BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om stoffer, der må tilsættes lægemidler med henblik på farvning af disse (omarbejdning)

1.7.2008 - (KOM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: József Szájer
(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 80a)

Procedure : 2008/0001(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0280/2008
Indgivne tekster :
A6-0280/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om stoffer, der må tilsættes lægemidler med henblik på farvning af disse (omarbejdning)

(KOM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD))

(Fælles beslutningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0001),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0026/2008),

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[1],

–       der henviser til forretningsordenens artikel 80a og artikel 51,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0280/2008),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de eksisterende retsakter, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden nogen indholdsmæssige ændringer;

1.      godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EFT L 77 af 28.3.2002, s. 1.

BEGRUNDELSE

Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen[1], er blevet ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006[2]. Ved artikel 5a i den ændrede afgørelse 1999/468/EF indføres der en ny "forskriftsprocedure med kontrol" for generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, der er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, herunder ved at lade visse sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

Efter screeningen af den eksisterende lovgivning og de igangværende procedurer[3] har Kommissionen blandt andet fremlagt det foreliggende forslag om omarbejdning, der er omformet fra en kodificering for at indarbejde de ændringer, der er nødvendige med henblik på en tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol.

I sin afgørelse af 12. december 2007 udpegede Formandskonferencen Retsudvalget som korresponderende udvalg og de specialiserede udvalg som rådgivende udvalg for denne "komitologitilpasning". Udvalgsformandskonferencen fastsatte den 15. januar 2008 de nærmere vilkår for samarbejdet mellem Retsudvalget og de øvrige berørte udvalg.

I betragtning af at den foreslåede tilpasning til den nye forskriftsprocedure med kontrol er fuldstændig, foreslår Retsudvalget ikke andre ændringer end de tekniske tilpasninger, der er foreslået af den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester.

UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED (5.6.2008)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om stoffer, der må tilsættes lægemidler med henblik på farvning af disse
(KOM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD))

Rådgivende ordfører: Thomas Ulmer

******

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.

PROCEDURE

Titel

Farvestoffer til lægemidler (Omarbejdning)

Referencer

KOM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Korresponderende udvalg

JURI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Thomas Ulmer

13.3.2008

 

 

Behandling i udvalg

5.5.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

3.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik

BILAG: UDTALELSE I FORM AF EN SKRIVELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 28. februar 2008

UDTALELSE

TIL                                                 EUROPA-PARLAMENTET

                                                       RÅDET

                                                       KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om stoffer, der må tilsættes lægemidler med henblik på farvning af disse

KOM(2008)0001 af 11. januar 2008 - 2008/0001(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møder den 22. januar og den 6. februar 2008 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Rådets direktiv 78/25/EØF af 12. december 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om stoffer, der må tilsættes lægemidler med henblik på farvning af disse, konstaterede den rådgivende gruppe, at ordene "de almindelige renhedskriterier og specifikke renhedskrav" i artikel 2 bør erstattes af ordene "de generelle specifikationer for aluminiumlakker af farvestoffer og de specifikke renhedskriterier".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget eller i denne udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           M. PETITE

Juridisk konsulent                              Juridisk konsulent                   Generaldirektør

  • [1]  Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af arbejdsdokumentet som grundlag for behandlingen

PROCEDURE

Titel

Farvestoffer til lægemidler (Omarbejdning)

Referencer

KOM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Dato for høring af EP

11.1.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

19.2.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

József Szájer

19.12.2007

 

 

Dato for vedtagelse

26.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Dato for indgivelse

1.7.2008