Procedure : 2006/0214(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0290/2008

Indgivne tekster :

A6-0290/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2008 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0317

BETÆNKNING     ***I
PDF 141kWORD 55k
3.7.2008
PE 409.441v01-00 A6-0290/2008

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave)

(KOM(2008)0111 – C6–0127/2008 – 2006/0214(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifikation – forretningsordenens artikel 80)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave)

(KOM(2008)0111 – C6–0127/2008 – 2006/0214(COD))

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0111),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 137, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0127/2008),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6‑0290/2008),

A. der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.  godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

 

Bruxelles, den 27. april 2008

UDTALELSE

TIL         EUROPA-PARLAMENTET

                             RÅDET

                             KOMMISSIONEN

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

KOM(2008)0111 af 29.2.2008 – 2006/0214(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 3. april 2008 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen(1) af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kodifikation af Rådets direktiv 89/655/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, direktiv 89/391/EØF) konstaterede den rådgivende gruppe, at datoen den 5. december 1998, der fremgår af bilag III, del B, bør ændres til den 4. december 1998.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F. DURAND

Juridisk konsulent                              Juridisk konsulent                   Fung. generaldirektør

(1)

Den rådgivende gruppe havde alle officielle sprogudgaver til rådighed og benyttede den franske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


PROCEDURE

Titel

Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (Kodificeret udgave)

Referencer

KOM(2008)0111 – C6-0127/2008 – COM(2006)0652 – C6-0378/2006 – 2006/0214(COD)

Dato for høring af EP

3.11.2006

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

11.3.2008

Ordfører

       Dato for valg

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Dato for vedtagelse

26.6.2008

 

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik