Pranešimas - A6-0285/2008Pranešimas
A6-0285/2008

PRANEŠIMAS dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvos siekiant priimti Tarybos pamatinį sprendimą dėl in absentia priimtų sprendimų vykdymo, iš dalies keičiantį Tarybos pagrindų sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, Pamatinį sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti ir Pamatinį sprendimą 2008/.../TVR dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje

2.7.2008 - (5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS)) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Armando França

Procedūra : 2008/0803(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0285/2008

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvos siekiant priimti Tarybos pamatinį sprendimą dėl in absentia priimtų sprendimų vykdymo, iš dalies keičiantį Tarybos pagrindų sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, Pamatinį sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti ir Pamatinį sprendimą 2008/.../TVR dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje

(5598/2008 – C6‑0075/2008 – 2008/0803(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvą (5598/2008),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0075/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0285/2008),

1.  pritaria Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvai su pakeitimais;

2.  ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvą;

5.  ragina Tarybą ir Komisiją įsigaliojus Lisabonos sutarčiai teikti pirmenybę bet kokiems būsimiems pasiūlymams, pagal kuriuos siekiama iš dalies keisti sprendimą atsižvelgiant į Deklaraciją Nr. 50, susijusią su Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris turi būti pridėtas prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, 10 straipsniu;

6.  pasiryžęs nagrinėti visus šiuos būsimus pasiūlymus skubos tvarka pagal 5 dalyje nurodytą procedūrą ir glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionaliniais parlamentais;

7.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvos Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

Pavadinimas

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

dėl in absentia priimtų sprendimų vykdymo, iš dalies keičiantis Tarybos pagrindų sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, Pamatinį sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti ir Pamatinį sprendimą 2008/.../TVR dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje

dėl piliečių teisių stiprinimo, skatinimo taikyti tarpusavio pripažinimo principą sprendimams, priimtiems po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, iš dalies keičiantis Pagrindų sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, Pamatinį sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti ir Pamatinį sprendimą .../.../TVR dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje bei Pamatinį sprendimą 2008/.../TVR dėl nuosprendžių vykdymo atidėjimo, alternatyvių sankcijų ir lygtinių nuosprendžių pripažinimo ir priežiūros

Pagrindimas

Pasiūlymo tikslas – skatinti vadovautis abipusio pripažinimo principu ir šalinti esamas kliūtis, visų pirma skirtingus pagrindo nepripažinti traktavimo būdus. Turėtų būti įtrauktas ir penktasis teisės aktas dėl lygtinio nuteisimo, kadangi jis taip pat susijęs su „in absentia“ priimtais sprendimais.

Pakeitimas  2

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Būtina stiprinti abipusį pasitikėjimą Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje nagrinėjant baudžiamąsias bylas, t. y. taikyti Europos lygmens priemones, skirtas užtikrinti didesnį baudžiamosiose bylose priimtų sprendimų derinimą ir jų abipusį pripažinimą, taip pat parengti tam tikras su baudžiamosiomis bylomis susijusias Europos nuostatas ir patvirtinti atitinkamą tvarką.

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas nuomone, kad būtina skatinti taikyti visus Europos baudžiamosios teisės aktus.

Pakeitimas  3

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) Atitinkamų procedūrinių saugiklių taikymas yra abipusio baudžiamosiose bylose priimtų teismų sprendimų pripažinimo prielaida. Todėl svarbu kuo skubiau priimti pamatinį sprendimą dėl procesinių teisių baudžiamosiose bylose.

Pakeitimas  4

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Todėl būtina numatyti aiškius ir bendrai taikomus sprendimus, kuriais būtų apibrėžtas atsisakymo pagrindas ir vykdančiosios institucijos galimybių veikti savo nuožiūra ribos.

(4) Todėl būtina numatyti aiškius ir bendrai taikomus sprendimus, kuriais būtų apibrėžtas atsisakymo vykdyti sprendimus, priimtus teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, metu ir vykdančiosios institucijos galimybių veikti savo nuožiūra ribos. Šiuo pamatiniu sprendimu siekiama apibrėžti atitinkamą bendrą pagrindą ir sudaryti galimybę vykdančiajai institucijai vykdyti sprendimą neatsižvelgiant į tai, kad asmuo nedalyvavo vykstant teisminiam nagrinėjimui. Minėtasis pamatinis sprendimas nėra skirtas reguliuoti taikomoms normoms ir metodams ar procedūriniams reikalavimams, kuriais vadovaujamasi siekiant šiame pamatiniame sprendime nurodytų rezultatų, kadangi tai valstybių narių nacionalinės teisės klausimas. Išduodančioji institucija, užpildydama atitinkamą Europos arešto orderio arba pagal kitus pamatinius sprendimus numatytų aktų skirsnį, užtikrina, kad į reikalavimus yra ar bus atsižvelgta, ir to turėtų pakakti norint vykdyti sprendimą remiantis tarpusavio pripažinimo principu.

Pakeitimas  5

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) Jeigu, remiantis išduodančiosios valstybės pateiktais duomenimis, galima pagrįsti, kad atsakovas buvo asmeniškai pašauktas atvykti ar kitaip oficialiai informuotas apie nustatytą bylos svarstymo laiką ir vietą, neturėtų būti atsisakoma pripažinti ir vykdyti sprendimo, kuris priimtas teismo posėdyje asmeniškai nedalyvaujant atsakovui. Tai reikštų, kad ši informacija asmeniui turėjo būti suteikta laiku, t. y. pakankamai anksti, kad jis galėtų dalyvauti svarstant bylą ir pasinaudoti turima teise į gynybą. Visa informacija turėtų būti pateikta atsakovui suprantama kalba.

Pakeitimas  6

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Neturėtų būti atsisakoma pripažinti ir vykdyti sprendimo, jeigu jis priimtas teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, metu, o šį asmenį, žinantį apie numatytą teisminį nagrinėjimą, teisminio nagrinėjimo metu gynė advokatas, kurį tas asmuo įgaliojo tai daryti siekdamas užsitikrinti praktišką ir veiksmingą teisinę pagalbą. Šiuo atveju, vadovaujantis nacionalinės teisės nuostata, susijusia su teise į gynybą, t. y. nuostata, kad atitinkamas asmuo pasirinko būti atstovaujamam advokato ir nusprendė teisminiame nagrinėjime asmeniškai nedalyvauti, neturėtų būti svarbu, ar advokatą pasirinko, pasiskyrė ir ar jam mokėjo atitinkamas asmuo, ar šį advokatą paskyrė ir jam mokėjo valstybė.

Pakeitimas  7

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Atitinkamuose galiojančiuose pamatiniuose sprendimuose pateiktais bendrai taikomais klausimų, susijusių su atsisakymo pagrindais, sprendimais turėtų būti atsižvelgta į įvairias situacijas, susijusias su pranešimu kaltinamajam apie teisę į bylos persvarstymą.

(6) Atitinkamuose galiojančiuose pamatiniuose sprendimuose pateiktais bendrai taikomais klausimų, susijusių su nepripažinimo pagrindais, sprendimais turėtų būti atsižvelgta į įvairias situacijas, susijusias su atitinkamo asmens teise į bylos persvarstymą arba į apeliaciją. Bylos persvarstymui, kuriuo siekiama užtikrinti teisę į gynybą, būdingi šie požymiai: atitinkamas asmuo turi teisę dalyvauti persvarstant bylą; (iš naujo) nagrinėjamos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, taigi procesas gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu.

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse panašios bylos nagrinėjamos remiantis teise į apeliaciją, o ne teise į bylos persvarstymą.

Pakeitimas  8

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) Persvarstant bylą po to, kai apkaltinamasis nuosprendis paskelbtas atitinkamam asmeniu asmeniškai nedalyvaujant teisminiame nagrinėjime, atsakovo padėtis turi būti tokia pati, kaip ir jam stojant prieš teismą pirmą kartą. Todėl minėtajam asmeniui turėtų būti suteikta teisė dalyvauti persvarstant bylą, turėtų būti (iš naujo) nagrinėjamos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, turėtų būti numatyta galimybė persvarsčius bylą panaikinti pirminį nuosprendį ir atsakovo teisė skųsti naująjį sprendimą.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad persvarstant bylą po to, kai „in absentia“ paskelbtas apkaltinamasis nuosprendis, atsakovo padėtis būtų tokia pati, kaip ir bet kurio prieš teismą pirmą kartą stojančio asmens. Ypač svarbu, kad, vadovaujantis Europos žmogaus teisių konvencijos protokolo Nr. 7 2 straipsnio ir Tarptautinio susitarimo dėl pilietinių ir politinių teisių 14 straipsnio 5 dalies nuostatomis, persvarsčius bylą būtų numatyta teisė teikti apeliaciją.

Pakeitimas  9

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

1 straipsnio 2 dalis

Tarybos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šis pamatinis sprendimas nepakeičia pareigos gerbti pagrindines laisves ir laikytis pagrindinių teisės principų, įtvirtintų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, ir neturi įtakos jokioms teisminių institucijų pareigoms šioje srityje.

2. Šis pamatinis sprendimas nepakeičia pareigos gerbti pagrindines laisves ir laikytis pagrindinių teisės principų, įtvirtintų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, ir neturi įtakos jokioms teisminių institucijų pareigoms šioje srityje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas  10

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

1 straipsnio 3 dalis

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Šio pamatinio sprendimo taikymo sritis – nustatyti bendras taisykles, reglamentuojančias vienoje valstybėje narėje (sprendimą priėmusioje valstybėje narėje) priimtų teismo sprendimų, kurie buvo priimti asmeniui nedalyvaujant, pripažinimą ir (arba) vykdymą kitoje valstybėje narėje (vykdančiojoje valstybėje narėje), laikantis Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 5 straipsnio 1 dalies, Pamatinio sprendimo 2005/214/TVR 7 straipsnio 2 dalies g punkto, Pamatinio sprendimo 2006/783/TVR 8 straipsnio 2 dalies e punkto ir Pamatinio sprendimo 2008/.../TVR 9 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatų.

3. Šio pamatinio sprendimo taikymo sritis – nustatyti bendras taisykles, reglamentuojančias vienoje valstybėje narėje (sprendimą priėmusioje valstybėje narėje) priimtų teismo sprendimų, kurie buvo priimti asmeniui nedalyvaujant teisminiame nagrinėjime, pripažinimą ir (arba) vykdymą kitoje valstybėje narėje (vykdančiojoje valstybėje narėje), laikantis Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 5 straipsnio 1 dalies, Pamatinio sprendimo 2005/214/TVR 7 straipsnio 2 dalies g punkto, Pamatinio sprendimo 2006/783/TVR 8 straipsnio 2 dalies e punkto ir Pamatinio sprendimo 2008/.../TVR 9 straipsnio 1 dalies f punkto bei Pamatinio sprendimo 2008/.../TVR ... straipsnio nuostatų.

Pagrindimas

Turėtų būti įtrauktas penktasis teisės aktas dėl lygtinio nuteisimo, kadangi jis taip pats susijęs su „in absentia“ priimtais sprendimais. Tikslus atitinkamo straipsnio numeris bus nurodytas tuomet, kai teisininkai lingvistai bus parengę galutinį teisės akto dėl lygtinio nuteisimo tekstą.

Pakeitimas  11

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR

1 straipsnio 4 dalis

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) 1 straipsnis papildomas šia dalimi:

Išbraukta.

„4. Šio pagrindų sprendimo tikslais, „in absentia priimtas sprendimas“ – laisvės atėmimo bausmė, kuri buvo skirta, ar nutartis paskirti suėmimą, kuri buvo priimta asmeniui pačiam nedalyvaujant bylos, kurioje buvo priimtas šis sprendimas, nagrinėjime.“

 

Pakeitimas  12

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

2 straipsnio 2 punktas

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR

4a straipsnio 1 dalis

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a straipsnis

In absentia priimti sprendimai

4a straipsnis

Sprendimai, priimti teisminio nagrinėjimo, kuriame asmuo asmeniškai nedalyvavo, metu

Vykdančioji teisminė institucija taip pat gali atsisakyti vykdyti Europos arešto orderį, išduotą siekiant vykdyti laisvės atėmimo bausmę arba nutartį paskirti suėmimą, jeigu teismo sprendimas buvo priimtas in absentia, išskyrus atvejus, kai Europos arešto orderyje nurodyta, kad asmuo:

1. Vykdančioji teisminė institucija taip pat gali atsisakyti vykdyti Europos arešto orderį, išduotą siekiant vykdyti laisvės atėmimo bausmę arba nutartį paskirti suėmimą, jeigu teismo sprendimas buvo priimtas teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, metu, išskyrus atvejus, kai Europos arešto orderyje nurodyta, kad pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę asmuo:

Pakeitimas  13

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

2 straipsnio 2 punktas

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR

4a straipsnio 1 dalies a punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą, taip pat informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą;

a) laiku ir jam suprantama kalba

 

i) arba buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti, arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo, kuriame buvo priimtas tas sprendimas, laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą,

 

ir

ii) buvo asmeniškai informuotas, kad sprendimas gali būti paskelbtas, jeigu jis neatvyktų į teismą,

arba

Pakeitimas  14

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

2 straipsnio 2 punktas

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR

4a straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo, kurio metu priimtas tas sprendimas, laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir kuriam sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato;

Pakeitimas  15

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

2 straipsnio 2 punktas

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR

4a straipsnio 1 dalies b punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) jam įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą bei teisę dalyvauti tame persvarstyme:

b) jam asmeniškai įteikus sprendimą ir oficialiai institucijai aiškiai ir jam suprantama kalba informavus raštu apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turėtų teisę dalyvauti ir kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio nuosprendžio panaikinimu:

i) aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo;

i) aiškiai nurodė, kad neginčijo sprendimo

arba

arba

ii) nepareikalavo persvarstyti bylą per taikomą laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip [...]¹ dienos;

ii) nepareikalavo persvarstyti bylą ar nepateikė apeliacijos per taikomą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 dienų ir ne ilgesnis kaip 15 dienų.

 

(*Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus turės būti atitinkamai keičiamas visas tekstas (kaskart pateikiant nuorodą į bylos persvarstymą, turėtų būti nurodoma ir teisė į apeliaciją.)

Pakeitimas  16

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

2 straipsnio 2 punktas

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR

4a straipsnio 1 dalies c punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) in absentia priimtas sprendimas asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas, tačiau:

c) sprendimas asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas, tačiau:

i) bus įteiktas ne vėliau kaip penktą dieną po perdavimo ir jis bus aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą bei teisę dalyvauti tame persvarstyme;

i) po perdavimo jam bus nedelsiant – bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris dienas – įteiktas asmeniškai ir tas asmuo bus aiškiai informuotas jam suprantama kalba apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turės teisę dalyvauti ir kurių metu bus galima (iš naujo) svarstyti konkrečias bylos aplinkybes, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu,

bei

bei

ii) galės ne mažiau kaip per [...]¹ dienų pareikalauti persvarstyti bylą.

ii) bus informuotas apie laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 dienų ir ne ilgesnis kaip 15 dienų ir per kurį jis turi pareikalauti persvarstyti bylą arba pateikti apeliaciją;

¹ Terminas bus nurodytas.

 

Pakeitimas  17

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

2 straipsnio 2 punktas

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR

4a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Jeigu Jeigu Europos arešto orderis išduodamas siekiant vykdyti laisvės atėmimo bausmę arba nutartį sulaikyti pagal 1c dalyje nustatytas sąlygas, o susijęs asmuo prieš tai nebuvo oficialiai informuotas apie jo atžvilgiu pradėtą baudžiamąjį procesą, šis asmuo, supažindinus jį su Europos arešto orderio turiniu, prieš jį perduodant gali reikalauti teismo sprendimo kopijos. Iš karto po to, kai informuojama apie šį reikalavimą, išduodančioji teismo institucija, padedama vykdomosios teismo institucijos, pateikia teismo sprendimo kopiją jos prašančiajam asmeniui. Jeigu sprendimas priimtas atitinkamam asmeniui nesuprantama kalba, išduodančioji teismo institucija, padedama vykdomosios teismo institucijos, pateikia teismo sprendimo išrašą minėtajam asmeniui suprantama kalba. Teismo sprendimas ar jo išrašas pateikiamas tik siekiant informuoti atitinkamą asmenį. Tai nėra oficialus teismo sprendimo įteikimas, taigi įteikiant minėtąjį dokumentą netaikomi jokie terminai, kurių privalu paisyti kreipiantis dėl bylos persvarstymo ar teikiant apeliaciją.

Pakeitimas  18

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

2 straipsnio 4 punktas

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR

Priedo d skilties 1 ir 2 punktai

 

Tarybos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) Nurodoma, ar sprendimas priimtas in absentia:

d) Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas:

 

1. Ne

1. Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.

 

2. Taip. Jei taip, patvirtinama, kad:

2.  Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas. Jeigu atsakymas neigiamas, nurodoma, ar:

 

Pakeitimas  19

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

2 straipsnio 4 punktas

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR

Priedo d skilties 2.1 punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.1. asmuo buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą, taip pat informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą.

2.1. asmuo buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai laiku gavo oficialios informacijos jam suprantama kalba pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę apie numatytą teisminio nagrinėjimo, kuriame sprendimas buvo priimtas, laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog susijęs asmuo žinojo apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą bei buvo asmeniškai informuotas apie tai, kad sprendimas gali būti paskelbtas, jei jis neatvyktų į teismą.

Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti ar kitaip informuotas:

Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti arba kitais būdais asmeniškai gavo oficialios informacijos:

……………………………………………

……………………………………………

 

Kalba, kuria pateikta informacija:

 

……………………………………………

Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:

Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:

……………………………………………

……………………………………………

Pakeitimas  20

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

2 straipsnio 4 punktas

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR

Priedo d skilties 2.1 a punktas (naujas)

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2.1a) buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t.  y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir kuriam sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato;

 

 

Pateikiama informacijos apie tai, kaip įvykdyta ši sąlyga:

 

……………………………………………

Pakeitimas  21

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

2 straipsnio 4 punktas

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR

Priedo d skilties 2.2 punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.2. asmuo, jam įteikus in absentia priimtą sprendimą, aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo.

2.2. asmuo, jam asmeniškai įteikus sprendimą ir jį išsamiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo.

Apibūdinama, kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo:

Apibūdinama, kada asmeniui įteiktas sprendimas, kaip jis buvo informuotas apie jo teisę į bylos persvarstymą arba į apeliaciją ir kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo:

……………………………………………

…………………………………………

Pakeitimas  22

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

2 straipsnio 4 punktas

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR

Priedo d skilties 2.3.1 punkto 1 įtrauka

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– asmuo buvo aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti tame persvarstyme, ir

– asmuo buvo aiškiai jam suprantama kalba informuotas apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, ir

Pakeitimas  23

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

2 straipsnio 4 punktas

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR

Priedo d skilties 2.3.2 punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 2.3.2 in absentia priimtas sprendimas asmeniui nebuvo įteiktas ir

 2.3.2 sprendimas asmeniui nebuvo įteiktas ir

in absentia priimtas sprendimas asmeniui bus įteiktas per ... nuo perdavimo;

šis sprendimas asmeniui bus asmeniškai įteiktas nedelsiant po perdavimo ir

– įteikus in absentia priimtą sprendimą asmuo bus aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti tame persvarstyme;

– asmeniui įteikus šį sprendimą jis bus aiškiai jam suprantama kalba informuotas apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, ir

– įteikus in absentia priimtą sprendimą asmuo galės per … dienų pareikalauti persvarstyti bylą.

– įteikus šį sprendimą asmuo galėjo per … dienų pareikalauti persvarstyti bylą arba pateikti apeliaciją ir nurodytu laikotarpiu jis nekėlė jokių panašaus pobūdžio reikalavimų.

 

Jei pažymėjote 2.3.2 langelį, patvirtinkite,

ar susijęs asmuo, informuojamas vykdomojoje valstybėjė apie Europos arešto orderio turinį, prieš jį perduodant kreipėsi su prašymu gauti teismo sprendimo kopiją tarpininkaujant vykdomajai teismo institucijai ir per ... dienų po prašymo pateikimo ši teismo sprendimo kopija ar minėtojo sprendimo išrašas buvo pateikta jam suprantama kalba.

Pakeitimas  24

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

3 straipsnio 1 punktas

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR

1 straipsnio e punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) 1 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„e) In absentia priimtas sprendimas“ – a punkte apibrėžtas sprendimas, kuris buvo priimtas asmeniui pačiam nedalyvaujant bylos, kurioje buvo priimtas šis sprendimas, nagrinėjime.“

Išbraukta.

Pakeitimas  25

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

3 straipsnio 2 punkto b papunktis

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR

2 straipsnio 2 dalies i punkto įžanginė dalis

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą sprendimas buvo priimtas in absentia, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad asmuo:

i) pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą sprendimas priimtas po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis išduodančiosios valstybės narės nacionalinės teisės nuostatomis, liudijime nurodyta, kad asmuo:

Pakeitimas  26

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

3 straipsnio 2 punkto b papunktis

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR

7 straipsnio 2 dalies i punkto i papunktis

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

i) laiku ir jam suprantama kalba

i) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal sprendimą priėmusios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą,

a) buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą šio teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą,

taip pat

taip pat

informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą;

b) asmuo buvo asmeniškai informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyktų į teisminį nagrinėjimą;

arba

arba

Pakeitimas  27

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

3 straipsnio 2 punktas

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR

7 straipsnio 2 dalies i punkto ia papunktis (naujas)

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ia) buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir kuriam sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato arba

Pakeitimas  28

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

3 straipsnio 2 punkto b papunktis

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR

7 straipsnio 2 dalies i punkto ii papunktis

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) kompetentingai institucijai aiškiai nurodė, kad neginčija bylos; arba

Išbraukta.

Pakeitimas  29

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

3 straipsnio 2 punktas

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR

7 straipsnio 2 dalies i punkto iii papunktis

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) jam įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą bei teisę dalyvauti tame persvarstyme:

iii) jam asmeniškai įteikus sprendimą ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu:

– aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo;

– aiškiai nurodė, kad neginčijo sprendimo

arba

arba

– nepareikalavo persvarstyti bylą per taikomą laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip [...] dienos;

– nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacijos per taikomą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 dienų ir ne ilgesnis negu 15 dienų;

Pakeitimas  30

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

3 straipsnio 2 punktas

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR

7 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia) pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą asmuo asmeniškai nedalyvavo, nebent liudijime nurodyta, kad asmuo, aiškiai informuotas apie procesą ir galimybę asmeniškai dalyvauti teisminiame nagrinėjime, aiškiai pareiškė, jog atsisako teisės dalyvauti nagrinėjant bylą žodžiu, ir aiškiai nurodė, kad neginčija bylos.

Pakeitimas  31

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

3 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR

Priedo h skilties 3 punkto 1 ir 2 papunkčiai

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nurodoma, ar sprendimas priimtas in absentia:

3. Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas:

1.  Ne

1.  Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.

2.  Taip. Jei taip, patvirtinama, kad:

2.  Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.

Jei atsakymas neigiamas, nurodoma, ar:

Pakeitimas  32

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

3 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR

Priedo h skilties 2.1 punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.1. asmuo buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą, taip pat informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą

 

2.1. asmuo buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę kitais būdais tikrai laiku ir jam suprantama kalba gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo, kuriame priimtas sprendimas, laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie numatytą teismo posėdžio laiką ir vietą, taip pat asmeniškai informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jeigu jis neatvyktų į teismą.

 

Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti ar kitaip informuotas:

--------------------------------------------------

Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti arba kitais būdais gavo oficialios informacijos:

--------------------------------------------------

Kalba, kuria pateikta informacija:

--------------------------------------------------

Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:

--------------------------------------------------

Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:

--------------------------------------------------

ARBA

arba

Pakeitimas  33

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

3 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR

Priedo h skilties 2.1 a punktas (naujas)

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2.1a) buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir kuriam sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato;

 

Pateikiama informacijos apie tai, kaip įvykdyta ši sąlyga:

 

………………………………

 

ARBA

Pakeitimas  34

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

3 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR

Priedo h skilties 2.2 punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.2. asmuo, prieš jam įteikiant arba jam įteikus in absentia priimtą sprendimą, aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo.

2.2. asmuo, prieš jam įteikiant arba jam įteikus sprendimą ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo ir į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo.

Apibūdinama, kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo:

Apibūdinama, kada asmeniui įteiktas sprendimas, kaip jis informuotas apie jo teisę į bylos persvarstymą arba apeliaciją ir kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo:

…………………………………………

ARBA

…………………………………………

ARBA

Pakeitimas  35

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

3 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR

Priedo h skilties 2.3 punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 2.3 in absentia priimtas sprendimas asmeniui buvo įteiktas … (metai/mėnuo/diena) ir jam buvo suteikta teisė į bylos persvarstymą sprendimą priėmusioje valstybėje, jei įvykdytos šios sąlygos:

 2.3 po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, jam asmeniškai įteiktas sprendimas … (metai/mėnuo/diena) ir suteikta teisė į bylos persvarstymą arba į apeliaciją sprendimą priėmusioje valstybėje, jei įvykdytos šios sąlygos:

– asmuo buvo aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti tame persvarstyme; ir

– asmuo buvo aiškiai jam suprantama kalba informuotas apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, ir

– jam pranešus apie šią teisę, asmuo galėjo per ... dienų pareikalauti persvarstyti bylą ir per tą laikotarpį to nepareikalavo.

– jam pranešus apie šią teisę, asmuo galėjo per ... dienų pareikalauti persvarstyti bylą arba pateikti apeliaciją ir per tą laikotarpį to nepadarė.

 

ARBA

 

Pakeitimas  36

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

3 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR

Priedo h skilties 2.3 a punktas (naujas)

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2.3a) asmuo, aiškiai informuotas apie procesą ir galimybę asmeniškai dalyvauti teisminiame nagrinėjime, aiškiai pareiškė, kad atsisako teisės dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime, ir aiškiai nurodė, kad jis neginčija bylos.

 

Apibūdinama, kada ir kaip asmuo atsisakė teisės dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime ir nurodė, kad jis neginčija bylos:

 

…………………………………………

Pakeitimas  37

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

4 straipsnio 1 punktas

Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR

2 straipsnio i punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„i) „In absentia priimtas sprendimas“ – c punkte apibrėžtas nutarimas konfiskuoti, kuris buvo priimtas asmeniui pačiam nedalyvaujant bylos, kurioje buvo priimtas šis sprendimas, nagrinėjime.“

Išbraukta.

Pakeitimas  38

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

4 straipsnio 2 punktas

Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR

8 straipsnio 2 dalies e punkto įžanginė dalis

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) pagal 4 straipsnio 2 dalyje numatytą liudijimą sprendimas buvo priimtas in absentia, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad asmuo:

e) pagal 4 straipsnio 2 dalyje numatytą liudijimą sprendimas buvo priimtas po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad pagal išduodančios valstybės narės nacionalinę teisę asmuo:

Pakeitimas  39

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

4 straipsnio 2 punktas

Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR

8 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktis

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

i) laiku ir jam suprantama kalba

i) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal sprendimą priėmusios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas konfiskuoti buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą,

a) arba buvo tiesiogiai pašauktas atvykti, arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą to teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą,

taip pat

taip pat

informuotas apie tai, kad toks sprendimas konfiskuoti gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą;

b) buvo asmeniškai informuotas, kad sprendimas konfiskuoti gali būti paskelbtas, jeigu asmuo neatvyktų į teismą;

arba

arba

Pakeitimas  40

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

4 straipsnio 2 punktas

Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR

8 straipsnio 2 dalies e punkto i a papunktis (naujas)

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ia) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato

arba

Pakeitimas  41

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

4 straipsnio 2 punktas

Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR

8 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) jam įteikus in absentia priimtą nutarimą konfiskuoti ir jį informavus apie teisę į bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti tame persvarstyme:

ii) jam asmeniškai įteikus nutarimą konfiskuoti ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu:

– aiškiai nurodė, kad jis neginčija nutarimo konfiskuoti;

– aiškiai nurodė, kad jis neginčijo nutarimo konfiskuoti,

arba

arba

– nepareikalavo persvarstyti bylą per taikomą laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip [...] dienos;

– nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacijos per taikomą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 dienų ir ne ilgesnis kaip 15 dienų;

Pakeitimas  42

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

4 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR

Priedo j skilties 1 ir 2 punktai

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) Nurodoma, ar sprendimas priimtas in absentia:

j) Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kuriam pasibaigus priimtas nutarimas konfiskuoti:

1.  Ne

1.  Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kuriam pasibaigus priimtas nutarimas konfiskuoti.

2.  Taip. Jei taip, patvirtinama, kad:

2.  Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, kuriam pasibaigus priimtas nutarimas konfiskuoti.

 

Jei atsakymas neigiamas, nurodoma, ar:

Pakeitimas  43

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

4 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR

Priedo j skilties 2.1 punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.1. asmuo buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą, taip pat informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą

asmuo buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę kitais būdais tikrai laiku ir jam suprantama kalba gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo, kuriame priimtas sprendimas, laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie numatytą teismo posėdžio laiką ir vietą, taip pat asmeniškai informuotas apie tai, kad sprendimas gali būti paskelbtas, jeigu jis neatvyktų į teismą.

Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti ar kitaip informuotas:

Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti arba kitais būdais asmeniškai gavo oficialios informacijos:

……………………………………………

……………………………………………

 

Kalba, kuria pateikta informacija:

 

……………………………………………

Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:

Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:

……………………………………………

ARBA

……………………………………………

ARBA

Pakeitimas  44

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

4 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR

Priedo j skilties 2.1 a punktas (naujas)

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2.1a) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato;

 

Pateikiama informacija, kaip ši sąlyga buvo įvykdyta:

 

……………………………………………

ARBA

Pakeitimas  45

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

4 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR

Priedo j skilties 2.2 punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.2. asmuo, jam įteikus in absentia priimtą sprendimą, aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo.

2.2. asmuo, jam asmeniškai įteikus nutarimą konfiskuoti ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo ir į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, aiškiai nurodė, kad neginčijo nutarimo.

Apibūdinama, kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo:

Apibūdinama, kada asmeniui įteiktas sprendimas, kaip jis informuotas apie jo teisę į bylos persvarstymą arba į apeliaciją ir kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčijo nutarimo konfiskuoti:

…………………………………………

ARBA

…………………………………………

ARBA

Pakeitimas  46

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

4 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR

Priedo j skilties 2.3 punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 2.3. in absentia priimtas sprendimas asmeniui buvo įteiktas .......... (metai/mėnuo/diena) ir asmuo turėjo teisę į bylos persvarstymą išduodančiojoje valstybėje šiomis sąlygomis:

 2.3. nutarimas konfiskuoti asmeniui buvo asmeniškai įteiktas … (metai/mėnuo/diena) ir jis turėjo teisę į bylos persvarstymą arba į apeliaciją išduodančiojoje valstybėje šiomis sąlygomis:

– asmuo buvo aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti tame persvarstyme; ir

– asmuo buvo aiškiai jam suprantama kalba informuotas apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, ir

– jam pranešus apie šią teisę, asmuo galėjo per ... dienų pareikalauti persvarstyti bylą ir per tą laikotarpį to nepareikalavo.

– jam pranešus apie šią teisę, asmuo galėjo per ... dienų pareikalauti persvarstyti bylą arba pateikti apeliaciją ir per tą laikotarpį to nepareikalavo.

Pakeitimas  47

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

5 straipsnio 1 punktas

Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR

1 straipsnio e punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) 1 straipsnis papildomas šiuo punktu:

e) „In absentia priimtas sprendimas“ – a punkte apibrėžtas sprendimas, kuris buvo priimtas asmeniui pačiam nedalyvaujant bylos, kurioje buvo priimtas šis sprendimas, nagrinėjime.“

Išbraukta.

Pakeitimas  48

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

5 straipsnio 2 punktas

Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR

9 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą sprendimas buvo priimtas in absentia, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad asmuo:

f) pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą sprendimas buvo priimtas teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, metu, išskyrus atvejus, kai liudijime pagal išduodančiosios valstybės narės nacionalinę teisę nurodyta, kad asmuo:

Pakeitimas  49

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

5 straipsnio 2 punktas

Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR

9 straipsnio 1 dalies f punkto i papunktis

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

i) laiku ir jam suprantama kalba

i) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą,

a) arba buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti, arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą to teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą,

taip pat

taip pat

informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą;

b) buvo asmeniškai informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jeigu jis neatvyktų į teisminį nagrinėjimą;

arba

arba

Pakeitimas  50

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

5 straipsnio 2 punktas

Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR

9 straipsnio 1 dalies f punkto i a papunktis (naujas)

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ia) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato

arba

Pakeitimas  51

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

5 straipsnio 2 punktas

Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR

9 straipsnio 1 dalies f punkto ii papunktis

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) jam įteikus in absentia priimtą sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą bei teisę dalyvauti tame persvarstyme:

ii) jam asmeniškai įteikus sprendimą ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu:

– aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo;

– aiškiai nurodė, kad neginčijo sprendimo;

arba

arba

– nepareikalavo persvarstyti bylą per taikomą laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip [...] dienos;

– nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacijos per taikomą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 dienų ir ne ilgesnis kaip 15 dienų.

Pakeitimas  52

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

5 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR

Priedo k skilties 1 punkto b ir a papunkčiai

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nurodoma, ar sprendimas priimtas in absentia:

1. Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas:

a. Ne

a. Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.

b. Taip. Jei taip, patvirtinama, kad:

b.  Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.

 

Jei atsakymas neigiamas, nurodoma, ar:

Pakeitimas  53

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

5 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2002/…/TVR

Priedo k skilties 1 punkto b.1 papunktis

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b.1 asmuo buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą, taip pat informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą

b.1 asmuo buvo tiesiogiai asmeniškai pašauktas atvykti arba pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę kitais būdais tikrai laiku ir jam suprantama kalba gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo, kuriame priimtas sprendimas, laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie numatytą teismo posėdžio laiką ir vietą, taip pat asmeniškai informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jeigu jis neatvyktų į teismą.

Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti ar kitaip informuotas:

Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti arba kitais būdais asmeniškai gavo oficialios informacijos:

……………………………………………

……………………………………………

 

Kalba, kuria pateikta informacija:

 

……………………………………………

Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:

Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:

……………………………………………

ARBA

……………………………………………

ARBA

Pakeitimas  54

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

5 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR

Priedo k skilties 1 punkto b.1 a papunktis (naujas)

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(b.1a) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato;

 

Pateikiama informacija, kaip ši sąlyga buvo įvykdyta:

 

……………………………………………

ARBA

Pakeitimas  55

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

5 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR

Priedo k skilties 1 punkto b.2 papunktis

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b.2 asmuo, jam įteikus in absentia priimtą sprendimą, aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo.

2.2. asmuo, prieš jam įteikiant arba jam įteikus sprendimą ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo ir į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, aiškiai nurodė, kad neginčijo sprendimo.

Apibūdinama, kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija in absentia priimto sprendimo:

Apibūdinama, kada asmeniui įteiktas sprendimas, kaip jis informuotas apie jo teisę į bylos persvarstymą arba apeliaciją ir kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo:

…………………………………………

ARBA

…………………………………………

ARBA

Pakeitimas  56

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

5 straipsnio 3 punktas

Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR

Priedo k skilties 1 punkto b.3 papunktis

 

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b.3 in absentia priimtas sprendimas asmeniui buvo įteiktas … (metai/mėnuo/diena) ir jam buvo suteikta teisė į bylos persvarstymą sprendimą priėmusioje valstybėje, jei įvykdytos šios sąlygos:

 2.3 po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, jam asmeniškai įteiktas sprendimas … (metai/mėnuo/diena) ir suteikta teisė į bylos persvarstymą arba į apeliaciją sprendimą priėmusioje valstybėje, jei įvykdytos šios sąlygos:

– asmuo buvo aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą ir teisę dalyvauti tame persvarstyme; ir

– asmuo buvo aiškiai jam suprantama kalba informuotas apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, ir

– jam pranešus apie šią teisę, asmuo galėjo per ... dienų pareikalauti persvarstyti bylą ir per tą laikotarpį to nepareikalavo.

– jam pranešus apie šią teisę, asmuo galėjo per ... dienų pareikalauti persvarstyti bylą arba pateikti apeliaciją ir per tą laikotarpį to nepareikalavo.

Pakeitimas  57

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva – keičiantis aktas

5a straipsnis (naujas)

Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

Pamatinio sprendimo 2008/…/TVR pakeitimai

 

Pamatinis sprendimas 2008/…/TVR iš dalies keičiamas taip:

 

1) ... straipsnio ... punktas keičiamas taip:

 

h) pagal ... straipsnyje nurodytą liudijimą asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminio nagrinėjimo metu priimant sprendimą, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad, remdamasis sprendimą priėmusios valstybės nacionalinės teisės nuostatomis, tas asmuo:

 

a) laiku ir jam suprantama kalba

 

– arba buvo tiesiogiai pašauktas atvykti, arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą to teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą,

 

ir

 

– buvo asmeniškai informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jeigu jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą,

 

arba

 

b) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato arba

 

c) jam asmeniškai įteikus sprendimą ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu:

 

– aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo

 

arba

 

– nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacijos per taikomą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 dienų ir ne ilgesnis kaip 15 dienų.

 

2) Priedo („liudijimas“) ... punktas keičiamas taip:

 

h)Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas:

 

1. Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.

 

2. Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu priimtas sprendimas.

 

Jei atsakymas neigiamas, nurodoma, ar:

 

2.1. asmuo buvo tiesiogiai kviečiamas atvykti arba pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę kitais būdais tikrai laiku ir jam suprantama kalba gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo, kuriame priimtas sprendimas, laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie numatytą teismo posėdžio laiką ir vietą, taip pat asmeniškai informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jeigu jis neatvyksta į teismą.

 

Laikas ir vieta – kada ir kur asmuo buvo pašauktas atvykti arba kitais būdais asmeniškai gavo oficialios informacijos:

 

……………………………………………

 

Kalba, kuria pateikta informacija:

 

……………………………………………

 

Apibūdinama, kaip asmuo buvo informuotas:

 

……………………………………………

 

ARBA

 

2.2. buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba kitais būdais tikrai gavo oficialios informacijos apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą, t. y. buvo informuotas taip, kad būtų galima neabejotinai teigti, jog jis žinojo apie bylos svarstymą, suteikė aiškius įgaliojimus advokatui, kurį pats pasirinko, paskyrė ir sumokėjo arba kurį paskyrė ir kuriam sumokėjo valstybė, remdamasi nacionalinės teisės nuostatomis, susijusiomis su teise į gynybą, ir minėtajame nagrinėjime buvo išties atstovaujamas šio advokato.

 

Pateikiama informacija, kaip ši sąlyga buvo įvykdyta:

 

……………………………………………

 

ARBA

 

2.2. asmuo, jam asmeniškai įteikus sprendimą ir jį aiškiai jam suprantama kalba informavus apie teisę į bylos persvarstymo ir į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, aiškiai nurodė, kad neginčijo sprendimo.

 

Apibūdinama, kada asmeniui įteiktas sprendimas, kaip jis informuotas apie jo teisę į bylos persvarstymą arba apeliaciją ir kada ir kaip asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo:

 

…………………………………………

 

ARBA

 

 2.4. po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, jam asmeniškai įteiktas sprendimas … (metai/mėnuo/diena) ir suteikta teisė į bylos persvarstymą arba į apeliaciją sprendimą priėmusioje valstybėje, jei įvykdytos šios sąlygos:

 

– asmuo buvo aiškiai jam suprantama kalba informuotas apie teisę į bylos persvarstymo arba į apeliacijos procedūras, kuriose jis turi teisę dalyvauti, kurių metu (iš naujo) svarstomos konkrečios bylos aplinkybės, įskaitant naujus įrodymus, ir kurios gali baigtis pirminio sprendimo panaikinimu, ir

 

– jam pranešus apie šią teisę, asmuo galėjo per ... dienų pareikalauti persvarstyti bylą ir per tą laikotarpį to nepareikalavo.

 

________________________________

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Teisė į teisminį nagrinėjimą – svarbiausia JT tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte apibrėžta teisė. Tačiau ši teisė neabsoliuti. Tam tikromis aplinkybėmis sprendimai gali būti priimami teisminio nagrinėjimo metu nedalyvaujant atitinkamam asmeniui – tai vadinamieji teismo sprendimai in absentia.

Vadovaujantis abipusio pripažinimo principu, vienos valstybės narės teismo institucija turi vykdyti kitos valstybės narės teismo institucijos priimtą sprendimą. Tačiau esama išimčių ir viena iš jų susijusi su atveju, kai teismo sprendimas priimamas in absentia.

Šiuo metu keletas ES teisės aktų, kuriuos priėmė ar dar priims Taryba, susiję su teismo sprendimų priėmimu in absentia. Tačiau aptariamasis klausimas minėtuosiuose teisės aktuose sprendžiamas skirtingai, taigi kyla kliūčių siekiant abipusio pripažinimo. Dėl to nesama nuoseklios ES lygmens sistemos ir atsiranda (nepageidaujamas) teisinis nekonkretumas. Septynios valstybės narės, siekdamos ištaisyti šią padėtį, pateikė pasiūlymą dėl kriterijų, susijusių su in absentia priimtų sprendimų nepripažinimo pagrindu, derinimo šiuose keturiuose teisės aktuose:

1) Pagrindų sprendime 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos,

2) Pamatiniame sprendime 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms,

3) Pamatiniame sprendime 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti,

4) Pamatiniame sprendime 2008/…/TVR dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje.

Pranešėjo nuomone, į pasiūlymą būtina įtraukti ir penktąjį teisės aktą, t. y. Pamatinį sprendimą 2008/…/TVR dėl nuosprendžių vykdymo atidėjimo, alternatyvių sankcijų ir lygtinių nuosprendžių pripažinimo ir priežiūros.

Suderinus šiuos aktus taisyklės taptų aiškesnės, būtų užtikrinta didesnis teisinis konkretumas ir sklandesnis teisminis bendradarbiavimas. Be to, remiantis pasiūlymu stiprinama pagrindinių procesinių teisių apsauga, pvz., teisė į gynybą ir teisė į teisminį nagrinėjimą.

Pasiūlymo tikslas – derinti in absentia priimtų sprendimų nepripažinimo pagrindą, tačiau jame nesiekiama vienodinti sąvokų, o klausimas dėl įvairių sistemų sprendžiamas taikant horizontalųjį metodą. Pasiūlyme apibrėžiami teisminio bendradarbiavimo aspektai arba bendras požiūris į atvejus, kaip sprendimai priimami in absentia.

Pagrindiniai pasiūlymo aspektai

1. Atitinkamo asmens kvietimas

Pasiūlyme pabrėžiama, kad labai svarbu, jog asmuo būtų adekvačiais būdais kviečiamas atvykti. Itin svarbu, kad atitinkamas asmuo būtų laiku informuojamas apie jo bylos nagrinėjimo datą ir vietą. Tik atsižvelgus į šiuos reikalavimus, galima pripažinti ir vykdyti sprendimus, priimtus in absentia. Taip užtikrinama teisė į teisminį nagrinėjimą.

Tačiau pranešėjas laikosi požiūrio, kad svarbu atsižvelgti ir į valstybių narių teisės sistemų, pagal kurias numatyti specifiniai asmens kvietimo atvykti būdai, skirtumus. Kaltinamojo teisės užtikrinamos ne tik jam asmeniškai įteikus šaukimą. Valstybės narės vadovaujasi papildomais procedūriniais sprendimais, kuriais remiantis užtikrinama, kad asmuo būtų pakviestas, o kilus su kvietimo procedūra susijusių problemų šis asmuo gali apie tai pranešti teismui.

2. Daugiau dėmesio teisei į bylos persvarstymą

Pasiūlyme pabrėžiama, kad užtikrinant tinkamą teisės į teisminį nagrinėjimą apsaugą itin svarbus bylos persvarstymas. Jeigu atitinkamas asmuo nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, kurio metu in absentia priimamas sprendimas, vykdomoji valstybė narė galėtų vykdyti šį sprendimą tada, kai, inter alia, sprendimą priėmusioje valstybėje numatyta atitinkama teisė į bylos persvarstymą. Tačiau ši teisė numatyta ne visose valstybėse narėse. Pranešėjo nuomone, pasiūlyme būtina tikslinti, kad tokiais atvejais byla galėtų būti iš naujo nagrinėjama apeliacine tvarka ir tai turėtų būti aiškiai nurodoma pasiūlymo tekste.

3. Teisė būti atstovaujamam advokato

Atitinkamas asmuo turi teisę spręsti, ar jam atstovaus advokatas. Neturėtų būti atsisakoma pripažinti ir vykdyti minėtųjų sprendimų, jei asmeniui pagal to asmens įgaliojimą atstovauja advokatas. Tačiau, pranešėjo nuomone, svarbu aiškiai pabrėžti, kad teisė būti atstovaujamam advokato realizuojama ir tada, kai advokatą skiria ir kai jam užmoka valstybė.

Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (20.5.2008)

pateiktas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvos priimti Tarybos pamatinį sprendimą dėl in absentia priimtų sprendimų vykdymo, iš dalies keičiantį Pagrindų sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, Pamatinį sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti, Pamatinį sprendimą 2008/.../TVR dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje
(5598/2008 – C6‑0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Nuomonės referentė: Neena Gill

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įvairiuose pamatiniuose sprendimuose (Pagrindų sprendime 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, Pamatiniame sprendime 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, Pamatiniame sprendime 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti) numatytos skirtingos taisyklės, susijusios su in absentia priimtų teismo sprendimų vykdymu ir vykdančiosioms institucijoms suteikta diskrecija.

Šis pasiūlymas dėl teisės akto dėl in absentia priimtų sprendimų vykdymo yra svarbus, nes užtikrinamas teismo sprendimų, kuriuos priėmė viena valstybė narė po proceso, kuriame asmuo nedalyvavo, vykdymo kitoje valstybėje narėje taisyklių vienodumas, taip pat jame pateikiami aiškūs bendrieji principai, susiję su atsisakymo vykdyti sprendimą pagrindais.

Pagrindinis pasiūlymo tikslas – apriboti atsisakymo vykdyti sprendimą pagrindus, ir tam referentė pritaria. Vis dėlto, referentė pateikia keletą pasiūlymų, kuriuose atsižvelgiama į interesų pusiausvyrą tarp pagrindinių laisvių bei piliečio laisvės ir veiksmingo teismų bendradarbiavimo bei abipusio pripažinimo poreikio.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šis pamatinis sprendimas nepakeičia pareigos gerbti pagrindines laisves ir laikytis pagrindinių teisės principų, įtvirtintų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, ir neturi įtakos jokioms teisminių institucijų pareigoms šioje srityje.

Šis pamatinis sprendimas nepakeičia pareigos gerbti pagrindines laisves ir laikytis pagrindinių teisės principų, įtvirtintų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, ir neturi įtakos jokioms teisminių institucijų pareigoms šioje srityje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 punktas

Pamatinis sprendimas 2002/584/TVR

4a straipsnio a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba informuotas pagal sprendimą priėmusios valstybės nacionalinę teisę, per kompetentingą atstovą ir laiku, apie numatytą teismo posėdžio, kuriame sprendimas buvo priimtas in absentia, laiką ir vietą, taip pat informuotas apie tai, kad toks sprendimas gali būti paskelbtas, jei asmuo neatvyksta į teismą;

(a) buvo asmeniškai pašauktas atvykti arba jam šaukimą įteikė kompetentingas atstovas, kurį paskyrė ginamasis ir kuris turi pastarojo kontaktinius duomenis;

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – išvengti pavojaus, kad įteikimo reikalavimas nebūtų įvykdytas šaukimą įteikiant teismo paskirtam advokatui, kuris gali neturėti galimybių susisiekti su ginamuoju.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 punktas

Pamatinis sprendimas 2002/584/TVR

4a straipsnio c punkto i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(i) bus įteiktas ne vėliau kaip penktą dieną po perdavimo ir jis bus aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą bei teisę dalyvauti tame persvarstyme;

(i) bus įteiktas perdavimo metu ir jis bus aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą bei teisę dalyvauti tame persvarstyme;

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti kiek įmanoma geresnę asmens apsaugą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 punktas

Pamatinis sprendimas 2002/584/TVR

4a straipsnio c punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(ii) galės ne mažiau kaip per [...] dienų pareikalauti persvarstyti bylą.

(ii) galės ne mažiau kaip per nacionalinėje teisėje nustatytą laikotarpį arba, jei nacionalinėje teisėje nėra nustatyta tokio laikotarpio, ne mažiau kaip per 10 dienų ir ne daugiau kaip per 15 dienų pareikalauti persvarstyti bylą.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti kiek įmanoma geresnę asmens apsaugą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Abišalio sprendimų pripažinimo principo taikymas

Nuorodos

05598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS)

Atsakingas komitetas

LIBE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

21.2.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Neena Gill

5.3.2008

 

 

Priėmimo data

19.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

11

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlo Casini, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Abišalio sprendimų pripažinimo principo taikymas

Nuorodos

05598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS)

Konsultacijos su EP data

18.2.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

21.2.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

21.2.2008

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Armando França

27.2.2008

 

 

Svarstymas komitete

8.4.2008

24.6.2008

 

 

Priėmimo data

24.6.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber