Διαδικασία : 2008/2004(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0283/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0283/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 17
CRE 03/09/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0407

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 206kWORD 195k
2.7.2008
PE 405.975v02-00 A6-0283/2008

σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

(2008/2004(INI))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Syed Kamall

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

(2008/2004(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 1995,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο "Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση" (COM(2006)0567),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο "Η Ευρώπη στον κόσμο: ισχυρότερη εταιρική σχέση για την πρόσβαση στην αγορά για ευρωπαίους εξαγωγείς" (COM(2007)0183),

–    έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών CARIFORUM, αφετέρου (COM(2008)0155),

–    έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών CARIFORUM, αφετέρου (COM(2008)0156),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο - εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας(1),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά(2),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κορέα(3),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8 Μαΐου 2008 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με το Σύνδεσμο των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)(4),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα μετά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ(5),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Mercosur ενόψει της σύναψης διαπεριφερειακής συμφωνίας σύνδεσης(6),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ(7),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις προοπτικές σύναψης εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας(8),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία(9),

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6‑0283/2008),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο ανταγωνιστικός παράγων όσον αφορά τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο και τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών με περισσότερο από το 28% του συνόλου των εξαγωγών παγκοσμίως και συνεπώς έχει ισχυρό συμφέρον να διασφαλίσει το άνοιγμα νέων αγορών για προϊόντα, υπηρεσίες και επενδύσεις,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος των υπηρεσιών κάλυπτε άνω του 75% του συνολικού ποσοστού του μεριδίου του ΑΕγχΠ στην ΕΕ των 25 το 2007· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο του ΑΕγχΠ για τις υπηρεσίες το 2007 ανερχόταν περίπου σε 78% για τη Βόρεια Αμερική, 52% για την Αφρική και 60% για την Ασία,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών έως τώρα ανέρχονται στο 25% του παγκόσμιου εμπορίου, ο εν λόγω κλάδος έχει τεράστιες δυνατότητες ώστε να αυξήσει αυτό το μερίδιο και να συνεχίσει να συνεισφέρει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο αυτόν της οικονομίας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ποιοτικής απασχόλησης συνοδεύεται από ποσοτική αύξηση των θέσεων εργασίας· επισημαίνει ότι στον τομέα των υπηρεσιών δημιουργείται το υψηλότερο επίπεδο μερικής απασχόλησης και ότι, για την ανάπτυξη αυτού του οικονομικού τομέα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις της ΔΟΕ,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα, που περιλαμβάνεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), παραμένει το αποτελεσματικότερο πλαίσιο για την επίτευξη δίκαιου και θεμιτού εμπορίου αγαθών σε παγκόσμια βάση, διαμορφώνοντας κατάλληλους κανόνες και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση προς τους κανόνες αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του ΠΟΕ σε σχέση με τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον διαφορετικό χαρακτήρα του τομέα των υπηρεσιών ο οποίος δεν προσφέρεται για ποσοτικές μετρήσεις του βαθμού ελευθέρωσής του ή των εναπομεινάντων φραγμών στο εμπόριο,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η GATS είναι και πρέπει να παραμείνει το πολυμερές πλαίσιο για τη ρύθμιση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν απαγορεύει στα κράτη και ιδίως στην ΕΕ να διαπραγματεύονται διμερείς συμφωνίες που περιλαμβάνουν πιο εκτεταμένους καταλόγους συγκεκριμένων δεσμεύσεων, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι διμερείς συμφωνίες μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην προώθηση και τη σημασία του πολυμερούς πλαισίου,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη αποδοτικής υποδομής υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική επιτυχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες παγκόσμιας κλίμακας βοηθά τους εξαγωγείς και τους παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες να κεφαλαιοποιήσουν την ανταγωνιστική τους ισχύ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικές αναπτυσσόμενες χώρες κατόρθωσαν, αξιοποιώντας τις ξένες επενδύσεις και την εμπειρογνωμοσύνη, να σημειώσουν πρόοδο στις διεθνείς αγορές υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση των υπηρεσιών αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο πολλών αναπτυξιακών στρατηγικών,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στο εμπόριο και οι φραγμοί μετά τα σύνορα όχι μόνο περιορίζουν τις συναλλαγές στον τομέα των προϊόντων αλλά επίσης επηρεάζουν σημαντικά τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και των δημόσιων συμβάσεων,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των βιομηχανικών χωρών και των αναπτυσσόμενων χωρών και μεταξύ των επιμέρους αναπτυσσόμενων χωρών ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα επίπεδα ανάπτυξης,

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, και συγκεκριμένα οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, θα πρέπει να ενισχύσουν τη διακυβέρνησή τους και να δημιουργήσουν αποτελεσματικές δομές και υποδομές για την ενίσχυση του εμπορίου και την επέκταση των αγορών υπηρεσιών,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να έχει πρόσβαση, εν ευθέτω χρόνω, στα κείμενα των διάφορων διαπραγματευτικών εντολών που δίνονται στην Επιτροπή,

Γενικές παρατηρήσεις

1.   σημειώνει ότι το διεθνές εμπόριο που προσανατολίζεται στην ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας πρέπει να συνεισφέρει επίσης στην κοινωνική πρόοδο και την ποιοτική απασχόληση· οι κανονισμοί για το εμπόριο πρέπει να συμμορφώνονται με τα κοινωνικά πρότυπα της ΔΟΕ· τα μέτρα για την καταπολέμηση όλων των μορφών εκμετάλλευσης στον χώρο εργασίας (που απαγορεύουν την καταναγκαστική εργασία και την παιδική εργασία ιδιαίτερα), σε συνδυασμό με σεβασμό για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, είναι απαραίτητα για ισορροπημένο εμπόριο προς όφελος όλων· επιβεβαιώνει την ανάγκη εξέτασης της αλληλεπίδρασης μεταξύ εμπορίου και κοινωνικών θεμάτων·

2.   εφιστά την προσοχή στο υψηλό επίπεδο εξωτερικής ανταγωνιστικότητας των ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, το προοδευτικό και αμοιβαίο άνοιγμα της πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών καθώς και μια πολιτική μεγαλύτερης διαφάνειας και προβλεψιμότητας των κανόνων και ρυθμίσεων, σε συνδυασμό με αυστηρούς κανόνες και κυρώσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και των μονοπωλίων, προκειμένου οι πολίτες και οι επιχειρηματίες αμφοτέρων των συμβαλλομένων στη συμφωνία μερών να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών·

3.    αναγνωρίζει πλήρως την υφιστάμενη διάκριση μεταξύ του ποικίλου χαρακτήρα των υπηρεσιών, με ή χωρίς οικονομική αξία και αξία αγοράς ή βάσει της αναγκαιότητας ικανοποίησης των δημοσίων αναγκών και των αναγκών γενικού συμφέροντος·

4.   υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα των κρατών μελών καθώς και τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών κατά τη διαπραγμάτευση των καταλόγων δεσμεύσεων·

5.   πιστεύει ότι μια εσωτερική αγορά υπηρεσιών με αποτελεσματική λειτουργία είναι σημαντική για τη παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ· τονίζει ότι η έγκαιρη και σωστή εφαρμογή και μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(10), είναι σημαντικές για την επίτευξη αυτού του στόχου·

6.   τονίζει ότι ο τομέας υπηρεσιών μπορεί να φέρει πολλές λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα και πιστεύει ότι οι υπηρεσίες αποτελούν ένα από τα κύρια στοιχεία προστιθέμενης αξίας στην εξαγωγή τεχνογνωσίας από την ΕΕ· τονίζει ότι η σημασία του τομέα υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό κάθε πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης·

7.   επαινεί την έμφαση που δίνει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι οι θετικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης περνούν και στους καταναλωτές· τονίζει ότι, σε συνδυασμό με μια υψηλή προστασία των καταναλωτών, ο δίκαιος ανταγωνισμός στις υπηρεσίες είναι ουσιώδης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές ωφελούνται από την ευρωπαϊκή ανοικτή αγορά·

8.   είναι πεπεισμένο ότι οι υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε οικονομία και θεωρεί ότι ένα ευρύτερο άνοιγμα της πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες είναι συνεπώς σημαντικό όχι μόνο για τις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά επίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

9.   επισημαίνει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς βαθμούς ανάπτυξης όταν ζητεί άρση των ρυθμίσεων και ελευθέρωση των υπηρεσιών, και συνεπώς υπογραμμίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιβάλει ένα ενιαίο μοντέλο στις άλλες χώρες·

10. αναγνωρίζει την κυριαρχία των κρατών και συνεπώς το δικαίωμά τους να θεσπίζουν ρυθμίσεις σε όλους τους τομείς υπηρεσιών ιδίως στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν έχουν αναλάβει υποχρεώσεις στο πλαίσιο της GATS, υπό τον όρο ότι οι τέτοιου είδους ρυθμίσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο VI της GATS σχετικά με τις εσωτερικές ρυθμίσεις· πιστεύει ότι οι αγορές υπηρεσιών απαιτούν σαφείς και νομικά κατηγορηματικές ρυθμίσεις προκειμένου να λειτουργήσουν αποδοτικά·

11. υποδεικνύει ότι η αύξηση της αποδοτικότητας που μπορεί να επιτευχθεί χάρη στο άνοιγμα των αγορών στον ανταγωνισμό των υπηρεσιών, εάν συνοδευτεί από εσωτερικά ρυθμιστικά μέτρα, θα επέτρεπε στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να παρέχουν μεγαλύτερο φάσμα υπηρεσιών στους πολίτες τους· υπογραμμίζει τη σημασία προσβάσιμων και βιώσιμων καθολικών υπηρεσιών, σε προσιτές τιμές και προδιαγραφές υψηλής ποιότητας·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη για κανόνες και πρότυπα που θα διέπουν την ελευθέρωση· ενθαρρύνει τη συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά και ποιοτικά πρότυπα με εύλογο και αντικειμενικό τρόπο, χωρίς τη δημιουργία περιττών εμποδίων στο εμπόριο·

13. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει δημοσιοποιήσει την κοινοτική δέσμη προσφορών στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις της GATS· θεωρεί, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συζητεί τις τρέχουσες εξελίξεις λεπτομερέστερα με το Κοινοβούλιο και τις αρμόδιες επιτροπές του·

14. επισημαίνει ότι οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αποτελούν ως επί το πλείστον μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ χωρών και ότι, συνεπώς, οι ελεύθερες συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αποτελούν σημαντικό στοιχείο οποιασδήποτε αναπτυξιακής στρατηγικής καθώς καθιστούν δυνατή την ευρεία μεταφορά τεχνογνωσίας με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο·

15. αναγνωρίζει ότι πολύ συχνά ορισμένα από τα προβλήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στην παροχή υπηρεσιών σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες ανακύπτουν με τη συνενοχή των εταιρειών ανεπτυγμένων οικονομιών·

16. ζητεί από την Επιτροπή λεπτομερή επισκόπηση για συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών όπως λογισμικό, ταινίες, υλικοτεχνική υποστήριξη και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες και οι οποίες παρέχονται και διανέμονται παγκοσμίως· ζητεί επίσης από την Επιτροπή λεπτομερείς αναλύσεις σχετικά με τον τρόπο που το στοιχείο αυτό επηρεάζει την ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών·

17. ζητεί από την Επιτροπή λεπτομερή επισκόπηση των σημαντικών δεδομένων για τις εξορυκτικές υπηρεσίες που λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα· ζητεί επίσης από την Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, τους φορείς εκμετάλλευσης, το μέγεθος και την ποιότητα της υπηρεσίας·

Ο Αναπτυξιακός Γύρος της Ντόχα και η GATS

18. υπενθυμίζει το άρθρο XIX της GATS που ορίζει ότι τα μέλη αναλαμβάνουν διαδοχικούς γύρους διαπραγματεύσεων που αρχίζουν το αργότερο πέντε έτη μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ και διεξάγονται στη συνέχεια σε τακτικά διαστήματα, προκειμένου να επιτευχθεί προοδευτικά υψηλότερο επίπεδο ελευθέρωσης· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις διεξάγονται στο πλαίσιο της αρχής της ενιαίας δέσμευσης και, συνεπώς, πρέπει να αντισταθμίζονται με τα συμφέροντα που προωθούνται σε άλλους τομείς διαπραγματεύσεων·

19. υπενθυμίζει ότι οι αρχές της GATS δεν απαγορεύουν ούτε την ιδιωτικοποίηση ούτε την χαλάρωση των ρυθμίσεων· υπογραμμίζει συνεπώς ότι κάθε κράτος έχει τη δυνατότητα να ελευθερώσει οποιονδήποτε τομέα υπηρεσιών· τονίζει ότι οι πίνακες της GATS αφορούν τις δεσμευτικές υποχρεώσεις κάθε μέλους του ΠΟΕ ως προς τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και ότι κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να ανοίξει την αγορά του πέρα από τις υποχρεώσεις του δυνάμει της GATS, υπό τον όρο ότι σέβεται την αρχή του μάλλον ευνοουμένου κράτους ή το άρθρο V της GATS σχετικά με την οικονομική ολοκλήρωση·

20. υπενθυμίζει ότι ο Αναπτυξιακός Γύρος της Ντόχα πρέπει να εστιασθεί στην ανάπτυξη και, συνεπώς, ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών πρέπει να εξυπηρετούν τόσο τα συμφέροντα της ΕΕ όσο και την οικονομική ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών·

21. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες κάποια ελευθερία δράσης σχετικά με το επίπεδο αμοιβαιότητας στο άνοιγμα του εμπορίου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποφασίζουν οι ίδιες την ταχύτητα με την οποία θα επιτευχθεί η ελευθέρωση·

22. παροτρύνει την ταχεία εξεύρεση λύσης για τη δέσμη όρων σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη γεωργία και για την πρόσβαση στην αγορά μη γεωργικών προϊόντων (ΝΑΜΑ), προκειμένου να προωθηθούν οι διαπραγματεύσεις για την GATS· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό τα μέλη του ΠΟΕ να υποβάλουν ουσιαστικές προσφορές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έως τώρα δεν το έχουν πράξει τα περισσότερα μέλη·

23. επικροτεί εν προκειμένω την εξαγγελία διεξαγωγής μιας διάσκεψης που θα αποτελέσει το έναυσμα να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν διακοπεί· τονίζει την ανάγκη για χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η Κίνα να βελτιώσουν τις ισχύουσες προσφορές τους, προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος·

24. λαμβάνει υπόψη το αίτημα από τις αναπτυσσόμενες χώρες ιδίως προς την ΕΕ και τις ΗΠΑ, προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφορές στον τρόπο 4· θεωρεί απαραίτητο να επιτευχθεί η ορθή ισορροπία που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές· ζητεί από την Επιτροπή να το τηρεί ενήμερο για τυχόν αλλαγές των αρχικών αιτημάτων·

Διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες

25. ενθαρρύνει την επιλογή σαφούς και φιλόδοξου επιπέδου δεσμεύσεων στις υπό διαπραγμάτευση και επικείμενες διμερείς και περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες·

26. λαμβάνει υπό σημείωση τα αποτελέσματα της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με τα κράτη του Φόρουμ Καραϊβικής των κρατών ΑΚΕ (CARIFORUM)· πιστεύει ότι οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αποτελούν μέσο ανάπτυξης υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ισχυροί και διαφανείς εσωτερικοί κανονισμοί που διέπουν τις υπηρεσίες·

27. στηρίζει συγκεκριμένα τη συμφωνία σχετικά με τον Τρόπο 4 στη συμφωνία ΕΕ-CARIFORUM· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί μέσο για να μην υπάρξει αδυναμία αξιοποίησης της εμπειρογνωμοσύνης·

28. πιστεύει όσον αφορά τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) ΕΕ-ASEAN ότι οι πτυχές της συμφωνίας που επηρεάζουν τις δημόσιες συμβάσεις, τις επενδύσεις και τις υπηρεσίες θα πρέπει να αναγνωρίζουν το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των μελών του ASEAN και να σέβονται το δικαίωμα όλων των συμμετεχόντων να ρυθμίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με βασικές ανάγκες – αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει να εμποδίζει τις ιδιωτικές εταιρείες να καλύπτουν το κενό όταν το κράτος δεν κατορθώνει να παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούν οι πολίτες·

29. εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τη διαπραγμάτευση της ΣΕΣ ΕΕ-Κορέας σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένες εταιρείες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην κορεατική αγορά υπηρεσιών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ο τραπεζικός κλάδος, ο ασφαλιστικός κλάδος, οι τηλεπικοινωνίες, τα πρακτορεία ειδήσεων και η παροχή νομικών συμβουλών· προτρέπει την Επιτροπή να επιληφθεί του θέματος αυτού στις διαπραγματεύσεις για τη ΣΕΣ·

30. τονίζει όσον αφορά τη διαπραγμάτευση της ΣΕΣ ΕΕ-Ινδίας τη σημασία της εταιρικής μας σχέσης με την Ινδία και την ανάγκη να αποκτήσουμε μια φιλόδοξη συμφωνία με σημαντικές και ευρείες δεσμεύσεις, με τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς πρόσβασης στην ινδική αγορά όσον αφορά όλους τους τρόπους παροχής· επισημαίνει ότι η ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90% τόσο από την άποψη της τομεακής κάλυψης όσο και από την άποψη του όγκου των συναλλαγών όπως απαιτείται από το άρθρο V της GATS· υπογραμμίζει ότι οι περιορισμοί είναι ιδιαίτερα έντονοι στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τους τίτλους χρεογράφων, τη λογιστική, τις τηλεπικοινωνίες, τις υπηρεσίες διανομής, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, και τις νομικές υπηρεσίες·

31. εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τη διαπραγμάτευση μιας ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ-ΣΣΚ σχετικά με το επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και, ιδίως, στον τομέα των επενδύσεων από κρατικά επενδυτικά ταμεία·

Ειδικά τομεακά θέματα

32. επισημαίνει την πιο πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας που δείχνει ότι σε ορισμένες χώρες, όπως η Αιθιοπία, η Νιγηρία, η Κένυα και η Ουγκάντα, πάνω από το 40% των ανθρώπων στο χαμηλότερο οικονομικό πεμπτημόριο λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη από ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς παρόχους υπηρεσιών· υπογραμμίζει την ανάγκη επενδύσεων που πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτόν, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες· τονίζει επιπλέον ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει την εκπόνηση ισχυρών εσωτερικών κανόνων για τους τομείς υπηρεσιών στις εν λόγω χώρες προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να ανοίξουν τις αγορές υπηρεσιών τους σε μεταγενέστερο στάδιο·

33. σημειώνει ότι κανένα μέλος του ΠΟΕ δεν έχει έως τώρα αναλάβει δεσμεύσεις σχετικά με τον τομέα διανομής ύδατος· τονίζει ότι σε περίπτωση ανάληψης μιας τέτοιας δέσμευσης, δεν απαγορεύεται στο κράτος να καθορίσει επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας, τιμών ή άλλους στόχους πολιτικής, όπως αυτό νομίζει, και οι ίδιοι κανονισμοί θα ισχύουν για τους ξένους προμηθευτές όπως και για τους τοπικούς προμηθευτές·

34. υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτιστικών υπηρεσιών, όπως ο οπτικοακουστικός, μουσικός και εκδοτικός τομέας τόσο για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες όσο και για τους εμπορικούς μας εταίρους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές στον τομέα των πολιτιστικών υπηρεσιών είναι, συνεπώς, πλήρως ισορροπημένες, ενώ σέβονται παράλληλα την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

35. σημειώνει ότι σε ορισμένες χώρες όπως το Πακιστάν και η Ινδία ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να βοηθήσει τον δημόσιο τομέα στην παροχή εκπαίδευσης χωρίς υψηλότερο κόστος·

36. τονίζει ότι συγκεκριμένα ο τουριστικός κλάδος συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία σε αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί συνεπώς ότι είναι ζωτικής σημασίας να βοηθήσει η Ένωση μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας και της τεχνικής βοήθειας·

37. πιστεύει ότι, εφόσον προηγουμένως θεσπισθεί αυστηρός και διαφανής εσωτερικός κανονισμός, ένα προσεκτικό και σταδιακό άνοιγμα της αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να προσφέρει στους πολίτες και στους επιχειρηματίες πρόσβαση σε πόρους προκειμένου να δημιουργηθούν τοπικές θέσεις εργασίας και να μετριαστεί η φτώχεια, διότι δεν θα αναγκάζονται πλέον να βασίζονται σε κρατικά μονοπώλια ή θεσμικά όργανα·

38. θεωρεί ότι, προκειμένου να αυξήσει την εξωτερική ανταγωνιστικότητά της, η Ένωση πρέπει να λάβει μέτρα στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της για να ενισχύσει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του εμπορίου και να βελτιώσει την προστασία των δεδομένων·

39. επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες, ειδικότερα οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, επηρεάζουν πολλούς τομείς αρμοδιότητας και υπογραμμίζει ότι το επίκεντρο αυτού του ψηφίσματος είναι το εμπόριο στις υπηρεσίες, δηλαδή η επίτευξη της πρόσβασης στην αγορά μέσω του ανοίγματος σε εθελουσία βάση των αγορών με τη μέθοδο διαπραγματεύσεων "ζήτησης και προσφοράς"· προτείνει τομείς όπως η εποπτεία, η ρύθμιση και άλλα ζητήματα που αφορούν διάφορες πτυχές των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο κατάλληλο φόρουμ·

40. υποστηρίζει ιδιαίτερα την άποψη της Επιτροπής ότι η πρόσβαση στην αγορά και οι ελεύθερες συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της ατζέντας της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση· υπογραμμίζει ότι οι ανοικτές αγορές σε συνδυασμό με ισορροπημένες και ορθά ρυθμισμένες ελεύθερες συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών θα είναι προς όφελος όλων των χωρών και περιφερειών που συμμετέχουν·

41.  επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στην παγκόσμια σκηνή, ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη προάγεται σε μεγάλο βαθμό από τρίτες χώρες και ότι η βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά θα συνέβαλε ως εκ τούτου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

42.  εκτιμά ότι οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στις συναλλαγές αγαθών και ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι το ένα αποτελεί ξεχωριστή οντότητα από το άλλο·

43.  εκτιμά ότι η οικονομία στον τομέα των υπηρεσιών έχει καταστεί, από απόψεως όγκου, ο πιο σημαντικός οικονομικός τομέας στις οικονομίες του ΟΟΣΑ και ότι το αυξανόμενο εμπόριο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και θα διευκολύνει τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη, βελτιώνοντας τις αποδόσεις άλλων βιομηχανιών, καθώς οι υπηρεσίες παρέχουν σημαντικές ενδιάμεσες εισροές, ειδικότερα σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από όλο και μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση και παγκοσμιοποίηση·

44.  αναγνωρίζει ότι το να επιτευχθεί η πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία στα πλαίσια των πραγματοποιούμενων διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ για την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να επιζητεί ένα εξισορροπημένο πακέτο με φιλόδοξη προσφορά στον τομέα των υπηρεσιών, ειδικότερα τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπου η ευρωπαϊκή βιομηχανία διαθέτει ανταγωνιστική εμπειρογνωμοσύνη και μεγάλο δυναμικό για ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες και τα πρότυπα είναι απαραίτητη με σκοπό να αποφευχθούν τυχόν μη δασμολογικοί φραγμοί που μπορεί να είναι ευαίσθητοι στον τομέα των υπηρεσιών·

45.  καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη στις εμπορικές διαπραγματεύσεις την ύπαρξη υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και την πιθανή επίπτωση του ανοίγματος των αγορών στην οργάνωσή τους·

46.  επισημαίνει ότι σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η ΕΕ έχει μια από τις πλέον ανοικτές αγορές στον κόσμο, αλλά υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσει περισσότερο επιθετική και ισορροπημένη τακτική σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις στον τομέα των υπηρεσιών και να υιοθετήσει τις αρχές της διαφάνειας, της ανάπτυξης και της αμοιβαιότητας·

47.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι αρχές των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να συμβαδίζουν επιτυχώς με όλες τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα ευρωπαϊκά ρυθμιστικά πλαίσια καθώς και να εντατικοποιήσουν τον κανονιστικό διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εμπορικών εταίρων της με σκοπό να μειώσουν τα εμπόδια στο εμπόριο·

48.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις πρακτικές "offshore" (υπεράκτιες) των τρίτων χωρών οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το αμοιβαία επωφελές άνοιγμα των αγορών·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να εργαστούν για μια πλέον ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική στον τομέα των συναλλαγών από κοινού με την Επιτροπή, ειδικότερα στον τομέα των επενδύσεων· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να μεγαλοποιούν τους κινδύνους των ξένων επενδύσεων, αλλά να επιδιώκουν το ουσιαστικό άνοιγμα των οικονομιών τους και μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα κρατικά επενδυτικά ταμεία· σημειώνει την ανάγκη αξιολόγησης θεμάτων όπως ασφάλεια της προσφοράς, ιδιαίτερα για τις ξένες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας που πραγματοποιούνται από κρατικές εταιρίες· υπενθυμίζει ότι παρόμοιες αξιολογήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρα προστατευτισμού·

50.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στους πιθανούς κινδύνους, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες του ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της απουσίας αμοιβαιότητας στη συμφωνία ΠΟΕ σχετικά με τις κρατικές συμβάσεις·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τον αγώνα κατά της απομίμησης κυρίως μέσω του Internet, ενθαρρύνοντας, μεταξύ άλλων, μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων·

52.  υποστηρίζει την κατηγορηματική θέση της Επιτροπής υπέρ των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, αλλά επισημαίνει ότι για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, ειδικά όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου ίσως είναι καταλληλότερες για την επίτευξη της πρόσβασης στην αγορά· υποστηρίζει σθεναρά την επίτευξη ολοκληρωμένων συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ οι οποίες θα καλύπτουν όχι μόνο τα αγαθά αλλά και τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις, επιτρέποντας ως εκ τούτου στις εν λόγω χώρες την ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία·

53.  υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δημιουργεί καλύτερες ευκαιρίες για τον ανταγωνισμό, τη διαφάνεια και τη διαφοροποίηση· σημειώνει ότι, ειδικά στις αναδυόμενες οικονομίες, η αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερη ανάπτυξη της τοπικής χρηματοπιστωτικής αγοράς προς όφελος των εταιρειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν, καθώς και να παράσχει στους καταναλωτές μεγαλύτερη επιλογή και καλύτερα προϊόντα·

54.  έχοντας υπόψη τη μικρή οικονομική, διοικητική και θεσμική δυνατότητα των χωρών ΑΚΕ, καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει τον σεβασμό των διεθνώς συμπεφωνημένων προτύπων για ρύθμιση και εποπτεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όταν διαπραγματεύεται και εφαρμόζει συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών με χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι.

55. θεωρεί ότι η πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (μικρο-πιστώσεις, πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, υποθήκες, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και φάκτορινγκ (πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων), ασφάλειες, συντάξεις και τοπικά και διεθνή εμβάσματα), είναι ειδικότερα απαραίτητη για τα μεμονωμένα άτομα στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε αυτά να προχωρήσουν σε βασικές οικονομικές δραστηριότητες, και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να ενισχύσει την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις αναπτυσσόμενες χώρες και να ενθαρρύνει υγιείς κανόνες συνετής διαχείρισης, την ανάπτυξη ανταγωνιστικών αγορών και την εκπαίδευση στον τομέα υπηρεσιών χρηματοπιστωτικού περιεχομένου·

o

o o

56. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και στις χώρες μέλη του.

(1)

ΕΕ C 102 E της 24.4.2008, σελ. 128.

(2)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0053.

(3)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0629.

(4)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0195.

(5)

ΕΕ C 293 E της 2.12.2006, σελ. 155.

(6)

ΕΕ C 308 E της 16.12.2006, σελ. 182.

(7)

ΕΕ C 298 E της 8.12.2006, σελ. 235.

(8)

ΕΕ C 233 E της 28.9.2006, σελ. 103.

(9)

ΕΕ C 306 E της 15.12.2006, σελ. 400.

(10)

ΕΕ L 376 της 29.12.2006, σελ. 36.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο να επισημάνει τη σημασία των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών ως παράγοντα δημιουργίας πλούτου και θέσεων εργασίας για όλες τις οικονομίες στον κόσμο, καθώς και ως καταλύτη για την ανάπτυξη. Οι υπηρεσίες αποτελούν τον στυλοβάτη των οικονομιών και των συναλλαγών σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο ως μέσο αυτό καθαυτό για τη δημιουργία πλούτου, αλλά επίσης επειδή παρέχουν ζωτική στήριξη στην οικονομία και τη βιομηχανία γενικά μέσω, για παράδειγμα, της χρηματοδότησης, της εφοδιαστικής και των επικοινωνιών.

Ο όρος "συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών" καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα κλάδων, καθιστώντας αδύνατη την προσπάθεια να τους συμπεριλάβουμε όλους σε μία έκθεση. Επομένως, η παρούσα έκθεση θα επικεντρωθεί στα ευρύτερα θέματα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της GATS και των διμερών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, καθώς και μερικών παραδειγμάτων ειδικών θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το σημερινό επίπεδο παγκοσμιοποίησης και η ταχεία τεχνολογική πρόοδος απαιτούν περισσότερο από ποτέ να δοθεί προσοχή όχι μόνο στις συναλλαγές στον τομέα των υλικών αγαθών, αλλά επίσης και στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Μελέτες δείχνουν επανειλημμένα ότι οι υπηρεσίες απαρτίζουν ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό του ΑΕγχΠ σχεδόν κάθε οικονομίας, 75% για την ΕΕ, 78% για τη Βόρεια Αμερική, 52% για την Αφρική και 60% για την Ασία.

Παρόλο που οι συναλλαγές στον τομέα των εμπορευμάτων βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μια αποδοτική οικονομία υπηρεσιών, αυτό δεν σημαίνει ότι οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Πράγματι, δεδομένου ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες και οι επαγγελματικές υπηρεσίες αποτελούν βασικούς ενδιάμεσους παράγοντες που συμβάλλουν στην παραγωγή σε όλους τους τομείς, οι τεχνολογικές πρόοδοι στους τομείς αυτούς μπορούν να βελτιώσουν τη συνολική παραγωγικότητα. Συνεπώς, ενώ η ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των προϊόντων ωθεί την οικονομία προς την εξειδίκευση, το άνοιγμα των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών επιτρέποντας τις ξένες επενδύσεις μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη και ισορροπημένη παραγωγή, καθώς και σε καλύτερες υποδομές για όλους τους τομείς της οικονομίας.

Η παρούσα έκθεση τονίζει ότι οι υπηρεσίες δεν αποτελούν το μονοπώλιο των πλουσιότερων χωρών, αλλά αποτελούν σημαντικό και αναπτυσσόμενο μέρος κάθε οικονομίας. Οι τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης μέσω των υπηρεσιών στις φτωχές χώρες έχουν ως καλύτερο παράδειγμα την άνθηση των τηλεπικοινωνιών στην Αφρική και στη Νότια Αμερική, που έδειξε την πρόοδο που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ελευθέρωσης και του ανταγωνισμού. Η άνθηση των τηλεπικοινωνιών επισημαίνει επίσης τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ελευθέρωση των υπηρεσιών, ενισχύοντας τις συναλλαγές και διευκολύνοντας την παγκοσμιοποίηση παρέχοντας στους επιχειρηματίες και στους πολίτες των φτωχότερων χωρών πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες και στις πληροφορίες που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμες.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το άνοιγμα των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών δεν σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Οι επιμέρους κυβερνήσεις χωρών, εάν το επιθυμούν, μπορούν να εξακολουθήσουν να παρέχουν κρατική τράπεζα, κρατικές τηλεπικοινωνίες ή κρατικές υπηρεσίες υδροδότησης, ωστόσο μπορούν ακόμα να εμποδίζουν τους τοπικούς και ξένους επιχειρηματίες ή τις εταιρείες να παρέχουν παράλληλα ανταγωνιστικές υπηρεσίες, αν και η μη κρατική παροχή υπηρεσιών μπορεί να συμπληρώνει μάλλον παρά να παρεμποδίζει πολλές δημόσιες υπηρεσίες.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχονται στους πολίτες πρόσβαση και επιλογές, ιδίως στις φτωχότερες χώρες όπου οι τοπικές ή εθνικές κυβερνήσεις δεν έχουν τους πόρους ή μερικές φορές ακόμα και τη διάθεση να παρέχουν ικανοποιητικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν καθαρό νερό στους κατοίκους φτωχών συνοικιών. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι πολλοί άποροι που ζουν σε φτωχές συνοικίες μπορούν και πράγματι πληρώνουν για ιδιωτική παροχή υδροδότησης, ακόμα και αν τα τέλη μπορεί να φαίνονται αρχικά αρκετά υψηλά. Αυτό συμβαίνει επειδή συχνά εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα απ’ ό,τι έπρεπε να πληρώνουν σε μεσάζοντες για νερό που ήταν μη ασφαλές και αναξιόπιστο. Ωστόσο, οι εναλλακτικοί πάροχοι θα μπορούσαν απλώς να είναι τοπικοί επιχειρηματίες και όχι απαραίτητα ξένοι πάροχοι. Επιπλέον, το άνοιγμα των συναλλαγών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, για παράδειγμα, θα σήμαινε ότι οι πολίτες δεν θα ήταν αναγκασμένοι να βασίζονται σε μια μοναδική τράπεζα για δάνειο, η οποία διοικείται ενδεχομένως από έναν συνεργάτη ή συγγενή μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης. Επίσης, οι πολίτες συχνά αντιμετωπίζουν θετικά το άνοιγμα των υπηρεσιών των μέσων ενημέρωσης, δεδομένου ότι αυτό οδηγεί σε επιλογές των χρηστών και αυξημένη ελευθερία έκφρασης. Ο συντάκτης επικρίνει τις περιπτώσεις όπου η έννοια της πολιτισμικής πολυμορφίας χρησιμοποιείται ως πρόφαση για τον αποκλεισμό ή τη διακοπή της λειτουργίας των ανταγωνιζόμενων παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να διατηρηθεί το μονοπώλιο ενός κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα που αναπαράγει την κρατική προπαγάνδα.

GATS ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Ο τρέχων Αναπτυξιακός Γύρος της Ντόχα του ΠΟΕ βρίσκεται επί του παρόντος σε αδιέξοδο έπειτα από διαφωνίες σχετικά με τη γεωργία. Η παρούσα έκθεση υπενθυμίζει στους αναγνώστες ότι η γεωργία –ενώ είναι σημαντικός τομέας για την ανθρώπινη επιβίωση– αποτελεί μόνο ένα μικρό ποσοστό του ΑΕγχΠ και δεν πρέπει να παρακωλύει το άνοιγμα άλλων σημαντικών τομέων της παγκόσμιας οικονομίας. Η ΕΕ πρέπει να δείξει ηθική υπεροχή καταργώντας τους δασμούς και τις επιδοτήσεις που εμποδίζουν τις συναλλαγές στον τομέα των υλικών αγαθών και της γεωργίας, προκειμένου να επιτύχει σε κάτι σημαντικότερο, στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, που είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τους παραγωγούς της ΕΕ και τους καταναλωτές, αλλά και για τους πολίτες των φτωχότερων χωρών.

Το πολυμερές αδιέξοδο σημαίνει ότι πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ προχωρούν σε διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες. Οι υποχρεώσεις που διαπραγματεύτηκε η ΕΕ στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπεγράφη με το CARIFORUM έδειξαν σαφή προθυμία να συμπεριληφθεί στην ατζέντα ο τομέας των υπηρεσιών. Οι συμφωνίες σχετικά με τον τρόπο 4 ελπίζεται ότι θα επιληφθούν του θέματος της διαρροής εγκεφάλων, καθώς και του προβλήματος της "μη αξιοποίησης εγκεφάλων", όπου μορφωμένοι άνθρωποι στις φτωχότερες χώρες δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους στον τόπο τους λόγω της έλλειψης ευκαιριών.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (9.6.2008)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

(2008/2004(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Olle Schmidt

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες, ειδικότερα οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, επηρεάζουν πολλούς τομείς αρμοδιότητας και υπογραμμίζει ότι το επίκεντρο αυτού του ψηφίσματος είναι το εμπόριο στις υπηρεσίες, δηλαδή η επίτευξη της πρόσβασης στην αγορά μέσω του ανοίγματος σε εθελουσία βάση των αγορών με τη μέθοδο διαπραγματεύσεων "ζήτησης και προσφοράς"· προτείνει τομείς όπως η εποπτεία, η ρύθμιση και άλλα ζητήματα που αφορούν διάφορες πτυχές των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο κατάλληλο φόρουμ·

2.   υποστηρίζει ιδιαίτερα την άποψη της Επιτροπής ότι η πρόσβαση στην αγορά και οι ελεύθερες συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της ατζέντας της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση· υπογραμμίζει ότι οι ανοικτές αγορές σε συνδυασμό με ισορροπημένες και ορθά ρυθμισμένες ελεύθερες συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών θα είναι προς όφελος όλων των χωρών και περιφερειών που συμμετέχουν·

3.   επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε αυξανόμενο βαθμό σε διεθνές επίπεδο, ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε τρίτες χώρες και ότι η βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά θα συνέβαλε ως εκ τούτου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.    εκτιμά ότι οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στις συναλλαγές αγαθών και ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι το ένα αποτελεί ξεχωριστή οντότητα από το άλλο·

5.   εκτιμά ότι η οικονομία στον τομέα των υπηρεσιών έχει καταστεί, από απόψεως όγκους, ο πιο σημαντικός οικονομικός τομέας της οικονομίας του ΟΟΣΑ και ότι το αυξανόμενο εμπόριο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και θα διευκολύνει τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη, βελτιώνοντας τις αποδόσεις άλλων βιομηχανιών, επειδή οι υπηρεσίες παρέχουν σημαντικές ενδιάμεσες εισροές ειδικότερα σε ένα αυξανόμενα διασυνδεδεμένο και διεθνοποιημένο κόσμο·

6.   αναγνωρίζει ότι το να επιτευχθεί η πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία στα πλαίσια των πραγματοποιούμενων διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ για την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να επιζητεί ένα εξισορροπημένο πακέτο με μια φιλόδοξη προσφορά στον τομέα των υπηρεσιών, ειδικότερα τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπου η ευρωπαϊκή βιομηχανία διαθέτει ανταγωνιστική εμπειρογνωμοσύνη και μεγάλο δυναμικό για ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες και τα πρότυπα είναι απαραίτητη με σκοπό να προληφθούν μη δασμολογικοί φραγμοί που μπορεί να είναι ευαίσθητοι στον τομέα των υπηρεσιών·

7.   καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη της στις εμπορικές διαπραγματεύσεις την ύπαρξη υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και την πιθανή επίπτωση του ανοίγματος των αγορών στην οργάνωσή τους·

8.   επισημαίνει ότι σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η ΕΕ έχει μια από τις πλέον ανοικτές αγορές στον κόσμο, αλλά υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει μια περισσότερο επιθετική και ισορροπημένη τακτική σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις στον τομέα των υπηρεσιών και να υιοθετήσει τις αρχές της διαφάνειας, της ανάπτυξης και της αμοιβαιότητας·

9.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι αρχές των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να συμβαδίζουν επιτυχώς με όλες τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα ευρωπαϊκά ρυθμιστικά πλαίσια καθώς και να εντατικοποιήσουν τον κανονιστικό διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εμπορικών εταίρων της με σκοπό να μειώσουν τα εμπόδια στο εμπόριο·

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις πρακτικές "offshore" (υπεράκτιες) των τρίτων χωρών οι οποίες βλάπτουν το αμοιβαίο άνοιγμα προς όφελος των αγορών·

11. καλεί τα κράτη μέλη να εργαστούν για μια πλέον ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική στον τομέα των συναλλαγών από κοινού με την Επιτροπή, ειδικότερα στον τομέα των επενδύσεων· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υπερεκτιμήσουν τους κινδύνους ξένων επενδύσεων, αλλά να αποσκοπούν στο ουσιαστικό άνοιγμα των οικονομιών τους και μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια· σημειώνει την ανάγκη αξιολόγησης θεμάτων όπως ασφάλεια της προσφοράς, ιδιαίτερα για τις ξένες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας που πραγματοποιούνται από κρατικές εταιρίες· υπενθυμίζει ότι παρόμοιες αξιολογήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρα προστατευτισμού·

12. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στους πιθανούς κινδύνους, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες του ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της απουσίας αμοιβαιότητας στη συμφωνία ΠΟΕ σχετικά με τις κρατικές συμβάσεις·

13. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τον αγώνα κατά της απομίμησης κυρίως μέσω του Internet, ενθαρρύνοντας, μεταξύ άλλων, μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων·

14. τάσσεται υπέρ της σημαντικής υποστήριξης της Επιτροπής όσον αφορά τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, αλλά επισημαίνει ότι για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, ειδικά όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου ίσως είναι καταλληλότερες για την επίτευξη της πρόσβασης στην αγορά· υποστηρίζει ιδιαίτερα την επίτευξη ολοκληρωμένων συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ οι οποίες θα καλύπτουν όχι μόνο τα αγαθά αλλά και τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις επιτρέποντας ως εκ τούτου στις εν λόγω χώρες την ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία·

15. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δημιουργεί καλύτερες ευκαιρίες για τον ανταγωνισμό, τη διαφάνεια και τη διαφοροποίηση· σημειώνει ότι, ειδικά στις αναδυόμενες οικονομίες, η αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ισχυρότερη ανάπτυξη της τοπικής χρηματοπιστωτικής αγοράς προς όφελος των εταιρειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν, καθώς και να παράσχει στους καταναλωτές μεγαλύτερη επιλογή και καλύτερα προϊόντα·

16. έχοντας υπόψη τη μικρή οικονομική, διοικητική και θεσμική δυνατότητα των χωρών ΑΚΕ, καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τον σεβασμό των προτύπων για ρύθμιση και εποπτεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο, όταν θα διαπραγματεύεται και θα εφαρμόζει τις συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών με τις χώρες οι οποίες θεωρούνται ότι είναι φορολογικοί παράδεισοι.

17. θεωρεί ότι η πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (μικρο-πιστώσεις, πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, υποθήκες, leasing και factoring (χρηματοδοτική μίσθωση και χρηματοδότηση με εκχώρηση τίτλων) ασφάλεια, συντάξεις και τοπικά και διεθνή εμβάσματα), είναι ειδικότερα απαραίτητη για τα μεμονωμένα άτομα στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε αυτά να προχωρήσουν σε βασικές οικονομικές δραστηριότητες, και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να ενισχύσει την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις αναπτυσσόμενες χώρες και να ενθαρρύνει υγιείς κανόνες συνετής διαχείρισης, την ανάπτυξη ανταγωνιστικών αγορών και την εκπαίδευση στον τομέα υπηρεσιών χρηματοπιστωτικού περιεχομένου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.6.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

34

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Mia De Vits, Harald Ettl, Μαργαρίτης Σχοινάς


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (28.5.2008)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την εμπορία υπηρεσιών

(2008/2004(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Silviu Buşoi

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες συνιστούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα της ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι πολλές υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία σε άλλους τομείς του κύκλου παραγωγής όπως η βιομηχανία και η γεωργία·

2.  πιστεύει ότι κατά την καθιέρωση του δίκαιου εμπορίου σε σχέση με τις υπηρεσίες είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης ΕΚ·

3.  πιστεύει ότι μια εσωτερική αγορά υπηρεσιών με αποτελεσματική λειτουργία είναι σημαντική για τη παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ· τονίζει ότι η έγκαιρη και σωστή εφαρμογή και μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(1), είναι σημαντικές για την επίτευξη αυτού του στόχου·

4.  πιστεύει ότι μια ισορροπημένη και φιλόδοξη επιχειρηματική πολιτική, ιδίως η ευρωπαϊκή πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις, θα μπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ· ζητεί η προσεχής πρωτοβουλία να καλύψει και τις ανάγκες του τομέα υπηρεσιών και ευνοεί τη θέσπιση νομοθετικού μέσου·

5.  υπενθυμίζει τη σημασία των υπηρεσιών για την ευρωπαϊκή οικονομία και εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου στις υπηρεσίες στον τωρινό διαπραγματευτικό γύρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·

6.  επισημαίνει ότι η έλλειψη καταρτισμένων εργαζομένων είναι μια εντεινόμενη πρόκληση για τον τομέα υπηρεσιών στην Ευρώπη και ότι πρέπει να αναπτυχθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί τούτο, μεταξύ άλλων με τη διά βίου μάθηση και κατάρτιση των εργαζομένων·

7.  τονίζει ότι ο τομέας υπηρεσιών μπορεί να φέρει πολλές λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα και πιστεύει ότι το στοιχείο αυτό αποτελεί προστιθέμενη αξία στην εξαγωγή τεχνογνωσίας από την ΕΕ· τονίζει ότι η σημασία του τομέα υπηρεσιών πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό κάθε πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης·

8.  επαινεί την έμφαση που δίνει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι οι θετικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης περνούν και στους καταναλωτές· τονίζει ότι, σε συνδυασμό με την υψηλή προστασία των καταναλωτών, ο δίκαιος ανταγωνισμός στις υπηρεσίες είναι ουσιώδης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές ωφελούνται από την ευρωπαϊκή ανοικτή αγορά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.5.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Илияна Малинова Йотова, Николай Младенов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley, Εμμανουήλ Αγγελάκας

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa

(1)

ΕΕ L 376 της 29.12.2006, σελ. 36.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.6.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Graham Booth, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Erika Mann, David Martin, Vural Öger, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Γεώργιος Παπαστάμκος, Маруся Иванова Любчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vittorio Agnoletto, Eugenijus Maldeikis, Jan Tadeusz Masiel, Salvador Domingo Sanz Palacio, Carl Schlyter

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Arlette Carlotti, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου