Betänkande - A6-0278/2008Betänkande
A6-0278/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2008–31 juli 2012 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien

27.6.2008 - (KOM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS)) - *

Fiskeriutskottet
Föredragande: Carmen Fraga Estévez

Förfarande : 2008/0093(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0278/2008

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2008–31 juli 2012 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien

(KOM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets förordning (KOM(2008)0243),

–   med beaktande av artikel 37 och artikel 300.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0199/2008),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A6‑0278/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets förordning med de ändringar som gjorts och godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Islamiska republiken Mauretanien parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Lissabonsfördragets ikraftträdande kommer att medföra ett närmare interinstitutionellt samarbete som bl.a. bör leda till att Europaparlamentet får större och bättre tillgång till all information som rör fiskeavtalen, inbegripet under förhandlingarna om protokollen.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

En ledamot av Europaparlamentets fiskeriutskott ska delta som observatör i sammanträdena och arbetena i den gemensamma kommitté som avses i artikel 10 i avtalet. Vid dessa sammanträden får även företrädare för den del av fiskesektorn som berörs av detta avtal delta.

Motivering

Europaparlamentet brukar vanligtvis begära att ledamöter av fiskeriutskottet ska få delta i den gemensamma kommittén. Då Lissabonfördraget sannolikt kommer att godkännas, enligt vilket parlamentet kommer att behöva ge sitt samtycke, är det lämpligt att hänvisa till möjligheten att få mer och bättre information så snart det nya protokollet träder ikraft.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Kommissionen ska till Europaparlamentet översända slutsatserna från de sammanträden som hålls i den gemensamma kommitté som avses i artikel 10 i avtalet. Under protokollets sista giltighetsår, och innan ett nytt avtal om att förnya protokollet ingås, ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om protokollets genomförande.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4b

 

I enlighet med artikel 30.3 i budgetförordningen1, och andemeningen i Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2008 om öppenhet i ekonomisk frågor2 ska kommissionen på sin webbplats varje år offentliggöra en förteckning över de enskilda slutmottagarna av EU:s ekonomiska stöd.

 

____________

1 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).

2 P6_TA-PROV(2008)0051.

Motivering

Detta ändringsförslag innehåller mera specifika krav för detaljerad rapportering om slutmottagare av ekonomisk ersättning som betalas ut av EU.

MOTIVERING

1. Inledning

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien trädde i kraft 2006 för en period på sex år. Det fiskeprotokoll som ingår i detta avtal gäller från den 1 augusti 2006 till den 31 juli 2008[1].

Den 14 december 2007 föreslog kommissionen rådet att protokollet[2] skulle sägas upp eftersom fiskemöjligheterna inte utnyttjades till fullo, i synnerhet inte de som avsåg kategori 9 rörande små pelagiska arter.

I februari 2008 avvisade EU:s fiskeministrar alternativet att säga upp protokollet för att i stället välja en omförhandling av det. Även Europaparlamentet var emot att protokollet skulle sägas upp eftersom detta skulle kunna medföra en risk för avtalets fortlevnad, och eftersom parlamentet ansåg att det låga utnyttjandet av vissa fiskemöjligheter till viss del berodde på att nuvarande protokoll inte hade förhandlats fram på rätt sätt.

2. Förslag till nytt fiskeprotokoll

Europeiska kommissionen har således omförhandlat ett nytt protokoll som undertecknades den 13 mars 2008. I detta protokoll har giltighetstiden förlängts från två till fyra år (1 augusti 2008–31 juli 2012) samtidigt som fiskemöjligheterna kraftigt har beskurits, bl.a. med 25 % för kategori 5 (bläckfiskfiske), 10–50 % för kategorierna rörande demersala arter och 43 % för kategori 9 rörande pelagiskt fiske. I det senaste fallet minskar fiskemöjligheterna från 440 000 ton/år till 250 000 ton/år, samtidigt som minskningen för kategorin bläckfiskfiske ligger på 55 % om man beaktar de två senaste åren och inkluderar den minskning som gjordes redan i maj 2006.

Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2 i protokollet fastställs till 86 miljoner euro för det första året, precis som i det föregående protokollet, 76 miljoner euro för det andra året, 73 miljoner euro för det tredje året och 70 miljoner euro för det sista året. Av dessa belopp kommer 11 miljoner euro att avsättas för utvecklingssamarbete inom den mauretanska fiskerinäringen under det första året och 16 miljoner, 18 miljoner respektive 20 miljoner euro vart och ett av de följande åren. Även om det inte ingår i protokollets normativa del anges det i en förklarande anmärkning i kommissionens förslag att skillnaden i förhållande till vad Mauretanien skulle ha fått om samma ekonomiska ersättning hade utgått som i nuvarande protokoll under de fyra kommande åren, skulle kunna kompenseras med ett anslag från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) på 40 miljoner euro under tre år med början 2009, om omständigheterna tillåter.

Det beräknas dessutom att fartygsägarnas bidrag genom betalning för licenser kommer att öka till 15 miljoner euro per år, dvs. 60 miljoner euro under det nya protokollets giltighetstid.

Om den mängd på 250 000 ton/år som fastställts för kategori 9 rörande små pelagiska arter överskrids, fastställs det dessutom ett kompletterande bidrag på 40 euro/ton fångad fisk jämfört med de 15 euro/ton som föreskrivs i det nuvarande protokollet.

Nedanstående tabell visar en jämförelse mellan de viktigaste beståndsdelarna i det nuvarande protokollet och det protokoll som träder i kraft den 1 augusti 2008.

Fiskekategori

 

Genomsnittligt utnyttjande av fiskemöjligheter 2006/2008

GT

eller maxlicenser

per licensperiod

Medlemsstat

 

GT

licenser

eller årlig maxgräns

för fångster

per medlemsstat

Kategori 1 Fartyg för fiske efter kräftdjur, utom languster och krabba

92,8%

9 440/9 570 GT

Spanien

7 183/7 313 GT

Italien

1 371/1 371 GT

Portugal

886/886 GT

Kategori 2 Fiske efter svart kummel med bottentrålare och botten-långrevsfartyg

73 %

3 600/3 240 GT

Spanien

3 600/3 240 GT

Kategori 3 Fiske efter andra demersala arter än svart kummel, med andra redskap än trål

27,2%

2 324/1 162 GT

Spanien

1 500/1 162 GT

Förenade kungariket

800/0 GT

Malta

24/0 GT

Kategori 4 Bottentrålare med frysanlägg-ning för fiske efter demersala arter

0 %

750/375 GT

Grekland

750/375 GT

Kategori 5 Bläckfiskar

64,3%

18 600/13 950 GT

43/32 licenser

Spanien

39/24 licenser

Italien

4/4 licenser

Portugal

0/1 licens

Grekland

0/3licencias

Kategori 6 Languster

63,9%

300 GT

Portugal

300/300 GT

Kategori 7 Notfartyg för tonfiskfiske, med frys-anläggning

22,6%

36/22 licenser

Spanien

17/17 licenser

Frankrike

20/5 licenser

Malta

1/0 licens

Kategori 8 Spöfiskefartyg och ytlång-revsfartyg

44,8%

31/22 licenser

Spanien

23/18 licenser

Frankrike

5/4 licenser

Portugal

3/0 licenser

Kategori 9 Trålare för pelagiskt fiske, med frys-anläggning

35 %

22/17 licenser för högst

440 000/250 000 ton

Neder-länderna

194 000 ton

Litauen

128 000 ton

Lettland

77 000 ton

Tyskland

15 000 ton

Förenade kungariket

8 000 ton

Portugal

6 000 ton

Frankrike

6 000 ton

Polen

6 000 ton

Kategori 10 Krabba

65,5%

300/300 GT

Spanien

300/300 GT

Kategori 11

Fartyg för pelagiskt fiske, utan frys-anläggning

0 %

15 000/15 000 GT per månad i årsgenomsnitt

 

 

3. Analys av förslaget:

Om kommissionen var så kritisk mot det föregående protokollet att den övervägde att säga upp det eftersom de fiskemöjligheter för vilka man betalade inte utnyttjades till fullo, har föredraganden svårt att förstå hur det kommer sig att kommissionen nu har förhandlat fram ett nytt protokoll där fiskemöjligheterna kraftigt har beskurits i så gott som alla kategorier, inklusive i de kategorier som utnyttjades till fullo. Dessutom införs andra allvarliga restriktioner, såsom en ny biologisk återhämtningsperiod på två månader, samtidigt som den ekonomiska ersättningen ligger kvar på samma nivå under det första året och därefter minskar med högst 19 % under protokollets sista år.

Föredraganden vill även återge de klagomål som inkommit om den bristande dialogen mellan kommissionen, näringen och medlemsstaterna i de sista stadierna av förhandlingen. En bra illustration är kritiken från Europêche som påpekar att alla protokoll i så stor utsträckning som möjligt ska tillfredsställa gemenskapsflottans behov av fiskemöjligheter och även innehålla tekniska åtgärder som gör det möjligt att utnyttja dessa möjligheter.

När det gäller den nya biologiska återhämtningsperioden i maj och juni som läggs till den befintliga återhämtningsperioden i september och oktober för så gott som alla fiskekategorier, måste det påpekas att detta var en begäran som Mauretanien gjorde i sista stund utanför den gemensamma vetenskapliga kommittén, som är det organ som ska besluta i sådana frågor. Kommissionen accepterade den nya återhämtningsperioden utan att först ha rådfrågat vare sig näringen eller medlemsstaterna. Den mauretanska förhandlingsparten räddade ärendet genom att presentera en egen vetenskaplig rapport, som sammanställts på ett par dagar (rapporten är daterad den 5 mars 2008) och som endast innehåller en analys av bläckfiskfisket, trots att återhämtningsperioden rör nästan alla kategorier.

Man skulle kunna ha överseende med den slapphänthet som har rått för att lösa ett tillfälligt problem, men den nya återhämtningsperioden är permanent, vilket innebär ytterligare en börda för flottorna som det finns mycket få argument för.

För bläckfiskfisket tillämpas inte återhämtningsperioden på samma sätt för gemenskapsflottan och den mauretanska flottan, då de småskaliga mauretanska fartygen har ett uppskov på 15 dagar. Detta går emot normal praxis som säger att de biologiska återhämtningsperioderna ska tillämpas på alla flottor som bedriver samma typ av fiske, vilket är den bästa garantin för att nå önskade resultat. Föredraganden anser att vetenskapliga spörsmål ska behandlas med nödvändig transparens och beslutas i för ändamålet avsedda organ och kan därför inte annat än protestera mot den bristande stringensen i det tillämpade förfarandet.

Ett annat allvarligt problem som gemenskapsflottorna i detta fiskevatten brottas med är bordningar. Under den senaste tiden har gemenskapsflottorna ansatts av de mauretanska myndigheterna medan de bedrivit fiskeverksamhet. Då antalet sådana fall har ökat har kommissionen tagit upp problemet i de senaste sammanträdena i de gemensamma kommittéerna, mot bakgrund av att de mauretanska myndigheterna inte uppfyller de minimikrav som fastställs i kapitel VII i protokollet, t.ex. när det gäller de inspektionsrapporter som myndigheterna måste överlämna till fartygsägarna.

Denna situation gör gemenskapsflottan väldigt sårbar. På grund av avsaknaden av garantier i det mauretanska rättssystemet tvingas redarna lösa frågan om bordningar genom att betala böter så att de ska kunna återuppta fisket eller rädda den fisk som redan har fångats.

Kommissionen och dess mauretanska motpart har kommit överrens om att inrätta en arbetsgrupp som under sex månader ska följa upp alla bordningar av gemenskapsfartyg. Föredraganden välkomnar detta initiativ och hoppas att dessa förfaranden framöver ska kunna lösas med strikt iakttagande av lagen.

En annan aspekt som har påpekats av näringen är det problem som uppstår när de tekniska åtgärderna inte tydligt anges i protokollen. De förhandlade fiskemöjligheterna tjänar nämligen inte någonting till om det inte är möjligt att fiska till följd av att tekniska åtgärder inte har fastställts. Tyvärr är det inte första gången som detta problem uppstår, och detta är inte det enda fiskeprotokoll som har drabbats, och föredraganden anser att kommissionen i framtiden bör se till att de tekniska aspekterna är ordentligt lösta innan den undertecknar protokollen.

I detta fall är ett av de främsta problemen fiskeredskapet ”quisquillera” eller ”rastrilladora” (slags bottenskrapa), som enligt mauretansk lag har varit förbjudet i bara några år. Detta förbud är ganska överraskande eftersom det rör sig om ett redskap som i allmänhet är godkänt inom olika internationella fiskefora och som dessutom vanligtvis används av forskningsinstitut, t.ex. det spanska oceanografiska institutet (IEO), i deras forskningskampanjer för att undersöka skaldjur, eftersom det annars är praktiskt taget omöjligt att fånga dem.

Som svar på detta problem har den gemensamma vetenskapliga kommittén gått med på att genomföra en vetenskaplig utvärdering som skjuter upp de slutgiltiga beslutet till den 1 november, och under tiden kommer gemenskapsflottan att kunna använda detta redskap.

Mer positivt för skaldjursflottan är att faktabladet för kategori 1 från och med den 1 augusti omfattar användningen av skyddsnät, ett redskap som däremot är tillåtet enligt artikel 24 i den mauretanska fiskelagstiftningen men som inte fått användas av gemenskapsflottan.

Även kategori 5 måste nämnas i samband med den del av flottan som fiskar bläckfisk, då avtalet med Mauretanien är det viktigaste avtalet för denna flotta sedan den tvingades att lämna Marockos fiskevatten. Denna flotta är av stort intresse även för Mauretanien, då den betalar de högsta avgifterna för fiskelicenser.

Denna flotta har under en längre tid varit kritisk mot förhandlingarna om de senaste protokollen. Den hävdar att ett otal tekniska problem kraftigt begränsar lönsamheten och utnyttjandet av fiskemöjligheterna. Det har till och med gått så långt att bläckfiskfiskeflottan under det ett och ett halvt år som det nuvarande protokollet har varit i kraft gradvis har försvunnit från fiskevattnet, och den 31 december 2007 fattades ett besluta om att helt upphöra med verksamheten för de fartyg som fortfarande var kvar i området, nämligen 20 spanska och 4 italienska fartyg.

Problemet beror i grunden på att den minsta storleken för bläckfisk har fastställts till 500 gram, vilket är den högsta siffran i hela området: 350 gram i Senegal och 400 gram i Marocko. Kommissionen har avvisat alla möjligheter att luckra upp detta mått, inklusive alternativet att fastställa ett toleransintervall på mellan 10 % och 15 % för fångade exemplar som väger mellan 300 och 500 gram. Kommissionen hävdar att den avvaktar en studie som ska genomföras efter det beslut som fattades vid det senaste sammanträdet i fiskerikommittén för östra Centralatlanten (CECAF) om det önskvärda i att fastställa en gemensam minimistorlek för hela regionen.

Enligt den vetenskapliga rapport som utarbetats av det mauretanska forskningsinstitutet för oceanografi och fiske (IMROP) för att stödja inrättandet av den nya biologiska återhämtningsperioden och som koncentrerar sig på en analys av bläckfiskar, kan storlek 8 (mellan 300 och 500 gram) för det industriella fisket utgöra så mycket som 50 % av den totala fångsten i november, vilket skulle bevisa den goda återhämtning som har skett under de senaste åren. Det är på sin plats att påpeka att bläckfisken är en typiskt opportunistisk art med en kort livslängd på ca ett år, vilket innebär att även om lekbeståndets biomassa består av små exemplar är det möjligt att få till stånd en god återhämtning.

Den faktiska situationen för denna art och för fisket måste således omgående analyseras och tas i beaktande, och det är nödvändigt att snarast möjligt hitta en rimlig lösning inom den gemensamma vetenskapliga kommittén som går i den riktning som har utstakats av CECAF.

När det gäller fördelningen av fiskemöjligheterna måste det nämnas att de fördelningsnycklar som har sin grund i den relativa stabiliteten inte har följts för denna kategori, då kommissionen på egen hand har inkluderat två nya flottsegment. Kommissionens argument är att dessa flottor redan hade erhållit fiskemöjligheter i det nuvarande protokollet till följd av ett underutnyttjande från den spanska flottans sida. Det finns dock inget som talar för att kommissionen skulle ha rätt att förutsätta ett nytt underutnyttjande innan förfarandet för ansökningar om licenser har påbörjats. Enligt uppgifter från kommissionen själv ska dessa medlemsstater dessutom inte heller ha utnyttjat de nya möjligheter som gavs dem.

Sammanfattningsvis välkomnar föredraganden att det fortfarande finns ett fiskeprotokoll med Mauretanien. Däremot ifrågasätter hon det arbete som genomfördes under förhandlingens gång, då varken näringen eller medlemsstaterna hördes i tillräcklig utsträckning, vilket resulterade i ett protokoll enligt vilket fiskemöjligheterna har minskat avsevärt samtidigt som den ekonomiska ersättningen mer eller mindre ligger kvar på samma nivå. Frågor som rör viktiga tekniska aspekter för de främsta flottorna har inte lösts, utan tvärtom har det införts nya restriktioner såsom ytterligare en biologisk återhämtningsperiod, som inte har diskuterats i den gemensamma vetenskapliga kommittén, och principen om relativ stabilitet har inte respekterats.

Föredraganden hoppas att de fyra år under vilka det nya protokollet kommer att gälla ska utgöra en bättre ram för dialog som gör det möjligt att lösa dessa oegentligheter så att de inte drabbar framtida protokoll.

  • [1]  Kommissionens förordning (EG) nr 1801/2006 av den 30 november 2006. EUT L 343, 8.12.2006.
  • [2]  KOM(2007)0782.

YTTRANDE från utskottet för utveckling (24.6.2008)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets förordning om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2008–31 juli 2012 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien
(KOM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS))

Föredragande: Josep Borrell Fontelles

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska unionens politik för utvecklingssamarbete och den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) måste vara samstämmiga, samordnade och komplettera varandra. De ska gemensamt bidra till att minska fattigdomen och främja en hållbar utveckling i de berörda länderna.

Enligt besluten från FN:s toppmöte i Johannesburg 2002 har EU åtagit sig att säkra ett hållbart fiske i hela världen genom att bevara eller återupprätta bestånden på en nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning.

EU har accepterat uppförandekoden för ansvarsfullt fiske från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i syfte att främja ett fiske som är hållbart på lång sikt och bekräfta att rättigheten att bedriva fiske medför en skyldighet att göra detta på ett ansvarsfullt sätt för att trygga att havets levande resurser bevaras och förvaltas effektivt.

EU:s närvaro i avlägsna fiskevatten är ett legitimt mål, men det är viktigt att understryka att samtidigt som EU:s fiskeintressen skyddas bör hänsyn också tas till intresset för att utveckla de länder med vilka fiskeavtal ingås.

Europaparlamentets utvecklingsutskott välkomnar resolutionen från den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen av den 22 juni 2006 om fisket och dess sociala och miljömässiga aspekter i utvecklingsländerna, framför allt med hänsyn till att man i denna resolution understryker att skyddet av EU:s och AVS-ländernas fiskeintressen bör samordnas, dels med en hållbar förvaltning av fiskeresurserna i ekonomiskt, socialt och ekologiskt avseende, dels med upprätthållandet av inkomstmöjligheterna för de kustsamhällen som är beroende av fisket.

Utvecklingsutskottet betonar vidare den hänvisning som görs i AVS–EU:s partnerskapsavtal om fiske till att Cotonouavtalet måste respekteras. Utskottet understryker att artikel 9 i Cotonouavtalet om mänskliga rättigheter, demokratiska principer, goda styrelseformer och rättsstatliga principer måste beaktas till fullo, och välkomnar de garantier som kommissionens avdelningar har gett om att de kommer att beakta artikel 9 vid förhandlingar om avtal med utvecklingsländer, inbegripet med andra länder än AVS-länderna.

Det föreslagna avtalet kommer att upphäva och ersätta det avtal mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien som trädde i kraft den 1 augusti 2006.

Protokollet och bilagan har ingåtts för en period om fyra år från och med datumet för antagandeförfarandets slutförande och ska förlängas automatiskt för ytterligare en fyraårsperiod, till den 31 juli 2012.

Fiskemöjligheterna enligt avtalet har fastställts för att omfatta elva olika kategorier som fördelats mellan Spanien, Italien, Portugal, Grekland och Frankrike.

För kategorierna 1-4, 6, 10 och 11 har den totala tillåtna maximikapaciteten fastställts till 29 947 BT (bruttotonnage).

För kategorierna 5, 7, 8 och 9 har totalt 93 licenser godkänts.

Den ekonomiska ersättning som fastställs i protokollet uppgår till 86 miljoner euro för det första året, 76 miljoner euro för det andra året, 73 miljoner euro för det tredje året och 70 miljoner euro för det fjärde året. En del av denna ekonomiska ersättning ska användas som ekonomiskt stöd för genomförandet av den nationella fiskeripolitiken, nämligen 11 miljoner euro för det första året, 16 miljoner euro för det andra året, 18 miljoner euro för det tredje året och 20 miljoner euro för det fjärde året, varav 1 miljon euro ska avsättas varje år som stöd till nationalparken Banc d'Arguin.

Utvecklingsutskottet välkomnar den ovan nämnda kopplingen till nationella initiativ och hoppas att dessa kan komma att inbegripa finansieringen av lokala infrastrukturprojekt för bearbetning och saluföring av fisken, vilket skulle göra det möjligt för den lokala befolkningen att bedriva mer än enbart husbehovsfiske.

Utvecklingsutskottet välkomnar också att avtalet delvis grundas på en bedömning av det lokala fisket och att det främjar vetenskapligt och tekniskt samarbete med de lokala myndigheterna. I den ovan nämnda AVS-EU-resolutionen anser man att en vetenskaplig bedömning av resurserna bör vara en förutsättning för att få fiskerättigheter, och att en årlig resursbedömning bör vara ett villkor för att få ytterligare fisketillstånd.

Utvecklingsutskottet kan inte tillstyrka det förfarande som tillämpats för detta avtal, eftersom Europaparlamentet borde ha involverats i det förhandlingsmandat som rådet skulle ge kommissionen, och parlamentet borde ha hållits underrättat om hur förhandlingarna utvecklas.

Parlamentet hördes om det föreslagna avtalet först i maj 2008, det vill säga två månader efter det att avtalet hade initierats med målet att träda i kraft den 1 augusti 2008. Parlamentet borde protestera och insistera på att detta förfarande är oacceptabelt.

Kommissionen och rådet måste komma överens om villkor som skulle ge parlamentet en verklig möjlighet att höras. Om en sådan överenskommelse inte kan nås, bör fiskeriutskottet på parlamentets vägnar protestera mot den nuvarande situationen, vilket även inbegriper en möjlighet att rösta emot fiskeavtal som lagts fram enligt det nuvarande förfarandet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Den ekonomiska ersättningen från gemenskapen bör användas för att utveckla de kustsamhällen som lever av fisket och för att inrätta små lokala frys- och bearbetningsindustrier.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien

Referensnummer

KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

Ansvarigt utskott

PECH

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

DEVE

22.5.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Josep Borrell Fontelles

27.5.2008

 

 

Antagande

24.6.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil, Mauro Zani

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mihaela Popa, Renate Weber

YTTRANDE från budgetskottet (18.6.2008)

till fiskeriutskottet

om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2008‑31 juli 2012 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien
(KOM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS))

Föredragande: Helga Trüpel

KORTFATTAD MOTIVERING

Det nuvarande partnerskapsavtalet om fiske med Mauretanien förhandlades fram och trädde i kraft 2006. Det åtföljande protokollet avsåg två år från den 1 augusti 206 till den 31 juli 2008 och skulle förnyas två gånger för perioder på två år. Både EU och Mauretanien välkomnade detta viktiga avtal, inte minst mot bakgrund av den mauretanska regeringens behov under den period som präglades av återgången till demokrati efter militärstyre.

I december 2007 lade kommissionen fram ett förslag till beslut till rådet om uppsägning av protokollet, mot bakgrund av att EU-flottornas användning av fiskemöjligheterna var ”icke‑optimala”. Uppenbarligen var vissa segment av EU-flottorna av olika skäl inte lika intresserade av avtalet som de hade varit 2006. Kommissionen konstaterade även att det fanns oro över den biologiska statusen för vissa av de bestånd som fiskas.

Kommissionen menade att eftersom fiskemöjligheterna underutnyttjades kraftigt hade den inget annat val än att säga upp protokollet för att visa ekonomiskt ansvarstagande, samtidigt som den försökte förhandla fram ett nytt protokoll med Mauretanien för att fisket skulle kunna fortsätta.

Detta var en stor chock för Mauretanien, och kom mindre än 18 månader efter att protokollet hade börjat gälla.

Det föreliggande förslaget är resultatet av detta och är tänkt att ersätta det existerande protokollet. Det bör träda i kraft den 1 augusti 2008 för en period på två år, och om ingen av parterna beslutar att ändra det igen, kunna förnyas fram till den 31 juli 2012.

Som man kan avläsa ur tabellen minskar fiskemöjligheterna kraftigt för sju av 11 fiskekategorier. I de övriga kategorierna sker inga förändringar, förutom i ett fall med en 1‑procentig ökning.

FiSKEKATEGORI

FISKEMÖJLIGHETERENLIGT NUVARANDE ProtoKoLl

2006-2008

FISKEMÖJLIGHETER ENLIGT DET FÖRESLAGNA PROTOKOLLET

2008-2012

PROCENTUELL FÖRÄNDRING

Kategori 1: Fartyg för fiske efter kräftdjur, utom languster och krabba

9 440 gt

9 570 GT

1% ÖKNING

Kategori 2: Fiske efter svart kummel med bottentrålare och bottenlångrevsfartyg

3 600 gt

3 240 GT

10% MINSKNING

Kategori 3: Fiske efter andra demersala arter än svart kummel, med andra redskap än trål

2 324 gt

1 162 GT

50% MINSKNING

Kategori 4: Bottentrålare med frysanläggning för fiske efter demersala arter

750 gt

375 GT

50% MINSKNING

Kategori 5: Bläckfiskar

18 600 gt

43 licences

13 950 GT

32 licences

25% MINSKNING

Kategori 6: Languster

300 gt

300 GT

INGEN FÖRÄNDRING

Kategori 7: Notfartyg för tonfiskfiske, med frysanläggning:

36 licenceR

22 licenceR

38% MINSKNING

Kategori 8: Tonfiskfartyg för krokfiske med spö och tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev

31 licenceR

22 licenceR

29% MINSKNING

Kategori 9: frysanläggning Pelagiskt fiske

22 licenceR fÖr EN referenSFÅNGSTMÄNGD PÅ 440 000 ton

17 licenceR fÖr EN REFERENSFÅNGSTMÄNGD PÅ 250 000 ton

23% MINSKNING AV licenceR,

43% MINSKNING AV referenSFÅNGMÄNGD

Kategori 10: Fiske efter krabba

300 gt

300 GT

INGEN FÖRÄNDRING.

Kategori 11: Fartyg för pelagiskt fiske utan frysanläggning

15 000 GT per month, averaged over the year

15 000 GT per month, averaged over the year

INGEN FÖRÄNDRING.

Det ekonomiska stödet fastställs enligt följande:

 

År 1

År 2

År 3

År 4

Totalt

EU:s ekonomiska stöd

(i miljoner euro)

86

76

73

70

305

varav avser genomförande av den nationella fiskepolitiken

11

16

18

20

65

Dessa belopp ska jämföras med 86 miljoner euro per år enligt det nuvarande protokollet, varav 11 miljoner euro avsåg genomförandet av den nationella mauretanska fiskepolitiken.

Slutligen beräknas EU:s fartygsägaravgifter uppgå till cirka 15 miljoner euro per år om möjligheterna utnyttjas fullt ut.

Med tanke på känsligheten hos en del av de bestånd som fångas (t.ex. bläckfisk och små pelagiska fiskarter), och trots att detta inte systematiskt leder till en minskning av fångstnivåerna, vore det ändå bra om fångstnivåerna för flera bestånd kunde minskas, även om föredraganden tar avstånd från det brutala sätt på vilket gemenskapen tvingade Mauretanien till förhandlingsbordet.

I en fotnot till protokollet står att budgetanslaget på 40 miljoner euro skulle kunna göras tillgängligt för tre år från 2009 om de uppställda villkoren uppfylls. Dessa villkor är outtalade, och det är heller inte klart om det rör sig om extra eller redan planerade pengar.

Om det är nya pengar så är det ett positivt steg mot ett avskaffande av kopplingen mellan det belopp som betalas ut till ett land och den mängd fisk som tillåts fångas. En sådan politik innebär direkta och allvarliga påtryckningar på de tredje länder som medger överutnyttjande av sina marina resurser.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Artikel 2 - punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska årligen offentliggöra en förteckning över de fartyg som verkar inom varje kategori som finns med i detta protokoll.

Motivering

För att öka insynen när det gäller utgifterna av gemenskapsmedel, ska även en förteckning över de fartyg som verkar inom ramen för detta avtal publiceras.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

I enlighet med artikel 30.3 i budgetförordningen1, och andemeningen i Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2008 om öppenhet i ekonomisk frågor ska kommissionen på sin webbplats varje år offentliggöra en förteckning över de enskilda slutmottagarna av EU:s ekonomiska stöd.

 

____________

1 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1). Förordning senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).

Motivering

Detta ändringsförslag innehåller mera specifika krav för detaljerad rapportering om slutmottagare av ekonomisk ersättning som betalas ut av EU.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4b

 

Innan protokollet löper ut och innan förhandlingar om en eventuell förlängning inleds ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en efterhandsutvärdering av protokollet, tillsammans med en kostnadsnyttoanalys.

Motivering

En utvärdering av det nuvarande protokollet är nödvändig innan nya förhandlingar inleds för att man skall veta vilka förändringar som möjligen bör tas med i ett eventuellt nytt avtal.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien

Referensnummer

KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

Ansvarigt utskott

PECH

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

BUDG

22.5.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Behandling i utskott

16.6.2008

 

 

 

Antagande

16.6.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Reimer Böge, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Francesco Musotto, Cătălin-Ioan Nechifor, László Surján, Kyösti Virrankoski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Paul Rübig

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien

Referensnummer

KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

21.5.2008

Ansvarigt utskott

Tillkännagivande i kammaren

PECH

22.5.2008

Rådgivande utskott

Tillkännagivande i kammaren

DEVE

22.5.2008

BUDG

22.5.2008

 

 

Föredragande

Utnämning

Carmen Fraga Estévez

5.5.2008

 

 

Antagande

26.6.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Ingivande

27.6.2008