ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

1.7.2008 - (COM(2007)0777 – C6‑0456/2007 – 2007/0271(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Johannes Blokland

Процедура : 2007/0271(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0282/2008
Внесени текстове :
A6-0282/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

(COM(2007)0777 – C6‑0456/2007 – 2007/0271(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0777),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  285, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0456/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6‑0282/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  призовава Комисията да публикува във възможно най-кратък срок доклада, посочен в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2150/2002;

4.  призовава Комисията да представи във възможно най-кратък срок предложението, посочено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2150/2002, с цел премахване на припокриващите се задължения за докладване;

5.  призовава Комисията да представи във възможно най-кратък срок допълнителни доклади и предложения, които доразвиват публикуваните съгласно член 8, параграф 3 от Регламент № 2150/2002 документи относно напредъка на пилотните проучвания, които са посочени в член 4, параграф 3 и член 5, параграф 1;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 - точка 2 а) (нова)

Регламент (ЕО) № 2150/2002

Член 4 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а) Член 4, параграф 3 се заменя, както следва:

 

„3. Комисията съставя програма за пилотни проучвания относно отпадъците от икономическите дейности, които са посочени в параграф 1, буква б), които следва да се проведат от държавите-членки. Пилотните проучвания имат за цел да разработят методология за получаването на редовни данни, които да се регулират от принципите на общностната статистика, както е предвидено в член 10 от Регламент (ЕО) № 322/97.

 

Комисията финансира до 100% от разходите за провеждането на пилотните проучвания. На основата на заключенията от пилотните проучвания, Комисията приема необходимите мерки по прилагането. Тези мерки, които имат за цел да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, като го допълнят, са приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.“

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Background and purpose of the proposal

Regulation (EC) No 2150/2002 on waste statistics entered into force 29 December 2002.

In accordance with the joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on Decision 2006/512/EC, for the new comitology procedure (regulatory procedure with scrutiny) to be applicable to instruments adopted in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty which are already in force, those instruments must be adjusted in accordance with the applicable procedures. The purpose of the current Commission proposal is therefore to adapt the provisions in the Waste Statistics Regulation to the new comitology procedure where relevant.

According to the current proposal power should be conferred on the Commission to define the proper quality evaluation criteria and the contents of the quality reports, implement the results of the pilot studies and adapt the contents of the annexes. Since these measures are of general scope and seek to amend non-essential elements of Regulation (EC) No 2150/2002, including by supplementing it by the addition of new non-essential elements, they should be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article 5a of Decision 1999/468/EC.

Rapporteur's suggestion

In few cases the old regulatory procedure has been kept and in two cases the Rapporteur proposes to amend the proposal in order to bring also the adoption of implementing measures on basis of the conclusions of pilot studies and measures for the production of results in accordance with Article 3(2), (3) (measures referred to in Article 4(3)) under the new comitology procedure.

Comments with regard to various delays

The Rapporteur also would like to take this opportunity to point out that when looking at the implementation and follow up of the Regulation certain delays can be noticed. It can be mentioned for example that the implementing measures for setting out the appropriate format for the transmission of results by Member States[1], as referred to in Article 6, were delayed about 5 months - The Commission report referred to in Article 8(1) on quality and the burden on businesses is still not available (deadline was 29 December 2007) - The Commission report and the subsequent proposals referred to in Article 8(2) on abolishing overlapping reporting obligations was not sent to the Parliament and the Council.

The Commission report referred to in Article 8(3) on the progress of the pilot studies referred to in Article 4(3) and Article 5(1)[2] is published on 31 May 2005 (also 5 months after the deadline). Regarding the content of this report, the following is concluded:

The first results from the pilot studies on statistics on import and export of waste demonstrate that although foreign trade statistics have been identified as the best source they do not provide a full set of data that can be used to complement the data covered by the Waste Shipment Regulation. For a number of waste categories for which statistics are to be compiled a concrete solution has not been identified yet and therefore further studies would be necessary.

With regard to statistics on waste from agriculture, hunting, forestry and fisheries a large variety of waste streams have to be considered and the most crucial issue is to what extent bio-organic waste will be covered by waste statistics. Another essential aspect is the treatment of waste within the agricultural sector and the extent to which this is included in the waste statistics.

It is therefore necessary that a follow-up report of these pilot studies, with additional proposals, will be issued by the European Commission.

  • [1]  Commission regulation (EC) No 782/2005 of 24 May 2005.
  • [2]  COM(2005)2230 published on 31 May 2005.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Статистика на отпадъците

Позовавания

COM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD)

Дата на представяне на ЕП

6.12.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

19.2.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

JURI

19.2.2008

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

8.4.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Johannes Blokland

20.2.2008

 

 

Разглеждане в комисия

27.5.2008

 

 

 

Дата на приемане

24.6.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Iles Braghetto, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elspeth Attwooll, Andreas Schwab

Дата на внасяне

1.7.2008