MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston lääkkeissä sallituista väriaineista (uudelleenlaatiminen)

1.7.2008 - (KOM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: József Szájer
(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 80 a artikla)

Menettely : 2008/0001(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0280/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0280/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lääkkeissä sallituista väriaineista (uudelleenlaatiminen)

(KOM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD))

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0001),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0026/2008),

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A6‑0280/2008),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan kyseinen ehdotus ei sisällä muita sisältöä koskevia tarkistuksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja että aikaisempien säädösten muuttumattomien säännösten kodifioinnin sekä kyseisten tarkistusten osalta ehdotus sisältää nykyisten tekstien suoran kodifioinnin ilman niiden sisältöä koskevia muutoksia,

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

PERUSTELUT

Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY[1] muutettiin 17 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/512/EY[2]. Muutetun päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa otettiin käyttöön uusi valvonnan käsittävä sääntelymenettely. Tätä menettelyä käytetään päätettäessä sellaisista laajakantoisista toimenpiteistä, joilla muutetaan yhteispäätösmenettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia.

Nykyisen lainsäädännön ja vireillä olevien menettelyjen läpikäynnin jälkeen[3] komissio teki muun muassa tämän kodifioinnista siirretyn uudelleenlaadintaa koskevan ehdotuksen, jotta valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn siirtymiseksi tarvittavat tarkistukset voidaan ottaa mukaan.

Puheenjohtajakokous nimesi 12. joulukuuta 2007 tekemällään päätöksellä oikeudellisten asioiden valiokunnan komiteamenettelyyn mukauttamisesta vastaavaksi valiokunnaksi ja asianomaiset erityisvaliokunnat neuvoa antaviksi valiokunniksi. Valiokuntien puheenjohtajakokous sopi 15. tammikuuta 2008 oikeudellisten asioiden valiokunnan ja muiden valiokuntien välisen yhteistyön muodoista.

Koska ehdotettu valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn siirtyminen on suoritettu loppuun ja asiasta vastaavan valiokunnan kuulemisen jälkeen oikeudellisten asioiden valiokunta ei ehdota yhtään tarkistusta oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän ehdottamien teknisten mukautusten lisäksi.

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunto (5.6.2008)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lääkkeissä sallituista väriaineista (uudelleenlaatiminen)
(KOM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD))

Valmistelija: Thomas Ulmer

******

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Lääkkeissä sallitut väriaineet (uudelleenlaatiminen)

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

JURI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Thomas Ulmer

13.3.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

5.5.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.6.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

54

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik

LIITE: OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO KIRJEEN MUODOSSA

Bryssel, 28. helmikuuta 2008

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE

NEUVOSTOLLE

KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lääkkeissä sallituista väriaineista

KOM(2008)0001 lopullinen, 11.1.2008 – 2008/0001(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa‑antava ryhmä kokoontui 22. tammikuuta ja 6. helmikuuta 2008 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli ehdotusta[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lääkkeissä sallittuja väriaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12. joulukuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 78/25/ETY uudelleenlaatimisesta ja totesi yksimielisesti, että 2 artiklassa ilmaisu "yleiset ja erityiset puhtausvaatimukset" olisi korvattava ilmaisulla "väriaineiden alumiinivärilakkoja koskevat yleiset vaatimukset ja erityiset puhtausvaatimukset".

Tarkastelun perusteella ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotukseen ei sisälly muita asiasisältöön vaikuttavia muutoksia kuin ne, jotka on yksilöity ehdotuksessa tai tässä lausunnossa. Mainitut asiasisältöön vaikuttavat muutokset sisältävän aikaisemman säädöksen muuttumattomien säännösten kodifioinnista ryhmä saattoi todeta, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

(allek.) C. PENNERA                        (allek.) J.-C. PIRIS                     (allek.) M. PETITE

          Pääjohtaja                                          Pääjohtaja                                  Pääjohtaja

          Parlamentin lakimies                            Neuvoston lakimies

  • [1]  Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen saksan-, englannin- ja ranskankielinen versio. Ryhmän työ perustui ranskankieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Lääkkeissä sallitut väriaineet (uudelleenlaatiminen)

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

11.1.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

19.2.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

József Szájer

19.12.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.6.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

1.7.2008