SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (wersja przekształcona)

1.7.2008 - (COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawca: József Szájer
(Przekształcenie – art. 80a Regulaminu)

Procedura : 2008/0001(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0280/2008
Teksty złożone :
A6-0280/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (Wersja przekształcona)

(COM(2008)0001 – C6 0026/2008 – 2008/0001(COD))

(Procedura współdecyzji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0001),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0026/2008),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych[1],

–   uwzględniając art. 80a i art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0280/2008),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami merytorycznymi wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1.  zatwierdza wniosek Komisji po dostosowaniu do zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej złożonej ze służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. C 77, z 28.3.2002, s. 1.

UZASADNIENIE

Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji[1] została zmieniona decyzją Rady 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r.[2] Artykuł 5a zmienionej decyzji 1999/468/WE wprowadza nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą (PRPK) w dziedzinie środków o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą współdecyzji, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów.

Po dokonaniu przeglądu obowiązującego prawodawstwa i procedur[3] będących obecnie w toku Komisja Europejska przedstawiła między innymi przedmiotowy wniosek przekształcenia, modyfikując tekst skodyfikowany celem uwzględnienia w nim zmian koniecznych do dostosowania tekstu do PRPK.

W swojej decyzji z 12 grudnia 2007 r. Konferencja Przewodniczących wskazała na Komisję Prawną jako komisję przedmiotowo właściwą w kwestii „dostosowania procedury komitetowej” oraz na wyspecjalizowane komisje jako komisje opiniodawcze. Konferencja Przewodniczących Komisji uzgodniła dnia 15 stycznia 2008 r. zasady współpracy między Komisją Prawną i innymi zaangażowanymi komisjami.

W związku z faktem, że proponowane dostosowanie do PRPK zostało zakończone, Komisja Prawna nie proponuje żadnych poprawek oprócz dostosowań technicznych sugerowanych przez konsultacyjną grupę roboczą służb prawnych.

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (5.6.2008)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (Wersja przeredagowana)
(COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Thomas Ulmer

******

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zaleca Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, zatwierdzenie wniosku Komisji.

PROCEDURA

Tytuł

Substancje barwiące, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

JURI

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Thomas Ulmer

13.3.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.5.2008

 

 

 

Data przyjęcia

3.6.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

54

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH W FORMIE PISMA

Bruksela, dnia 28 lutego 2008 r.

OPINIA

                                            DLA   PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                       RADY

                                                       KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów

COM(2008) 0001 z dnia 11 stycznia 2008 r. – 2008/0001(COD)

Uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z przedstawicieli służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zebrała się w dniach 22 stycznia i 6 lutego 2008 r. w celu zbadania m.in. wyżej wspomnianego wniosku przedłożonego przez Komisję.

W wyniku analizy[1] wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu przeredagowanie dyrektywy Rady 78/25/EWG z dnia 12 grudnia 1977 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych, grupa zgodnie stwierdziła, że w art. 2 słowa „ogólne oraz szczególne kryteria czystości” powinny zostać zastąpione słowami „ogólne specyfikacje dotyczące lakierów aluminiowych sporządzanych na bazie barwników oraz szczególne kryteria czystości”.

Na podstawie powyższej analizy grupa robocza jednomyślnie ustaliła, że wniosek nie zawiera żadnych merytorycznych zmian oprócz tych, które zostały już zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa robocza uznała również, że jeśli chodzi o kodyfikację niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu prawnego z tymi zmianami merytorycznymi, to przedmiotowy wniosek rzeczywiście ogranicza się do zwykłej kodyfikacji istniejącego tekstu, nie wprowadzając do niego żadnych istotnych zmian.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

Radca Prawny                               Radca Prawny                       Dyrektor Generalny

  • [1]  Konsultacyjna grupa robocza dysponowała angielską, francuską i niemiecką wersją językową wniosku i pracowała w oparciu o wersję francuską, która jest oryginalną wersją omawianego tekstu.

PROCEDURA

Tytul

Substancje barwiące, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Data przedstawienia w PE

11.1.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

19.2.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

József Szájer

19.12.2007

 

 

Data przyjęcia

26.6.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Data złożenia

1.7.2008