zakonodajo. Višino škode, ki jo je povzročil poslanec Tomczak, ter druga postopkovna in vsebinska vprašanja v zvezi z zadevo bi morali objektivno rešiti poljski sodni organi ob upoštevanju zadevnih okoliščin.

IV. Zaključek

Na osnovi zgornjih preudarkov in v skladu s členom 6(2) Poslovnika ter po preučitvi razlogov za in proti zaščiti poslančeve imunitete, Odbor za pravne zadeve priporoča, da Evropski parlament Witoldu Tomczaku ne prizna poslanske imunitete.

  • [1]  Ta člen se glasi: Pregon kaznivih dejanj, navedenih v odstavkih 1 in 2 se sproži na zahtevo oškodovane stranke (poljski izvirnik: Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego).
  • [2]  Protokoli, ki so priloženi k pogodbam, tvorijo del osnovne zakonodaje Skupnosti in imajo enak pravni status kot pogodbe same. Razsodba v zadevi o odgovornosti uradnih predstavnikov Skupnosti glede davkov na premoženje je jasno opredelila, da kršitev določil PPI predstavlja kršitev obveznosti iz pogodb (sodba z dne 24. februarja 1988 v zadevi 260/86 Komisija proti Belgiji [1988] ECR 966).

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

25.6.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

12

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Marek Aleksander Czarnecki, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Mario Borghezio