BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om Montenegros særskilte hæftelse og om forholdsmæssig nedsættelse af Serbiens hæftelse med hensyn til de langfristede lån, som Fællesskabet har ydet Statsunionen Serbien og Montenegro (tidligere Forbundsrepublikken Jugoslavien) i henhold til Rådets afgørelse 2001/549/EF og 2002/882/EF

1.7.2008 - (KOM(2008/0228 – C6‑0221/2008 – 2008/0086(CNS)) - *

Udvalget om International Handel
Ordfører: Helmuth Markov
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

Procedure : 2008/0086(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0281/2008
Indgivne tekster :
A6-0281/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om Montenegros særskilte hæftelse og om forholdsmæssig nedsættelse af Serbiens hæftelse med hensyn til de langfristede lån, som Fællesskabet har ydet Statsunionen Serbien og Montenegro (tidligere Forbundsrepublikken Jugoslavien) i henhold til Rådets afgørelse 2001/549/EF og 2002/882/EF

(KOM(2008)0228 – C6‑0221/2008 – 2008/0086(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0228),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0221/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A6‑0281/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

PROCEDURE

Titel

Montenegros ansvar for langfristede lån ydet til Serbien-Montenegro (tidligere Forbundsrepublikken Jugoslavien)

Referencer

KOM(2008)0228 – C6-0221/2008 – 2008/0086(CNS)

Dato for høring af EP

11.6.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

19.6.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

19.6.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

3.6.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Helmuth Markov

27.5.2008

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

27.5.2008

Dato for vedtagelse

27.5.2008

 

 

 

Dato for indgivelse

1.7.2008