Betänkande - A6-0280/2008Betänkande
A6-0280/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om färgämnen som får tillsättas läkemedel (omarbetning)

1.7.2008 - (KOM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: József Szájer
(Omarbetning – artikel 80a i arbetsordningen)

Förfarande : 2008/0001(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0280/2008
Ingivna texter :
A6-0280/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om färgämnen som får tillsättas läkemedel (omarbetning)

(KOM(2008)0001 – C6–0026/2008 – 2008/0001(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0001),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0026/2008),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter[1],

–   med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0280/2008), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om de oförändrade bestämmelserna i de befintliga rättsakterna gäller förslaget endast en kodifiering av dessa som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  • [1]  EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.

MOTIVERING

Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter[1] ändrades genom rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006[2]. Genom artikel 5a i det ändrade beslutet 1999/468/EG införs det nya föreskrivande förfarandet med kontroll, som ska tillämpas vid antagande av åtgärder vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med medbeslutandeförfarandet, inbegripet genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke väsentliga delar.

Till följd av en genomgång av befintlig lagstiftning och pågående förfaranden[3] har Europeiska kommissionen lagt fram bland annat detta förslag, som har övergått från att vara en kodifiering till att vara ett förslag till omarbetning så att de ändringar kan införas som krävs för en anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll.

I sitt beslut av den 12 december 2007 utsåg talmanskonferensen utskottet för rättsliga frågor till ansvarigt utskott, och de specialiserade utskotten till rådgivande utskott, när det gäller denna anpassning till kommittéförfarandet. Utskottsordförandekonferensen enades den 15 januari 2008 om formerna för samarbetet mellan utskottet för rättsliga frågor och andra berörda utskott.

Med tanke på att den föreslagna anpassningen till det föreskrivande förfarandet med kontroll är fullständig föreslår inte utskottet för rättsliga frågor några ändringar, bortsett från de tekniska anpassningar som föreslagits av de juridiska avdelningarnas rådgivande grupp.

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (5.6.2008)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om färgämnen som får tillsättas läkemedel (omarbetning)
(KOM(2008)0001 – C6‑0026/2008 – 2008/0001(COD))

Föredragande: Thomas Ulmer

******

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag godkänns.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Färgämnen för läkemedel (omarbetning)

Referensnummer

KOM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Ansvarigt utskott

JURI

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Thomas Ulmer

13.3.2008

 

 

Behandling i utskott

5.5.2008

 

 

 

Antagande

3.6.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

54

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik

BILAGA: YTTRANDE I FORM AV EN SKRIVELSE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

Bryssel den 28 februari 2008

YTTRANDE

                                     TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                                 RÅDET

                                                                 KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om färgämnen som får tillsättas läkemedel

KOM(2008)0001 av den 11 januari 2008 – 2008/0001(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9 i detta avtal, sammanträdde den rådgivande gruppen sammansatt av Europaparlamentets, rådets och kommissionens juridiska avdelningar den 22 januari och den 6 februari 2008 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden[1] behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv som syftar till att omarbeta rådets direktiv 78/25/EEG av den 12 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färgämnen som får tillsättas läkemedel, och konstaterade enhälligt att ”de allmänna och särskilda kriterierna på renhet” i artikel 2 bör ersättas med ”de allmänna specifikationerna för aluminiumlacker som beretts med färgämnen och de särskilda kriterierna på renhet”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare, i fråga om de oförändrade bestämmelserna i de befintliga rättsakterna, att förslaget endast gäller en kodifiering av dessa som inte ändrar deras sakinnehåll.

C. Pennera                                            J.-C. Piris                                    M. Petite

Juridisk rådgivare                                  Juridisk rådgivare                         Generaldirektör

  • [1]  Gruppen förfogade över de tyska, engelska och franska språkversionerna av förslaget och arbetade utifrån den franska, som var textens originalversion.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Färgämnen för läkemedel (omarbetning)

Referensnummer

KOM(2008)0001 – C6-0026/2008 – 2008/0001(COD)

Framläggande för parlamentet

11.1.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

19.2.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

19.2.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

József Szájer

19.12.2007

 

 

Antagande

26.6.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Ingivande

1.7.2008