ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оцветителите, които могат да се добавят към лекарствени препарати (преработeна версия)

1.7.2008 - (COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: József Szájer
(Преработка – член 80а от Правилника)

Процедура : 2008/0001(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0280/2008
Внесени текстове :
A6-0280/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оцветителите, които могат да се добавят към лекарствени препарати (преработена версия)

(COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0001),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6‑0026/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[1],

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6‑0280/2008),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество,

1.  одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр.1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission[1] was amended by Council Decision 2006/512/EC of 17 July 2006[2]. Article 5a of amended Decision 1999/468/EC introduced the new 'regulatory procedure with scrutiny' (RPS) for 'measures of a general scope which seek to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with codecision, inter alia by deleting some of those elements or by supplementing the instrument by the addition of new non-essential elements'.

Following the screening of the existing legislation and on-going procedures[3], the European Commission presented inter alia this recast proposal, transformed from a codification in order to incorporate the amendments necessary for the alignment to RPS.

In its decision of 12 December 2007 the Conference of Presidents designated the Committee on Legal Affaires as the lead Committee to deal with this 'comitology alignment' and the specialised committees as opinion-giving committees. The Conference of Committee Chairs agreed on 15 January 2008 on the modalities of cooperation between the Committee on Legal Affairs and the other committees involved.

In view of the fact that the proposed alignment to RPS is complete, the Committee on Legal Affairs does not propose any amendments, apart from the technical adaptations suggested by the Consultative Working Party of the Legal Services.

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (5.6.2008)

на вниманието на комисията по правни въпроси

по предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оцветителите, които могат да се добавят към лекарствени препарати (преработена версия)
(COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD))

Докладчик по становище: Thomas Ulmer

* * * * * *

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва комисията по правни въпроси, която е водеща, да предложи за одобрение предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Оцветители за лекарствени препарати (Преработена версия)

Позовавания

COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Водеща комисия

JURI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Thomas Ulmer

13.3.2008

 

 

Разглеждане в комисия

5.5.2008

 

 

 

Дата на приемане

3.6.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ ПОД ФОРМАТА НА ПИСМО НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 28 февруари 2008 г.

СТАНОВИЩЕ

                                            НА ВНИМАНИЕТО НА    ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                       СЪВЕТА

                                                       КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оцветителите, които могат да се добавят към лекарствени препарати

COM(2008)0001 от 11 януари 2008 г. – 2008/0001(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свои заседания на 22 януари и на 6 февруари 2008 г. за разглеждане, наред с друго, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на заседанието[1], след като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преработка на Директива 78/25/ЕИО от 12 декември 1977 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се за оцветителите, които могат да се добавят към лекарствени препарати, консултативната работна група констатира единодушно, че в член 2 думите "общите и специфични критерии за чистота" следва да бъдат заменени от думите "общите спецификации за цветните алуминиеви лакове и специфичните критерии за чистота".

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в настоящото становище. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с тези изменения по същество, предложението се свежда до обикновена кодификация и не променя по същество въпросните актове.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

Юрисконсулт                                  Юрисконсулт                                  Генерален директор

  • [1]  Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и немски език, като за основа беше ползван френският текст, който е език на оригинала за разглеждания текст

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Оцветители за лекарствени препарати (преработка)

Позовавания

COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Дата на представяне на ЕП

11.1.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

19.2.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

József Szájer

19.12.2007

 

 

Дата на приемане

26.6.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Дата на внасяне

1.7.2008