JELENTÉS a gyógyszerekhez hozzáadható színezőanyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

1.7.2008 - (COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD)) - ***I

Jogi Bizottság
Előadó: József Szájer
(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 80a. cikke)

Eljárás : 2008/0001(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0280/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0280/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gyógyszerekhez hozzáadható színezőanyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2008)0001 – C6 0026/2008 – 2008/0001(COD))

Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0001),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0026/2008),

–   tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 80a. és 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A6‑0280/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a javaslat nem tartalmaz más lényegi módosításokat az abban megjelölt módosításokon kívül, és mivel a korábbi jogi aktus változatlan rendelkezéseinek az említett lényegi módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalása vonatkozásában azt a következtetést vonta le, hogy a javaslat a meglévő szövegrészek egyértelmű kodifikációját tartalmazza azok érdemi változtatása nélkül.

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport javaslatai alapján módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

INDOKOLÁS

A Bizottságra ruházott[1] végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatot a 2006. június 17-i 2006/512/EK tanácsi határozat[2] módosította. A módosított 1999/468/EK határozat 5a. cikke bevezette az új „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást” azon „általános hatályú intézkedések esetében, amelyek a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott jogi aktus nem alapvető fontosságú elemeinek módosítását szolgálják, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemek beillesztésével történő kiegészítését is”.

A hatályos jogszabályok és a folyamatban lévő eljárások[3] átvilágítását követően az Európai Bizottság többek között ezt a kodifikációból átalakított átdolgozási javaslatot is benyújtotta annak érdekében, hogy azt módosítani lehessen az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz szükséges kiigazításokkal.

Az Elnökök Értekezlete 2007. december 12-i határozata a Jogi Bizottságot jelöli ki e „komitológiai kiigazítás” kezelésével megbízott illetékes bizottságnak, a szakbizottságokat pedig véleménynyilvánításra felkért bizottságoknak. A Bizottsági Elnökök Értekezlete 2008. január 15-én megállapodott a Jogi Bizottság és a részt vevő többi bizottság közötti együttműködés módjáról.

Tekintettel arra, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz szükséges kiigazítás elkészült, a Jogi Bizottság a jogi szolgálatokból álló tanácsadó munkacsoport által javasolt technikai kiigazításokon túl más módosításokat nem javasol.

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság RÉSZÉRŐL (5.6.2008)

a Jogi Bizottság részére

az Európai Parlament és a Tanács a gyógyszerekhez hozzáadható színezőanyagokról (átdolgozás) szóló irányelvre irányuló javaslatáról
(COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD))

A vélemény előadója: Thomas Ulmer

******

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását.

ELJÁRÁS

Cím

A gyógyszerekhez hozzáadható színezőanyagok (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Illetékes bizottság

JURI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

19.2.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Thomas Ulmer

13.3.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.5.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

3.6.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

54

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik

MELLÉKLET: A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE LEVÉL FORMÁJÁBAN

Brüsszel, 2008. február 28.

VÉLEMÉNY

                                            A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:                                                                     AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                                       A TANÁCS

                                                       A BIZOTTSÁG

A gyógyszerekhez hozzáadható színezőanyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

COM(2008)0001 végleges, 2008. január 11. – 2008/0001 (COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2008. január 22-én és 2008. február 6-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott, fent nevezett javaslatot.

Az 1977. december 12-i, 78/25/EGK tanácsi irányelv átdolgozását célzó parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálata[1] során a gyógyszerekhez hozzáadható színezőanyagokkal kapcsolatos tagállami jogszabályok közelítése tekintetében a csoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a 2. cikkben szereplő „általános és különleges tisztasági kritériumoknak” megfogalmazást az alábbival kellene helyettesíteni: „a színezőanyagokból előállított alumíniumlakkokra vonatkozó általános kritériumoknak és a különleges tisztasági kritériumoknak”.

Ennélfogva a javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel azt a következtetést vonta le, hogy a javaslat nem tartalmaz más lényegi módosítást az abban, illetve a jelen véleményben található módosításokon kívül. A tanácsadó munkacsoport a korábbi jogi aktus változatlan rendelkezéseinek az említett lényegi módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásának vonatkozásában azt a következtetést vonta le továbbá, hogy a javaslat a meglévő szövegrészek egyértelmű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza azok érdemi változtatása nélkül.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

jogtanácsos                                      jogtanácsos                                      főigazgató

  • [1]  A tanácsadó munkacsoport, amely számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, a francia nyelvű változat alapján dolgozott, mivel ez volt a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.

ELJÁRÁS

Cím

A gyógyszerekhez hozzáadható színezőanyagok (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

11.1.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

19.2.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

József Szájer

19.12.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

26.6.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Benyújtás dátuma

1.7.2008