Ziņojums - A6-0280/2008Ziņojums
A6-0280/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāsvielām, ko drīkst pievienot zālēm (pārstrādāšana)

1.7.2008 - (COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referents: József Szájer
(Pārstrādāts – Reglamenta 80.a pants)

Procedūra : 2008/0001(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0280/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0280/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāsvielām, ko drīkst pievienot zālēm (pārstrādāšana)

(COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD))

(Koplēmuma procedūra, pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0001),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0026/2008),

–   ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 80.a un 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A6‑0280/2008),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas viedokli šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vien tie, kas par tādiem nosaukti priekšlikumā, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu negrozīto noteikumu un šo grozījumu kodifikāciju, priekšlikumā ir iekļauta vienkārši esošo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību,

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu, kas pielāgots saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.

PASKAIDROJUMS

Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmums 1999/468/EK[1], ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību, tika grozīts ar Padomes 2006. gada 17. jūlija Lēmumu 2006/512/EK[2]. Ar grozītā Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantu tika ieviesta jauna regulatīvās kontroles procedūra vispārējiem pasākumiem, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus pamataktā, kas pieņemts saskaņā ar koplēmumu, tostarp svītrot dažus šādus elementus vai papildināt aktu, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus.

Pēc spēkā esošo tiesību aktu un notiekošo procedūru[3] izpētes Eiropas Komisija cita starpā iesniedza šo pārstrādāto priekšlikumu, kas ir pārveidots kodifikācijas gaitā ar mērķi iekļaut grozījumus, kas nepieciešami saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru.

Priekšsēdētāju konference ar 2007. gada 12. decembra lēmumu par vadošo komiteju šajā „komitoloģijas pielāgošanā” iecēla Juridisko komiteju un specializētajām komitejām uzdeva sniegt atzinumus. Komiteju priekšsēdētāju konference 2008. gada 15. janvārī vienojās par Juridiskās komitejas un citu iesaistīto komiteju sadarbības kārtību.

Ievērojot to, ka ir pabeigta ierosinātā pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai, Juridiskā komiteja neierosina citus grozījumus, izņemot juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteiktos tehniskos pielāgojumus.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS  (5.6.2008)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par zālēm pievienojamām krāsvielām (pārstrādāta versija)
(COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD))

Atzinumu sagatavoja: Thomas Ulmer

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ierosināt Komisijas priekšlikuma apstiprināšanu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Zālēm pievienojamās krāsvielas (pārstrādāta versija)

Atsauces

COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

JURI

Atzinumu sniedza

     Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

     Iecelšanas datums

Thomas Ulmer

13.3.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

5.5.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

3.6.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

54

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik

PIELIKUMS. JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS RAKSTISKS ATZINUMS

Briselē, 2008. gada 28. februārī

ATZINUMS

                      ADRESĀTI:             EIROPAS PARLAMENTS

                                                       PADOME

                                                       KOMISIJA

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāsvielām, ko drīkst pievienot zālēm

2008. gada 11. janvāra COM(2008)00012008/0001(COD)

Ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu, it īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kuru veido attiecīgie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridiskie dienesti, sapulcējās 2008. gada 22. janvārī un 6. februārī, lai cita starpā izskatītu iepriekšminēto Komisijas priekšlikumu.

Šajās sanāksmēs[1], izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārstrādā 1977. gada 12. decembra Direktīvu 78/25/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz zālēm pievienojamām krāsvielām, darba grupa kopīgi vienojās, ka 2. pantā vārdi „vispārīgiem un specifiskiem tīrības kritērijiem” jāaizstāj ar vārdiem „alumīnija laku krāsvielu vispārīgām specifikācijām un specifiskiem tīrības kritērijiem”.

Pēc darba dokumenta izskatīšanas darba grupa bez domstarpībām secināja, ka priekšlikums nesatur nekādus būtiskus grozījumus, izņemot tos, kas par tādiem nosaukti priekšlikumā vai šajā atzinumā. Attiecībā uz nemainīto iepriekšējā tiesību akta noteikumu kodificēšanu ar šiem būtiskajiem grozījumiem darba grupa secināja, ka priekšlikums paredz tikai tiešu kodifikāciju un attiecīgos tiesību aktus negroza būtiski.

C. Pennera                                      J.-C. Piris                                        M. Petite

juriskonsults                                      juriskonsults                                      ģenerāldirektors

  • [1]  Darba grupas rīcībā bija priekšlikums angļu, franču un vācu valodā, un tā strādāja ar franču tekstu, kas bija apspriežamā teksta oriģinālvaloda.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Zālēm pievienojamās krāsvielas (pārstrādāta versija)

Atsauces

COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

11.1.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

     Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

19.2.2008

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

     Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Referents

     Iecelšanas datums

József Szájer

19.12.2007

 

 

Pieņemšanas datums

26.6.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

24

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg