Procedure : 2006/0214(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0290/2008

Ingediende teksten :

A6-0290/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/07/2008 - 8.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0317

VERSLAG     ***I
PDF 141kWORD 58k
3.7.2008
PE 409.411v01-00 A6-0290/2008

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (gecodificeerde versie)

(COM(2008)0111 – C6‑0127/2008 – 2006/0214(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Codificatie - artikel 80 van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (gecodificeerde versie)

(COM(2008)0111 – C6‑0127/2008 – 2006/0214(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0111),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 137, lid 2, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0127/2008),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

–   gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6‑0290/2008),

A. overwegende dat de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, van mening is dat het voorstel in kwestie zich enkel en alleen tot een eenvoudige codificatie van bestaande teksten beperkt, zonder wijziging van de inhoud,

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals gewijzigd overeenkomstig de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

ADVIESGROEP

VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN

 

Brussel, 27.04.2008

ADVIES

TER ATTENTIE      VAN HET EUROPEES PARLEMENTVAN DE RAAD

  VAN DE COMMISSIE

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (Gecodificeerde versie)

(COM(2008)0111 van 29.2.2008 - 2006/0214(COD))

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 inzake een versnelde werkmethode voor de officiële codificering van wetgevingsdocumenten, en met name op paragraaf 4 daarvan, is de Raadgevende Werkgroep die is samengesteld uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 3 april 2008 bijeengekomen om onder meer bovenstaand Commissievoorstel te behandelen.

Tijdens deze bijeenkomst(1) leidde de behandeling van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot codificering van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats ((tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG), ertoe dat de Adviesgroep in gemeen overleg heeft geconstateerd dat in Bijlage III, deel B, de datum 5 december 1998 moet worden veranderd in 4 december 1998.

Tevens heeft de Adviesgroep in gemeen overleg geconstateerd dat het bovengenoemde voorstel zich tot een eenvoudige codificatie beperkt, zonder inhoudelijke wijziging van de wetstekst.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           

Juridisch Adviseur      Juridisch Adviseur    Directeur-generaal a.i.

(1)

De adviesgroep beschikte over de versies van het voorstel in 22 talen en heeft gewerkt aan de hand van de Franse versie, die de originele versie van het werkdocument is.


PROCEDURE

Titel

Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (gecodificeerde versie)

Document- en procedurenummers

COM(2008)0111 - C-0127/2008 - COM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD)

Datum indiening bij EP

3.11.2006

Commissie ten principale

  Datum bekendmaking

JURI11.3.2008

 

Rapporteur(s)

  Datum benoeming

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg19.12.2007

 

 

Datum goedkeuring

26.6.2008

Juridische mededeling - Privacybeleid