RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase (reformare)

1.7.2008 - (COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri juridice
Raportoare: József Szájer
(Reformare - articolul 80a din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2008/0001(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0280/2008
Texte depuse :
A6-0280/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase (reformare)

(COM(2008)0001 – C6 0026/2008 – 2008/0001(COD))

(Procedura de codecizie - reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0001),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6–0005/2008),

–   având în vedere acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[1],

–   având în vedere articolele 80a și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A6-0280/2008),

întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea respectivă nu cuprinde nicio modificare substanțială în plus față de cele identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor rămase nemodificate din documentele anterioare cu modificările respective, propunerea se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără nicio modificare de fond;

1.  aprobă propunerea Comisiei, adaptată în conformitate cu recomandările Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

  • [1]  JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE a Consiliului din 17 iulie 2006. Articolul 5a din Decizia 1999/468/CE modificată introduce o nouă procedură de reglementare cu control în cazul măsurilor cu caracter general concepute în vederea modificării unor elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura de codecizie, inclusiv prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului prin adăugarea unor noi elemente neesențiale.

În urma analizării legislației existente și a procedurilor în curs, Comisia Europeană a prezentat inter alia propunerea de reformare de față, transformată pornind de la o codificare pentru a incorpora amendamentele necesare pentru adaptarea sa la procedura de reglementare cu control.

În decizia sa din 12 decembrie 2007, Conferința președinților a desemnat Comisia pentru afaceri juridice drept coordonator pentru alinierea la comitologie și comisiile specializate drept comisii sesizate pentru aviz. Conferința președinților de comisii a convenit, la 15 ianuarie 2008, modalitățile de cooperare dintre Comisia pentru afaceri juridice și celelalte comisii implicate.

Având în vedere că adaptarea la procedura de reglementare cu control a fost finalizată, Comisia pentru afaceri juridice nu propune nicio modificare, în afara adaptărilor tehnice sugerate de grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice.

5.6.2008

AVIZ AL Comisiei pentru mediu, sănătate publică Şi siguranŢă alimentară

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase (Reformare)

(COM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD))

Raportor pentru aviz: Thomas Ulmer

******

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să propună aprobarea propunerii Comisiei.

PROCEDURĂ

Titlu

Materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase (versiune reformată)

Referințe

COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Comisia competentă în fond

JURI

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

19.2.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz

Data numirii

Thomas Ulmer

13.3.2008

 

 

Examinare în comisie

5.5.2008

 

 

 

Data adoptării

3.6.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

54

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Membri supleanți prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik

ANEXĂ: AVIZ SUB FORMĂ DE SCRISOARE AL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 28 februarie 2008

AVIZ

                                            PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN

                                                       CONSILIUL

                                                       COMISIA

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase

COM(2008)0001 din 11 ianuarie 2008 – 2008/0001(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, s-a întrunit la 22 ianuarie și 6 februarie 2008 în scopul examinării, printre altele, a propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

Studiind[1] propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Directivei 78/25/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1977 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase, grupul de lucru a constatat, de comun acord, că la articolul 2, cuvintele „criteriile generale și specifice de puritate” ar trebui înlocuite cu cuvintele „caracteristicile generale ale lacurilor pe bază de aluminiu ale coloranților și criteriile specifice de puritate”.

Luând în considerare documentul de lucru, grupul de lucru a fost în măsură să stabilească, în unanimitate, că propunerea nu implică modificări substanțiale în afara celor identificate ca atare în textul însuși sau în prezentul aviz. De asemenea, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor nemodificate din actul anterior cu respectivele modificări substanțiale, grupul de lucru a conchis că propunerea se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără nicio modificare de fond

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

Jurisconsult                                       Jurisconsult                                       Jurisconsult

  • [1]  Grupul de lucru a avut la dispoziție versiunile în limba engleză, franceză și germană ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba franceză, care este versiunea originală a documentului de lucru.

PROCEDURĂ

Titlu

Materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase (versiune reformată)

Referințe

COM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Data prezentării la PE

11.1.2008

Comisia competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

19.2.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

19.2.2008

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

József Szájer

19.12.2007

 

 

Data adoptării

26.6.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Carlo Casini, Titus Corlățean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg