ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ουσίες που μπορούν να προστεθούν στο φάρμακα για το χρωματισμό (αναδιατύπωση)

1.7.2008 - (COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγητής: József Szájer
(Αναδιατύπωση - άρθρο 80α του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2008/0001(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0280/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0280/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ουσίες που μπορούν να προστεθούν στο φάρμακα για το χρωματισμό (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0001),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0026/2008),

–   έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2201 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων[1],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80α και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0280/2008),

Α. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά τις διατάξεις που παραμένουν αμετάβλητες στα υπάρχοντα κείμενα, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των διατάξεων αυτών, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/EΚ της την 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[1] τροποποιήθηκε από την απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/EΚ της 17ης Ιουλίου 2006[2]. Το άρθρο 5α της τροποποιημένης απόφασης 1999/468/ΕΚ εισήγαγε τη νέα "κανονιστική διαδικασία με έλεγχο" (ΚΔΕ) για "μέτρα γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων βασικής πράξης που εκδόθηκε σύμφωνα με συναπόφαση, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης ορισμένων εξ αυτών ή της συμπλήρωσής τους με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων".

Μετά τον έλεγχο της υφιστάμενης νομοθεσίας και των συνεχιζόμενων διαδικασιών[3], η Επιτροπή υπέβαλε, μεταξύ άλλων την εν λόγω πρόταση αναδιατύπωσης, που μετασχηματίστηκε από κωδικοποίηση προκειμένου να ενσωματώσει τις τροπολογίες που είναι αναγκαίες για την ευθυγράμμιση προς την ΚΔΕ.

Με την απόφασή της της 12ης Δεκεμβρίου 2007 η Διάσκεψη των Προέδρων όρισε την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για την εν λόγω προσαρμογή στο πλαίσιο της επιτροπολογίας και τις ειδικές επιτροπές ως γνωμοδοτικές επιτροπές. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών συμφώνησε, στις 15 Ιανουαρίου 2008, όσον αφορά τους όρους της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και των άλλων εμπλεκομένων επιτροπών.

Με βάση το γεγονός ότι η προτεινόμενη ευθυγράμμιση προς την ΚΔΕ είναι πλήρης, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν προτείνει τροπολογίες πέρα από τις τεχνικές προσαρμογές που προτείνει η Συμβουλευτική Ομάδα των Νομικών Υπηρεσιών.

5.6.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ουσίες που μπορούν να προστεθούν στο φάρμακα για το χρωματισμό (Αναδιατύπωση)

(COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Thomas Ulmer

***************

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Χρωστικές ουσίες για φάρμακα (Αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Thomas Ulmer

13.3.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.5.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.6.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ       ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

             ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

             TΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ουσίες που μπορούν να προστεθούν στο φάρμακα για το χρωματισμό

COM(2008)0001 της 11ης Ιανουαρίου 2008 - 2008/0001 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και, κυρίως, το σημείο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 22 Ιανουαρίου 2008 με στόχο να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή[4], η συμβουλευτική ομάδα, στο πλαίσιο της εξέτασης της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 78/25/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1977 περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που μπορούν να προστεθούν στο φάρμακα για το χρωματισμό, η συμβουλευτική ομάδα όρισε διά κοινής συμφωνίας ότι, στο άρθρο 12, η διατύπωση «στα γενικά και ειδικά κριτήρια καθαρότητας» θα πρέπει να αντικατασταθεί με τους όρους "στα γενικά χαρακτηριστικά των λακκών αλουμινίου που παράγονται με βάση χρωστικές ύλες και στα ειδικά κριτήρια καθαρότητας".

Η εξέταση αυτή οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως αλλαγές στην ως άνω πρόταση ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η συμβουλευτική ομάδα συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά τις διατάξεις που παραμένουν αμετάβλητες στα υπάρχοντα κείμενα, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των διατάξεων αυτών, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

C. PENNERA                                      J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

Νομικός Σύμβουλος                           Νομικός Σύμβουλος                       Γενικός Διευθυντής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Χρωστικές ουσίες για φάρμακα (Αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

11.1.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

19.2.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

József Szájer

19.12.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.6.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Ημερομηνία κατάθεσης

1.7.2008

  • [1]  ΕΕ C 203, 17.7.1999, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11.
  • [3]  COM(2007)0740.
  • [4]  Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της την πρόταση στην αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα και εργάστηκε με βάση τη γαλλική η οποία αποτελεί εν προκειμένω την κύρια γλώσσα του εγγράφου εργασίας.