ΕΚΘΕΣΗ Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη αλιευτική συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2008 έως 31 Ιουλίου 2012

27.6.2008 - (COM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS)) - *

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγήτρια: Carmen Fraga Estévez

Διαδικασία : 2008/0093(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0278/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0278/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη αλιευτική συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2008 έως 31 Ιουλίου 2012

(COM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2008)0243),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0199/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6‑0278/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας.

Τροπολογία   1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας θα επιβάλλει στενότερη διοργανική συνεργασία η οποία θα διευκολύνει, μεταξύ άλλων την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε πληροφορία σχετικά με τις αλιευτικές συμφωνίες, περιλαμβανομένων των περιόδων διαπραγματεύσεων των Πρωτοκόλλων.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1 α

 

Στις συνεδριάσεις και τις εργασίες της προβλεπόμενης από το άρθρο 10 της συμφωνίας μικτής επιτροπής θα παρίσταται, με την ιδιότητα του παρατηρητή, ένα μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις εν λόγω συνεδριάσεις μπορούν να παρίστανται επίσης εκπρόσωποι από τον τομέα της αλιείας που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη επανειλημμένως ζητήσει την παρουσία μελών της Επιτροπής Αλιείας εντός των μικτών επιτροπών. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, για την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του, είναι σκόπιμο να υπάρχει στο πλαίσιο της διαδικασίας η δυνατότητα εκτενέστερης και καλύτερης ενημέρωσης ήδη από της ενάρξεως ισχύος του νέου Πρωτοκόλλου.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10 της συμφωνίας. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους ισχύος του Πρωτοκόλλου και πριν από τη σύναψη άλλης Συμφωνίας ή την ανανέωση της ισχύουσας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4β

Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 30 (3) του Δημοσιονομικού Κανονισμού[1] και υπό το πνεύμα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαφάνεια επί οικονομικών θεμάτων[2], δημοσιεύει σε ετήσια βάση στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο των τελικών αποδεκτών της οικονομικής συνεισφοράς της Ένωσης.

Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) 1605/2002 σχετικά με το Δημοσιονομικό Κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248, 16.9.2002, σελ. 1). Κανονισμός που τελευταία τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σελ. 9)

2 P6 TA-PROV(2008)0051.

 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις για λεπτομερή αναφορά σε σχέση με του τελικούς αποδέκτες της οικονομικής συνεισφοράς της ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.- Εισαγωγή

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας τέθηκε σε ισχύ το έτος 2006 για μια εξαετή περίοδο. Το Πρωτόκολλο Αλιείας της εν λόγω συμφωνίας ισχύει από 1ης Αυγούστου 2006 μέχρι 31ης Ιουλίου 2008[1].

Στις 14 Δεκεμβρίου 2007, η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο την καταγγελία του Πρωτοκόλλου [2], διότι εθεωρήθη ότι δεν χρησιμοποιούντο πλήρως οι αλιευτικές δυνατότητες και, ειδικότερα, οι αναφερόμενες στην Κατηγορία 9 για την αλιεία των μικρών πελαγικών ειδών.

Τον Φεβρουάριο 2008, οι Υπουργοί Αλιείας της ΕΕ απέρριψαν την πρόταση καταγγελίας του Πρωτοκόλλου, προτιμώντας την αναδιαπραγμάτευση του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε επίσης εκφράσει την αντίθεσή του όσον αφορά την καταγγελία, εκτιμώντας ότι αυτή θα μπορούσε να θέσει εν κινδύνω τη διατήρηση της συμφωνίας και θεωρώντας ότι η υποχρησιμοποίηση ορισμένων αλιευτικών δυνατοτήτων αποτελούσε εν μέρει συνέπεια της όχι απολύτως επιτυχούς διαπραγμάτευσης του ισχύοντος Πρωτοκόλλου.

2.- Πρόταση ενός νέου Αλιευτικού Πρωτοκόλλου

Η Επιτροπή προέβη συνεπώς σε διαπραγμάτευση ενός νέου Πρωτοκόλλου το οποίο μονογραφήθηκε στις 13 Μαρτίου 2008. Παρατείνει τη διάρκεια εφαρμογής από 2 σε 4 έτη (από 1ης Αυγούστου 2008 μέχρι 31ης Ιουλίου 2012) ενώ σημειώνονται πολύ σημαντικές περικοπές των αλιευτικών δυνατοτήτων, μεταξύ των οποίων κατά 25% για την κατηγορία 5 (αλιεία κεφαλόποδων), μεταξύ 10% και 50% για τις κατηγορίες βενθοπελαγικής αλιείας και κατά 43% για την κατηγορία 9 της πελαγικής αλιείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι αλιευτικές δυνατότητες μειώνονται από 440.000 τόνους σε 250 000 τόνους ετησίως, ενώ για την κατηγορία των κεφαλόποδων η περικοπή είναι της τάξεως του 55% εάν λάβουμε υπόψη τα δύο τελευταία έτη και περιλαμβάνοντας την περικοπή που ήδη εφαρμόστηκε τον Μάιο του 2006.

Η χρηματική αντιπαροχή, που προβλέπεται στο άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου ορίζεται σε 86 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο έτος, όπως και για το προηγούμενο Πρωτόκολλο, 76 εκατομμύρια ευρώ κατά το δεύτερο έτος, 73 εκατομμύρια ευρώ κατά το τρίτο έτος και 70 εκατομμύρια ευρώ για το τελευταίο έτος. Από τα ποσά αυτά προορίζονται για την αναπτυξιακή συνεργασία του μαυριτανικού αλιευτικού τομέα 11 εκατομμύρια ευρώ κατά το πρώτο έτος και 16 εκατομμύρια ευρώ, 18 εκατομμύρια ευρώ και 20 εκατομμύρια ευρώ για το καθένα από τα επόμενα έτη. Μολονότι δεν εμφανίζεται στο κείμενο του Πρωτοκόλλου, μια επεξηγηματική σημείωση που υπάρχει στην πρόταση της Επιτροπής αναφέρει ότι η διαφορά σε σχέση με το ποσό που η Μαυριτανία θα είχε εισπράξει κατά τα 4 επόμενα έτη εάν είχε διατηρηθεί η χρηματική αντιπαροχή και το ισχύον Πρωτόκολλο θα μπορούσε, εάν το επέτρεπαν οι συνθήκες, να αντισταθμισθεί από μια εισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) 40 εκατομμυρίων ευρώ επί 3 έτη, από το 2009 και μετά.

Υπολογίζεται ότι η συνεισφορά των πλοιοκτητών για την καταβολή του κόστους των αδειών θα ανέλθει επιπλέον σε 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ήτοι 60 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο του νέου Πρωτοκόλλου.

Επίσης, σε περίπτωση υπέρβασης των 250 000 τόνων ετησίως που προβλέπονται για την κατηγορία 9 των μικρών πελαγικών ειδών, ορίζεται συμπληρωματική συνεισφορά ύψους 40 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων έναντι των 15 ευρώ ανά τόνο του ισχύοντος Πρωτοκόλλου.

Στον ακόλουθο πίνακα αντιπαραβάλλονται τα σημαντικότερα στοιχεία του ισχύοντος Πρωτοκόλλου και αυτού που θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Αυγούστου 2008.

Κατηγορία

αλιείας

Μέση χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων 2006/2008

Μέγιστη συνολική χωρητικότητας σε GT ή μέγιστος αριθμός αδειών ανά περίοδο αδειοδότησης

Κράτους

μέλους

Συνολική χωρητικότητα σε GT, άδειες ή ανώτατο ετήσιο όριο των αλιευμάτων ανά κράτος μέλος

Κατηγορία 1 Σκάφη αλιείας οστρακόδερμων εκτός αστακού και καβουριών

96,1%

9 440/9 570 GT

Ισπανία

7 183/7 313 GT

Ιταλία

1 .371/1 371 GT

Πορτογαλία

886/886 GT

Κατηγορία 2 Μηχανότρατες και παραγαδιάρικα βυθού με στόχο τον μαύρο μερλούκιο

75,6%

3 600/3 240 GT

Ισπανία

3 600/3 240 GT

Κατηγορία 3 Αλιευτικά βενθοπελαγικής αλιείας εκτός από μηχανότρατες με στόχο είδη εκτός από τον μαύρο μερλούκιο

27%

2 324/1 162 GT

Ισπανία

1 500/1 162 GT

Ηνωμένο Βασίλειο

800/0 GT

Μάλτα

24/0 GT

Κατηγορία 4 Μηχανότρατες ιχθυαλιείας με ψυκτικές εγκαταστάσεις-βενθοπελαγικής αλιείας

0%

750/375 GT

Ελλάδα

750/375 GT

Κατηγορία 5 Κεφαλόποδα

65%

18 600/13 950 GT

43/32 άδειες

Ισπανία

39/24 άδειες

Ιταλία

4/4 άδειες

Πορτογαλία

0/1 άδεια

Ελλάδα

0/3άδειες

Κατηγορία 6 Αστακός

73%

300 GT

Πορτογαλία

300/300 GT

Κατηγορία 7 Θυνναλιευτικά γρι-γρι με ψυκτική εγκατάσταση

22,2%

36/22 άδειες

Ισπανία

17/17 άδειες

Γαλλία

20/5 άδειες

Μάλτα

1/0 άδεια

Κατηγορία 8 Θυνναλιευτικά με καλάμι και με παραγάδια επιφανείας

44,7%

31/22 άδειες

Ισπανία

23/18 άδειες

Γαλλία

5/4 άδειες

Πορτογαλία

3/0 άδειες

Κατηγορία 9 Μηχανότρατες με ψυκτικές εγκαταστάσεις πελαγικής αλιείας

38%

22/17 άδειες για μέγιστο όριο

440 000/250 000 τόνων

Κάτω Χώρες

194 000 τόνοι

Λιθουανία

128 000 τόνοι

Λετονία

77 000 τόνοι

Γερμανία

15 000 τόνοι

Ηνωμένο Βασίλειο

8 000 τόνοι

Πορτογαλία

6 000 τόνοι

Γαλλία

6 000 τόνοι

Πολωνία

6 000 τόνοι

Κατηγορία 10 Αλιεία καβουριών

76,4%

300/300 GT

Ισπανία

300/300 GT

Κατηγορία 11

Σκάφη πελαγικής αλιείας χωρίς ψυκτικές εγκαταστάσεις

0%

15 000/15 000 GT μηνιαίως κατά μέσο ετήσιο όρο

 

 

3.- Ανάλυση της πρότασης:

Εκείνο το οποίο η εισηγήτρια δυσκολεύεται να κατανοήσει είναι το εξής: εάν η Επιτροπή ήταν τόσο επικριτική για το προηγούμενο Πρωτόκολλο μέχρι σημείου να το καταγγείλει διότι δεν γινόταν πλήρης εκμετάλλευση των αλιευτικών δυνατοτήτων για τις οποίες καταβαλλόταν χρηματική αντιπαροχή, πως είναι δυνατόν να έχει τώρα διαπραγματευθεί άλλο Πρωτόκολλο με το οποίο οι αλιευτικές δυνατότητες έχουν περικοπεί δραστικά, ουσιαστικά σε όλες τις κατηγορίες ακόμη και σε αυτές των οποίων γινόταν πλήρης χρήση. Στις περικοπές αυτές πρέπει να προστεθούν επίσης και άλλοι σοβαροί περιορισμοί, όπως η νέα δίμηνη βιολογική αναστολή της αλιείας, ενώ η χρηματική αντιπαροχή παραμένει η αυτή όπως και κατά το πρώτο έτος και υφίσταται μια μέγιστη μείωση κατά 19% κατά το τελευταίο έτος της εφαρμογής.

Η Εισηγήτρια επιθυμεί επίσης να καταθέσει τα παράπονα που εδέχθη όσον αφορά την έλλειψη διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής, της βιομηχανίας και των κρατών μελών κατά τις τελευταίες φάσεις της διαπραγμάτευσης. Ενδεικτικώς αναφέρει τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από την Europêche, η οποία υπογραμμίζει ότι κάθε Πρωτόκολλο πρέπει όχι μόνο να ανταποκρίνεται, στο μέτρο του δυνατού, στις ανάγκες των κοινοτικών στόλων, όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες, αλλά και να προβλέπει και τα τεχνικά μέτρα που θα επέτρεπαν την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων αυτών.

Όσον αφορά τη νέα περίοδο βιολογικής ανάπαυσης τον Μάιο και τον Ιούνιο η οποία, σχεδόν για όλες τις κατηγορίες αλιείας, έρχεται να προστεθεί στην ήδη υφιστάμενη περίοδο του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε αίτημα της τελευταίας στιγμής από πλευράς της Μαυριτανίας το οποίο διατυπώθηκε στο περιθώριο της Κοινής Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την αντιμετώπιση αυτού του είδους των θεμάτων. Η νέα περίοδος ανάπαυσης ενεκρίθη από την Επιτροπή χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τον τομέα της αλιείας ή τα κράτη μέλη. Η μαυριτανική πλευρά κάλυψε το θέμα αυτό με δική της επιστημονική έκθεση, η οποία συντάχθηκε σε λίγες ημέρες (φέρει ημερομηνία 5 Μαρτίου 2008) και ασχολείται αποκλειστικά με τη μελέτη των κεφαλόποδων ενώ, όπως προαναφέρθηκε, η περίοδος ανάπαυσης εφαρμόζεται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες.

Η ελάχιστη αξιοπιστία της διαδικασίας θα μπορούσε να εξηγηθεί από την ανάγκη να αντιμετωπισθεί μια συγκυριακή κατάσταση, η νέα όμως περίοδος ανάπαυσης είναι διαρκής, πράγμα που σημαίνει μια πρόσθετη επιβάρυνση για τους στόλους η οποία βασίζεται σε μια πολύ ασθενή επιχειρηματολογία.

Άλλωστε, όσον αφορά τα κεφαλόποδα η περίοδος ανάπαυσης δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο στον κοινοτικό και στον μαυριτανικό στόλο δεδομένου ότι τα μαυριτανικά σκάφη επωφελούνται από μια εξαίρεση 15 ημερών, παρακάμπτοντας έτσι τον συνήθη κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι περίοδοι βιολογικής ανάπαυσης εφαρμόζονται σε όλους τους στόλους των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν κάποιον συγκεκριμένο βιολογικό πόρο, κανόνας ο οποίος αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Δεδομένου ότι η εισηγήτρια εκτιμά ότι τα επιστημονικά θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την απαραίτητη διαφάνεια και να αποφασίζονται από τους κατάλληλους οργανισμούς, δεν μπορεί παρά να δηλώσει τη διαφωνία της με την ελάχιστα αυστηρή διαδικασία που ακολουθήθηκε εν προκειμένω.

Ένα άλλο από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινοτικοί στόλοι σ' αυτήν την περιοχή αλιείας είναι οι ακινητοποιήσεις και οι έλεγχοι των αλιευτικών σκαφών. Κατά το τελευταίο διάστημα οι κοινοτικοί στόλοι έχουν επανειλημμένα παρενοχληθεί κατά την άσκηση της αλιευτικής τους δραστηριότητας από τις μαυριτανικές αρχές. Λόγω της αύξησης των περιστατικών αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε το θέμα στις τελευταίες μικτές επιτροπές, διότι οι μαυριτανικές αρχές δεν πληρούν ούτε τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από το κεφάλαιο 8 του Πρωτοκόλλου, ιδίως όσον αφορά τις εκθέσεις επιθεώρησης τις οποίες πρέπει να επιδίδουν στους καπετάνιους των πλοίων.

Ο κοινοτικός στόλος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος λόγω της κατάστασης αυτής και , δεδομένου ότι το μαυριτανικό δικαστικό σύστημα δεν παρέχει καμία εγγύηση, οι πλοιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να επιλύουν το πρόβλημα των ακινητοποιήσεων και των ελέγχων των πλοίων τους καταβάλλοντας πρόστιμα ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να αλιεύουν ή να περισώσουν τις ποσότητες που ήδη αλίευσαν.

Τέλος, η Επιτροπή και η μαυριτανική πλευρά συνεφώνησαν για τη δημιουργία μιας Ομάδος Εργασίας η οποία θα παρακολουθεί, για μια εξάμηνη περίοδο,, το σύνολο των διαδικασιών των ακινητοποιήσεων και των ελέγχων των κοινοτικών πλοίων. Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία αυτή και ελπίζει ότι στο εξής οι διαδικασίες αυτές θα επιλύονται στα πλαίσια του απόλυτου σεβασμού της νομιμότητας.

Ένα άλλο θέμα που έχει επισημανθεί από την βιομηχανία αφορά τα προβλήματα που τίθενται όταν τα Πρωτόκολλα δεν προσδιορίζουν με σαφήνεια τα τεχνικά μέτρα, δεδομένου ότι οι αλιευτικές δυνατότητες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι απολύτως περιττές εάν δεν προσδιορίζονται επακριβώς τα τεχνικά μέτρα που θα επιτρέπουν την άσκηση της αλιείας. Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται αυτού του είδους το πρόβλημα στο πλαίσιο ενός Πρωτοκόλλου για την αλιεία και η εισηγήτρια θεωρεί ότι, στο μέλλον, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα τεχνικά θέματα προσδιορίζονται με σαφήνεια προ της μονογράφησης των Πρωτοκόλλων.

Στην περίπτωση αυτή, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αφορά την αλίευση με "μηχανότρατες" [για τη μετάφραση: chaînes racleuses, στα γαλλικά], η οποία απαγορεύεται από τη μαυριτανική νομοθεσία εδώ και μερικά χρόνια. Η απαγόρευση αυτή εκπλήττει, δεδομένου ότι ο τρόπος αυτός αλιείας όχι μόνον είναι γενικώς αποδεκτός σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και χρησιμοποιείται και από τα ινστιτούτα έρευνας, όπως λ.χ. το Ισπανικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (IEO), στο πλαίσιο των επιστημονικών του ερευνών για την αξιολόγηση των οστρακοειδών, δεδομένου ότι η αλίευσή τους με άλλον τρόπο είναι σχεδόν αδύνατη.

Η Κοινή Επιστημονική Επιτροπή, για την επίλυση του προβλήματος αυτού, απεφάσισε να προβεί σε επιστημονική αξιολόγηση, αναβάλλοντας την τελική της απόφαση για την 1η Νοεμβρίου, ενώ μέχρι τότε ο κοινοτικός στόλος θα μπορεί να χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο αλιείας.

Κατά τρόπο ευνοϊκότερο για τον στόλο που αλιεύει οστρακοειδή, κατέστη δυνατόν να περιληφθεί στο αντίστοιχο τεχνικό δελτίο η κατηγορία 1 της χρησιμοποίησης, από 1ης Αυγούστου, της ποδιάς προστασίας, ενός μέσου η χρήση του οποίου επιτρέπεται από τον μαυριτανικό νόμο για την αλιεία στο άρθρο 24, απαγορευόταν όμως για τον κοινοτικό στόλο.

Πρέπει επίσης να αναφερθούμε και στην κατηγορία 5 για τον στόλο που αλιεύει κεφαλόποδα, για τον οποίο η συναφθείσα συμφωνία με τη Μαυριτανία είναι η πλέον σημαντική μετά την επιβολή της απόσυρσής του από την ζώνη αλιείας του Μαρόκου. Ο στόλος αυτός έχει επίσης μια ιδιαίτερη σημασία για την Μαυριτανία δεδομένου ότι είναι αυτός που καταβάλλει το μεγαλύτερο τίμημα για τις άδειες αλιείας.

Εδώ και αρκετό καιρό ο στόλος αυτός τηρεί ιδιαίτερα κριτική στάση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων Πρωτοκόλλων, υπογραμμίζοντας ότι πολλά τεχνικά προβλήματα περιορίζουν σοβαρά την αποδοτικότητα και την εκμετάλλευση των αλιευτικών δυνατοτήτων, σε σημείο που κατά τους τελευταίους 18 μήνες εκτέλεσης του ισχύοντος Πρωτοκόλλου, ο στόλος αλιείας κεφαλόποδων εξαφανίστηκε σταδιακά από την ζώνη αλιείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007, ημερομηνία κατά την οποία έχει αποφασισθεί να τεθεί τέρμα στις δραστηριότητες του στόλου ο οποίος εξακολουθεί να είναι παρών στην ζώνη αλιείας, ήτοι 20 ισπανικά και 4 ιταλικά πλοία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα συνίσταται στο ελάχιστο μέγεθος των χταποδιών το οποίο καθορίστηκε στα 500 γραμμάρια, ήτοι το υψηλότερο ολόκληρης της περιοχής, έναντι 350 γραμμαρίων στη Σενεγάλη και 400 γραμμαρίων στο Μαρόκο. Η Επιτροπή απέρριψε κάθε ενδεχόμενο μετριασμού του μέτρου αυτού, περιλαμβανομένης και της λύσης που συνίσταται στον καθορισμό περιθωρίου ανοχής από 10% έως 15% των αλιευμάτων μεταξύ 300 και 500 γραμμαρίων. Η Επιτροπή δηλώνει ότι αναμένει τα αποτελέσματα μιας μελέτης η οποία πρέπει να εκπονηθεί μετά την απόφαση που ελήφθη κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Αλιείας για τον Κεντροανατολικό Ατλαντικό (COPACE) όσον αφορά τη δυνατότητα καθορισμού ελάχιστου κοινού μεγέθους για το σύνολο της περιοχής.

Η επιστημονική έκθεση που έχει εκπονηθεί από το IMROP (Μαυριτανικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφικής και Αλιευτικής Έρευνας), προκειμένου να υποστηρίξει τον καθορισμό της νέας προαναφερθείσας περιόδου βιολογικής ανάπαυσης και η οποία, όπως προαναφέρθηκε, επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη μελέτη του χταποδιού, αναγνωρίζει ότι για την βιομηχανική αλιεία, το μέγεθος 8 (μεταξύ 300 και 500 γραμμαρίων) μπορεί να αποτελεί μέχρι και το 50% του συνόλου των αλιευμάτων του μηνός Νοεμβρίου, πράγμα που θα απεδείκνυε την ορθότητα της αλιευτικής συμπεριφοράς κατά τα τελευταία έτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χταπόδι είναι τυπικά ευκαιριακό και βραχύβιο είδος (περί το ένα έτος), πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και με αναπαραγωγικές βιομάζες μικρού μεγέθους μπορούν να αλιεύονται ικανοποιητικές ποσότητες.

Έτσι, φαίνεται ότι είναι επείγον να αναλυθεί και να ληφθεί υπόψη η πραγματική κατάσταση του είδους αυτού και της αλιείας, ώστε να εξευρεθεί το συντομότερο δυνατόν μια κατάλληλη λύση στο πλαίσιο της Κοινής Επιστημονικής Επιτροπής, στην κατεύθυνση που προτείνει η COPACE.

Τέλος, όσον αφορά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων, αξίζει να σημειωθεί ότι, στην κατηγορία αυτή, οι βασικοί κανόνες που προέκυπταν από την σχετική σταθερότητα δεν τηρήθηκαν, δεδομένου ότι η Επιτροπή, από πλευράς της, προσέθεσε δύο νέους στόλους. Το επιχείρημα που επικαλέστηκε η Επιτροπή είναι ότι το ισχύον Πρωτόκολλο είχε ήδη διαθέσει αλιευτικές δυνατότητες στους στόλους αυτούς λόγω της υποεκμετάλλευσης του ισπανικού στόλου. Παρά ταύτα, φαίνεται ότι η Επιτροπή δεν έχει το δικαίωμα να υποθέσει εκ νέου κάποια υποεκμετάλλευση προ της έναρξης της διαδικασίας αίτησης αδειών. Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει η ίδια η Επιτροπή, αυτά τα κράτη μέλη δεν θα είχαν χρησιμοποιήσει ούτε τις νέες αλιευτικές δυνατότητες που ετέθησαν στην διάθεσή τους.

Εν κατακλείδι, η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την διατήρηση ενός αλιευτικού Πρωτοκόλλου με την Μαυριτανία, είναι όμως ιδιαίτερα επιφυλακτική όσον αφορά την διαπραγματευτική διαδικασία κατά την οποία ο τομέας της αλιείας και τα κράτη μέλη δεν κλήθηκαν επαρκώς να γνωμοδοτήσουν και η οποία κατέληξε σε ένα Πρωτόκολλο το οποίο μειώνει αισθητά τις αλιευτικές δυνατότητες ενώ ταυτοχρόνως διατηρεί σχεδόν ανέπαφη την χρηματική αντιπαροχή. Τα μεγάλα τεχνικά θέματα που αφορούν τους κυριότερους στόλους δεν επιλύθηκαν, αντιθέτως, επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί, και συγκεκριμένα μια νέα περίοδος βιολογικής ανάπαυσης, και τούτο στο περιθώριο της Κοινής Επιστημονικής Επιτροπής και ακόμη δεν ετηρήθη η σχετική σταθερότητα.

Η εισηγήτρια ελπίζει ότι τα τέσσερα έτη εφαρμογής του νέου Πρωτοκόλλου θα επιτρέψουν ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων αυτών εις τρόπον ώστε αυτά να μην μεταφερθούν και σε μελλοντικά Πρωτόκολλα.

  • [1]  Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1801/2006 της 30ής Νοεμβρίου 2006. ΕΕ L 343 της 8.12.2006.
  • [2]  COM (2007) 782

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (24.6.2008)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη Πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην αλιευτική συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2008 μέχρι την 31η Ιουλίου 2012
(COM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Josep Borrell Fontelles

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πολιτική της Eυρωπαϊκής Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να είναι συμβατή, συμπληρωματική και συντονισμένη με την κοινή αλιευτική πολιτική, ώστε οι δύο αυτές πολιτικές να συμβάλλουν από κοινού στη μείωση της φτώχειας και στη βιώσιμη ανάπτυξη των ενδιαφερομένων χωρών.

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών το 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ, με τη διατήρηση ή την αποκατάσταση του επιπέδου των αποθεμάτων, με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βιώσιμης απόδοσης.

Η ΕΕ έχει αποδεχτεί τον "Κώδικα Συμπεριφοράς για μια υπεύθυνη Αλιεία" του Οργανισμού τροφίμων και γεωργίας του ΟΗΕ, για την προώθηση μιας μακροπρόθεσμης αειφόρου ανάπτυξης της αλιείας και συμφωνεί ότι το δικαίωμα στην αλιεία συνδέεται αναπόσπαστα με την υποχρέωση μιας υπεύθυνης αλιείας που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των ζώντων θαλασσίων αποθεμάτων.

Η παρουσία της ΕΕ σε απομακρυσμένες αλιευτικές περιοχές αποτελεί θεμιτό στόχο, δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζεται, παράλληλα με τα αλιευτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία του συμφέροντος ανάπτυξης των χωρών με τις οποίες συνάπτονται συμφωνίες αλιείας.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρετίζει το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 22ας Ιουνίου 2006 σχετικά με την "Αλιεία και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της στις αναπτυσσόμενες χώρες", ειδικότερα εφόσον θεωρεί ότι η προστασία των αλιευτικών συμφερόντων της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ πρέπει να συντονιστεί με την αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών πόρων με οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους αφενός, και με τους συντήρηση των βιοτικών πόρων των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία αφετέρου.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπενθυμίζει, επίσης, την αναφορά που περιλαμβάνεται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την τήρηση της Συμφωνίας Κοτονού· επιμένει ότι θα πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη το Άρθρο 9 της Συμφωνίας Κοτονού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, επικροτεί δε τις διαβεβαιώσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής ότι θα συνεκτιμούν το περιεχόμενο του Άρθρου 9 κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών με αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών εκτός ΑΚΕ.

Η προτεινόμενη συμφωνία καταργεί και αντικαθιστά την Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας που ετέθη σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2006.

Το Πρωτόκολλο και το παράρτημα συνήφθησαν για μια τετραετή περίοδο από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών έγκρισης, και θα ανανεωθεί με αμοιβαία συμφωνία για μια ακόμη περίοδο τεσσάρων ετών, έως την 31η Ιουλίου 2012.

Η συμφωνία παραχωρεί αλιευτικές δυνατότητες που καλύπτουν έντεκα διαφορετικές κατηγορίες και κατανέμονται μεταξύ των χωρών: Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Γαλλία.

Για τις κατηγορίες 1 έως 4,6,10 και 11 η μέγιστη επιτρεπόμενη ολική χωρητικότητα ορίζεται σε 29.947 GT (μικτή χωρητικότητα).

Για τις κατηγορίες 5,7,8 και 9 χορηγούνται συνολικά 93 άδειες.

Η χρηματική αντιπαροχή ορίζεται, βάσει του Πρωτοκόλλου, σε 86 εκατομμύρια ευρώ, 76 εκατομμύρια ευρώ, 73 εκατομμύρια ευρώ και 70 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο έτος αντίστοιχα. Από τη χρηματική αυτή αντιπαροχή, ποσό 11 εκατομμυρίων ευρώ, 16 εκατομμυρίων ευρώ, 18 εκατομμυρίων ευρώ και 20 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο έτος αντίστοιχα, προορίζεται για τη στήριξη και την υλοποίηση της εθνικής αλιευτικής πολιτικής, περιλαμβάνοντας ποσό 1 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως για τη στήριξη του Εθνικού Πάρκου του Πάγκου (υφάλου) του Arguin.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφωνεί με την πρόθεση στήριξης των εθνικών πρωτοβουλιών στον τομέα της αλιείας και ελπίζει να υλοποιηθεί, μεταξύ άλλων, με τη μορφή χρηματοδότησης σχεδίων ανάπτυξης τοπικών υποδομών για την επεξεργασία και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους τοπικούς πληθυσμούς να προχωρήσουν πέρα από την απλή επιβίωση.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρετίζει, επίσης, το γεγονός ότι η συμφωνία βασίζεται εν μέρει σε μία αξιολόγηση της τοπικής αλιείας και επικεντρώνεται στην επιστημονική και τεχνική συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Στο κοινό αυτό ψήφισμα ΑΚΕ-ΕΕ αναφέρεται ότι η επιστημονική αξιολόγηση των πόρων πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση της πρόσβασης στην αλιεία και ότι η ετήσια αξιολόγηση των πόρων θα πρέπει να αποτελεί όρο για την χορήγηση επιπλέον αδειών αλιείας.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συμφωνεί με τη διαδικασία σύναψης αυτής της συμφωνίας διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούσε να παίξει σημαντικότερο ρόλο στις διαπραγματεύσεις που το Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή, και θα πρέπει να ενημερώνεται για την εξέλιξή των διαπραγματεύσεων αυτών.

Το Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για την προτεινόμενη συμφωνία μόνο τον Μάιο 2008, δύο μήνες μετά την έναρξη της συμφωνίας, η οποία θα ισχύσει από την 1η Αυγούστου 2008. Το Κοινοβούλιο οφείλει να διαμαρτυρηθεί και να εκφράσει της πεποίθησή του ότι η διαδικασία αυτή είναι απαράδεκτη .

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τους όρους με τους οποίους θα δοθεί στο Κοινοβούλιο η ευκαιρία πραγματικής διαβούλευσης. Εφόσον αυτή δεν υπάρχει, η Επιτροπή Αλιείας πρέπει να αντιδράσει εκ μέρους του Κοινοβουλίου για το ισχύον καθεστώς, επιλέγοντας, ίσως, τη δυνατότητα καταψήφισης των συμφωνιών αλιείας που υποβάλλονται με την ισχύουσα διαδικασία.

                                            ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η οικονομική συμβολή της Κοινότητας πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των παράκτιων πληθυσμών που εξαρτώνται από την αλιεία, και τη δημιουργία μικρών τοπικών μονάδων κατάψυξης και επεξεργασίας των αλιευτικών προϊόντων·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Αλιευτικές δυνατότητες και της χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στην αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

PECH

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

22.5.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Josep Borrell Fontelles

27.5.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.6.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil, Mauro Zani

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Miguel Angel Martínez Martínez, Μανώλης Μαυρομμάτης, Mihaela Popa, Renate Weber

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (18.6.2008)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην αλιευτική συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2008 μέχρι την 31η Ιουλίου 2012
(COM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Helga Trüpel

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τρέχουσα αλιευτική συμφωνία σύμπραξης με τη Μαυριτανία ετέθη σε ισχύ κατόπιν διαπραγματεύσεων το 2006. Το συνοδευτικό πρωτόκολλο είχε διετή ισχύ από 1ης Αυγούστου 2006 έως 31ης Ιουλίου 2008 και προβλεπόταν να ανανεωθεί δύο φορές για διετείς περιόδους. Τόσο η ΕΕ όσο και η Μαυριτανία θεώρησαν ευπρόσδεκτη τη σημαντική αυτή συμφωνία, πολλώ δε μάλλον και δεδομένων των αναγκών της μαυριτανικής κυβέρνησης κατά την περίοδο αποκατάστασης της δημοκρατίας εν συνεχεία μιας στρατιωτικής διακυβέρνησης.

Το Δεκέμβριο του 2007, η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο απόφασης προς το Συμβούλιο για την καταγγελία του πρωτοκόλλου δεδομένου ότι η εκμετάλλευση των αλιευτικών δυνατοτήτων από τους στόλους της ΕΕ ήταν "μη βέλτιστη". Φαινομενικά υπήρχαν τμήματα των στόλων της ΕΕ για τα οποία η συμφωνία δεν παρουσίαζε το ίδιο ενδιαφέρον σε σχέση με το 2006. Η Επιτροπή επεσήμανε επίσης ανησυχίες για τη βιολογική κατάσταση ορισμένων αποθεμάτων που απετέλεσαν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Η Επιτροπή επέμεινε πως δεδομένου ότι οι αλιευτικές δυνατότητες χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ελλιπώς, δεν είχε άλλη επιλογή από την καταγγελία του πρωτοκόλλου για λόγους δημοσιονομικής ευθύνης, προσπαθώντας ταυτόχρονα διαπραγματευθεί ένα νέο πρωτόκολλο με τη Μαυριτανία προκειμένου να μπορέσει να συνεχισθεί η αλιεία.

Τούτο απετέλεσε δεινό πλήγμα για τη Μαυριτανία 18 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου.

Αποτέλεσμα είναι η παρούσα συμφωνία σκοπός της οποίας είναι η αντικατάσταση του υφισταμένου πρωτοκόλλου. Θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ από 1ης Αυγούστου 2008 με διετή διάρκεια και θα ανανεώνεται σιωπηρώς έως την 31η Ιουλίου 2012 εκτός εάν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσει να το τροποποιήσει εκ νέου.

Όπως μπορούμε να δούμε στον πίνακα, παρατηρούνται σημαντικές μειώσεις στις αλιευτικές ευκαιρίες για 7 εκ των 11 κατηγοριών αλιείας και για τις υπόλοιπες δεν παρατηρούνται μεταβολές εκτός από μία που παρουσιάζει αύξηση κατά 1%.

Κατηγορία αλιείας

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΙΚΟΛΛΟΥ

2006-2008

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΙΚΟΛΛΟΥ

2008-2012

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Κατηγορία 1: Σκάφη αλιείας οστρακόδερμων εκτός αστακού και καβουριών

9 440 gt

9 570 GT

1% ΑΥΞΗΣΗ

Κατηγορία 2: Μηχανότρατες και παραγαδιάρικα βυθού με στόχο τον μαύρο μερλούκιο

3 600 gt

3 240 GT

10% ΜΕΙΩΣΗ

Κατηγορία 3: Αλιευτικά βενθοπελαγικής αλιείας εκτός από μηχανότρατες με στόχο είδη εκτός από τον μαύρο μερλούκιο

2 324 gt

1 162 GT

50% ΜΕΙΩΣΗ

Κατηγορία 4: Μηχανότρατες-ψυγεία βενθοπελαγικής αλιείας

750 gt

375 GT

50% ΜΕΙΩΣΗ

Κατηγορία 5: Κεφαλόποδα

18 600 gt

43 άδειες

13 950 GT

32 άδειες

25% ΜΕΙΩΣΗ

Κατηγορία 6 Αστακοί

300 gt

300 GT

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Κατηγορία 7: Θυνναλιευτικά γρι-γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις

36 άδειες

22 άδειες

38% ΜΕΙΩΣΗ

Κατηγορία 8: Θυνναλιευτικά με καλάμια και παραγαδιάρικα επιφανείας

31 άδειες

22 άδειες

29% ΜΕΙΩΣΗ

Κατηγορία 9: Μηχανότρατες - ψυγεία πελαγικής αλιείας

22 άδειες για ποσότητα αναφοράς 440.000 τόνους

17 άδειες για ποσότητα αναφοράς 250.000 τόνους

23% ΜΕΙΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ,

43% ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Κατηγορία 10 : Αλιεία καβουριών

300 gt

300 GT

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Κατηγορία 11: Σκάφη πελαγικής αλιείας χωρίς ψυκτικές εγκαταστάσεις

15 000 GT ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΕΤΗΣΙΩΣ,

15 000 GT ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Η χρηματική αντιπαροχή έχει ως εξής:

 

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Έτος 4

Σύνολο

Χρηματική αντιπαροχή ΕΕ

(εκατ. ευρώ)

86

76

73

70

305

εκ των οποίων για την εφαρμογή της εθνικής αλιευτικής πολιτικής

11

16

18

20

65

Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται με τα 86 εκατ. ευρώ ετησίως βάσει του τρέχοντος πρωτοκόλλου 11 εκ των οποίων προορίζονταν για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής αλιείας της Μαυριτανίας.

Τέλος, τα τέλη των πλοιοκτητών της ΕΕ υπολογίζονται σε 15 περίπου εκατ. ευρώ στην περίπτωση που οι δυνατότητες χρησιμοποιηθούν πλήρως.

Δεδομένης της επισφαλούς κατάστασης ορισμένων αποθεμάτων που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης (ιδίως κεφαλόποδα και μικρά πελαγικά είδη) και έστω και αν τούτο δεν οδηγεί συστηματικά σε μια μείωση του επιπέδου των αλιευμάτων, καλό θα ήταν να μειωθούν τα επίπεδα εκμετάλλευσης ορισμένων ειδών έστω και αν η συντάκτρια δεν συμφωνεί με τον άκομψο τρόπο που η Επιτροπή οδήγησε τη Μαυριτανία στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων.

Μια υποσημείωση στο πρωτόκολλο αναφέρει ότι στήριξη από τον προϋπολογισμό ύψους 40 εκατ. ευρώ θα μπορούσε να διατεθεί κατά τα τρία έτη μετά το 2009 στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν διευκρινίζονται ούτε είναι σαφές εάν πρόκειται για πρόσθετο ή ήδη προγραμματισμένο ποσόν.

Στην περίπτωση που πρόκειται για νέο ποσόν, είναι ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της αποσύνδεσης του ποσού που καταβάλλεται σε μια χώρα από την επιτρεπόμενη ποσότητα αλιεύματος. Μια τέτοια πολιτική ασκεί άμεση και σοβαρή πίεση στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα προκειμένου να μην επιτρέπει την υπερεκμετάλλευση των θαλασσίων πόρων της.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2-παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Η Επιτροπή δημοσιεύει σε ετήσια βάση τον κατάλογο των αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται σε κάθε κατηγορία αλιείας που περιλαμβάνεται στο παρόν πρωτόκολλο.

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά τη διάθεση των κοινοτικών πόρων, θα έπρεπε επίσης να δημοσιοποιείται ο κατάλογος των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν βάσει της παρούσας συμφωνίας.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφος 3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού1 και με βάση το πνεύμα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη διαφάνεια στα δημοσιονομικά θέματα, δημοσιεύει σε ετήσια βάση στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο των τελικών αποδεκτών της χρηματικής αντιπαροχής της ΕΕ.

 

Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) 1605/2002 σχετικά με το Δημοσιονομικό Κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248, 16.9.2002, σελ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σελ. 9)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις για λεπτομερή αναφορά σε σχέση με τους τελικούς αποδέκτες της χρηματικής αντιπαροχής της ΕΕ.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4β

 

Πριν από την εκπνοή του πρωτοκόλλου και την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ενδεχόμενη ανανέωσή του, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκ των υστέρων αξιολόγηση του πρωτοκόλλου, περιλαμβανομένης ανάλυσης κόστους-αποτελέσματος.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μια αξιολόγηση του τρέχοντος πρωτοκόλλου πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων προκειμένου να γίνει γνωστό ποιες αλλαγές θα πρέπει ενδεχομένως να περιληφθούν στην όποια πιθανή ανανέωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Αλιευτικές δυνατότητες και της χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στην αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

PECH

Γνωμοδοτική (ές) επιτροπή(ές)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

22.5.2008

 

 

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.6.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.6.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Herbert Bösch, Κώστας Μποτόπουλος, Brigitte Douay, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Francesco Musotto, Cătălin-Ioan Nechifor, László Surján, Kyösti Virrankoski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Paul Rübig

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Αλιευτικές δυνατότητες και της χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στην αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

21.5.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

22.5.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

22.5.2008

BUDG

22.5.2008

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Carmen Fraga Estévez

5.5.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.6.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser, Ιωάννης Γκλαβάκης

Ημερομηνία κατάθεσης

27.6.2008