ДОКЛАД относно риболова и аквакултурите в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа

2.7.2008 - (2008/2014(INI))

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Ioannis Gklavakis

Процедура : 2008/2014(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0286/2008
Внесени текстове :
A6-0286/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно риболова и аквакултурите в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа

(2008/2014(INI))

Европейският парламент,

–   като взе пред вид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2002 г. относно прилагането на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа[1],

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Доклад до Европейския парламент и Съвета: Оценка на интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) в Европа" (COM (2007)0308),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. относно Европейския фонд за рибарство[2],

–   като взе предвид Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно създаване на рамка за действието на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морската стратегия)[3] и съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент, озаглавено "Тематична стратегия относно защитата и опазването на морската среда"(COM (2005)0504),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено "Интегрирана морска политика за Европейския съюз"(COM(2007)0575),

–   като взе предвид резолюцията си от 15 юни 2006 г.относно крайбрежния риболов и проблемите, пред които са изправени рибарските общности на крайбрежния риболов[4],

–   като взе пред вид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 9 март 2006 г., озаглавено "Подобряване на икономическото положение в риболовния сектор" (COM(2006)0103), както и резолюцията си от 28 септември 2006 г. по същия въпрос[5],

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура (COM(2002)0511),

–   Като взе предвид извършеното за Парламента проучване относно „Зависимостта на регионите от риболова”[6],

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A6-0286/2008),

A. като има предвид, че интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) представлява не само политика в областта на околната среда, а и намиращ се в развитие процес, който има за цел подобряването на икономическото и обществено равнище на крайбрежните области и устойчивото развитие на всички провеждани в тях дейности, каквито са риболовът и рибовъдството,

Б.  като има предвид, че осъществяването на ИУКЗ представлява дългосрочен процес и че повечето национални стратегии, одобрени в рамките на гореспоменатата препоръка, започнаха да се прилагат едва през 2006 г.,

В.  като има предвид, че досега управлението на крайбрежните зони се осъществяваше в средносрочен план, като биваше пренебрегнат фактът, че се касае за сложни природни екосистеми, които се изменят с течение на времето,

Г.  като има предвид, че решенията и мерките, които се вземаха, се отнасяха до една изолирана дейност, без да се третира проблемът с влошаването на състоянието на крайбрежните зони като цяло,

Д. като има предвид, че досега териториалното устройство беше насочено към територии на сушата, без да взема предвид последиците от дадени дейности в крайбрежните зони върху други дейности, провеждани в същия район.

Е.  като има предвид, че при очаквани ниски разходи по прилагането им, националните стратегии по ИУКЗ ще допринесат за значителна икономическа рентабилност,

Ж.. като има предвид незадоволителната степен на участие на представители на всички отрасли при планирането и прилагането на мерките за решаване на проблемите на крайбрежните зони, в резултат на която бяха накърнени интересите на някои отрасли,

З. като има предвид, че прилагането на политиките на интегрирано управление включва планирането в крайбрежните зони на употребите, свързани с населението, туризма, икономиката и опазването на ландшафта и на околната среда,

И. като има предвид, че ефективното координиране на органите по управление на крайбрежните зони досега е било постигано само в изолирани случаи,

Й. като има предвид, че в дадени случаи осъществяването на политиките по ИУКЗ може да изисква мащабни разходи, които е невъзможно да бъдат поети от местните общини, като в резултат на това се прибягва до по-високо административно ниво и се стига до закъснения при осъществяването им,

К. като има предвид, че поради трансграничното естество на множество процеси в крайбрежните зони, е необходимо да има координация и сътрудничество на регионално равнище, дори и с трети държави,

Л. като има предвид, че риболовът и рибовъдството са две основни дейности в крайбрежните зони, които зависят от качеството на крайбрежните води,

М.  като има предвид, че аквакултурата все още не е достигнала равнище на технологично развитие, което да й позволява да развива тези интензивни дейности далеч от крайбрежните зони,

Н. като има предвид, че трябва да се отчита основополагащата и до настоящия момент малко призната роля на жените в регионите, които зависят от риболова,

О. като има предвид, че риболовът в крайбрежните зони представлява 80% от риболовния флот на Общността и допринася за икономическото и социално сближаване на крайбрежните общности и за съхраняването на културните им традиции,

П. като има предвид, че риболовът, макар и да не представлява източник на замърсяване, търпи последиците от замърсяването, предизвиквано от други дейности, извършвани в крайбрежните зони, като в резултат на това бива понижена още повече неговата жизнеспособност,

Р.  като има предвид, че риболовът и рибовъдството имат голямо икономическо и обществено значение, тъй като биват развивани предимно в крайбрежни райони с нестабилна икономика, много от които се намират в неравностойно положение и не могат да предоставят на жителите си алтернативни възможности за работа,

С. като има предвид, че наличието на чиста и здрава морска среда ще допринесе за бъдещото увеличаване на риболовната продукция и следователно за подобряване перспективите на отрасъла,

Т.  като има предвид, че аквакултурата е изцяло насочена към принципа на устойчивото развитие, а евентуални последици за околната среда се компенсират на базата на правилата на Общността,

У. като има предвид, че в среда, където рибните ресурси намаляват, а световното търсене на риба и черупкови организми се повишава, аквакултурата придобива все по-голямо значение в Европа,

Ф. като има предвид, че териториалното устройство, което да отговаря на принципите на интегрираното управление на крайбрежните зони с оглед балансираното развитие на извършваните там дейности, все още не е завършено във всички държави-членки,

Х. като има предвид, че съществува ожесточена конкуренция за намирането на пространство в крайбрежните зони и че работещите в аквакултурата и рибарите имат същите права и задължения, както и останалите ползватели,

Ц. като има предвид, че най-отдалечените региони, както те са определени в член 299, параграф 2 от Договора за ЕО и в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, може да изискват създаването на специфични интегрирани национални стратегии в областта на интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ), както и подходящо приспособяване на интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) на равнище ЕС,

1.  подчертава икономическото и обществено значение на риболова и на рибовъдството за крайбрежните региони и изисква подпомагането им в рамките на ИУКЗ;

2.  подчертава необходимостта да се гарантира, че отраслите рибно стопанство и аквакултури участват и са добре представени в транснационални морски сдружения (transnational maritime clusters) и приканва Комисията да стимулира този процес;

3.  подчертава, че Европейският фонд за рибарство може да допринесе за дългосрочното финансиране на мерки в рамките на ИУКЗ, като подкрепя дейности, допринасящи за устойчивото развитие на риболовните райони;

4.  изтъква необходимостта от изясняване на правомощията на заинтересованите административни органи в крайбрежните зони и от създаване на координирани стратегии, така че те да бъдат по-ефективни;

5.  признава трудностите при координирането на органите за управление на крайбрежните зони и призовава Комисията да преразгледа, в рамките на контрола върху прилагането на ИУКЗ и след като се е консултирала с държавите-членки, дали е необходимо учредяването на координационен орган;

6.  подчертава необходимостта от участие на представителите на риболовния сектор и на аквакултурата в дейности, свързани с планирането и развитието на ИУКЗ, като се има предвид, че тяхното участие в стратегиите за устойчиво развитие ще увеличи добавената стойност на техните продукти, и припомня, че Европейския фонд за рибарство може да оказва подкрепа на подобни колективни дейности;

7.  признава значителната роля на жените в регионите, които зависят от риболова, и следователно насърчава Комисията и държавите-членки да си сътрудничат, за да гарантират насърчаването и включването на принципа на равните възможности на различни етапи от пускането в действие на Европейския фонд за риболова (в етапите на създаване, пускане в действие, контрол и оценка), както е предвидено в член 11 от Регламент (ЕО) № 1198/2006;

8.  призовава за по-тясно сътрудничество между компетентните органи на регионално равнище посредством обмен на информация във връзка със състоянието на крайбрежните зони и съвместното предприемане на стратегии за подобряване екологичното състояние на местните морски екосистеми;

9.  призовава националните и регионалните правителства в най-отдалечените региони да изготвят интегрирани стратегии за ИУКЗ, за да гарантират устойчивото развитие на крайбрежните региони;

10. в контекста на горепосоченото подчертава значението на подходящото териториално устройство;

11. използването на аквакултурата за целите на повторно заселване е съществен инструмент за постигането на екологично съхранение в определени крайбрежни райони и следователно трябва да бъде насърчавано, стимулирано и подкрепяно финансово;

12. подчертава значението на аквакултурата за хранителната промишленост във връзка със социалното и икономическо развитие в някои крайбрежни общности на ЕС;

13. счита, че отраслите рибно стопанство и аквакултури трябва да бъдат включени в един хоризонтален подход спрямо всички морски дейности, извършвани в крайбрежните зони, с цел да се постигне устойчиво развитие, в съответствие с новите насоки на морската политика;

14. подчертава необходимостта от развитие и прилагане на стратегии за приспособяване към опасностите, пред които са изправени крайбрежните зони, включително изменението на климата, като изцяло се вземат предвид последиците за риболова и аквакултурата;

15. счита, че трябва да продължи да се полагат усилия за събирането на необходимите данни, по начин, който да способства за обмена и използването на информация за осъществяването на сравнителни изследвания, включително данни за състоянието на биоразнообразието и рибните ресурси;

16. счита, че следва да се повишат усилията по отношение на научните изследвания в областта на аквакултурите с оглед въвеждане на системи за интензивно производство в затворен кръг;

17. предлага в рамките на ИУКЗ да бъде дадено предимство на свързаните с аквакултури проекти, които използват възобновяеми източници на енергия и които не нарушават защитените територии по смисъла на законодателството на ЕС в областта на околната среда;

18. призовава Комисията да определи, след като се консултира с държавите-членки, ясен график, на основата на който да разгледа напредъка при прилагането на ИУКЗ в Европейския съюз;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

 • [1]  OВ L 148, 6.6.2002 г., стр. 26.
 • [2]  OВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.
 • [3]  OВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19.
 • [4]  ОВ C 300 Ε, 9.12.2006 г., стр. 504.
 • [5]  ОВ C 306 Ε, 15.12.2006 г., стр. 417.
 • [6]  IP/B/PECH/ST/IC/2006-198.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Introduction - The EU Recommendation for Integrated Coastal Zone Management

The idea of Integrated Coastal Zone Management was first mooted in 1994, when a Council Resolution stressed the need for a Community strategy for coastal zones based on the principles of sustainable development.

In 2002, the Commission issued a recommendation setting out eight principles on which ICZM should be based. This recommendation calls on coastal Member States to submit to the Commission before the end of February 2006 progress reports on the drawing up and implementation of their national ICZM strategies. It also called on the Commission to submit an evaluation report to the European Parliament and Council on progress in implementing ICZM.

Of the 20 coastal Member States of the EU, 14 have forwarded official reports to the Commission: these account for 65% of EU coastal States and over 70% of the length of the European coastline.

2. Objectives and challenges

The present Commission communication evaluates progress achieved in implementing ICZM, while at the same time outlining the shortcomings.

The basic conclusions are as follows: there has been no effective coordination in implementing ICZM; exchanges of information are incomplete; not all users of coastal zones are properly represented; ICZM has been based on existing sectoral policies corresponding to the needs of coastal zones; and policies must be drawn up to prepare coastal zones for the impact of climatic change.

3. Coastal zones today – impact on fishing and aquaculture

In the past, coastal zones were considered to be of secondary importance for economic development; now, however, they are the most intensively exploited regions. The study evaluating the social and economic impact of ICZM lists 18 categories of activity carried out in coastal areas and 14 challenges they face owing to over-exploitation.

Fishing and aquaculture are two such activities: they depend on the coastal zones and are therefore influenced by any change in them. This sector frequently suffers from the consequences of other activities in coastal zones. When, for example, the Prestige sank in 2002 in the open sea off the Spanish coast, some 1000 km2 of coastline were polluted in a region which is economically dependent on fishing and aquaculture. An estimated 41 600 people depended directly on fishing, while in some regions up to 47.2% of the working population was employed in fishing and aquaculture. Approximately 6 000 inshore fishing vessels suspended fishing, and even when restrictions were lifted, production was reduced owing to the environmental destruction which had occurred. It is estimated that a complete rehabilitation of the marine environment will take between 10 and 25 years[1].

Apart from oil slicks, maritime transport is also frequently responsible for accidentally transporting harmful exotic species, resulting in a reduction in the biodiversity of the ecosystems which these species invade[2].

The eutrophication of waters through industrial, urban and agricultural waste also has an impact on fisheries production. The problem is particularly serious in coastal and semi-closed marine areas. According to a report drawn up by the International Council for the Exploration of the Sea (ICES), eutrophication is responsible for a reduction in fish stocks in the Black Sea. 50% of nitrate pollution stems from land-based coastal activities, broken down as follows: 50% from agricultural activities, 25% from industrial activities and the remaining 25% from urban activities[3]. The problem becomes even more complex when river-borne pollution originates from third countries.

However, the viability of fishing and aquaculture is also being affected by the very rapid transformation of natural coastal areas into artificial surfaces. Between 1990 and 2000 it is estimated that artificial surfaces spread by 190 km2 annually. 61% of this expansion is due to housing, tourism and recreation displacing other activities[4]. Regional planning has so far been land-based and has failed to take into account the impact of coastal development on certain marine activities. This has led to limits on fishing grounds and the degradation of marine habitats, i.e. the feeding, spawning and reproduction areas of some species. At the same time, lack of space is also a basic obstacle to the development of European aquaculture.

It should be pointed out that the consequences of over-exploiting coastal zones will be exacerbated by climate change. Although there are no adequate data on the impact on fishing and aquaculture, an initial study mentions that future losses in this sector owing to climate change are estimated at 200 million euros annually. Here again, closed and semi-closed marine areas, such as the Baltic and the North Sea, are at greatest risk[5].

4. Fishing within the framework of Integrated Coastal Zone Management

Integrated Coastal Zone Management is of great importance for fishing for three basic reasons. Firstly, fishing is a coastal activity par excellence and, as a result, is affected by changes in the local environment. Fish stocks in coastal waters form the basis of many catches and many species caught offshore hatch and grow in coastal waters.

Secondly, fishing is not a source of pollution, but rather suffers the consequences of pollution caused by other activities pursued in coastal zones.

Thirdly, 80% of the Community fishing activity takes place in coastal regions which are heavily dependent upon it[6]. These are regions with fragile economies which cannot provide their inhabitants with alternative activities and are for the most part disadvantaged. In 2003, some 63% of fishermen were to be found in less-favoured regions dependent on the fishing industry[7].

It should be pointed out here that over the past decade fishing has been in serious crisis owing to a reduction in fish stocks and we should therefore reduce to a minimum any further threat to it. In particular, the fishing industry has suffered a 35% fall in the number of jobs, a 20% fall in the number of vessels and a 28% fall in catches.

Fishing should therefore be included in ICZM, in particular the development and management of fisheries in coastal zones should be examined as part of the development and management of coastal zones.

The European Fisheries Fund (ΕFF) can contribute to this process since it finances measures to ensure the viable development of fisheries and the protection of the marine environment and its living resources.

Furthermore, the EFF can support specific principles of ICZM, such as participatory planning and the highlighting of the special features of coastal communities. Furthermore, the EFF also supports the funding of a number of pilot projects which significantly strengthen the role of fishing in ICZM and the promotion of more selective and environmentally-friendly fishing methods.

At all events, the most important element in ensuring the successful incorporation of fishing in ICZM is to involve fishing organisations in the planning stage. Using the experience of local fishermen will help identify the real problems and thereby ensure that coastal fishing communities remain and co-exist with other activities pursued in coastal zones.

5. Aquaculture within the framework of ICZM

Aquaculture is also an activity principally pursued in coastal zones. Since 1970, it has developed more rapidly than any other sector of food production, recording an annual average growth rate of 8%, and an annual production of approximately 45 million tonnes worldwide[8]. In an environment in which fisheries resources are becoming scarce and in which world demand for fish and shellfish is steadily rising, aquaculture is becoming increasingly important. The UN Food and Agriculture Organisation predicts that consumption of fish products will increase by 50% up to 2030 and that the lion’s share of this demand will be met by aquaculture. In figures, this amounts to an increase in production of 40 million tonnes[9].

European aquaculture could therefore benefit from this trend and exploit its comparative advantages. These include the following: the EU is the largest market for fish products, has a long tradition of shellfish farming and fish farming in fresh and sea water, it has a dynamic, cutting-edge research capacity and modern technology, qualified and experienced fish farmers, suitable climatic conditions and ideal sites for the varieties farmed[10].

Furthermore, the sector’s contribution to the economic and social cohesion of the regions where it is practised should be carefully borne in mind. In the EU as a whole, aquaculture is practised mainly in coastal zones and provides 80 000 jobs. In some Member States the value of farmed products is greater than that of products landed. In others, aquaculture represents a significant proportion of total production. In Greece, for instance, 50% of total annual production comes from aquaculture.

That is not to say that European aquaculture is not also facing difficulties which affect its growth. Chief among these are inadequate regional planning and competition for space with the other coastal activities. Marine planning is expected to constitute a basic tool for the balanced development of all ICZM activities, including aquaculture.

As regards funding, the EFF can help link aquaculture with ICZM, since it provides the possibility of collecting qualitative data so as to draw up Integrated Coastal Zone Management Plans. Furthermore, EFF priority axis II supports the development of methods to reduce any impact of production on the marine environment.

6. Conclusions - your rapporteur’s comments

    Your rapporteur takes the view that the policy for Integrated Coastal Zone Management may constitute a suitable framework for the sustainable development of coastal zones and the viable development of activities pursued in these zones. He also maintains that special weight should be given to fishing and aquaculture, since they are activities which are directly dependent on coastal zones and stresses that the integration of marine regional planning in ICZM will contribute to the balanced development of activities pursued there, thereby giving an impetus to the development of aquaculture.

    Your rapporteur argues firstly that, long-term planning involving representatives of all sectors in coastal zones is needed. Secondly, there must be effective coordination of the bodies involved in managing these zones. In the event that the next assessment report on the implementation of ICZM also finds shortcomings in coordination, the proposal to establish a body for this purpose should be re-examined.

    Coordination must be based on appropriate information. Data-gathering for drawing up management studies for coastal zones must therefore be improved. These data should also include data on the state of the biodiversity in coastal zones, including fisheries resources.

    Information and exchanges of data should also take place at regional level and with third countries, since regional cooperation is of key importance for addressing cross-border issues relating to coastal zones.

    From the financial point of view, your rapporteur wishes to stress the contribution of the European Fisheries Fund in including fishing and aquaculture in ICZM.

    Finally, your rapporteur takes the view that, after consulting Member States, the Commission should, after consulting Member States, draw up a clear timetable for examining progress in implementing Integrated Coastal Zone Management in the European Union.

 • [1]  http://www.accede.org/prestige/documentos/efectoseconom-ing.pdf.
 • [2]  European Environment Agency, 2006, ‘Priority issues in the Mediterranean environment’.
 • [3]  http://www.ices.dk/reports/germanqsr/23222_ICES_Report_samme.pdf.
 • [4]  European Environmental Agency, 2006, ‘The changing areas of coastal areas’.
 • [5]  http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/1402.
 • [6]  COM(2007)0828.
 • [7]  A6‑0266/2006.
 • [8]  FAO, 2006, ‘The state of world fisheries and aquaculture’.
 • [9]  http://www.europa.nl/fisheries/press_corner/speeches/archives/speeches_2007/speech07_11_en.htm.
 • [10]  A6-0001/2008.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.6.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser