Menetlus : 2008/0060(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0284/2008

Esitatud tekstid :

A6-0284/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/09/2008 - 5.21

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0434

RAPORT     ***I
PDF 136kWORD 62k
2.7.2008
PE 407.788v02-00 A6-0284/2008

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastamine)

(KOM(2008)0154 – C6-0150/2008 – 2008/0060(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: József Szájer

(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 80a)

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 LISA: ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA KIRJA VORMIS ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastamine)

(KOM(2008)0154 – C6-0150/2008 – 2008/0060(COD))

(Kaasotsustamismenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0154);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0150/2008);

–   võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80a ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0284/2008),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus sellisena määratletud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete kodifitseerimise osas koos nimetatud muudatustega on ettepaneku puhul tegemist ainult kehtivate tekstide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


SELETUSKIRI

Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused,(1) muudeti nõukogu 17. juuli 2006. aasta otsusega 2006/512/EÜ(2). Muudetud otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a on sätestatud uus kontrolliga regulatiivmenetlus, mida kasutatakse üldmeetmete puhul, mille eesmärgiks on asutamislepingu kaasotsustamismenetluse kohaselt vastuvõetud aktide vähemoluliste sätete muutmine, sealhulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või uusi vähemolulisi sätteid juurde lisades.

Pärast kehtivate õigusaktide ja pooleliolevate menetluste läbivaatamist(3) esitas Euroopa Komisjon muu hulgas käesoleva kodifitseerimisest uuesti sõnastamiseks muudetud ettepaneku, et lülitada sellesse muudatused, mis on vajalikud kontrolliga regulatiivmenetlusega kohandamiseks.

Esimeeste konverentsi 12. detsembri 2007. aasta otsusega määrati õiguskomisjon kõnealust komiteemenetlusega kohandamist juhtivaks komisjoniks ning erikomisjonid nõuandvateks komisjonideks. Komisjonide esimeeste konverents jõudis 15. jaanuaril 2008 kokkuleppele õiguskomisjoni ja teiste asjaomaste komisjonide koostööviiside suhtes.

Arvestades asjaolu, et kavandatud kontrolliga regulatiivmenetlusega kohandamine on lõpule viidud, ning võttes arvesse mõnede meetmete puhul võimalikke lühemaid tähtaegu ja kiirmenetlust, ei esita õiguskomisjon ühtegi muudatusettepanekut, välja arvatud õigusteenistuste konsultatiivse töörühma esitatud tehnilised kohandused.

(1)

EÜT C 203, 17.7.1999, lk 1.

(2)

ELT L 200, 22.7.2006, lk 11.

(3)

KOM(2007)0740.


LISA: ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA KIRJA VORMIS ARVAMUS

ARVAMUS

                                                       EUROOPA PARLAMENDILE

                                                       NÕUKOGULE

                                                       KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

KOM(2008)0154, 27.3.2008 – 2008/0060(COD)

Võttes arvesse 28. detsembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, kohtus Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosnev konsultatiivne töörühm 22. jaanuaril 2008. aastal, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekul(1) läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sõnastatakse uuesti nõukogu 13. juuni 1988. aasta direktiiv 88/344/EMÜ toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, märkis töörühm ühisel kokkuleppel, et artikli 4 punkti d sõnastus „need kriteeriumid tuleb vastu võtta kolme aasta jooksul selle direktiivi vastu võtmisest” oleks tulnud märkida halli taustaga, mida üldiselt kasutatakse seoses sisuliste muudatustega.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda mis tahes sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või käesolevas arvamuses sellisena määratletud. Töörühm märkis ka, et varasemate õigusaktide muutmata sätete kodifitseerimise osas koos nimetatud muudatustega on ettepaneku puhul tegemist ainult kehtivate tekstide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

Õigusnõunik                                     Õigusnõunik               Peadirektori kohusetäitja

(1)

Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku 22 keeleversiooni. Töörühm töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.


MENETLUS

Pealkiri

Toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavad ekstrahendid (uuesti sõnastatud versioon)

Viited

KOM(2008)0154 – C6-0150/2008 – 2008/0060(COD)

EP-le esitamise kuupäev

27.3.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

10.4.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

10.4.2008

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

6.5.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

József Szájer

19.12.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.6.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

24

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Õigusteave - Privaatsuspoliitika