Pranešimas - A6-0290/2008Pranešimas
A6-0290/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų (antroji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (kodifikuota redakcija)

3.7.2008 - (COM(2008)0111 – C6‑0127/2008 – 2006/0214(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis)

Procedūra : 2006/0214(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0290/2008
Pateikti tekstai :
A6-0290/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų (antroji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (kodifikuota redakcija)

(COM(2008)0111 – C6‑0127/2008 – 2006/0214(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0111),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 137 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0127/2008),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6‑0290/2008),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgiant į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės rekomendacijas;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ GRUPĖ

 

2008 balandžio 27 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA             EUROPOS PARLAMENTUI TARYBAI

KOMISIJAI

Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų (antroji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

(COM(2008)111 galutinis (2008 2 29) – 2006/0214 (COD))

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m. balandžio 3 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Svarstydama[2] pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama kodifikuoti 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 89/655/EEB dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų (antroji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), konsultacinė grupė bendru susitarimu nusprendė, kad III priedo B dalyje nurodyta data „1998 m. gruodžio 5 d.“ turėtų būti pakeista taip: „1998 m. gruodžio 4 d.“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C. F. DURAND          Juriskonsultas

      Juriskonsultas    Einanti generalinio direktoriaus pareigas

  • [1]  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.
  • [2]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus 22 kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu prancūzų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Minimalūs darbuotojų naudojamos darbo įrangos saugos ir sveikatos reikalavimai (antroji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos Nr. 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje; kodifikuota versija)

Nuorodos

KOM(2008)0111 – C6-0127/2008 – COM(2006)0652 – C6-0378/2006 – 2006/0214(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

3.11.2006

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

11.3.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Priėmimo data

26.6.2008