MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän elokuuta 2008 ja 31 päivän heinäkuuta 2012 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä

27.6.2008 - (KOM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS)) - *

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Carmen Fraga Estévez

Menettely : 2008/0093(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0278/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0278/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän elokuuta 2008 ja 31 päivän heinäkuuta 2012 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(KOM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2008)0243),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0199/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A6‑0278/2008),

1.  hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Mauritanian islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Lissabonin sopimuksen voimaantulo edellyttää entistä tiiviimpää toimielinten välistä yhteistyötä, minkä muun muassa pitäisi merkitä sitä, että Euroopan parlamentti saa enemmän ja parempaa tietoa kaikista kalastuspöytäkirjoihin liittyvistä seikoista myös pöytäkirjoista käytävien neuvottelujen aikana.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Sopimuksen 10 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokouksiin ja työskentelyyn voi osallistua tarkkailijana yksi Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunnan jäsen. Kokouksiin voivat osallistua myös sopimuksen nojalla toimintaansa harjoittavan kalastusalan edustajat.

Perustelu

Euroopan parlamentti pyytää tavallisesti kalatalousvaliokunnan jäseniä osallistumaan kyseiseen sekakomiteaan. Jos Lissabonin sopimus hyväksytään, mihin tarvitaan myös parlamentin hyväksyntä, on syytä tuoda esiin mahdollisuus saada enemmän ja parempaa tietoa asioista heti kun uusi pöytäkirja tulee voimaan.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Komissio välittää Euroopan parlamentille sopimuksen 10 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokousten päätelmät. Pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen sen uusimiseen tähtäävän sopimuksen tekemistä komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sopimuksen täytäntöönpanosta.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

4 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

4 b artikla

 

Varainhoitoasetuksen1 30 artiklan 3 kohdan ja seurattavuudesta taloudellisissa asioissa 19 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman2 mukaisesti komissio julkaisee vuosittain verkkosivuillaan Euroopan unionin rahoitustuen yksittäisten lopullisten edunsaajien luettelon.

 

 

1Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).

2 P6_TA-PROV(2008)0051.

Perustelu

Tämä tarkistus sisältää erityisempiä vaatimuksia, jotka koskevat EU:n taloudellisten korvausten lopullisten yksittäisten edunsaajien luettelon julkaisemista.

PERUSTELUT

1. Johdanto

Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus tuli voimaan vuonna 2006 ja on voimassa kuusi vuotta. Sopimukseen sisältyvä pöytäkirja on voimassa 1. elokuuta 2006 alkaen 31. heinäkuuta 2008 saakka.[1]

Komissio ehdotti 14. joulukuuta komissiolle pöytäkirjan[2] irtisanomista koska katsoi, ettei kalastusmahdollisuuksia, etenkään luokka 9:ään kuuluvien pienten pelagisten lajien kalastusmahdollisuuksia käytetty täysimääräisesti.

EU:n kalastusministerit luopuivat helmikuussa 2008 vaihtoehdosta irtisanoa pöytäkirja ja päätyivät neuvottelemaan sen uusimisesta. Euroopan parlamentti näytti myös vastustavan pöytäkirjan irtisanomista koska ymmärsi sen voivan merkitä sopimuksen jatkamisen asettamista kyseenalaiseksi ja joidenkin kalastusmahdollisuuksien vähäisen käytön johtuvan voimassa olevaa pöytäkirjaa koskevista puutteellisista neuvotteluista.

2. Uutta kalastuspöytäkirjaa koskeva ehdotus

Komissio neuvotteli siis uuden pöytäkirjan, joka parafoitiin 13. maaliskuuta 2008. Pöytäkirjan voimassaoloaika muuttuu kahdesta vuodesta neljäksi vuodeksi (1. elokuuta 2008 – 31. heinäkuuta 2012), kun taas kalastusmahdollisuuksia leikataan huomattavasti, esimerkiksi 25 prosenttia luokan 5 osalta (pääjälkaisten pyynti), 10–50 prosenttia pohjakalastusluokkien osalta ja 43 prosenttia luokkaan 9 kuuluvien pelagisten lajien osalta. Viimeksi mainitussa tapauksessa kalastusmahdollisuudet vähenevät 440 000 tonnista 250 000 tonniin vuodessa, kun taas pääjalkaisten luokassa leikkaus on 55 prosenttia, jos otetaan huomioon kaksi viimeistä vuotta ja lasketaan mukaan toukokuussa 2006 toteutettu vähennys.

Sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetuksi taloudelliseksi korvaukseksi vahvistetaan ensimmäisenä vuonna 86 miljoonaa euroa, toisena vuonna 76 miljoonaa euroa, kolmantena vuonna 73 miljoonaa euroa ja neljäntenä vuonna 70 miljoonaa euroa. Näistä määristä Mauritanian kanssa tehtävään kalatalousalan kehitysyhteistyöhön suunnattava osuus on 11 miljoonaa euroa ensimmäisenä vuonna ja sitä seuraavina kolmena vuonna 16 miljoonaa euroa, 18 miljoonaa euroa ja 20 miljoona euroa. Vaikka tämä asia ei sisälly pöytäkirjan artiklaosaan, komission ehdotuksen tekstissä olevasta huomautuksesta käy ilmi, että se erotus, jonka Mauritania voisi saada, jos nykyisen pöytäkirjan mukainen taloudellinen korvaus olisi pysynyt samana tulevan neljän vuoden ajan, voitaisiin korvata vuodesta 2009 alkaen seuraavan kolmen vuoden aikana Euroopan kehitysrahastosta (EKR) saatavalla 40 miljoonalla eurolla, jos olosuhteet sen sallivat.

Varustajien maksamien lisenssimaksujen arvioidaan nousevan 15 miljoonaan euroon vuodessa, toisin sanoen 60 miljoonaan euroon uuden pöytäkirjan voimassaolon aikana.

Jos 250 000 tonnin vuotuinen kokonaissaalismäärä ylitetään pelagisia lajeja koskevan luokan 9 osalta, yhteisö maksaa täydentävän korvauksen, joka on 40 euroa pyydettyä tonnia kohden, kun se on voimassa olevan pöytäkirjan mukaisesti 15 euroa tonnia kohden.

Seuraavassa taulukossa verrataan nykyisen pöytäkirjan ja 1. elokuuta 2008 voimaan tulevan pöytäkirjan keskeisintä sisältöä.

Kalastus-luokka

 

Kalastus-mahdollisuuksien keskimääräinen käyttö 2006 - 2008

GT tai lisenssien enimmäismäärä lisenssijaksoa kohden

Jäsenvaltio

 

GT, lisenssit tai vuosittainen enimmäispyynti-määrä jäsenvaltiota

kohden

 

Luokka 1: Äyriäisiä, ei kuitenkaan langustia ja taskurapua, pyytävät kalastus-alukset

92,8 %

9 440/9 570 GT

Espanja

7 183/7 313 GT

Italia

1 .371/1 371 GT

Portugali

886/886 GT

Luokka 2: Kummeli-turskaa pyytävät pohjatroolarit ja pohjasiima-alukset

73 %

3 600/3 240 GT

Espanja

3 600/3 240 GT

Luokka 3: Pohjakala-lajeja, ei kuitenkaan kummeli-turskaa, pyytävät alukset, jotka käyttävät muita pyydyksiä kuin troolia

27,2 %

2 324/1 162 GT

Espanja

1 500/1 162 GT

Yhdistynyt kuningaskunta

800/0 GT

Malta

24/0 GT

Luokka 4: Pohjakala-lajeja pyytävät pakastus-troolarit

0 %

750/375 GT

Kreikka

750/375 GT

Luokka 5: Pääjalkaiset

64,3 %

18 600/13 950 GT

43 GT 32 lisenssiä

Espanja

39/ 24 lisenssiä

Italia

4/ 4 lisenssiä

Portugali

0 / 1 lisenssi(ä)

Kreikka

0/3lisenssiä

Luokka 6: Langustit

63,9 %

300 GT

Portugali

300/300 GT

Luokka 7: Nuottaa käyttävät tonnikalan pakastus-alukset

22,6 %

36/ 22 lisenssiä

Espanja

17/ 17 lisenssiä

Ranska

20/ 5 lisenssiä

Malta

1/0 lisenssi(ä)

Luokka 8: Vapapyydyk-siä käyttävät tonnikala-alukset ja pintasiima-alukset

44,8 %

31/ 22 lisenssiä

Espanja

23/18 lisenssiä

Ranska

5/4 lisenssiä

Portugali

3/0 lisenssiä

Luokka 9: Pelagiset pakastus-troolarit

35 %

22/17 lisenssiä 440 000/250 000 tonnin viitesaalismäärälle

 

Alankomaat

194 000 tonnia

Liettua

128 000 tonnia

Latvia

77 000 tonnia

Saksa

15 000 tonnia

Yhdistynyt kuningaskunta

8 000 tonnia

Portugali

6 000 tonnia

Ranska

6 000 tonnia

Puola

6 000 tonnia

Luokka 10: Taskuravun kalastus

65,5 %

300/300 GT

Espanja

300/300 GT

Luokka 11: Pelagisia lajeja pyytävät muut kuin pakastu-salukset

0 %

15 000/15 0000 GT kuukaudessa vuosittaisena keskiarvona

 

 

3. Ehdotuksen arviointi

Esittelijän on vaikea ymmärtää, että jos komissio on niin kriittinen aikaisemman pöytäkirjan suhteen että harkitsee jopa sen irtisanomista, koska maksettuja kalastusmahdollisuuksia ei ole hyödynnetty maksimaalisesti, miksi se on neuvotellut nyt toisen pöytäkirjan, jossa kalastusmahdollisuuksia leikataan jyrkästi käytännössä kaikissa luokissa, myös täysimääräisesti hyödynnetyissä luokissa. Tähän liittyy myös muita merkittäviä rajoituksia, kuten uusi kahden kuukauden biologinen palautumisaika, vaikka taloudellinen korvaus on sama ensimmäisenä vuonna ja sitä voidaan vähentää enintään 19 prosenttia pöytäkirjan viimeisenä soveltamisvuonna.

Esittelijä haluaa myös kertoa valituksista, jotka koskevat komission, teollisuuden ja jäsenvaltioiden vuoropuhelun puuttumista neuvottelujen viimeisissä vaiheissa. Hyvä osoitus tästä on Europêchen arvostelu, jossa painotetaan sitä, ettei riitä, että pöytäkirja täyttää mahdollisimman hyvin kalastusmahdollisuuksia koskevat yhteisön laivastojen tarpeet, vaan pöytäkirjan on sisällettävä myös teknisiä toimia, joiden avulla on mahdollista hyödyntää kyseisiä mahdollisuuksia.

Kun on kyse touko- ja kesäkuussa pidettävän biologisen palautumisajan soveltamisesta kaikkiin kalastusluokkiin jo olemassa olevan syys- ja lokakuun palautumisajan lisäksi, on syytä muistaa, että Mauritania esitti tätä asiaa koskevan pyynnön viime tingassa yhteisen tiedekomitean ulkopuolella. Kyseisen elimen olisi päätettävä tämänkaltaisista asioista. Komissio hyväksyi uuden palautumisajan neuvottelematta siitä ensin jäsenvaltioiden kanssa. Mauritanian neuvotteluosapuoli pelasti tilanteen esittämällä oman tieteellisen selvityksen, joka oli tehty muutamaa päivää aikaisemmin (se oli päivätty 5. maaliskuuta 2008), ja jossa analysoitiin yksinomaan pääjalkaisia lajeja, vaikka palautumisaikaa sovelletaan kaikkiin luokkiin.

Menettelyn leväperäisyyttä voitaisiin katsoa läpi sormien, jos sillä on ratkaistu tilapäinen ongelma, mutta uusi palautumisaika on pysyvä ja se merkitsee ylimääräistä rasitusta laivastoille ilman että sille on vahvoja perusteita.

Sitä paitsi pääjalkaisten pyyntiä koskevaa palautumisaikaa sovelletaan eri tavoin yhteisön laivastoon kuin Mauritanian laivastoon, sillä mauritanialaisilla pienimuotoista kalastusta harjoittavilla aluksilla on 15 päivän pituinen poikkeus tästä ajasta. Tämä on vastoin tavanomaista käytäntöä, jonka mukaan biologisia palautumisaikoja sovelletaan kaikkiin samaa lajia kalastaviin laivastoihin, ja sillä varmistetaan parhaiten toivottuihin tuloksiin pääseminen. Koska esittelijän mielestä tieteellisiä kysymyksiä olisi käsiteltävä avoimesti ja asianomaisten elinten olisi tehtävä niitä koskevat päätökset, hän tuomitsee kyseistä menettelyä koskevan leväperäisyyden.

Toinen yhteisön laivastoja kyseisillä kalastusalueilla pahasti haittaava ongelma on poistumistarkastukset. Viime aikoina Mauritanian viranomaiset ovat häirinneet yhteisön laivastojen kalastustoimintaa. Koska tällaiset tapahtumat ovat lisääntyneet, komissio on ottanut asian esiin viimeisissä sekakokomiteoiden kokouksissa sillä perusteella, että Mauritanian viranomaiset eivät täytä pöytäkirjan VII luvussa asetettuja vaatimuksia, esimerkiksi viranomaisten velvoitetta antaa tarkastusraportit alusten omistajille.

Yhteisön laivaston tilanne on erittäin haavoittuva, koska Mauritanian oikeusjärjestelmän puutteellisen oikeusvarmuuden vuoksi yhteisön varustajien on ratkaistava poistumistarkastusten tuomat ongelmat sakkojen maksamisella, jotta kalastusta voidaan jatkaa tai jotta jo pyydetty saalis voidaan pelastaa.

Komissio ja mauritanialainen osapuoli ovat sopineet työryhmän perustamisesta, joka seuraa kuuden kuukauden ajan kaikkia yhteisön alusten poistumistarkastuksia. Esittelijä on tyytyväinen tähän aloitteeseen ja toivoo, että jatkossa nämä menettelyt toteutetaan tiukasti lakia noudattaen.

Kolmas kalatalousalan esiin tuoma näkökohta on ongelmat, jotka syntyvät siitä, ettei teknisiä toimenpiteitä mainita selvästi pöytäkirjassa. Valitettavasti tämä ongelma ei esiinny ensimmäistä kertaa, eikä tämä ole ainoa kalastuspöytäkirja, jossa se esiintyy. Esittelijä katsoo, että komission olisi jatkossa määriteltävä tarkasti tekniset näkökohdat ennen pöytäkirjojen parafoimista.

Tässä tapauksessa pahin ongelma liittyy “quisquillera” tai “rastrilladora” -nimisen pyyntivälineen käyttöön, joka on kielletty Mauritanian lainsäädännössä vain muutamia vuosia sitten. Tämä kielto on melko hämmästyttävä, sillä kyseinen pyyntiväline on yleisesti hyväksytty kansainvälisessä kalastustoiminnassa ja myös tutkimuslaitokset, esimerkiksi Instituto Español de Oceanografía (IEO), käyttävät tavallisesti sitä äyriäisten tutkimista koskevissa tieteellisissä kokeissaan, koska muuten äyriäisiä on miltei mahdotonta pyytää.

Vastauksena tähän ongelmaan yhteinen tiedekomitea on sopinut tieteellisen arvioinnin tekemisestä, minkä vuoksi sen lopullisen päätöksen tekeminen siirtyy 1. marraskuuta 2008 saakka, joten yhteisön laivasto voi käyttää kyseistä pyyntivälinettä siihen saakka.

Äyriäisten pyyntiä harjoittavalle laivastolle on myönteistä, että tekniseen selvityksen 1 luokkaan on onnistuttu sisällyttämään 1. elokuuta 200 alkaen verkosta tai muusta materiaalista valmistetun suojan käyttö, joka on sallittu Mauritanian kalastuslain 24 artiklan nojalla mutta jota yhteisön laivasto ei saanut käyttää.

Tässä yhteydessä on myös mainittava luokka 5, joka liittyy pääjalkaisten pyyntiä harjoittavaan laivastoon, jolle Mauritanian kanssa tehtävä sopimus on kaikkein tärkein sen jälkeen kun se ei enää pääse Marokon kalastusvesille. Myös Mauritanialle kyseinen laivasto on tärkeä, koska se maksaa korkeimmat hinnat kalastuslisensseistä.

Kyseinen laivasto on jo kauan aikaa kritisoinut viimeisistä pöytäkirjoista käytyjä neuvotteluja. Se väittää, että lukemattomat tekniset ongelmat rajoittavat huomattavasti kalastusmahdollisuuksien kannattavuutta ja hyödyntämistä. On menty jo niin pitkälle, että voimassa olevan pöytäkirjan puolentoista vuoden täytäntöönpanon aikana pääjalkaisten laivasto on vähitellen kadonnut kalastusalueilta, ja 31. joulukuuta 2007 tehtiin päätös lakkauttaa vielä kyseisillä alueilla pyytävien alusten, 20 espanjalaisen ja 4 italialaisen aluksen, toiminta.

Perimmäisenä ongelmana on meritursaalle asetettu 500 gramman vähimmäispaino, joka on koko alueen korkein, kun se on Senegalissa 350 grammaa ja Marokossa 400 grammaa. Komissio on kieltäytynyt tämän painorajan mahdollisesta tarkistamisesta, mukaan lukien sellaisesta vaihtoehdosta, että hyväksyttäisiin 10–15 prosentin jousto 300–500 gramman painoisille saaliille. Komissio vetoaa siihen, että se odottaa tutkimusta, joka tehdään Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean (CECAF) viimeisimmän kokouksen päätöksen mukaisesti siitä, onko tarkoituksenmukaista asettaa yleinen saaliin vähimmäispaino koko alueelle.

Mauritanian meren ja kalastuksen tutkimuslaitoksen (IMROP) laatiman tieteellisen selvityksessä, joka on tehty edellä mainitun uuden palautumisajan käyttöönoton tukemiseksi ja joka keskittyy, kuten sanottu, meritursaan analysointiin, tunnustetaan, että teollisessa kalastuksessa koko marraskuun saaliista jopa puolet saattaa koostua kokoluokasta 8 (300–500 grammaa), mikä osoittaa, että palautumisaika on toiminut hyvin viimeisten vuosien aikana. Muistettakoon kuitenkin, että meritursas on tyypillinen sopeutuvainen laji, jolla on lyhyt, noin vuoden elinikä, mikä merkitsee sitä, että myös pienet kutevien kantojen biomassat voivat palautua hyvin.

Näin ollen kyseisen lajin ja sen pyynnin tilannetta on tarpeen arvioida kiireellisesti ja löydettävä sille järkevä ratkaisu mahdollisimman pian sekakomiteassa CECAF:n osoittaman suunnan mukaisesti.

Kun on kyse kalastusmahdollisuuksien jakamisesta, mainittakoon, että suhteelliseen vakauteen perustuvia jakoperusteita ei ole noudatettu kyseisen luokan kohdalla, vaan komissio on sisällyttänyt siihen kaksi uutta laivastoa. Komission mukaan kyseiset laivastot ovat jo saaneet kalastusmahdollisuuksia voimassa olevan pöytäkirjan nojalla espanjalaisen laivaston liian alhaisen hyödyntämisen vuoksi. Komissiolla ei kuitenkaan saisi olla oikeutta olettaa, että myös tulevaisuudessa, ennen uuden lisenssien hakemista koskevan menettelyn aloittamista, espanjalainen laivasto ei hyödynnä riittävästi kalastusmahdollisuuksia. Sitä paitsi komission itsensä antamien tietojen mukaan myös lisää kalastusmahdollisuuksia saaneet jäsenvaltiot ovat jättäneet niitä käyttämättä.

Yhteenvetona esittelijä toteaa olevansa tyytyväinen siihen, että Mauritanian kanssa tehdään kalastuspöytäkirja, mutta pitää hyvin kysenaulaisena menettelyitä neuvottelujen aikana, jolloin ei kuultu riittävästi kalastalousalaa eikä jäsenvaltioita, minkä vuoksi saatiin aikaan pöytäkirja, jossa kalastusmahdollisuuksia vähennettiin huomattavasti mutta taloudellinen korvaus jäi suunnilleen entiselle tasolle. Tärkeimpiä laivastoja koskevia merkittäviä teknisiä ongelmia ei ratkaistu, vaan päinvastoin määrättiin uusia rajoituksia, kuten ylimääräinen biologinen palautumisaika, yhteisen tiedekomitean osallistumatta päätöksen tekoon, eikä noudatettu suhteellisen vakauden periaatetta.

Esittelijä odottaa, että uuden pöytäkirjan neljän vuoden voimassaolo helpottaa parempien puitteiden luomista vuoropuhelulle, joka mahdollistaa näiden epäkohtien ratkaisemisen ilman että ne vaikuttavat tuleviin pöytäkirjoihin.

  • [1]  Neuvoston päätös (EY) N:o 1801/2006, tehty 30 päivänä marraskuuta 2006, EUVL L 343, 8.12.2006.
  • [2]  KOM(2007)782

kehitysyhteistyövaliokunnan lausunto (24.6.2008)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän elokuuta 2008 ja 31 päivän heinäkuuta 2012 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä
(KOM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS))

Valmistelija: Josep Borrell Fontelles

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan kehitysyhteistyöpolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan on kummankin oltava johdonmukaista, toistaan täydentävää ja koordinoitua, ja kummankin tulee kokonaisuutena edistää köyhyyden vähentämistä ja kestävää kehitystä asianomaisissa maissa.

EU on sitoutunut takaamaan koko maailmassa kestävän kalastuksen, kuten se määritellään YK:n vuonna 2002 Johannesburgissa pitämässä huippukokouksessa, ja tällöin kalakantoja pyritään säilyttämään tai elvyttämään niin, että saadaan mahdollisimman suuri saalis kestävällä tavalla.

EU on hyväksynyt YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vastuullisen kalastuksen suuntaviivat, joilla edistetään pitkän aikavälin kestävää kalastusta ja vahvistetaan, että kalastusoikeuteen liittyy velvollisuus kalastaa vastuullisella tavalla niin, että taataan vesien elävien resurssien tehokas säilyttäminen ja hallinta.

EU:n läsnäolo kaukaisilla kalastusalueilla on oikeutettu tavoite, mutta on muistettava, että Euroopan unionin kalastuksen etuja pitäisi suojella samalla, kun kehitetään maita, joiden kanssa kalastussopimuksia on tehty.

Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunta pitää myönteisenä AKT-maiden ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 22. kesäkuuta 2006 esittämää päätöslauselmaa, joka käsitteli kalastusta sekä sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia kehitysmaissa. Se tukee päätöslauselmaa etenkin, koska sen mielestä EU:n ja AKT-maiden kalastukseen liittyvien etujen suojelua on koordinoitava kalavarojen kestävän hallinnan kanssa toisaalta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöön liittyen ja toisaalta ottaen huomioon kalastuksesta riippuvaisten rannikoilla sijaitsevien yhdyskuntien toimeentulo.

Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunta painottaa lisäksi AKT-maiden ja EU:n välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa mainitun Cotonoun sopimuksen noudattamista vaatien, että noudatetaan täysin Cotonoun sopimuksen 9 artiklaa, joka koskee ihmisoikeuksia, demokraattisia periaatteita, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota. Se pitää myönteisinä komission yksiköiden antamia takuita siitä, että ne ottavat 9 artiklan sisällön huomioon sopimusneuvotteluissa kehitysmaiden ja AKT-maihin kuulumattomien kehitysmaiden kanssa.

Ehdotettu sopimus kumoaa ja korvaa 1. elokuuta 2006 voimaan tulleen Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen sopimuksen.

Pöytäkirja ja liite on tehty neljäksi vuodeksi asianmukaisten hyväksymismenettelyjen loppuunsaattamisesta. Se uudistetaan konkludenttisesti uudeksi nelivuotiskaudeksi, joka päättyy 31. heinäkuuta 2012.

Sopimuksen mukaiset kalastusmahdollisuudet kattavat 11 eri luokkaa, jotka on jaettu Espanjan, Italian, Portugalin, Kreikan ja Ranskan kesken.

Luokissa 1–4, 6, 10 ja 11 sallittu enimmäismäärä on yhteensä 29 947 bruttotonnia.

Luokissa 5, 7, 8 ja 9 myönnettyjen lupien kokonaismäärä on 93.

Pöytäkirjan mukainen rahallinen osuus on 1., 2., 3. ja 4. vuonna vastaavasti 86 miljoonaa euroa, 76 miljoonaa euroa, 73 miljoonaa euroa ja 70 miljoonaa euroa. Tästä rahoituksesta samoille vuosille osoitetaan 11 miljoonaa euroa, 16 miljoonaa euroa, 18 miljoonaa euroa ja 20 miljoonaa euroa kansalliselle kalastuspolitiikalle annettavaa rahallista tukea varten, ja se käsittää miljoona euroa vuodessa Banc d'Arguinin kansallispuiston tukemiseen.

Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunta pitää myönteisenä mainittua yhteyttä kansallisiin kalastusaloitteisiin ja toivoo, että niihin voi sisältyä rahoitus kalanjalostukseen ja markkinointiin liittyville paikallisille infrastruktuurihankkeille niin, että paikallinen väestö voisi kalastaa omaa tarvettaan enemmän.

Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunta pitää myönteisenä myös sitä, että sopimus perustuu osittain paikallisen kalastuksen arviointiin ja että se edistää tieteellistä ja teknistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa. Edellä mainitussa AKT:n ja EU:n päätöslauselmassa katsotaan, että tieteellisen resurssien arvioinnin tulee olla ennakkoehtona kalastusluvalle ja että resurssien vuosittaisen arvioinnin tulee olla ehtona lisäkalastuslupien saamiselle.

Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunta ei kannata tämän sopimuksen yhteydessä hyväksyttyä menettelyä, koska Euroopan parlamentin olisi pitänyt toimia osana neuvottelumandaattia, jonka neuvosto olisi antanut komissiolle, ja se tulisi pitää ajan tasalla neuvottelujen kulusta.

Parlamenttia on kuultu ehdotetusta sopimuksesta vasta toukokuussa 2008, eli kaksi kuukautta sopimuksen parafoinnin jälkeen, kun sopimuksen oli määrä tulla voimaan 1. elokuuta 2008. Parlamentin on esitettävä vastalauseensa ja todettava painokkaasti, ettei tällaista menettelyä voida hyväksyä.

Komission ja neuvoston on päästävä sopimukseen ehdoista, jotka antaisivat parlamentille todellisen mahdollisuuden tulla kuulluksi. Tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kalastusvaliokunnan tulisi ohjata parlamentin reagointia tämänhetkiseen muuttumattomaan tilanteeseen ottaen huomioon mahdollisuus äänestää tällä menettelyllä käsiteltäviä kalastussopimuksia vastaan.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Yhteisön rahallista panosta tulisi käyttää kalastuksesta elävien rannikkoyhteisöjen kehittämiseen ja paikallisten pienten kalan pakastamis- ja jalostuslaitosten kehittämiseen;

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan yhteisön ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

PECH

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

22.5.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Josep Borrell Fontelles

27.5.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.6.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil, Mauro Zani

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mihaela Popa, Renate Weber

budjettivaliokunnan lausunto (18.6.2008)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän elokuuta 2008 ja 31 päivän heinäkuuta 2012 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä
(KOM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS))

Valmistelija: Helga Trüpel

LYHYET PERUSTELUT

Voimassa oleva EU:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimus neuvoteltiin ja tuli voimaan vuonna 2006. Sopimukseen liittyvän pöytäkirjan oli määrä olla voimassa kaksi vuotta 1. elokuuta 2006–31. heinäkuuta 2008, ja se oli tarkoitus uusia kahdesti kahden vuoden ajaksi. Sekä EU että Mauritania pitivät tätä merkittävää sopimusta myönteisenä ennen kaikkea siksi, että Mauritanian oli määrä palata sotilasvallasta siviilivaltaan mainitun kahden vuoden aikana.

Komissio esitti neuvostolle joulukuussa 2007 päätösluonnoksen pöytäkirjan irtisanomiseksi, koska EU:n kalastuslaivastojen mukaan kalastusmahdollisuuksien käyttöaste ei ole ollut "optimaalinen". Ilmeisesti jotkut EU:n kalastuslaivastojen osat eivät syystä tai toisesta olleet yhtä kiinnostuneita sopimuksesta kuin vuonna 2006. Komissio on pannut merkille myös huolen joidenkin pyydettyjen kalakantojen biologisesta tilasta.

Komissio väitti, että koska kalastusmahdollisuuksia ei hyödynnetä läheskään täydessä mitassa, sillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin peruuttaa pöytäkirja taloudellisen vastuullisuuden perusteella, ja että samaan aikaan se pyrkii neuvottelemaan Mauritanian kanssa uudesta pöytäkirjasta, jotta kalastus voisi jatkua.

Komission päätös oli Mauritanialle valtava järkytys, sillä komissio teki päätöksensä, kun sopimus oli ollut voimassa vasta puolentoista vuoden ajan.

Tuloksena on nykyinen ehdotus, jolla on tarkoitus korvata voimassa oleva pöytäkirja. Sen on määrä olla voimassa kahden vuoden ajan 1. elokuuta 2008 alkaen, ja ellei jompikumpi sopimuspuoli päätä taas muuttaa sitä, se voidaan uusia aina 31. heinäkuuta 2012 saakka.

Kuten taulukosta ilmenee, seitsemän eri kalastusluokan kalastusmahdollisuudet vähentyvät merkittävästi, kun kalastusluokkia on yhteensä yhdeksän; muiden osalta muutosta ei ole, ja yhdessä tapauksessa nousu on 1 prosentin tasolla.

Kalastusluokka

NYKYISEN PÖYTÄKIRJAN MUKAISET KALASTUS-MAHDOLLISUUDET

2006–2008

ehdotetun PÖYTÄKIRJAN MUKAISET KALASTUS-MAHDOLLISUUDET

2008–2012

(% muutos)

Ryhmä 1: Äyriäisiä, ei kuitenkaan langustia ja taskurapua, pyytävät kalastusalukset

9 440 gt

 

9 570 GT

+ 1 prosentTIA .

Ryhmä 2: Kummeliturskaa pyytävät pohjatroolarit ja pohjasiima-alukset

3 600 gt

3 240 GT

- 10 PROSENTTIA

 

Ryhmä 3: Pohjakalalajeja, ei kuitenkaan kummeliturskaa, pyytävät alukset, jotka käyttävät muita pyydyksiä kuin troolia

2 324 gt

1 162 GT

- 50 PROSENTTIA

Ryhmä 4: Pohjalajeja pyytävät pakastustroolarit

750 gt

375 GT

- 50 prosenttia

Ryhmä 5: Pääjalkaiset

18 600 gt

43 lisenssiä

13 950 GT

32 lisenssiä

- 25 prosenttia

Ryhmä 6: langustit

300 gt

300 GT

Ei muutosta.

Ryhmä 7: Nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset

36 lisenssiä

22 lisenssiä

- 38 prosenttia

Ryhmä 8: Vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset ja pintasiima-alukset

31 lisenssiä

22 lisenssiä

- 29 prosenttia

Ryhmä 9: Pelagisia lajeja pyytävät pakastustroolarit

22 lisenssiä 444 000 tonnin viitesaalis-määrälle

17 lisenssiä 250 000 tonnin viitesaalis-määrälle

 

- 23 PROSENTTIA,

viite-

saalismäärä

-43 %

Ryhmä 10: Taskuravun kalastus

300 gt

300 GT

Ei muutosta.

Ryhmä 11: Pelagisia lajeja pyytävät muut kuin pakastusalukset

15000 GT kuukaudessa vuosittaisena keskiarvona

15000 GT kuukaudessa vuosittaisena keskiarvona

Ei muutosta.

Taloudelliset korvaukset on määritetty seuraavasti:

 

Y 1

Y 2

Y 3

Y 4

Yht.

EU:n taloudellinen korvaus

(milj. euroa)

86

76

73

70

305

josta kansallisen kalastuspolitiikan osuus

11

16

18

20

65

Mainittuja lukuja voidaan verrata voimassa olevan sopimuksen mukaiseen 86 miljoonaan euroon vuodessa, josta 11 miljoonaa euroa oli tarkoitettu Mauritanian kansallisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa varten. Lopuksi on todettava, että jos kalastusmahdollisuuksia olisi käytetty täysimääräisesti, EU:n kalastuslaivastojen omistajien maksuosuus olisi ollut arviolta 15 miljoonaa euroa.

Joidenkin hyödynnettyjen kantojen (erityisesti pääjalkaisten ja pienten pelagisten lajien) vaaranalaisen aseman vuoksi ja vaikka edellä mainittu ei järjestelmällisesti johda pyyntimäärien vähentymiseen, on suositeltavaa, että usean lajin pyyntimääriä rajoitetaan, vaikka valmistelija ei hyväksykään brutaalia tapaa, jolla komissio on pakottanut Mauritanian neuvottelupöytään.

Pöytäkirjassa on alaviite, jossa todetaan, että vuodesta 2009 lähtien voidaan vapauttaa 40 miljoonan euron määrärahat asianmukaisten ehtojen täyttämisen perusteella. Komissio ei kuitenkaan ole määritellyt mainittuja ehtoja, eikä ole selvää, onko mainitut määrärahat jo ohjelmoitu.

Jos ne ovat uusia määrärahoja, siinä tapauksessa ne edustavat myönteistä askelta suuntaan, joka johtaa asianomaiselle maalle maksetun korvauksen irrottamiseen sallitusta kalastusmäärästä. Mainittu toimenpide painostaa asianomaista kolmatta valtiota suoraan ja vakavasti olemaan sallimatta meren elollisten luonnonvarojen ryöstökalastusta.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

4 a. Komissio julkaisee vuosittain luettelon kuhunkin tämän pöytäkirjan mukaiseen kalastusluokkaan sisältyvistä aluksista.

Perustelu

Yhteisön varojen käytön läpinäkyvyyden lisäämiseksi tämän sopimuksen perusteella toimivien kalastusalusten luettelo on julkaistava.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

4 a artikla

 

Rahoitusasetuksen1 30 artiklan 3 kohdan ja rahoitusasioiden läpinäkyvyyttä koskevan Euroopan parlamentin 19. helmikuuta 2008 antaman päätöslauselman mukaisesti komissio julkaisee vuosittain verkkosivuillaan EU:n rahoitustuen yksittäisten lopullisten edunsaajien luettelon.

 

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).

Perustelu

Tämä tarkistus sisältää erityisempiä vaatimuksia, jotka koskevat EU:n taloudellisten korvausten lopullisten yksittäisten edunsaajien luettelon julkaisemista.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

4 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

4 b artikla

 

Ennen pöytäkirjan voimassaolon päättymistä ja ennen sen mahdollista uudistamista koskevien neuvottelujen aloittamista komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjaa koskevan jälkiarvioinnin, joka sisältää kustannushyötyanalyysin.

Perustelu

Nykyisen pöytäkirjan arviointi on tarpeen ennen uusien neuvottelujen aloittamista, jotta tiedetään, mitä mahdollisia muutoksia uudistamisen yhteydessä olisi tehtävä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan yhteisön ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

PECH

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

22.5.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Valiokuntakäsittely

16.6.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.6.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

0

0

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan yhteisön ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

21.5.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

22.5.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

22.5.2008

BUDG

22.5.2008

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Carmen Fraga Estévez

5.5.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.6.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.6.2008