Betänkande - A6-0279/2008Betänkande
A6-0279/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 999/2001 med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

30.6.2008 - (KOM(2008)0053 – C6‑0054/2008 – 2008/0030(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Gyula Hegyi

Förfarande : 2008/0030(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0279/2008
Ingivna texter :
A6-0279/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 999/2001 med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

(KOM(2008)0053 – C6‑0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0053),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 154.4 b i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0054/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0279/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 999/2001

Artikel 9 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 9.3 ska ersättas med följande:

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall, när det gäller kriterierna i punkt 5 i bilaga V, inte tillämpas på idisslare som har genomgått ett alternativt test som godkänts av kommissionen och där testresultaten är negativa.

 

De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 24.3.”

Motivering

Denna åtgärd bör anpassas till det föreskrivande förfarandet med kontroll, i likhet med snabbtesterna i artikel 5.3 och de alternativa testerna i artikel 8.2.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 999/2001

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) I artikel 13.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

En medlemsstat får, trots bestämmelserna i detta stycke, tillämpa andra åtgärder som erbjuder motsvarande skyddsnivå, om dessa åtgärder har godkänts enligt det förfarande som avses i artikel 24.2, på grundval av kriterier som antagits i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 24.3.

Motivering

Vid bedömningen av huruvida åtgärderna erbjuder motsvarande skyddsnivå bör man grunda sig på kriterier som antagits i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 999/2001

Artikel 23a – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) godkännande av de snabbtester som avses i artikel 5.3 tredje stycket samt artiklarna 6.1 och 8.2,

(a) godkännande av de snabbtester som avses i artikel 5.3 tredje stycket samt artiklarna 6.1, 8.2 och 9.3,

Motivering

Även i artikel 9.3 hänvisas till dessa tester.

MOTIVERING

Transmissibel spongiform encefalopati (TSE) utgör ett allvarligt hot mot vår hälsa. Denna dödliga, smittsamma sjukdom sprids genom ett särskilt protein som finns i smittat kött. Sjukdomen leder till att människors hjärnor bryts ned. Tack vare sträng gemenskapslagstiftning kunde denna epidemi bromsas. I detta betänkande kompletterar föredraganden det utmärkta arbete som den tidigare föredraganden har gjort genom att lägga till nya delar som ska regleras genom det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Kommissionens förslag är ett steg i rätt riktning, men det bör ändras. Vi måste vara ytterst försiktiga och se till att det föreskrivande förfarandet med kontroll inte fördröjer åtgärderna mot TSE. Vi måste också undvika att skapa luckor i lagstiftningen när vi beviljar medlemsstaterna undantag. Europaparlamentets roll är mycket viktig i denna process eftersom det råder öppenhet kring dess arbete och handlingar. Efter alla de välkända skandalerna kring TSE-fall behöver och förtjänar den europeiska allmänheten med rätta denna öppenhet.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 999/2001 med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

Referensnummer

KOM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD)

Framläggande för parlamentet

6.2.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

21.2.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

21.2.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

8.4.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Gyula Hegyi

26.2.2008

 

 

Behandling i utskott

27.5.2008

 

 

 

Antagande

24.6.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Iles Braghetto, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Elspeth Attwooll

Ingivande

30.6.2008